Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

ZUS

Formularze:
 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 2. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 3. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 4. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
 5. EKL - Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej  (dawny ZUS ER-9) Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2021 r.
 6. EKP - Wniosek w sprawie kapitału początkowego Formularz obowiązujący od dnia 2 czerwca 2021 r.
 7. EMP Wniosek o emeryturę - Formularz obowiązujący od dnia 14 lutego 2022 r.
 8. EMR - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń Aktualizacja formularza: 27 kwietnia 2015
 9. EMZ - Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA
 10. ENS - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych (zastąpił formularz ZUS Rp-18) Formularz obowiązuje od dnia 15 grudnia 2021 r.
 11. ENSK - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (dawny ZUS Rp-12) Formularz obowiązujący od dnia 1 4 lutego 2022 r.
 12. EPOM - Wniosek o emeryturę pomostową (dawny ZUS  RP-1 Epom) Formularz obowiązujący od dnia  14 lutego 2022 r.
 13. ERN - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Formularz obowiązujący od dnia 14 lutego  2022 r. Wzór ERN – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-1R
 14. ERN-P - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ERN-P zastąpił wzór ZUS Rp-1a Formularz obowiązujący od dnia  14 luty 2022 r.
 15. ERO - Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków Formularz obowiązujący od dnia 7 lutego 2022 r.
 16. EROP - Oświadczenie o osiąganiu przychodu Formularz obowiązujący od dnia 13 grudnia 2021 r. Formularz EROP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73
 17. ERP-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej (dawny ZUS Rp-15) Formularz obowiązujący od dnia 27 września 2021 r.
 18. ERR-W - Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej Formularz obowiązujący od dnia  2 września 2021 r. ERR-W zastąpił wzór ZUS Rw-3 
 19. ESP - Wniosek o świadczenie przedemerytalne Formularz obowiązujący od dnia 27 września 2021 r. . Formularz ESP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26
 20. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 19)
 21. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
 22. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 20)
 23. Informacje w zakresie rozrachunku aktywów + oświadczenie - Dz.U. 2014, poz. 117 (załącznik 1,3) Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2014 r.
 24. OL-10 - Wywiad zawodowy (załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności) Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2021 r.
 25. Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 2015, poz. 1600
 26. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek - (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561
 27. RD-2 - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej De Minimis Formularz obowiązujący od dnia  18 grudnia 2018 r.
 28. RSO - Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS RSO  zastąpił wzór ZUS-EOP-02 Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 29. US-7 - Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji z konta osoby ubezpieczonej (zastępuje formularz ZUS-ZZU) Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.
 30. US-9 - Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe
 31. Wniosek o rentę socjalną - Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656
 32. Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS
 33. ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres Formularz obowiązuje od dnia 7 lutego 2022 r.
 34. ZPW - Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
 35. ZUS ERP-6 - Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych Formularz obowiązujący od dnia 3 lutego 2022 r.
 36. ZUS ERP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (zastępuje wzór RP-7) Formularz obowiązuje od dnia 7 lutego 2022 r. Wzór dostępny w aktywnym formacie PDF
 37. ZUS ERP-8 - Zeznanie świadka Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 r.
 38. ZUS ERP-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów Formularz obowiązuje od dnia 13 lipca 2021 r.
 39. ZUS ERR - Wniosek o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia 1 4 luty 2022 r. Wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dnia 2 października 2017 r. zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki do wniosku...
 40. ZUS ESWK - Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki Publikacja formularza 1 stycznia 2022 r.
 41. ZUS OL-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia Formularz obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2021 r.
 42. ZUS OL-FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Formularz obowiązujący od dnia 4 kwietnia 2022 r.
 43. ZUS OSW - Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 23)
 44. ZUS PEL - Pełnomocnictwo / odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Formularz obowiązujący od dnia 10 stycznia 2022 r.
 45. ZUS PEL-Z - Załącznik do pełnomocnictwa / odwołania pełnomocnictwa Formularz obowiązujący od dnia  10 stycznia 2022 r.
 46. ZUS RCA cz. II - Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór...
 47. ZUS RD-3 - Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.
 48. ZUS RIA - Raport informacyjny AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 22)
 49. ZUS RUD - Zgłoszenie umowy o dzieło / Korekta zgłoszenia umowy o dzieło Wzór obowiązujący od dnia 14 maja 2021 r.
 50. ZUS RWN - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Formularz obowiązujący od dnia 7 marca 2019 r. Formularz RWN zastąpił dotychczasowy druk ZUS EWN
 51. ZUS URU - Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej Aktualizacja formularza: 26 lutego 2019 r.
 52. ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r.
 53. ZUS Z-12 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy Formularz obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2022 r.
 54. ZUS Z-15a - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Formularz obowiązujący od dnia 22 marca 2021 r.
 55. ZUS Z-15b - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Formularz obowiązujący od dnia 21 stycznia 2019 r.
 56. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 57. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 58. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązujący od dnia  1 stycznia 2022 r.
 59. ZUS ZAO - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego Formularz obowiązujący od dnia 19 stycznia  2022 r.
 60. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.