Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Budowlane

Formularze:
 1. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (B-5) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 2. Dziennik budowy - wzór przykładowy
 3. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 5. Kosztorys budowlany
 6. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Dz.U. 2016, poz. 1966 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
 7. Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych - Dz.U. 2015, poz. 2342
 8. Księga obmiarów robót
 9. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót
 10. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 11. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków kierownika budowy / robót budowlanych
 12. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 13. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki
 14. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych i podjęciu się obowiązku kierowania budową
 15. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - Dz.U. 2021, poz. 1170 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 16. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. 2019, poz. 831 Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2019 r.
 17. Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) - Dz.U. 2021, poz. 1177 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 r.
 18. Protokół kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 19. Protokół obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego - Dz.U. 2021, poz. 1719 Formularz obowiązuje od dnia 19 września 2021 r.
 20. Protokół odbioru robót
 21. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu
 22. Protokół oględzin wyrobu budowlanego - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 23. Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego / i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego - Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 24. Protokół wprowadzenia na budowę
 25. Przedmiar robót budowlanych
 26. Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości
 27. Rozliczenie zużycia materiałów na budowie
 28. Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego - Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 29. Udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
 30. Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
 31. Umowa o roboty budowlane
 32. Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy)
 33. Umowa o roboty budowlane (w systemie wykonawstwa częściowego)
 34. Umowa przedwstępna o roboty budowlane
 35. Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)
 36. Umowa z architektem wnętrz
 37. Umowa zlecenie pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego
 38. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 39. Wniosek o bonifikatę za udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu
 40. Wniosek o nadanie budynkowi numeru porządkowego
 41. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 42. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) - Dz.U. 2021, poz. 410 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 43. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) - Dz.U. 2021, poz. 346 Formularz obowiązuje od dnia 26 lutego 2021 r.
 44. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) - Dz.U. 2022, poz. 715 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2022 r.
 45. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) - Dz.U. 2022, poz. 715 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2022 r.
 46. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9) - Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 47. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10) - Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 48. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11) - Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 49. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
 50. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - Dz.U. 2021, poz. 2462 Formularz obowiązuje od dnia 3 stycznia 2022 r.
 51. Wniosek o wpisanie na listę członków izby inżynierów budownictwa
 52. Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15) - Dz.U. 2021, poz. 338 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 53. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14) - Dz.U. 2021, poz. 296 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 r.
 54. Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (PB-13) - Dz.U. 2021, poz. 308 Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2021 r.
 55. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) - Dz.U. 2021, poz. 440 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 56. Wniosek o wydanie dziennika budowy
 57. Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej - Dz.U. 2016, poz. 1968 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 58. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6) - Dz.U. 2021, poz. 335 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 59. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) - Dz.U. 2021, poz. 356 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 60. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (PB-0) - Dz.U. 2021, poz. 1154 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 61. Wzór rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie elektronicznej - Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (1)
 62. Wzór rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie pisemnej - Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (2)
 63. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) - Dz.U. 2022, poz. 715 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2022 r.
 64. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 65. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16) - Dz.U. 2022, poz. 715 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2022 r.
 66. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) - Dz.U. 2021, poz. 297 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 r.
 67. Zestawienie zbiorcze prac remontowych
 68. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) - Dz.U. 2021, poz. 304 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2021 r.
 69. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) - Dz.U. 2021, poz. 304 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2021 r.
 70. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4) - Dz.U. 2021, poz. 314 Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2021 r.
 71. Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości
 72. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) - Dz.U. 2021, poz. 298 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.