PIT-37

Iwona Maczalska

PIT-37 za 2023 rok

PIT-37 to jedna z najpopularniejszych deklaracji podatkowych, wypełnianych w trakcie sezonu rocznych rozliczeń podatku PIT. W 2024 roku podobnie jak w latach ubiegłych druk PIT-37 można rozliczyć zarówno w formie online, za pośrednictwem programu do rozliczeń PIT, czy rządowej usługi Twój e-PIT, jak i w formie tradycyjnej. Warto dowiedzieć się więcej o tym, jak rozliczyć PIT-37 oraz jak obliczyć PIT. W tym celu pomocny będzie zarówno program do rozliczeń PIT 2024, jak i pit 2023 kalkulator.

 1. Dla kogo deklaracja PIT-37?
 2. Kto nie rozliczy się na deklaracji PIT-37?
 3. Osoba samotnie wychowująca dziecko w PIT-37
 4. Rozliczenie wspólnie z małżonkiem w PIT-37
 5. Zwrot niewykorzystanej części ulgi na dziecko w PIT-37
 6. Do kiedy należy złożyć PIT-37?
 7. Instrukcja wypełnienia PIT-37 - krok po kroku
 8. Co można odliczyć w ramach PIT-37? (ulgi podatkowe)
 9. Niedopłata / Nadpłata podatku w PIT-37

Co to jest deklaracja PIT-37?

Deklaracja PIT-37 składana w 2024 roku jestzeznaniem o wysokości osiągniętego w całym 2023 roku dochodu (poniesionej straty). Jest to w szczególności deklaracja podatkowa przeznaczona dla podatników, których dochody rozliczane są wyłącznie przez płatnika (m.in. pracodawcę, czy organ rentowy) i nie zostały osiągnięte w następstwie prowadzonej działalności gospodarczej. Szerzej o tym poniżej.

PIT-37 za 2023 rok składany w 2024 roku

Źródło: shutterstock

Dla kogo deklaracja PIT-37?

PIT-37 to formularz za pomocą którego rozliczają się pracownicy, zleceniobiorcy i inni podatnicy rozliczający się przy pomocy skali podatkowej (12% podatek PIT), za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (zakład pracy, zleceniodawca, organ rentowy itp.). Podatnik z reguły deklarację wypełnia na podstawie przesłanego mu do końca lutego druku PIT-11. Wypełniając ją, wykazuje kwoty z PIT-11 oraz wszystkie przysługujące mu ulgi i odliczenia w danym roku podatkowym. PIT-37 jest więc najczęściej stosowany w przypadku osób osiągających dochody z tytułu stosunku pracy (posiadających umowę o pracę).

PIT-37 jest w 2024 roku również deklaracją, w której rozliczane są wynagrodzenia uzyskane od osób, które nie są płatnikami, a które przekazały podatnikowi informację PIT-11. Mowa w szczególności o wynagrodzeniach uzyskanych w 2023 roku z pracy przy zbiorach, wynagrodzeniach z umów zleceń, czy umów aktywizacyjnych.

 

Jak informuje Ministerstwo Finansów w przygotowanej przez siebie broszurze podatkowejformularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1) uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów, praktyk absolwenckich i staży uczniowskich,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

3) nie są obowiązani doliczać dochodów małoletnich dzieci,

4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych,

5) nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30g ustawy.

Kto nie rozliczy się na deklaracji PIT-37?

PIT-37 nie jest deklaracją uniwersalną dla wszystkich podatników. Osoby, które uzyskują inne dochody, nie rozliczą wszystkich na PIT-37. Podatnik, który osiąga przychody np. z etatu oraz działalności gospodarczej rozliczyć się musi na PIT-36. Taki sam druk będą musieli wybrać podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub złożyć PIT-36L (jeżeli przedsiębiorca wybrał podatek liniowy).

Deklaracja PIT-37  nie będzie właściwa również dla małżonków chcących rozliczyć się wspólnie w przypadku, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą. Właściwą deklaracją będzie w takim przypadku PIT-36. 

Ostrożność zachować powinni również podatnicy, którzy w 2023 roku uzyskali dochody z pracy za granicą. Właściwą dla nich deklaracją będzie bowiem PIT-36, a nie PIT-37. To jednak nie wszystko. Rozliczenie dochodów zagranicznych może powodować konieczność dołączenia do zeznania podatkowego załącznika PIT/ZG.  Więcej o rozliczaniu dochodów zagranicznych znajdziesz w artykule ,,Jak rozliczyć dochody z zagranicy w PIT za 2023 rok”. 

 

Kto musi rozliczyć PIT w Polsce? (dochody uzyskane w Polsce lub za granicą)

W Polsce złożenie deklaracji podatkowej PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) dotyczy osób, które uzyskały dochody w danym roku podatkowym i nie są zwolnione z opodatkowania. Niezależnie od tego, czy osiągnęliśmy dochód, czy wykazujemy stratę, musimy rozliczyć się z fiskusem. Istotne jest również miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, czyli to, gdzie znajduje się nasze główne centrum interesów życiowych.

Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby posiadające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski są zobowiązane do rozliczania podatku dochodowego w Polsce. Oznacza to, że nawet jeśli zarabiamy za granicą, ale większość czasu przebywamy w Polsce, musimy uregulować nasze zobowiązania podatkowe przed polskim fiskusem.

W przypadku posiadania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w innym kraju, państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej mogą na wniosek wyrażony w zeznaniu rozliczyć podlegające opodatkowaniu w Polsce dochody za pomocą skali podatkowej. Warto dowiedzieć się także, w jaki sposób można uniknąć podwójnego opodatkowania, czyli potencjalnej możliwości zapłacenia podatku dwukrotnie: po raz pierwszy w kraju, w którym osiągnięto dochód, a po raz drugi w kraju faktycznego zamieszkania. Więcej o tym w poradniku ,,Jak rozliczyć dochody z zagranicy w PIT za 2022 rok” oraz ,,Ulga abolicyjna”.

Osoba samotnie wychowująca dziecko w PIT-37

Rozliczenie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko możliwe jest również na PIT-37. Wypełnij PIT-37 jeśli samotnie wychowujesz dzieci (jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka) jesteś panną (kawalerem), wdową (wdowcem), rozwódką (rozwodnikiem) albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności - oraz uzyskałeś w 2023 roku dochody opodatkowane skalą podatkową.

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko na PIT-37 może dać wymierne korzyści i obniżyć wysokość zobowiązania wobec fiskusa. Daje to szczególne korzyści w przypadku osób, których dochód przekroczył w danym roku podatkowym drugi próg skali podatkowej, wiążący się z opodatkowaniem w wysokości 32%. Możliwe staje się również skorzystanie z podwójnej wysokości kwoty wolnej od podatku.

Pamiętaj jednak, że w przypadku posiadania dziecka, które zarobkowało w trakcie roku podatkowego – doliczając jego dochody – należy złożyć deklarację PIT-36 łącznie z PIT/M, nawet jeśli standardowo, bez dochodów małoletniego, składałoby się PIT-37. 

Więcej o zasadach rozliczania się jako samotnie wychowujący rodzic dowiesz się z poradnika ,,Samotnie wychowujący dziecko - PIT 2023/2024”.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem w PIT-37

Rozliczając się łącznie z małżonkiem, można zastosować deklarację PIT-37. Warunkiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego małżonek byli uprawnieni do rozliczania się na PIT-37. Jeżeli którykolwiek z nich takiej możliwości nie posiada (np. prowadzi działalność gospodarczą), lecz może składać PIT-36 – małżonkowie składać będą wspólne rozliczenie na druku PIT-36, a nie PIT-37. 

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów wspólne rozliczenie małżonków opodatkowanych ryczałtem bądź podatkiem liniowym będzie możliwe pod warunkiem, że w całym, poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli oni przychodów z tych form działalności i złożą zerową deklarację PIT-36L lub PIT-28.

To nie wszystko. W 2024 roku wskazana preferencja podatkowa dotyczy również nowożeńców, którzy zawarli małżeństwo w trakcie 2023 roku pod warunkiem, że ich małżeństwo oraz wspólność majątkowa nie ustały przed końcem roku, za który się rozliczają. 

