9 ulg dla przedsiębiorców w PIT za 2022 r.

Ewelina Czechowicz

W PIT za 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych ulg podatkowych. Niektóre dotąd obowiązujące preferencje zmodyfikowano. Bardziej dostępna ma być ulga dla innowacyjnych przedsiębiorców (B+R oraz IP Box). Omawiamy nowe ulgi i zmiany jakie zostały wprowadzone za sprawą Polskiego Ładu.

Sezon rozliczeń podatkowych zacznie się niebawem. Warto już teraz przyjrzeć się preferencjom i ulgom, które mogą obniżyć zobowiązania podatkowe. Tym bardziej, że nie wszyscy przedsiębiorcy korzystają z ulg podatkowych. Jak informuje resort finansów w 2021 r. złożono 2594 PIT/BR (informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową). Być może rozliczając rok 2022 r. większa grupa przedsiębiorców będzie zainteresowana skorzystaniem z nowych ulg, jakie wprowadzono za sprawą polskiego ładu.

Nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Polski ład wprowadził znaczące zmiany w rozliczaniu podatków przez przedsiębiorców i dodatkowe obciążenia w postaci podatku zdrowotnego. Dlatego też warto przyjrzeć się nowym ulgom, które mogą zmniejszyć obciążenia podatkowe. Z nowych preferencji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jak i spółki oraz inne podmioty opłacający podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Przedsiębiorcy mogą w rozliczeniu za 2022 r. skorzystać z następujących odliczeń podatkowych:

 1. Ulgi na prototyp
 2. Ulgi na ekspansje
 3. Ulgi działalność CSR
 4. Ulgi na robotyzacje
 5. Ulgi na terminal
 6. Ulgi na innowacyjnych pracowników
 7. Zmodyfikowanej ulgi B+R i IP BOX
 8. Ulgi na konsolidacje
 9. Ulgi IPO

9 ulg dla przedsiębiorców w PIT za 2022 r.
Źródło:shutterstock.com

1. Ulga na prototyp

Ulga na prototyp pozwala na odliczenie kosztów uruchomienia produkcji próbnej oraz wprowadzania na rynek nowego produktu, który jest wynikiem prowadzonych przez podatnika prac B+R. Ulga ta dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy nie tylko wprowadzają na rynek nowy produkt, ale są te jego twórcami. Zgodnie z przyjętymi przepisami z preferencji będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności badawczo-rozwojowej osiągnął skutek w postaci nowego produktu. Podatnik będzie musiał posiadać dowody na to, że nowy produkt powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych, które obejmowały badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W ramach ulgi możliwe będzie odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów kwalifikowalnych związanych z:

 1. produkcją próbną nowego produktu (etap rozruchu technologicznego produkcji przed uruchomieniem faktycznej produkcji seryjnej nowego produktu),

 2. wprowadzeniem na rynek nowego produktu (przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży).

Wartość odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu z działalności operacyjnej (innej, niż z zysków kapitałowych).

Preferencja została uregulowana w art. 26ga ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 18ea ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansje to preferencja adresowana do przedsiębiorców którzy są płatnikami PIT oraz CIT. Od 2022 r. ulga regulowana jest przepisami art. 26gb ustawy o PIT i odpowiednio art. 18eb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ulga na ekspansję, jako nowy instrument podatkowy, ma zachęcić do inwestycji w rozwój firmy oraz poszukiwania nowych rynków zbytu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy będą mieć możliwość podwójnego odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych wydatków związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów lub usług w dwóch etapach - rozliczenia ich jako standardowy koszt uzyskania przychodu oraz w ramach ulgi. Odliczeniu podlegają wydatki do 1 mln zł / 220 tys. euro w roku podatkowym.

Tak samo jak w przypadku ulgi na prototyp preferencja nie może dotyczyć działalności usługowej przedsiębiorcy. W przypadku ulgi na ekspansje nie ma potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Podatnicy PIT mogą korzystać z ulgi niezależnie od tego czy opłacają podatek na zasadach ogólnych czy liniowo.

3. Ulga CSR

Ulga sponsoringowa (na CSR - ang. Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) to rozwiązanie w ramach podatkowego restartu gospodarki, które ma przynieść korzyści podmiotom działającym w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Jak to zostało określone w informacjach udostępnionych na stronach internetowych resortu finansów, jest to ulga „sponsoringowa”. Od 2022 r. ulga regulowana jest przepisami art. 26ha ustawy o PIT i odpowiednio art. 18ee ustawy o CIT. W ramach tej ulgi można dokonać np. odliczenia dofinansowania do dokształcania pracownika uczestniczącego w studiach podyplomowych. Ulga będzie stosowana w zeznaniu rocznym, do którego trzeba będzie dołączyć specyfikację poniesionych kosztów. W ramach tej preferencji rozliczane mogą być wyłącznie wydatki, które zostały poniesione przez podatnika po 31 grudnia 2021 r. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się wg skali oraz liniowo.

4. Ulga na robotyzację

W rozliczeniach za 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi na robotyzację. Ulga pozwala na odliczenie 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Ulga na robotyzacja to rozwiązanie czasowe, z którego przedsiębiorcy skorzystają wyłącznie wówczas, gdy w latach podatkowych 2022 – 2026 poniosą wydatki na tzw. robotyzację. Od 2022 r. ulga regulowana jest przepisami art. 52jb ustawy o PIT i odpowiednio art. 38eb ustawy o CIT.

Katalog kosztów jest zamknięty, w ramach ulgi można odliczyć:

 • koszty nabycia robotów przemysłowych;
 • koszty nabycia maszyn i urządzeń peryferyjnych funkcjonalnie z nimi związanych;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do procesu robotyzacji;
 • koszty nabycia usług szkoleniowych;
 • opłaty leasingowe na roboty przemysłowe.

