Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Finansowe >

Windykacja i należności

Podkategorie:
Formularze:
 1. KRS-D3 - Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 39) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 2. Nota odsetkowa - Aktualizacja: 08.02.2018 r. - kalkulator wylicza odsetki od 2008 r.; - możliwość wyboru walut (PLN , EUR, USD); - możliwość wpisania wysokości odsetek ustalonych przez strony; - zautomatyzowane kalendarze ułatwiające...
 3. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
 4. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
 5. Oświadczenie o gwarancji płatności
 6. Podanie dłużnika o otwarcie postępowania układowego
 7. Podanie o zwrot nadpłaty podatku
 8. Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności
 9. Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji i zwrocie zaliczki
 10. Pozew cywilny o zapłatę odszkodowania
 11. Pozew o alimenty
 12. Pozew o zapłatę odszkodowania
 13. Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
 14. Pozew o zwrot pożyczki
 15. Pozew wzajemny o zapłatę
 16. Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów
 17. Prośba o zwrot nadpłaty
 18. Prośba o przedłużenie terminu płatności
 19. Prośba o umorzenie podatku od darowizny
 20. Protokół o stanie majątkowym w związku z egzekucją należności pieniężnych prowadzoną na podstawie tytułów wykonawczych
 21. Protokół odbioru dokumentu - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 22. Protokół udaremnienia egzekucji
 23. Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej / zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 24. Protokół zajęcia i odbioru ruchomości - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 25. Protokół zajęcia prawa majątkowego związanego z dokumentem
 26. Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 27. Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty
 28. Ugoda w sprawie płatności
 29. Umowa o przejęcie długu
 30. Umowa o przelew wierzytelności (cesja)
 31. Umowa poręczenia spłaty pożyczki
 32. Upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności
 33. Upomnienie z powodu zaległości płatności
 34. Upoważnienie pobrania gotówki (do odbioru należności)
 35. Wezwanie do spełnienia świadczenia
 36. Wezwanie do zapłaty / Ostateczne wezwanie do zapłaty (bez odsetek)
 37. Wezwanie do zapłaty z tytułu prowadzenia księgi handlowej
 38. Wniosek do Organu Egzekucyjnego o zabezpieczenie należności pieniężnych (Załącznik nr 5)
 39. Wniosek o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego
 40. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 41. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 3)
 42. Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 4)
 43. Wniosek o powiadomienie kierowanym do państw trzecich dotyczącym należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 2)
 44. Wniosek o rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika
 45. Wniosek o udostępnienie wypisu z ewidencji działalności gospodarczej w celu skierowania do sądu pozwu o zapłatę
 46. Wniosek o udzielenie informacji kierowanej do państw trzecich dotyczącej należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 1)
 47. Wniosek o wszczęcie egzekucji - Dz.U. 2018, poz. 2307 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 48. Wniosek o wszczęcie egzekucji z prawa majątkowego
 49. Wniosek o wyjaśnienie braku dokonania wpłat przez Urząd Skarbowy do Otwartego Funduszu Emerytalnego
 50. Wniosek upadłego o zawarcie układu z wierzycielami
 51. Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia płatności
 52. Wzór części tabelarycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego - Dz.U. 2008 Nr 3, poz. 19
 53. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 54. Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 55. Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 56. Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 57. Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 58. Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 59. Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności z tytułu podatku od towarów i usług lub innych należności pieniężnych - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 60. Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę - Dz.U. 2018, poz. 1804 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2018 r.
 61. Zawiadomienie o zmianie pobierania przez Urząd Skarbowy zobowiązań pieniężnych w wyniku egzekucji administracyjnej
 62. Zawiadomienie w sprawie zajęcia emerytury - renty
 63. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu układowym
 64. Zobowiązanie do zapłaty
 65. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)
 66. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 6)  
 67. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 7)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.