Więcej zasadach i korzyściach wspólnego rozliczenia z małżonkiem dowiesz się z poradnika ,,Rozliczenie PIT wspólne z małżonkiem 2022/2023”. 

 

Do kiedy należy złożyć PIT-37?

Obowiązujące prawo jednoznacznie definiuje terminy, w których należy sporządzić zeznanie podatkowe oraz uregulować zobowiązanie względem urzędu skarbowego. Pozwoli to na uniknięcie dalszych problemów, w tym konieczności opłacenia odsetek za zwłokę.

Ostateczny termin na rozliczenie wspomnianej deklaracji PIT-37 za 2022 rok przypadnie we wtorek 30 kwietnia 2024 roku.

 

PIT-37: wzory i druki 

W celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należy przekazać do odpowiedniego urzędu skarbowego wypełnioną deklarację podatkową. Obecnie coraz rzadziej korzystamy jednak z tradycyjnych formularzy. Zarówno przygotowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania, jak i oprogramowanie dystrybuowane przez dostawców zewnętrznych pozwala na łatwe sporządzenie zeznania podatkowego bez ryzyka popełnienia błędu w obliczeniach. Program PIT może również coraz częściej samodzielnie pobierać informacje dotyczące wysokości osiąganego dochodu, czy kosztów jego uzyskania. Warto zapoznać się jednak z drukiem PIT-37 oraz innymi deklaracjami, które często okazują się przydatne w trakcie rozliczeń.

 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-37 (29)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2022 r.
PIT/O (26)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

Co przygotować do rozliczenia PIT-37?

Jeszcze do niedawna do rozliczenia PIT-37 potrzebowaliśmy sporo czasu. Należało przy tym uzupełnić druk PIT, co wiązało się ze sporymi trudnościami i - co oczywiste - groziło również ryzykiem popełnienia błędu. Dziś PIT-37 za rok 2023 można rozliczyć w niezwykle łatwy sposób, a sam druk PIT odchodzi już do lamusa. Należy przy tym pamiętać, że trzeba zrobić to do 30 kwietnia 2024 roku. Wszystkie formalności uda się załatwić bez większych problemów przez Internet, a wielu podatników (w tym przede wszystkim ci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) nie będzie nawet musieć wypełnić PIT. Pozwala na to przygotowana przez Ministerstwo Finansów usługa Twój e-PIT, która pozwala na automatyczne rozliczenie za rok podatkowy. Warto jednak zająć się tą kwestią samodzielnie przed końcowym terminem, ponieważ w ten sposób można sporo zaoszczędzić. Same przygotowania nie będą skomplikowane i zakładają zaledwie kilka prostych kroków:

 

 1. Wybór odpowiedniego druku PIT,

Deklaracja PIT-37 to nie jedyny formularz PIT. Przed przystąpieniem do rozliczeń warto więc upewnić się, że wybrałeś prawidłowy wzór. Ten będzie uzależniony od źródła dochodu. Może się okazać, że ze względu na np. inne dochody odpowiedni okaże się PIT-36.

 1. Ulgi i odliczenia od podatku,

Każdy program PIT czy usługa Twój e-PIT pozwolą na rozliczenie przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń. Te mogą pozwolić na uzyskanie dużych oszczędności, jednocześnie często wiążą się także z koniecznością spełnienia wskazanych kryteriów i np. udokumentowania prawa do zastosowania ulgi (np. ulga termomodernizacyjna). Warto wobec tego świadomie podejść do tej kwestii.

 1. Przygotowanie wszystkich  informacji PIT-11,

Dla osób osiągających dochody z tytułu stosunku pracy kluczowe znaczenie odgrywa PIT-11 przygotowany przez płatnika, a więc pracodawcę. Podobnie dzieje się również w przypadku zleceniobiorców. PIT za 2023 rok będzie można w łatwy sposób rozliczyć, korzystając z danych widniejących w tym dokumencie (lub dokumentach, jeżeli podatnik posiada więcej źródeł dochodu).

 1. Wybór sposobu rozliczenia podatku,

Należy wybrać, w jaki sposób rozliczysz podatek dochodowy. Istnieje kilka możliwości. Nadal można złożyć druk PIT w wersji papierowej w urzędzie. Zdecydowanie wygodniej zrobić to jednak przez Internet, wykorzystując program PIT czy usługę Twój e-PIT. W każdym przypadku podatnikowi będą przysługiwały takie same prawa.

 1. Wybór organizacji pożytku publicznego.

Nie jest to obowiązkowe, jednak świadomy wybór organizacji pożytku publicznego umożliwi realne wsparcie podejmowanych przez nią inicjatyw. Chwila czasu pozwoli na znalezienie numeru KRS i wprowadzenie go do formularza PIT.

 

Jak wypełnić i złożyć PIT-37?

Do dyspozycji podatnika pozostaje kilka sposobów złożenia deklaracji PIT-37. Można zrobić to zarówno w sposób tradycyjny, jak i przy wsparciu nowoczesnych technologii. Warto jednak skorzystać z tej drugiej możliwości: dzięki temu proces rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych będzie nie tylko prostszy i zajmie mniej czasu, ale fiskus premiuje go również m.in. krótszym czasem oczekiwania na zwrot podatku. Złożenie deklaracji PIT-37 jest możliwe poprzez:

 • Fizyczne doręczenie rozliczenia do odpowiedniego Urzędu Skarbowego,
 • Wysyłkę PIT pocztą (listem poleconym),
 • Wysyłkę drogą elektroniczną: w tym celu można skorzystać m.in. z programu e-pity lub wdrożonego przez Ministerstwo Finansów systemu Twój e-PIT.
 • Inne sposoby: osoby przebywające za granicą mogą również złożyć PIT w urzędzie konsularnym, podatnicy tymczasowo aresztowani lub odbywający wyrok pozbawienia wolności zrobią to w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego, a żołnierze mogą zrobić to w dowództwie jednostki.

Problematyczne dla podatników bywa również samo wypełnienie druku PIT-37. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego programu do rozliczeń podatku PIT, który nie tylko pomoże wypełnić oraz wysłać deklarację do Urzędu Skarbowego, lecz również pomoże rozliczyć przysługujące ulgi, czy odliczenia podatkowe. 

Podatnicy, którzy mimo wszystko zdecydują się na samodzielne wypełnianie deklaracji PIT-37 powinni podwójnie skontrolować poprawność dokonywanych w druku wyliczeń. Jak krok po kroku bezbłędnie wypełnić PIT-37? O tym poniżej.

 

PIT 37 przez internet ( online ) - jak rozliczyć?

Najprostszym sposobem na rozliczenie PIT-37 będzie wypełnienie go i złożenie przez Internet. Daje to wiele korzyści: cały proces jest przede wszystkim prosty, a niemal wszystkie niezbędne dane będą automatycznie pobrane z systemu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

W celu rozliczenia PIT-37 online można skorzystać z programu e-pity. Ten występuje zarówno w formie samodzielnego narzędzia ściąganego na dysk komputera, jak i w pełni funkcjonalnej wersji przeglądarkowej. Po uruchomieniu programu nie trzeba samodzielnie uzupełniać formularza. Znakomitą alternatywą stanie się kreator PIT. Należy wskazać w nim:

 • sposób opodatkowania podatnika (samodzielnie/wspólnie z małżonkiem/wspólnie ze zmarłym małżonkiem/dla osób samotnie wychowujących dziecko),
 • cel składania zeznania (złożenie zeznania/korekta zeznania),

E-pity dają również możliwość importowania informacji z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Sposób rozliczenia będzie więc przypominał ten, jaki oferuje usługa Twój e-PIT. W następnym oknie należy wprowadzić dane podatnika (danych osobowych nie będą musiały wprowadzać osoby, które już wcześniej korzystały z programu) oraz adres odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Po wczytaniu danych widniejących na dostarczonych formularzach PIT-11 możliwe będzie również wskazanie ulg i odliczeń od podatku, a także wskazanie wybranej organizacji pożytku publicznego. W ostatnim kroku należy wybrać sposób dostarczenia deklaracji do urzędu. Można zrobić to: 

 • osobiście lub pocztą po wydrukowaniu wygenerowanego dokumentu,
 • bezpośrednio poprzez program, wysyłając rozliczenie do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. 

Wystarczy wybrać opcję „Wyślij e-Deklarację”, a następnie autoryzować proces, wskazując kwotę przychodu widniejącą na formularzu PIT za poprzedni rok. Alternatywą pozostaje również skorzystanie z podpisu elektronicznego

Instrukcja wypełnienia PIT-37 - krok po kroku

Podatnikom, którym zależy na samodzielnym wypełnianiu PIT-37 przedstawiamy szczegółową instrukcję postępowania, wraz z podziałem na poszczególne kolumny i rubryki.

PIT-37 za 2023 rok

Źródło: podatki.gov

 

Pola 1-2 służą ustaleniu NIP lub PESEL podatnika.

Identyfikatorem podatkowym jest: numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i ją wyrejestrowała, w zeznaniu podatkowym o wysokości dochodów (poniesionej straty) uzyskanych z tego tytułu wpisuje NIP jako swój identyfikator podatkowy, a w pozostałych - PESEL. Na PIT-37 pojawi się wówczas PESEL. Gdyby firma funkcjonowała – i składane były deklaracje podatkowe, w tym PIT-37, wówczas przedsiębiorca posłużyłby się numerem NIP również na tej deklaracji.

Pola 1-2 PIT-37 za 2023 rok

Źródło: podatki.gov

 

Pole 6 służy wyborowi, którego należy dokonać obowiązkowo w zeznaniu podatkowym. Zaznaczyć należy w chwili składania deklaracji:

 • Kwadrat nr 1 przy rozliczeniu indywidualnie,
 • Kwadrat nr 2 przy rozliczeniu z małżonkiem,
 • Kwadrat nr 3 dotyczy rozliczenia ze zmarłym małżonkiem (w sposób przewidziany dla wdów i wdowców),
 • Kwadrat nr 4 przy rozliczeniu osoby samotnie wychowującej dziecko (podatnik będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Pola 6-8 PIT-37 za 2023 rok

Źródło: podatki.gov

 

Pola 7-8 wypełniają nierezydenci lub osoby, których małżonkami, z którymi dochodzi do rozliczenia – są nierezydentami, którzy:

 1. mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i
 2. udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

- oraz uzyskane przychody nie chcą rozliczać ryczałtowo lecz według skali na deklaracji podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w trakcie roku przez płatnika traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

 

Pole 9 służy wskazaniu właściwego dla podatnika urzędu. Obowiązuje zasada, że właściwym jest urząd ustalony ze względu na miejsce pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, jeśli podatnik posiada miejsce zamieszkania – to decyduje urząd właściwy w tej dacie ze względu na miejsce zamieszkania. U małżonków rozliczających się wspólnie właściwość można ustalić dla jednego z nich.

Pole 10 – służy wskazaniu, czy dochodzi do rozliczenia podatkowego, czy też do korekty wcześniejszej deklaracji. Korektę składa się bez druku ORD-ZU (nie trzeba jej uzasadniać). 

Pole 9-10 PIT-37 za 2023 rok

Źródło: podatki.gov

 

Część C deklaracji PIT-37

Część C (pola 36-51) wypełnić należy faktycznymi zarobkami podatnika i jego małżonka ustalonymi na podstawie informacji z PIT-11, PIT-8C oraz IFT-1R.

Dział C PIT-37 za 2023 rok

Źródło: podatki.gov

 

Pola 36-43 służą wykazaniu kwot zwolnionych z opodatkowania, kwot uzyskanych z tytułu umowy o pracę lub zlecenie przez osoby do ukończenia 26 r. ż. (ulga dla młodych), ulga na powrót, czy ulga dla pracujących seniorów.

Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy PIT
 MiesięczneRoczne
Pracownik miejscowy250 zł3000 zł z jednej umowy, 4500 zł z wielu umów
Pracownik dojeżdżający300 zł3600 zł z jednej umowy, 5400 zł z wielu umów

 

Rozliczenie praw autorskich w PIT-37

W przypadku wypłat z tytułu praw autorskich, koszty uzyskania ze wszystkich tytułów oblicza się według poniższej zasady:

Koszty autorskie w rozliczeniu za 2023 / 2024 rok
Osiągam przychody z tytułu:Standardowo wykazuję koszty:Koszty nie mogą przekroczyć:
z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego50% przychodurównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 120.000 zł
z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną50% przychodurównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 120.000 zł
z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami50% przychodu, obliczane od przychodu pomniejszonego o składki emerytalne, rentowe, chorobowe, dla których podstawę wymiaru stanowi ten przychódrównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 120.000 zł

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl 

Limit 120.000 zł obejmuje wszystkie tytuły rozliczeń praw autorskich na PIT-37 jednocześnie, zatem przekroczenie go zmusza do ograniczenia kosztów od nadwyżki nawet, jeśli w poszczególnych informacjach PIT od płatników koszty byłyby wyższe (koszty należy ograniczyć).

Kosztów z poszczególnych źródeł (wierszy) nie łączy się, tzn. najpierw odlicza się koszty od przychodu z danego źródła, a dopiero następnie ustala dochód. Nie można natomiast najpierw sumować przychodów i kosztów ze wszystkich źródeł, a dopiero następnie – ustalać dochodu.

 

Koszty 50% obejmują wyłącznie przychody uzyskiwane w związku z wykorzystywaniem praw autorskich z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • produkcji audialnej i audiowizualnej;
 • działalności publicystycznej;
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 • działalności konserwatorskiej;
 • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2445 i 2339), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Część D deklaracji PIT-37

Wykazać w niej należy w odpowiednich wierszach przychody uzyskiwane lub postawione do dyspozycji w 2023 r. Przychody podzielić należy według źródeł, nie łącząc ich ze sobą. Odpowiednio do każdego rodzaju przychodów wykazać należy koszty uzyskania oraz pobrane lub wpłacone w danym roku zaliczki na podatek. Podsumowanie części D służące do kolejnych wyliczeń podatkowych obejmuje kwotę dochodu i sumę pobranych zaliczek na podatek. 

Część D PIT-37 za 2023 rok

Źródło: podatki.gov

 

Część E deklaracji PIT-37

W części E deklaracji wpisać należy odliczenia od dochodu:

 • poz. 122-123 – dotyczy składek na ubezpieczenia opłacanych za i przez osoby zatrudnione, pobierane z ich wynagrodzenia brutto. Jeśli składki pobierane były w kwotach zbyt niskich – pracownik ma prawo wpisać składki prawidłowe, takie, jak powinny były zostać pobrane. Składki nie muszą dotyczyć wyłącznie tytułów skazanych w PIT-37, są to dowolne składki ZUS określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
 1. zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 2. potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu
 • odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;
 • zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej (składki w części dotyczącej składek od kwot opodatkowanych i niezwolnionych z opodatkowania, nie zaliczonych do kosztów lub nieodliczonych w innych rozliczeniach podatkowych).
 • poz. 124-125 – dotyczą ulg podatkowych pomniejszających dochód. W celu wypełnienia niezbędne jest posłużenie się załącznikami PIT-O lub PIT/D. Kwoty ulgi które przekroczyłyby wartość dochodu powodują, że nie należy ich dalej rozliczać (w części niewykorzystanej przepadają). Jednocześnie ulgi wyszczególnić należy wyłącznie do wartości dochodu (w wartości wyższej nie należy ich wprowadzać do PIT-37, ani do załączników z wyjątkiem ulgi mieszkaniowej, którą można rozliczać w kolejnych latach).

Część E PIT-37 za 2023 rok

Źródło: podatki.gov

 

Część F deklaracji PIT-37

Rubryka ta służy obliczeniu podatku PIT. Dochód po odliczeniu składek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych:

 • końcówki 0-49 gr. pomija się,
 • końcówki 50-99 groszy zaokrągla się w górę.

Kwotę podstawy obliczenia podatku wpisać należy w pole 129..

Pole 130 służy wyliczeniu podatku. Kwotę ustala się z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku, która aktualnie wynosi:

Cześć F PIT-37 za 2023 rok

Źródło: podatki.gov

 

Kwota wolna od podatku 2023 - 2024

Wysokość dochodu

Wartość podatku

Do 30 000 zł

Pełne zwolnienie z PIT – 0 zł

Od 30 000 zł do 120 000 zł

12% minus  3600 zł

Powyżej 120 000 zł

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Pole 132 wynika z doliczeń do podatku związanych z rozliczeniami zaliczek przez płatników za rok poprzedni lub w związku z zapłatą obniżonego podatku z roku poprzedniego (np. ze względu na decyzję organu skarbowego o odroczeniu lub zapłacie w ratach).

Pola 133-136 służą ustaleniu kwot odliczanych od wartości podatku. Jeśli podatek jest niższy niż kwota ulg, należy je ograniczyć do wysokości obliczonego wcześniej podatku. Ulgi wprowadza się początkowo w załączniki PIT/O lub PIT/D a dopiero sumy z załączników trafiają na PIT-37. Wyjątkiem są odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 116-119 Pit-37), przy czym kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Podobnie na Pit trafia bezpośrednio wykazana w PIT/D kwota ulgi mieszkaniowej, wykazanej w PIT/D. W polach dotyczących ulg podatkowych nie należy wykazywać wskazanego w części H wnioskowanego zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Kwoty ulg ogranicza się do wysokości podatku do zapłaty (nie podaje ich w wyższej wartości).

W polach 137-139 ustala się różnicę pomiędzy podatkiem (po odjęciu ulg podatkowych) a kwotą zaliczek, wpłaconych w trakcie roku.

Część I PIT-37  (dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko)

Oprócz nadpłaty podatnik może uzyskać dodatkowy zwrot kwoty z tytułu ulgi na dzieci w części, w jakiej nie odliczył ulgi od podatku. Podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota ta nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszonych o składki odliczone w innych zeznaniach podatkowych PIT-36L lub PIT-28, PIT-16A, PIT-19A. Przysługującą po ustaleniu różnicy kwotę zwrotu wskazuje się w pozycji 144.

Więcej o tym, jak otrzymać zwrot z tytułu niewykorzystanej części ulgi na dziecko w artykułach ,,Jak otrzymać pełny zwrot ulgi na dzieci z Twój e-PIT?" oraz ,,Ulga na dziecko przy zerowym podatku".

PIT-37 - zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dziecko

Źródło: podatki.gov

 

1,5% podatku dla OPP

Pole 147-148 służy przekazaniu 1,5% (lub kwoty mniejszej) na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik 1,5% oblicza z kwoty podatku do zapłaty (pole 138), a nie z kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty. W polach 147 i 148 przekazywane są dane dla organizacji pożytku publicznego, szczególnie w związku z prowadzonymi subkontami dla konkretnych osób. Samo przekazanie 1,56% podatku jest bardzo łatwe i opiera się na wskazaniu numeru KRS wybranej OPP. Cały proces będzie jeszcze prostszy dzięki listom organizacji oferowanym przez program PIT. Możliwe staje się również zdefiniowane celu szczegółowego.

1,5% w PIT-37 za 2023 rok

Źródło: podatki.gov

Co można odliczyć w ramach PIT-37? (ulgi podatkowe)

Deklaracja PIT-37 pozwala przede wszystkim na rozliczenie dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Za pośrednictwem druku PIT-37 możemy również uzyskać dodatkowe oszczędności. PIT-37 za 2023 rok pozwoli m.in. na rozliczenie: jako osoba samotnie wychowująca dziecko, czy wspólnie z małżonkiem (o ile ten również rozlicza się za pośrednictwem skali podatkowej).

Korzystając z deklaracji PIT-37, można również rozliczyć koszty uzyskania przychodu, oraz przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia. Mowa w szczególności o uldze prorodzinnej, termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej.. Ich szczegółowa lista została umieszczona w poradniku ,,Ulgi podatkowe 2023-2024”

 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) - ważny dokument po rozliczeniu PIT-37

W przypadku składania PIT-37 online wygenerowanie zostanie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Pełni ono funkcję potwierdzenia poprawnego złożenia deklaracji podatkowej. W takim przypadku zostaje ona oznaczona w systemie statusem „200”. Warto zapisać dokument na dysku, co pozwoli również na udowodnienie, że do rozliczenia z fiskusem doszło w terminie. Ponadto w systemie można zobaczyć również inne oznaczenia statusu: 300 oznacza brak dokumentu, 301, 302 lub 303 wskazuje na to, że nadal jest przetwarzany, a numer 400 przewidziano dla niepoprawnie złożonych deklaracji, które nie będą dalej przetwarzane.

Niedopłata / Nadpłata podatku w PIT-37

Choć obowiązek regulowania podatku kojarzy nam się zwyczajowo z 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, który rozliczamy, w rzeczywistości PIT jest regulowany przez cały rok. Przybiera to postać zaliczek na podatek dochodowy (te odprowadza w przypadku osób zatrudnionym na podstawie umowy o pracę płatnik, czyli zakład pracy). Może się okazać, że ich wysokość będzie wyższa niż podatek, który należy odprowadzić (np. w wyniku zastosowania ulg i odliczeń od podatku, czy rozliczenia jako osoby samotnie wychowujące dzieci). Wówczas dojdzie do nadpłaty podatku, a ten zostanie zwrócony przez urząd skarbowy. Z drugiej strony zaliczki na PIT mogą być jednak niższe od kwoty podatku. W takim scenariuszu miejsce będzie mieć niedopłata, którą podatnik powinien uregulować. Co ważne: również w tym przypadku należy to zrobić do 30 kwietnia 2024 roku.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku z PIT-37?

Rozliczenie PIT-37 za pośrednictwem Internetu daje podatnikowi wiele korzyści. Te nie ograniczają się jednak wyłącznie do wygody i ograniczenia czasu niezbędnego do prawidłowego rozliczenia deklaracji i złożenia jej do odpowiedniego urzędu. Fiskus gwarantuje takim osobom również skrócony czas oczekiwania na zwrot podatku. Ten wynosi standardowo maksymalnie do 3 miesięcy. Oznacza to, że podatnicy, którzy złożyli deklarację podatkową 30 kwietnia i wybrali tradycyjne metody (np. wysyłka listem poleconym czy fizyczne doręczenie PIT-37 do Urzędu Skarbowego) będą musieli poczekać na środki nawet do końca lipca. W przypadku PIT złożonych przez Internet maksymalny czas oczekiwania wynosi natomiast 45 dni.Więcej o zwrocie podatku w poradniku ,,Kiedy zwrot podatku z PIT za 2022 rok”. 

 

Jak zapłacić niedopłatę wynikającą z PIT-37

Podatnicy, którzy w PIT-37 za 2023 rok zanotowali niedopłatę podatku, powinni go uregulować najpóźniej do 30 kwietnia. Wpłatę należy uiścić wyłącznie na indywidualny mikrorachunek podatkowy. 

Jak przypomina Minister Finansów ,,od 1 stycznia 2020 r. podatek PIT płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). Numer swojego mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl, a jeżeli nie masz takiej możliwości, to możesz go uzyskać w urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

 

Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wynika kwota do zapłaty, mają automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online w e-Urzędzie Skarbowym. Płatność również może być zrealizowana bezpośrednio z usługi Twój e-PIT". Więcej o tym w artykule ,,Niedopłata PIT 2023. Jak zapłacić zaległy podatek?"

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest PIT-37?

PIT-37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa do rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych. PIT-37 wypełniają osoby zatrudnione na etacie, na umowę o pracę, zlecenie i o dzieło. Słowem każdy podatnik, za którego zaliczki podatkowe płaci do urzędu skarbowego płatnik (zakład pracy, zleceniodawca itd.)

2. Czy każdy musi złożyć PIT-37?

Każda osoba fizyczna, która w danym roku podatkowym uzyskała dochody z pracy, powinna rozliczyć PIT-37. Bez znaczenia jest kwota przychodu oraz koszty jego uzyskania, chodzi o sam fakt jego uzyskania.

3. Do kiedy trzeba rozliczyć PIT-37 w 2024 roku?

Zeznanie podatkowe PIT-37 składa się do końca kwietnia. W 2024 roku 30 kwietnia przypada we wtorek więc termin nie ulegnie wydłużeniu ...

PIT-37Rozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITPodatek PIT