Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

ZUS

Formularze:
 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 2. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 3. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 4. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
 5. EKP - Wniosek w sprawie kapitału początkowego Formularz obowiązujący od dnia 26 lipca 2 017 r.
 6. EMP Wniosek o emeryturę
 7. EMZ - Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA
 8. ENSK - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (dawny ZUS Rp-12) Formularz obowiązujący od dnia  19 lutego 2018 r.
 9. EPOM - Wniosek o emeryturę pomostową (dawny ZUS  RP-1 Epom) Formularz obowiązujący od dnia  19 lutego 2018 r.
 10. ERN - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Formularz obowiązujący od dnia 2 października  2017 r. Wzór ERN – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-1R
 11. ERN-P - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ERN-P zastąpił wzór ZUS Rp-1a Formularz obowiązujący od dnia  19 lutego 2018 r.
 12. EROP - Oświadczenie o osiąganiu przychodu Formularz obowiązujący od dnia 2 października 2017 r. Formularz EROP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73
 13. ERR-W - Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej Formularz obowiązujący od dnia  1 marca 2018 r. ERR-W zastąpił wzór ZUS Rw-3 
 14. ESP - Wniosek o świadczenie przedemerytalne Formularz obowiązujący od dnia 2 października 2017 r. Formularz ESP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26
 15. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2018, poz. 804 (załącznik 16a)
 16. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
 17. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2018, poz. 804 (załącznik 16b)
 18. Informacja w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE
 19. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność w kilku państwach
 20. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
 21. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
 22. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE art. 12.1. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
 23. OL-10 - Wywiad zawodowy (załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności)
 24. Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik do „Informacji w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie artykułu 13.1 Rozporządzenia Parlamentu...
 25. Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe
 26. Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 2015, poz. 1600
 27. Podanie do pracodawcy o uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia druku RP-7
 28. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek - (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561
 29. RD-2 - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej De Minimis Formularz obowiązujący od dnia  1 grudnia 2017 r.
 30. RSO - Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS RSO  zastąpił wzór ZUS-EOP-02
 31. US-2 Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach.
 32. US-7 - Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji z konta osoby ubezpieczonej
 33. US-9 - Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe
 34. Wniosek do ZUS o wyjaśnienie nieprawidłowości przekazanych środków Otwartego Funduszu Emerytalnego
 35. Wniosek o rentę socjalną - Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656
 36. Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS
 37. Wniosek o udzielenie informacji o skutkach w sferze ubezpieczeń społecznych
 38. Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de minimis/pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację/pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
 39. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
 40. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 41. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy
 42. Wniosek o wyjaśnienie braku dokonania wpłat przez Urząd Skarbowy do Otwartego Funduszu Emerytalnego
 43. Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości związanych ze stwierdzeniem braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym
 44. ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek o dacie dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA przez ubezpieczonego oraz o trwaniu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego
 45. ZPW - Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
 46. ZUS ER-18 - Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia
 47. ZUS ER-9 - Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej Formularz obowiązuje od dnia 27.08.2013 r.
 48. ZUS ERP-6 - Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych Formularz obowiązujący od dnia 25.10.2017 r.
 49. ZUS ERR - Wniosek o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia 29 stycznia 2018 r. Wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dnia 2 października 2017 r. zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki do wniosku...
 50. ZUS FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Formularz obowiązujący od dnia 1 marca 2018 r.
 51. ZUS KOA - Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
 52. ZUS OL-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia
 53. ZUS PEL - Pełnomocnictwo / odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Formularz obowiązujący od dnia 1 marca 2018 r.
 54. ZUS RD-3 - Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
 55. ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego/zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego...
 56. ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
 57. ZUS Rp-18 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych Formularz obowiązuje od dnia 14.02.2017 r.
 58. ZUS Rp-3 - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.
 59. ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Formularz obowiązuje od dnia 7 marca 2017 r. Wzór dostępny w aktywnych formatach MS Word i MS Excel
 60. ZUS Rp-8 Zeznanie świadka
 61. ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
 62. ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązujący od dnia 1 lutego 2018 r.
 63. ZUS Z-12 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy Formularz obowiązuje od dnia 29 stycznia 2018 r.
 64. ZUS Z-15a - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Formularz obowiązujący od dnia 29 stycznia 2018 r.
 65. ZUS Z-15b - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Formularz obowiązujący od dnia 29 stycznia 2018 r.
 66. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 29 stycznia 2018 r.
 67. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 29 stycznia 2018 r.
 68. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązujący od dnia  1 lutego 2018 r.
 69. ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 70. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika
 71. ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
 72. ZUS-EWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.