PITy roczne 2009

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2009r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Darowizny - kult religijny

Podatnik może również odliczyć darowizny dokonane na cele kultu religijnego.

Nie ma znaczenia, czy darowizna została dokonana na rzecz  Kościoła, organizacji religijnej czy podobnego obdarowanego. Ważne jest, by przekazana została na cele kultu religijnego. Najprostszym sposobem zapewnienia celu darowizny jest określenie przedmiotu wpłaty (przelewu, umowy darowizny): "darowizna na cele kultu religijnego". Można wpisywać i inne cele, jednak w takim wypadku urzędnik może zastanawiać się, czy dany cel wpisany w dowodzie wpłaty czy w umowie to cel kultu religijnego, czy nie.

Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit

Darowizny na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

6% dochodu

Darowizny na cele kultu religijnego

Darowizny na cele krwiodawstwa (honorowe krwiodawstwo)

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób prawnych

Brak limitu

Limit i dokumenty

Łączna kwota odliczeń z każdego z tytułów wymienionych w tabeli oraz  ze wszystkich tych tytułów łącznie nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu, tzn. darowizna dokonana w kwocie wyższej nie będzie mogła zostać odliczona.

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Choć umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, dla jej skuteczności, a zarazem dla uzyskania prawa do odliczenia, wystarczy, że zostanie spełniona. Zatem sam dowód wpłaty już wystarcza. Niemniej jednak, jeżeli zostanie zawarta umowa darowizny obejmująca wpłaty w roku 2009 i w latach następnych, umowa stanie się skuteczna dopiero z chwilą zapłaty ostatniej kwoty, zatem już po 2009 r. W takiej sytuacji odliczenie nie przysługiwałoby, toteż takie długoterminowe umowy należy zawierać w formie aktu notarialnego.

W zeznaniu wykazujemy komu i ile przekazaliśmy tytułem darowizny (trzeba znać adres siedziby).

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. W stosunku do niektórych darowizn podatnicy mają bowiem prawo dokonać odliczenie VAT, ale nie dotyczy to darowizn na cele kultu religijnego.

Przy określaniu wartości tych darowizn opieramy się na wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych, określonej na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Wyjątki

Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

  1. osób fizycznych, 
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

W którym zeznaniu

Nie ma znaczenia, czy darowiznę odliczamy od dochodu (podatek dochodowy) czy od przychodu (ryczałt ewidencjonowany). Możemy odliczać nawet część darowizny w jednym zeznaniu, część w innym. Ważne, by tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie.

Otrzymałem zwrot darowizny

Nie warto ukrywać faktu zwrotu darowizny, bowiem w przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Jeżeli zwrot darowizny w jakiejkolwiek formie nastąpił po złożeniu zeznania rocznego - należy skorygować zeznanie roczne i odliczenie. Jeżeli zaś zwrot darowizny w jakiejkolwiek formie nastąpił przed złożeniem zeznania rocznego - nie można takiej darowizny odliczyć w zeznaniu rocznym.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 14-07-2009
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz