Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

ZUS

Formularze:
 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 2. DKW - Wniosek o wypłatę za granicę świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatku kombatanckiego/ dodatku kompensacyjnego/ ryczałtu energetycznego/ świadczenia przyznanego w drodze wyjątku Formularz obowiązuje od dnia 6...
 3. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 4. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 5. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
 6. EDP - Wniosek o dodatek pielęgnacyjny Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 7. EKL - Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2021 r.
 8. EMP Wniosek o emeryturę - Formularz obowiązujący od dnia 11 lipca 2022 r.
 9. ENS - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych (zastąpił formularz ZUS Rp-18) Formularz obowiązuje od dnia 8 lipca 2022 r.
 10. ENSK - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (dawny ZUS Rp-12) Formularz obowiązujący od dnia 8  sierpnia 2022 r.
 11. EOC/AC - Wniosek o refundację opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych (OC/AC) Formularz obowiązujący od dnia 26 lipca 2021 r.
 12. EPD-16 - Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 r.
 13. EPD-17 - Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy Formularz obowiązuje od dnia 13 grudnia 2021 r.
 14. EPOM - Wniosek o emeryturę pomostową (dawny ZUS  RP-1 Epom) Formularz obowiązujący od dnia  14 lutego 2022 r.
 15. EPOZ - Wniosek o emeryturę pomostową dla osób, które mają okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą Formularz obowiązuje od dnia 17 lipca 2019 r.
 16. ER-13 - Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS Formularz obowiązuje od dnia 21 czerwca 2021 r.
 17. ERK - Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny Formularz obowiązuje od dnia 19 listopada 2021 r.
 18. ERL - Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty Formularz obowiązuje od dnia 22 lipca 2022 r.
 19. ERO - Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania / ponownego ustalenia wysokości / podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków Formularz obowiązuje od dnia 7 luty 2022 r.
 20. ERP-70 - Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2021 r.
 21. ERRZ - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 22. ER-SWA - Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/ osoby represjonowanej z powodów politycznych Formularz obowiązuje od dnia 16 lutego 2022 r.
 23. ERU - Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej Formularz obowiązuje od dnia 8 lipca 2022 r.
 24. ERZ - Załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które ubiegają się o rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 25. ESOC-Z - Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia - w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia...
 26. ESUN - Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Formularz obowiązuje od dnia 27 września 2021 r.
 27. EUZ - Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorców Formularz obowiązuje od dnia 2 lutego 2022 r.
 28. EWG-M - Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2018 r.
 29. EWG-O - Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej niż członek rodziny Formularz obowiązuje od dnia 13 lipca 2021 r.
 30. EWG-P - Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2018 r.
 31. EWG-W - Wskazanie/zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej Formularz obowiązuje od dnia 8 lipca 2022 r.
 32. EWS - Wycofanie wniosku Formularz obowiązujący od dnia 13 lipca 2021 r.
 33. EWYP - Zawiadomienie o wypadku Formularz obowiązujący od dnia 8 lipca 2022 r.
 34. EZP - Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce Formularz obowiązuje od dnia 11 lipca 2022 r.
 35. EZZ - Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 36. Informacja ERP-6 - Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych Formularz obowiązujący od dnia 8 lipca 2022 r.
 37. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 19)
 38. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
 39. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 20)
 40. Informacje w zakresie rozrachunku aktywów + oświadczenie - Dz.U. 2014, poz. 117 (załącznik 1,3) Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2014 r.
 41. OL-2 - Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 42. OL-36 - Kwestionariusz oceny stanu zdrowia Formularz obowiązuje od dnia 25 lutego 2019 r.
 43. OL-9A - Informacja o miejscach leczenia Formularz obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2021 r.
 44. Oświadczenie ERO - Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków Formularz obowiązujący od dnia 7 lutego 2022 r.
 45. Oświadczenie EROP - Oświadczenie o osiąganiu przychodu Formularz obowiązujący od dnia 14 lipca 2022 r. Formularz EROP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73
 46. Oświadczenie ERP-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej (dawny ZUS Rp-15) Formularz obowiązujący od dnia 27 września 2021 r.
 47. Oświadczenie ERP-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów Formularz obowiązuje od dnia 13 lipca 2021 r.
 48. Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 2015, poz. 1600
 49. Oświadczenie RD-2 - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej De Minimis Formularz obowiązujący od dnia  18 grudnia 2018 r.
 50. Oświadczenie ROF - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 51. Oświadczenie ROK - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 52. Oświadczenie RON - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.
 53. Oświadczenie ROP - Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 54. Oświadczenie ROS - Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 55. Oświadczenie RPD - Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie Formularz obowiązuje od dnia 29 stycznia 2020 r.
 56. Oświadczenie RPI - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 57. Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej - Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja -
 58. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek - (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561
 59. Poświadczenie EMR - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń Aktualizacja formularza: 27 kwietnia 2015
 60. PR-1 - Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r.
 61. PR-2 - Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r.
 62. Reklamacja URU - Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej Aktualizacja formularza: 26 lutego 2019 r.
 63. REM - Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 64. REU - Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 65. REZ - Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 66. RFR - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) Formularz obowiązuje od dnia 30 września 2022 r.
 67. RNW - Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.
 68. Roczna informacja dotycząca realizacji pracowniczych programów emerytalnych - Dz.U. 2022, poz. 1989 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
 69. ROW - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 70. RRP - Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność) Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 71. RZS-U - Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy...
 72. Sprzeciw OL-4 - Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 73. UE-1 - Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Formularz obowiązuje od dnia 24...
 74. UE-2 - Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu Formularz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2019 r.
 75. UIU - Wniosek o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy Formularz obowiązuje od dnia 26 października 2018 r.
 76. US-13 - Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2019 r.
 77. USS - Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej Formularz obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2021 r.
 78. UWU - Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.
 79. UWZ - Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego Formularz obowiązuje od dnia 8 lutego 2019 r.
 80. Wniosek EKL - Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej  (dawny ZUS ER-9) Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2021 r.
 81. Wniosek EKP - Wniosek w sprawie kapitału początkowego Formularz obowiązujący od dnia 8 lipca 2022 r.
 82. Wniosek ERN - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Formularz obowiązujący od dnia 20 października  2022 r. Wzór ERN – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-1R
 83. Wniosek ERN-P - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ERN-P zastąpił wzór ZUS Rp-1a Formularz obowiązujący od dnia  8 lipca 2022 r.
 84. Wniosek ERPO - Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2022 r.
 85. Wniosek ERR - Wniosek o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia 1 0 czerwca 2022 r. Wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dnia 2 października 2017 r. zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki do wniosku...
 86. Wniosek ERR-W - Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej Formularz obowiązujący od dnia  2 września 2021 r. ERR-W zastąpił wzór ZUS Rw-3 
 87. Wniosek ESP - Wniosek o świadczenie przedemerytalne Formularz obowiązujący od dnia 11 lipca 2022 r. Formularz ESP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26
 88. Wniosek ESWK - Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki Publikacja formularza 14 lipca 2022 r.
 89. Wniosek o interpretację USI - Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.
 90. Wniosek o rentę socjalną - Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656
 91. Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS
 92. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
 93. Wniosek OK-EKS - Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS Formularz obowiązuje od dnia 21 lipca 2020 r.
 94. Wniosek OK-WUD - Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS Formularz obowiązuje od dnia 16 marca 2022 r.
 95. Wniosek OL-13 - Wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie choroby przewlekłej Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2020 r.
 96. Wniosek OL-3 - Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 97. Wniosek PR-4 - Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń Formularz obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2021 r.
 98. Wniosek PR-5 - Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego lub edukacyjnego w zakresie prewencji Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2022 r.
 99. Wniosek RD-3 - Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.
 100. Wniosek RD-8 - Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2021 r.
 101. Wniosek RKR - Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 102. Wniosek RKU - Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 103. Wniosek RSO - Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS RSO  zastąpił wzór ZUS-EOP-02 Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 104. Wniosek RSR - Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 105. Wniosek RZS-P - Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek Formularz obowiązuje od dnia 21 czerwca 2021 r.
