Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

ZUS

Formularze:
 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 2. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 3. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 4. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
 5. EMP Wniosek o emeryturę - Formularz obowiązujący od dnia 23 grudnia 2022 r.
 6. EPOZ - Wniosek o emeryturę pomostową dla osób, które mają okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą Formularz obowiązuje od dnia 28 marca 2023 r.
 7. ERP-70 - Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2021 r.
 8. Formularz EWG-W - Wskazanie/zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej Formularz obowiązuje od dnia 3 luty 2023 r.
 9. Formularz RFR - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) Formularz obowiązuje od dnia 30 września 2022 r.
 10. Informacja ERP-6 - Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych Formularz obowiązujący od dnia 8 lipca 2022 r.
 11. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 19)
 12. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
 13. Informacja OL-9A - Informacja o miejscach leczenia Formularz obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2021 r.
 14. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 20)
 15. Informacje w zakresie rozrachunku aktywów + oświadczenie - Dz.U. 2014, poz. 117 (załącznik 1,3) Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2014 r.
 16. OL-36 - Kwestionariusz oceny stanu zdrowia Formularz obowiązuje od dnia 25 lutego 2019 r.
 17. Oświadczenie EPD-16 - Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem Formularz obowiązuje od dnia 16 stycznia 2023 r.
 18. Oświadczenie ERO - Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania / ponownego ustalenia wysokości / podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków Formularz obowiązuje od dnia 23 grudnia...
 19. Oświadczenie EROP - Oświadczenie o osiąganiu przychodu Formularz obowiązujący od dnia 23 grudnia 2022 r. Formularz EROP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73
 20. Oświadczenie ERP-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej (dawny ZUS Rp-15) Formularz obowiązujący od dnia 27 września 2021 r.
 21. Oświadczenie ERP-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów Formularz obowiązuje od dnia 13 lipca 2021 r.
 22. Oświadczenie ERU - Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej Formularz obowiązuje od dnia 3 stycznia 2023 r.
 23. Oświadczenie EWG-O - Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej niż członek rodziny Formularz obowiązuje od dnia 13 lipca 2021 r.
 24. Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 2015, poz. 1600
 25. Oświadczenie RD-2 - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej De Minimis Formularz obowiązujący od dnia  18 grudnia 2018 r.
 26. Oświadczenie ROF - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 27. Oświadczenie ROK - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 28. Oświadczenie RON - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.
 29. Oświadczenie ROP - Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 30. Oświadczenie ROS - Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 31. Oświadczenie ROW - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 32. Oświadczenie RPD - Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie Formularz obowiązuje od dnia 29 stycznia 2020 r.
 33. Oświadczenie RPI - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 34. Oświadczenie UE-1 - Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Formularz obowiązuje od dnia 24...
 35. Oświadczenie UE-2 - Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu Formularz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2019 r.
 36. Oświadczenie Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązujący od dnia 26 stycznia 2023 r.
 37. Oświadczenie ZAS-26 - Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2023 r.
 38. Oświadczenie ZAS-33 - Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2023 r.
 39. Oświadczenie ZAS-36 - Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2023 r.
 40. Oświadczenie ZAS-39 - Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2023 r.
 41. Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej - Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja -
 42. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek - (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561
 43. Poświadczenie EMR - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń Aktualizacja formularza: 27 kwietnia 2015
 44. Reklamacja URU - Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej Aktualizacja formularza: 26 lutego 2019 r.
 45. Roczna informacja dotycząca realizacji pracowniczych programów emerytalnych - Dz.U. 2022, poz. 1989 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
 46. Sprzeciw OL-4 - Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 47. Wniosek DKW - Wniosek o wypłatę za granicę świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatku kombatanckiego/ dodatku kompensacyjnego/ ryczałtu energetycznego/ świadczenia przyznanego w drodze wyjątku Formularz obowiązuje od dnia 6...
 48. Wniosek EDP - Wniosek o dodatek pielęgnacyjny Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 49. Wniosek EKL - Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej  (dawny ZUS ER-9) Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2021 r.
 50. Wniosek EKL - Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2021 r.
 51. Wniosek EKP - Wniosek w sprawie kapitału początkowego Formularz obowiązujący od dnia 23 grudnia 2022 r.
 52. Wniosek ENS - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych (zastąpił formularz ZUS Rp-18) Formularz obowiązuje od dnia 23 grudnia 2022 r.
 53. Wniosek ENSK - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (dawny ZUS Rp-12) Formularz obowiązujący od dnia 23  grudnia 2022 r.
 54. Wniosek EOC/AC - Wniosek o refundację opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych (OC/AC) Formularz obowiązujący od dnia 26 lipca 2021 r.
 55. Wniosek EPD-17 - Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy Formularz obowiązuje od dnia 13 grudnia 2021 r.
 56. Wniosek EPOM - Wniosek o emeryturę pomostową (dawny ZUS  RP-1 Epom) Formularz obowiązujący od dnia  23 grudnia 2022 r.
 57. Wniosek ER-13 - Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS Formularz obowiązuje od dnia 21 czerwca 2021 r.