5. Ulga na terminal

Ulga na nabycie i używania terminala pozwala na odliczenie maksymalnie 2 500 zł. Od 2022 r. ulga regulowana jest przepisami art. 26hd ustawy o PIT i odpowiednio art. 18db ustawy o CIT. Z ulgi będą mogą skorzystać podatnicy którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, liniowo albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego (np. opłatę interchange, opłatę akceptanta i opłatę systemową oraz opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze).

Odliczyć można:

 1. 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
 2. 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż wskazanych wyżej. Czyli przedsiębiorcom, którzy są zobligowani do posiadania terminala płatniczego.

Preferencje dla małego podatnika

Mały podatnik zgodnie z ustawą o PIT to przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Taki przedsiębiorca może dokonać odliczenia w wysokości 200% poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, nie więcej niż 2000 zł w roku podatkowym. Ulga będzie przysługiwać w każdym roku podatkowym, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki na terminal i jego obsługę.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Jeżeli w danym roku nie jest możliwe skorzystanie z odliczenia od dochodu, to można skorzystać z odliczenia w kolejno następujących po sobie sześciu latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek.

6. Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników jest jedną ze zmian wprowadzonych przez Polski Ład. W praktyce stanowi ona bardziej nowy element ulgi B+R, aniżeli odrębną preferencję podatkową. Od 2022 r. ulga regulowana jest przepisami art. 26eb ustawy o PIT i odpowiednio art. 18db ustawy o CIT.

Z odliczenia będą mogli skorzystać podatnicy, którzy rozliczali w poprzednim roku podatkowym (bądź latach podatkowych) ulgę B+R.

W praktyce ulga na innowacyjnych pracowników jest korzystnym rozwiązaniem dla podmiotów, które:

 1. nie korzystały z ulgi B+R ze względu na notowanie podatkowych strat bądź zbyt niski dochód;
 2. nie mogły w pełni wykorzystać ulgi B+R z powyższych powodów.

Dzięki wprowadzeniu ulgi na innowacyjnych pracowników, wskazana grupa podatników będzie mogła w 2023 r. odzyskać koszty kwalifikowane za lata 2017-2022.

Zgodnie z przepisami, podatnicy posiadający nierozliczoną w latach ubiegłych ulgę B+R będą mogli ją odliczyć od zaliczek PIT pobieranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

 1. stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 2. wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 3. praw autorskich.

Przy czym podatnicy będą mogli skorzystać z niej po raz pierwszy dopiero w 2023 r. (faktycznie po złożeniu zeznania za rok 2022).

7. Jednoczesne stosowanie ulgi B+R i ulgi IP BOX

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ramach Polskiego ładu będzie możliwe stosowanie w odniesieniu do tych samych dochodów ulgi B+R oraz IP Box. Jednym słowem, podatnicy będą mogli stosować stawkę PIT/CIT 5% do dochodów wyznaczonych z uwzględnieniem ulgi B+R.

Wprowadzając w ramach Polskiego Ładu nowe ulgi kierowane do przedsiębiorców, oprócz tych, z których mogą korzystać bez względu na to czy są podatnikami PIT czy CIT prawodawca przewidział również kilka przeznaczonych wyłącznie dla podatników jednej z danin.

8. Ulga na konsolidacje

Wyłącznie podatnicy rozliczający się CIT będą mogli skorzystać na podstawie art. 18ec ustawy o CIT ulgi na konsolidację. Ulga skierowana jest do podatników CIT, ale tylko tych którzy są przedsiębiorcami i którzy będą uzyskiwać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W grupie tej znajdą się zatem przede wszystkim spółki będące podatnikami CIT, ale nie wszystkie, bowiem z ulgi nie skorzystają np. spółki holdingowe uzyskujące przychody wyłącznie w postaci dywidend.

Koszty kwalifikowane do odliczenia

Odliczeniu będą podlegały wydatki na nabycie udziałów lub akcji spółek posiadających osobowość prawną (w przypadku polskich spółek będą to: spółka z o.o. i S.A.). Nie wszystkie wydatki będą jednak objęte ulgą. Preferencją będą objęte wydatki na:

 1. obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,
 2. opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
 3. podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą.

Odliczeniem nie będzie natomiast objęta cena za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z transakcją.

Z preferencji będzie można skorzystać po spełnieniu łącznie 5 warunków:

 1. spółka, której udziały (akcje) byłyby nabywane będzie osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w Polsce lub państwie z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą zapisy umożliwiające wymianę informacji podatkowych,
 2. główny przedmiot działalności takiej spółki byłby tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (przy czym działalność przejmowanej spółki nie byłaby działalnością finansową).
 3. działalność, o której mowa w pkt 2, była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące;
 4. w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT;
 5. podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

9. Ulgi na IPO

W ramach Polskiego ładu pojawiły się ulgi które mają wspierać przedsiębiorczość. Podatnicy opłacający CIT pierwszy raz oferujący publicznie swoje akcje zyskują możliwość skorzystać z ulgi na IPO, uregulowanej w art. 18ed ustawy o CIT. W ramach preferencji będą mogli odliczyć od dochodu:

 1. 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 2. 50%, nie więcej jednak niż 50.000 zł, wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego.

Z ulgi będą mogły skorzystać spółki akcyjne, które:

 1. są polskimi rezydentami podatkowymi,
 2. nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 3. zamierzają wyemitować dodatkowe akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego.

Z preferencji będzie można skorzystać tylko raz, ponieważ jest ona skierowana do spółek nienotowanych wcześniej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W ramach ulgi IPO odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wcześniej wskazane wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

Odliczenia w PITPIT-36Rozliczenie rocznePodatki 2022Polski Ład