Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Korekta zeznania rocznego

Przepisy Ordynacji podatkowej dają podatnikom prawo do dokonania korekt złożonych deklaracji podatkowych. W myśl przepisów ustawy o PIT korekta nie w każdym przypadku jest możliwa.

Ogólne zasady dokonywania korekt stanowią, że korekty można dokonać tylko do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Na szczęście czas ten jest stosunkowo długi i wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty. W praktyce okres ten wynosi więc prawie 6 lat. Ponieważ termin płatności podatku za rok 2005 upłynął 2 maja 2006r. korektę za ten rok można łożyć aż do końca 2011r. Do końca bieżącego roku można natomiast złożyć korektę deklaracji za lata 2000-2005.

Taka możliwość może okazać się szczególnie korzystna dla podatników, którzy przykładowo z jakichś powodów nie skorzystali w latach ubiegłych z możliwych odliczeń i ulg podatkowych. Mogło to być spowodowane np. niewiedzą i brakiem stosowanych informacji, zagubieniem faktur dokumentujących poniesienie wydatków na cele remontowe itp. Mając już stosowne informacje i po odnalezieniu faktur można więc złożyć korektę deklaracji i odzyskać część nadpłaconego podatku. Taki pogląd reprezentują także zgodnie urzędy skarbowe, np. Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, 27 stycznia 2006r., 1425/032/415/3/06/MJ; Urząd Skarbowy w Siedlcach, 13 czerwca 2005r., 1426/PD/415-26B/05/AA; Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 22 lutego 2005r., IX/005/45/1/Z/K/05.

W świetle powyższego warto także wskazać, że na takich samych zasadach, jak faktury VAT traktowane są duplikaty tych faktur. Dlatego też, jeżeli podatnik nie ujął dla celów ulgi jakiejś faktury na skutek jej zagubienia, to może wystąpić do wystawcy faktury o wydanie jej duplikatu, co pozwoli podatnikowi złożyć korektę deklaracji i uzyskać zwrot podatku.

Składając korektę deklaracji należy pamiętać, żeby wraz z nią złożyć również pisemne wyjaśnienie przyczyn dokonywania korekty.

W niektórych sytuacjach podatnicy nie tylko mają prawo do złożenia korekty, ale są wręcz do tego zobowiązani. Dotyczyć to może różnych sytuacji. Przykładowo, jeżeli podatnik nie otrzymał od pracodawcy informacji PIT-11/8B lub otrzymana informacja nie była godna ze stanie faktycznym, to mimo wszystko powinien złożyć zeznanie podatkowe uwzględniając w nim oszacowane przez przychody, dochody, składki itd. Po otrzymaniu prawidłowej informacji PIT-11/8B podatnik powinien złożyć korektę zeznania rocznego uwzględniając niej prawidłowe informacje (Urząd Skarbowy w Wołominie, 30 kwietnia 2005r., US.42.DP-II/4110-379/05).

Jeżeli składając korektę okaże się, że podatnik musi dopłacić do podatku, to od kwoty zaległości powinien naliczyć odsetki, które naliczane są od dnia, w którym przypadał termin płatności podatku za dany rok, np. wykazując podatek za 2000r. należy naliczyć odsetki od 20 kwietnia 2001r. do dnia złożenia korekty i wpłaty zaległości (Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 15 grudnia 2005r., I/415-86-179/05/ZDB, Izba Skarbowa we Wrocławiu, 2 października 2005r, PD II 413/338/04).

Przepisy ustawy o PIT zawierają także istotne ograniczenie w zakresie korzystania z możliwości korzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania. Dotyczy to wspólnego rozliczenia małżonków i opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci. Wybory takiej formy opodatkowania należy bowiem dokonać w złożonej deklaracji podatkowej ale tylko do dnia 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym. Oznacza to, że jeżeli do tego dnie podatnicy nie złożą zeznania rocznego, to nie mogą poprzez złożenie korekty w późniejszym terminie skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczeń (Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto, 18 kwietnia 2005r., ZDC/415/20/LUG/05).

Zdaniem urzędów skarbowy takie same zasady należy stosować w przypadku składania korekt deklaracji. Jeżeli więc w wymaganym terminie podatnicy złożyli zeznania podatkowe nie korzystając z preferencyjnych zasad rozliczeń, to po terminie złożenia zeznania nie mogą złożyć korekty w celu skorzystania ze wspólnego opodatkowania.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby złożyć korektę wcześniej złożonych zeznań i wybrać metodę wspólnego opodatkowania jeszcze przed ostatecznym terminem złożenia zeznać podatkowych, np. złożyć zeznanie marcu a korektę 30 kwietnia (Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku, 10 czerwca 2005r., PF/415-68 M.R./II/05).

Ograniczenie to nie działa jednak w druga stronę, tzn. że na zasadach ogólnych można skorygować zeznanie składane wspólnie i skorzystać z rozliczenie indywidualnego (Izba Skarbowa we Wrocławiu, 2 października 2005r, PD II 413/338/04). Z praktycznego punktu widzenia korekta taka jest nieopłacalna, ponieważ wspólne rozliczenie jest korzystniejsze i powala zmniejszyć wysokość zobowiązania podatkowego. Korektę taką powinni natomiast złożyć podatnicy, którzy nie mieli prawa do wspólnego rozliczenia (np. nie bycie małżeństwem przez cały rok podatkowy, opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem zryczałtowanym itd.), a mimo to skorzystali z niego. Złożenie korekty i wpłata zaległego podatku z odsetkami pozwoli bowiem podatnikom uniknąć nieprzyjemności i kar w przypadku kontroli ich zeznań podatkowych.

Ważną kwestia na jaką należy wskazać jest fakt, że przepisy ustawy o PIT, które wprowadziły możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia od złożenia deklaracji w wymaganym terminie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2003r., co oznacza, że odnoszą się wyłącznie do dochodów uzyskanych począwszy od 2003r. Wcześniej podobne ograniczenie nie obowiązywało, dlatego też podatnicy mogą złożyć korektę deklaracji za wcześniejsze lata i wybrać preferencyjny sposób opodatkowania (Urząd Skarbowy w Krośnie, 3 maja 2005r., Pdf-415/20/2005).

Niestety częściej jednak urzędy wyrażają pogląd, że zmiana formy opodatkowania poprzez złożenie deklaracji korygującej jest niemozliwa. Ich zdaniem korekta nie może bowiem dotyczyć zmiany sposobu opodatkowania. Wybór sposobu opodatkowania nie może być ich zdaniem identyfikowany z korektą, która powinna polegać na poprawieniu ewentualnych błędów w już złożonej deklaracji (Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady, 19 maja 2005r., DG-I/005/14/04 i 21 lipca 2004r., DN/005/35/04).

 

Remigium Fijak Data publikacji: 03-05-2006
Piotr Szulczewski Data aktualizacji: 09-05-2013

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj