Odsetki maksymalne

Od 20 lutego obowiązuje ograniczenie w ustalaniu umownych odsetek od sumy pieniężnej. Dotyczy to zarówno odsetek związanych z zaciągniętym zobowiązaniem, jak i odsetek za zwłokę. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Dla bezpieczeństwa można określać odsetki nie cyfrą, ale zwrotem „odsetki maksymalne”, podobnie jak „odsetki ustawowe”.

Wyższe od maksymalnych odsetki ustalone czynnościami prawnymi dokonanymi przed 20 lutego 2006r. pozostają w mocy (nie ulegają po tej dacie zmniejszeniu).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.):
"Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

§ 2(1). Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

§ 2(2). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

§ 2(3). Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

 

Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

Art. 482. § 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

 


Komentarze

Autor: dociekliwy (09-12-2016 19:39:08)
Temat: nieaktualne przepisy
Popieram komentarz Mariusza. Już czas zmienić podstawę prawną, bo wprowadzacie w błąd czytelników.
Autor: Mariusz (31-01-2016 09:43:33)
Temat: Odsetki maksymalne
Od 2016 roku przepisy się zmieniły. Zachęcam do aktualizacji artykułu.
Autor: Re (26-09-2015 17:00:02)
Temat: re jozef
Co ty liczyc nie umiesz? Praktycznie nie ma szans, zeby kredyt mieszkaniowy przekroczyl 10%. Splacasz przez 30 lat to oczywiste, ze odsetki beda duze. Gdzie tu problem?
Autor: do oli (09-09-2015 18:22:01)
Temat: odpowiedź
@ola Stopa lombardowa NBP aktualnie wynosi 2,5 więc jej czterokrotność to właśnie 10%....pokaż całą treść
@ola Stopa lombardowa NBP aktualnie wynosi 2,5 więc jej czterokrotność to właśnie 10%. zwiń
Autor: ola (07-06-2015 22:46:59)
Temat: odsetki maksymalne
Czy odsetki maksymalne w takim razie to ' czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego' czy 10%?
Autor: jozef golebiewski (21-12-2014 15:43:59)
Temat: kredyt lombardowy a kredyt 30 letni mieszkaniowy konsumencki.
W roku 2007 bank udzielił mi kredytu mieszkaniowego na okres 30 lat w wysokości 206.000 pln,lub 360 miesięcy; do spłaty w ratach równych;. Po 30 latach spłat kredytu...pokaż całą treść
W roku 2007 bank udzielił mi kredytu mieszkaniowego na okres 30 lat w wysokości 206.000 pln,lub 360 miesięcy; do spłaty w ratach równych;. Po 30 latach spłat kredytu kwota spłat wynosi 507 000 pln.!!! Pytanie: czy bank przekroczył 12% górną granicę wysokości kredytu lombardowego? Czy mam prawo domagać się roszczeń prawnych z tytułu ewidentnego przekroczenia 12% progu jak w kredycie lombardowym???zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz