Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Podkategorie:
Formularze:
 1. APA-C - Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 2502 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 2. APA-P - Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. 2019, poz. 2537 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 3. AZ-O - Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą Dz.U. 2008 Nr 152, poz. 950 (załącznik 2)
 4. CFR-1 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat rezydencji) [Certificate of Tax Residence]  (wersja 5) Dz.U. 2017, poz. 1315 Formularz obowiązuje od dnia 5 lipca 2017...
 5. CFR-2 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy)  [Certificate of tax residence in the Republic of Poland of...
 6. DRA-1 - Formularz stosowany do rozliczeń opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych za kwiecień 2021 r. Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące...
 7. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 2436 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 8. DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 2436 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 9. FAT-1 - Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych (wersja 1) Dz.U. 2016, poz. 554 (załącznik 1) Uwaga! Formularz FAT-1 składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu...
 10. FIN-1 - Deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (wersja 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 r. Dz.U. 2022, poz. 1154
 11. KON-W - Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (wersja 6) Formularz obowiązuje od dnia 31 lipca 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 1414
 12. KOP-MS - Deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (wersja 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Dz.U. 2021 poz. 1120 (załącznik 1)
 13. KOP-RG - Deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (wersja 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Dz.U. 2021 poz. 1120 (załącznik 2)
 14. OEG-1 Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa - Dz.U. 2018, poz. 2431 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 15. OEMIS - Informacja w sprawie opłaty emisyjnej Dz.U. 2022, poz. 2435 Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2022 r.
 16. OPAL - Informacja w sprawie opłaty paliwowej Dz.U. 2021, poz. 1490 Formularz obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2021 r.
 17. ORD-H (2) - Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej
 18. ORD-HZ - Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (wersja 4)...
 19. ORD-IN - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z załącznikiem ORD-IN/A (wersja 10) Dz.U. 2022, poz. 2548 Formularz obowiązuje od dnia 9 grudnia 2022 r.
 20. ORD-OG - Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej  (wersja 4) zawiera załącznik ORD-OG/A Dz.U. 2022, poz. 2545 Formularz obowiązuje od dnia 9 grudnia 2022 r.
 21. ORD-TK - Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (wersja 4) Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od...
 22. ORD-U - Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 5) Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 23. ORD-W1 - Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (wersja 4) Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 3) Formularz...
 24. ORD-WS - Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 4) zawiera załączniki ORD-WS/A i ORD-WS/B Formularz obowiązujący od 9 grudnia 2022 r. Dz.U. 2022, poz. 2543
 25. ORD-Z (1) - Oświadczenie o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
 26. ORD-ZU - Wyjaśnienie do korekty deklaracji
 27. OSW-RD - Oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek Formularz dotyczy formularzy składanych od 1.01.2022
 28. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 29. Oświadczenie osoby do 26. roku życia, korzystającej ze zwolnienia w podatku PIT (PIT zero dla młodych) - Podstawa prawna: Dz.U. 2019, poz. 1394 Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r. Pobierz oświadczenie dla osoby do 26. roku życia, które zamierzają skorzystać ze zwolnienia w podatku PIT. Pracownik...
 30. Oświadczenie pracownika dla celów stosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 31. Oświadczenie w sprawie podatku od towarów i usług
 32. PCC-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 6 lutego 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 598 (załącznik 2)
 33. PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wersja 5) Dz.U. 2015, poz. 1999 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 34. PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 3) Dz.U. 2015, poz. 1999 (załącznik 1b) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 35. PCC-4 - Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wersja 1) zawiera załączniki PCC-4/A i PCC-4/B Dz.U. 2019, poz. 1069 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 36. Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego - Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636
 37. PSD-1 - Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (wersja 2) Dz.U. 2020, poz. 2333 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 38. PT-1 - Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (wersja 2) Dz.U. 2020, poz. 709 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 6 maja 2020 r.
 39. PT-2/PT-2S - Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (wersja 2) Dz.U. 2020, poz. 709 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 maja 2020 r.
 40. PWS-1 - Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji (wersja 2) Dz.U. 2020, poz. 621 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2020 r.
 41. PWS-2 - Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji (wersja 2) Dz.U. 2020, poz. 621 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2020 r.
 42. PWS-2S - Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji przedsiębiorstwa w spadku (wersja 1) Dz.U. 2020, poz. 621 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2020 r.
 43. RAT-Z - Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zapłaty: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych...
 44. SD-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 30 stycznia 2013 r.  Dz.U. 2013, poz. 143
 45. SD-3 - Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2068 (załącznik 1a) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 46. SD-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2068 (załącznik 1b) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.  
 47. SD-Z1 (1) - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 48. SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2060 Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 49. SD-ZP - Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 25 listopada 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 2030
 50. SPW-1 - Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 51. SPW-1/O - Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 3) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 52. SPW-2 - Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 53. SPW-2/O - Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 54. TER-Z - Wniosek w sprawie odroczenia: terminu płatności podatku, zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, zapłaty należności pieniężnych o charakterze...
 55. UZ-M - Wniosek w sprawie umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, odsetek od tych należności
 56. VAT-Z / AKC-Z (3) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług / podatkiem akcyzowym
 57. VZM-1 - Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.  (WERSJA 6) Wzór obowiązujący od 2015 r. Wzór zawiera...
 58. VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 59. VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 60. VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 61. WIS-W - Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej  (wersja 1).  WIS-W zawiera załącznik WIS-W/A Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2109
 62. Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 63. Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat Rezydencji) - CFR-1 - Obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.
 64. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - Obowiązuje od dnia 02.10.2017 r.
 65. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - Formularz F-08/1
 66. Wniosek w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek
 67. WZP-1K - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2021, poz. 1282 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 22 lutego 2020 r.
 68. WZP-1M - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2021, poz. 1282 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 22 lutego 2020 r.
 69. WZP-1R - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2021, poz. 1282 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 22 lutego 2020 r.
 70. WZS-1K - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2021, poz. 1231 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2020...
 71. WZS-1M - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2021, poz. 1231 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2020...
 72. WZS-1R - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2021, poz. 1231 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2020...
 73. ZAS-KP - Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez...
 74. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
 75. Zaświadczenie o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych
 76. Zaświadczenie o zaległościach podatkowych spadkodawcy
 77. ZAW-E1 (1) - Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
 78. ZAW-FA - Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z krajowego systemu e-Faktur (wersja 2) Dz.U. 2022, poz. 2667 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Wzór ZAW-FA bez opcji e-wysyłki
 79. Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 80. ZAW-K - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 26 lipca 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 1380
 81. ZAW-NR - Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. 2020, poz. 1188 Formularz...
 82. ZAW-RD - Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (wersja 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 83. Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych - tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku oraz nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy
 84. ZPP-1 - Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 3 marca 2012 r. Dz.U. 2012, poz. 185

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.