 106. Wniosek UII - Wniosek instytucji uprawnionej o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy Formularz obowiązuje od dnia 26 października 2018 r.
 107. Wniosek US-7 - Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji z konta osoby ubezpieczonej (zastępuje formularz ZUS-ZZU) Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.
 108. Wniosek USZ - Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę Formularz obowiązuje od dnia 24 stycznia 2019 r.
 109. Wniosek Z-12 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy Formularz obowiązuje od dnia 10 czerwca 2022 r.
 110. Wniosek Z-15b - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Formularz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2022 r.
 111. Wniosek ZAO - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego Formularz obowiązujący od dnia 19 stycznia  2022 r.
 112. Wniosek ZAS-59 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego Formularz obowiązuje od dnia 30 września 2021 r.
 113. Wywiad zawodowy OL-10 - Wywiad zawodowy (załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności) Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2021 r.
 114. Załącznik EMZ - Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA Formularz obowiązuje od dnia 6 listopada 2018 r.
 115. ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres Formularz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2022 r.
 116. ZAS-15 - Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu Formularz obowiązujący od dnia 20 kwietnia 2022 r.
 117. ZAS-2 - Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 r.
 118. ZAS-23 - Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2022 r.
 119. ZAS-24 - Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego Formularz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2022 r.
 120. ZAS-26 - Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2022 r.
 121. ZAS-33 - Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2022 r.
 122. ZAS-36 - Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat Formularz obowiązuje od dnia 9 lutego 2022 r.
 123. ZAS-39 - Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2022 r.
 124. ZAS-40 - Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 r.
 125. ZAS-53 - Wniosek o zasiłek chorobowy Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 126. ZAS-55 - Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 127. ZAS-58 - Wniosek o udzielenie wyjaśnień / wydanie decyzji / Skarga w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego Formularz obowiązujący od dnia 26 kwietnia 2022 r.
 128. ZAS-62 - Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2022 r.
 129. ZAS-64 - Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego Formularz obowiązujący od dnia 20 kwietnia 2022 r.
 130. ZAS-7 - Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 r.
 131. ZAS-9 - Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 r.
 132. Zaświadczenie ERP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (zastępuje wzór RP-7) Formularz obowiązuje od dnia 11 lipca 2022 r. Wzór dostępny w aktywnym formacie PDF
 133. Zaświadczenie OL-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia Formularz obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2021 r.
 134. Zaświadczenie ZAS-38 - Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad: zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do ukończenia 18 lat Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022...
 135. Zeznanie świadka ERP-8 - Zeznanie świadka Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 r.
 136. ZNp-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązuje od dnia 7 lutego 2022 r.
 137. ZPW - Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku Formularz obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2022 r.
 138. ZUS OL-FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Formularz obowiązujący od dnia 4 kwietnia 2022 r.
 139. ZUS OSW - Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 23)
 140. ZUS PEL - Pełnomocnictwo / odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Formularz obowiązujący od dnia 10 stycznia 2022 r.
 141. ZUS PEL-Z - Załącznik do pełnomocnictwa / odwołania pełnomocnictwa Formularz obowiązujący od dnia  10 stycznia 2022 r.
 142. ZUS RCA cz. II - Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór...
 143. ZUS RIA - Raport informacyjny AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 22)
 144. ZUS RUD - Zgłoszenie umowy o dzieło / Korekta zgłoszenia umowy o dzieło Wzór obowiązujący od dnia 14 maja 2021 r.
 145. ZUS RWN - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Formularz obowiązujący od dnia 7 marca 2019 r. Formularz RWN zastąpił dotychczasowy druk ZUS EWN
 146. ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r.
 147. ZUS Z-15a - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Formularz obowiązujący od dnia 27 czerwca 2022 r.
 148. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 149. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 150. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązujący od dnia  1 stycznia 2022 r.
 151. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.