ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2011r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Dochody zagraniczne

Przeliczanie na złotówki

W deklaracji za 2011 r. kwoty zarobków uzyskiwane w walucie obcej oraz ponoszone koszty, odliczenia dokonywane w walucie obcej, wpisuje się po ich przeliczeniu na złotówki. Zatem na druku PIT kwoty wyrażone muszą być w walucie polskiej (w złotówkach).

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
 

Dzień uzyskania przychodu różni się w przypadku różnych źródeł. W przypadku stosunku pracy jest to data uzyskania lub postawienia wynagrodzenia do dyspozycji. Oznacza to, że jeśli nie nastąpi wypłata – przychodu nie trzeba wykazywać (choćby przychód był należny pracownikowi). W przypadku działalności gospodarczej – jest to data, w której przychód jest należny, choćby nie został jeszcze otrzymany.

 

Ta sama zasada przeliczeń dotyczy kosztów podatkowych. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Istotne jest to, że koszty ryczałtowe, w związku z wyjazdem za granicę, nie podlegają przeliczeniu. Stosuje się je w złotych polskich.

Na przykład

Kowalski wyjechał za granicę do pracy. Uzyskał 1000 euro przychodu w dwóch wypłatach. Kwotę tę rozliczy przeliczając ją według średniego kursu NBP z dwóch dni – odpowiednio poprzedzających dzień uzyskania lub postawienia wynagrodzenia do jego dyspozycji. Koszty rozliczy standardowe – ze stosunku pracy – w złotówkach (112,05 zł miesięcznie).

Przeliczanie kwot ulg i odliczeń

Kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku. 

Zasada powyższa nie stanowi o tym, po jakim kursie przeliczać kwoty zwolnione z podatku, np. wartość 30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy za granicą. Przyjąć należy zatem, że zasada przeliczeń nie zmieni się, najpierw ustalamy wartość przychodu w walucie za dany okres, następnie w walucie ustalamy wartość 30% diety, odejmujemy tę kwotę bez wcześniejszego przeliczenia jej na złotówki a dopiero różnicę uznajemy za przychód podlegający przeliczeniu na złotówki po kursie średnim NBP z odpowiedniego dnia.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 26-08-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz