Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Finansowe >

Windykacja i należności

Formularze:
 1. KRS-D3 - Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 39) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 2. Nota odsetkowa - Aktualizacja: 30.05.2020 r. - uwzględnia stawkę 5,6%, obowiązującą od dnia 29-05-2020 r. - kalkulator wylicza odsetki od 2008 r.; - możliwość wyboru walut (PLN , EUR, USD); - możliwość wpisania wysokości odsetek ustalonych...
 3. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
 4. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
 5. Oświadczenie o gwarancji płatności
 6. Podanie dłużnika o otwarcie postępowania układowego
 7. Podanie o zwrot nadpłaty podatku
 8. Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności
 9. Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji i zwrocie zaliczki
 10. Pozew cywilny o zapłatę odszkodowania
 11. Pozew o alimenty
 12. Pozew o zapłatę odszkodowania
 13. Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
 14. Pozew o zwrot pożyczki
 15. Pozew wzajemny o zapłatę
 16. Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów
 17. Prośba o zwrot nadpłaty
 18. Prośba o przedłużenie terminu płatności
 19. Prośba o umorzenie podatku od darowizny
 20. Protokół o stanie majątkowym w związku z egzekucją należności pieniężnych prowadzoną na podstawie tytułów wykonawczych
 21. Protokół udaremnienia egzekucji
 22. Protokół zajęcia prawa majątkowego związanego z dokumentem
 23. Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty
 24. Ugoda w sprawie płatności
 25. Umowa o przejęcie długu
 26. Umowa o przelew wierzytelności (cesja)
 27. Umowa poręczenia spłaty pożyczki
 28. Upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności
 29. Upomnienie z powodu zaległości płatności
 30. Upoważnienie pobrania gotówki (do odbioru należności)
 31. Wezwanie do spełnienia świadczenia
 32. Wezwanie do zapłaty / Ostateczne wezwanie do zapłaty (bez odsetek)
 33. Wezwanie do zapłaty z tytułu prowadzenia księgi handlowej
 34. Wniosek do Organu Egzekucyjnego o zabezpieczenie należności pieniężnych (Załącznik nr 5)
 35. Wniosek o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego
 36. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 37. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 3)
 38. Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 4)
 39. Wniosek o powiadomienie kierowanym do państw trzecich dotyczącym należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 2)
 40. Wniosek o rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika
 41. Wniosek o udostępnienie wypisu z ewidencji działalności gospodarczej w celu skierowania do sądu pozwu o zapłatę
 42. Wniosek o udzielenie informacji kierowanej do państw trzecich dotyczącej należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 1)
 43. Wniosek o wszczęcie egzekucji - Dz.U. 2018, poz. 2307 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 44. Wniosek o wszczęcie egzekucji z prawa majątkowego
 45. Wniosek upadłego o zawarcie układu z wierzycielami
 46. Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia płatności
 47. Wzór części tabelarycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego - Dz.U. 2008 Nr 3, poz. 19
 48. Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.
 49. Zawiadomienie o zmianie pobierania przez Urząd Skarbowy zobowiązań pieniężnych w wyniku egzekucji administracyjnej
 50. Zawiadomienie w sprawie zajęcia emerytury - renty
 51. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu układowym
 52. Zobowiązanie do zapłaty
 53. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)
 54. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2020, poz. 2102 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.
 55. ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia - Stosowane w zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
 56. ZZ-2 Kolejne zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane w zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
 57. ZZ-3 Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
 58. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2020, poz. 2102 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.