Ewidencja ryczałtu - zamknięcie roku

Redakcja PIT.pl 11.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Zamknięcie roku w firmie

Na koniec roku przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni:

  • sporządzić spis z natury na ostatni dzień roku podatkowego,
  • sprawdzić zgodność wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ze stanem firmy, ewentualnie wyjaśnić nieprawidłowości,
  • sprawdzić zgodność ewidencji wyposażenia ze stanem faktycznym i wyjaśnić nieprawidłowości,
  • ustalić czy w ewidencji sprzedaży znajdują się wszystkie dokumenty przychodowe i czy każdy zapis jest potwierdzony prawidłowym dowodem księgowym,
  • ustalić zgodność kart pracowniczych z faktycznymi wypłatami oraz wartość składek ZUS pobieranych przez przedsiębiorcę z wartościami, które winny być pobrane.

Zamknięcie roku w firmie

Źródło: shutterstock

Spis z natury

Sporządzany jest u ryczałtowców na ostatni dzień roku podatkowego, natomiast nie trzeba go sporządzać ponownie na 1 stycznia roku następnego. Wartość spisu z natury nie wpływa na rozliczeni kosztów uzyskania przychodów, które u ryczałtowców nie są rozliczane.

Spis z natury to z reguły wydruk z komputera potwierdzony podpisem za zgodność ze stanem faktycznym, czyli po przeliczeniu podpisy potwierdzają, że liczby wskazane w wydruku zgadzają się ze stanem magazynowym.

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Warto, by spis sporządzały przynajmniej dwie osoby, przy czym nie był to właściciel działalności. Stąd komisję spisową powołuje się spośród członków rodziny, pracowników, ale również kontrahentów, klientów itp.

Podatnik obejmuje spisem towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Nie obejmuje się spisem środków trwałych oraz wyposażenia. Przychód z ich zbycia rozlicza się na bieżąco w trakcie roku podatkowego. Przy odpłatnym zbyciu tych składników majątku ustala się podatek według stawki 3% - w przypadku:

  • odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku niezaliczonych do środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, jest niższa niż 1 500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat,

Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

  • środkami trwałymi, 
  • składnikami majątku firmy niezaliczonych do środków trwałych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, jest niższa niż 1 500 zł,
  • wartościami niematerialnymi i prawnymi 

- ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w pkt 2 oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - bez względu na okres ich nabycia - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10 % uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat. 

Wyposażenie obejmuje się spisem z natury sporządzanym tylko w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

Wycena spisu z natury

W terminie 14 dni od dnia sporządzenia spisu podatnik jest obowiązany spis wycenić. Wyceny dokonuje się według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu. 

Podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji sprzedaży spis z natury według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją. Spisu z natury nie ujmuje się jako pierwsza pozycja ewidencji lecz wpisuje ponad pozycjami ewidencji, jako niezależny jej element.

Środków trwałych i wyposażenia nie obejmuje się wyceną.

Uwaga !

Ulgi i odliczenia wykorzystywane przez podatnika rozliczającego ryczałt ewidencjonowany ująć należy dopiero w deklaracji rocznej (PIT-28). Data jej złożenia będzie ostatecznym potwierdzeniem zamknięcia roku podatkowego przez podatnika.