Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe > ZUS >

Świadczenia rodzinne

Podkategorie:
Formularze:
 1. Kwartalne sprawozdanie / kwartalne zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz.U. 2015, poz. 2324
 2. Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych - Dz.U. 2015, poz. 2335 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dokument w nieedytowalnym formacie PDF. Pobierz za darmo.
 3. Kwartalne sprawozdanie/Kwartalne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. - Dz.U. 2015, poz. 2335 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dokument w nieedytowalnym formacie PDF. Pobierz za darmo.
 4. Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego - Dz.U. 2011 Nr 73, poz. 395 (1)
 5. Kwestionariusz wywiadu, dokonywany w celu uzyskania niezbędnych informacji o osobie deklarującej samotne wychowywanie dziecka, pobierającej świadczenie rodzinne - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 17)
 6. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 3)
 7. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 4)
 8. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 6)
 9. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 2)
 10. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 5)
 11. Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego - Dz.U. 2011 Nr 73, poz. 395 (2)
 12. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 7)
 13. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 8)
 14. Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o conajmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 7)
 15. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 9)
 16. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 4)
 17. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 10)
 18. Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny - Dz.U. 2014, poz. 1954 (załącznik 2)
 19. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy o funduszu alimentacyjnym - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 15)
 20. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu - Dz.U. 2016, poz. 2234 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 21. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 11)
 22. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 13)
 23. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 14)
 24. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 16)
 25. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 1)
 26. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 12)
 27. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 1)
 28. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 29. ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres
 30. ZAS-54 Wniosek o zasiłek macierzyński
 31. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - Dz. U. 2009 Nr 163, poz. 1305
 32. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 6)
 33. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych - Dz.U. 2010 Nr 123, poz. 836 (5)
 34. Zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
 35. Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 2)
 36. Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej - Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 3)
 37. Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 5)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.