 58. Wniosek ERK - Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny Formularz obowiązuje od dnia 23 marca 2023 r.
 59. Wniosek ERL - Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2023 r.
 60. Wniosek ERN - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Formularz obowiązujący od dnia 3 stycznia  2023 r. Wzór ERN – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-1R
 61. Wniosek ERN-P - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ERN-P zastąpił wzór ZUS Rp-1a Formularz obowiązujący od dnia  3 stycznia 2023 r.
 62. Wniosek ERPO - Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego Formularz obowiązuje od dnia 23 luty 2023 r.
 63. Wniosek ERR - Wniosek o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia 16 stycznia 2023 r. Wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dnia 2 października 2017 r. zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki do wniosku...
 64. Wniosek ERR-W - Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej Formularz obowiązujący od dnia  2 września 2021 r. ERR-W zastąpił wzór ZUS Rw-3 
 65. Wniosek ER-SWA - Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/ osoby represjonowanej z powodów politycznych Formularz obowiązuje od dnia 16 lutego 2022 r.
 66. Wniosek ESP - Wniosek o świadczenie przedemerytalne Formularz obowiązujący od dnia 23 grudnia 2022 r. Formularz ESP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26
 67. Wniosek ESUN - Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Formularz obowiązuje od dnia 23 grudnia 2022 r.
 68. Wniosek ESWK - Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki Aktualizacja formularza 23 stycznia 2023 r.
 69. Wniosek EUZ - Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorców Formularz obowiązuje od dnia 2 lutego 2022 r.
 70. Wniosek EWG-M - Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2018 r.
 71. Wniosek EWG-P - Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2018 r.
 72. Wniosek EWS - Wycofanie wniosku Formularz obowiązujący od dnia 13 lipca 2021 r.
 73. Wniosek EZP - Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce Formularz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2023 r.
 74. Wniosek EZZ - Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą Formularz obowiązuje od dnia 23 marca 2023 r.
 75. Wniosek o interpretację USI - Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.
 76. Wniosek o rentę socjalną - Dz.U. 2023, poz. 869 Formularz obowiązuje od dnia 24 maja 2023 r.
 77. Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS
 78. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
 79. Wniosek OK-EKS - Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS Formularz obowiązuje od dnia 21 lipca 2020 r.
 80. Wniosek OK-WUD - Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS Formularz obowiązuje od dnia 16 marca 2022 r.
 81. Wniosek OL-13 - Wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie choroby przewlekłej Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2020 r.
 82. Wniosek OL-2 - Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 83. Wniosek OL-3 - Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 84. Wniosek OL-FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Formularz obowiązujący od dnia 16 listopada 2022 r.
 85. Wniosek PR-1 - Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych Formularz obowiązuje od dnia 3 stycznia 2023 r.
 86. Wniosek PR-2 - Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych Formularz obowiązuje od dnia 3 stycznia 2023 r.
 87. Wniosek PR-4 - Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń Formularz obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2021 r.
 88. Wniosek PR-5 - Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego lub edukacyjnego w zakresie prewencji Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2022 r.
 89. Wniosek RD-3 - Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.
 90. Wniosek RD-8 - Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2021 r.
 91. Wniosek REM - Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 92. Wniosek REU - Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 93. Wniosek REZ - Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 94. Wniosek RKR - Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 95. Wniosek RKU - Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 96. Wniosek RNW - Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.
 97. Wniosek RRP - Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność) Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 98. Wniosek RSO - Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS RSO  zastąpił wzór ZUS-EOP-02 Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 99. Wniosek RSR - Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek Formularz obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2022 r.
 100. Wniosek RZS-P - Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek Formularz obowiązuje od dnia 21 czerwca 2021 r.
 101. Wniosek RZS-U - Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy...
 102. Wniosek UII - Wniosek instytucji uprawnionej o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy Formularz obowiązuje od dnia 10 stycznia 2023 r.
 103. Wniosek UIU - Wniosek o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy Formularz obowiązuje od dnia 26 października 2018 r.
 104. Wniosek US-13 - Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2019 r.
 105. Wniosek US-7 - Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji z konta osoby ubezpieczonej (zastępuje formularz ZUS-ZZU) Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.
 106. Wniosek USS - Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej Formularz obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2021 r.
 107. Wniosek USZ - Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę Formularz obowiązuje od dnia 24 stycznia 2019 r.
 108. Wniosek UWU - Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.
 109. Wniosek UWZ - Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego Formularz obowiązuje od dnia 8 lutego 2019 r.
 110. Wniosek Z-12 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2023 r.
 111. Wniosek Z-15a - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Formularz obowiązujący od dnia 26 kwietnia 2023 r.
 112. Wniosek Z-15b - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Formularz obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2023 r.
 113. Wniosek ZAO - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego Formularz obowiązujący od dnia 19 stycznia  2023 r.
 114. Wniosek ZAS-23 - Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2022 r.
 115. Wniosek ZAS-53 - Wniosek o zasiłek chorobowy Formularz obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2023 r.
 116. Wniosek ZAS-55 - Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2023 r.
 117. Wniosek ZAS-58 - Wniosek o udzielenie wyjaśnień / wydanie decyzji / Skarga w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego Formularz obowiązujący od dnia 26 kwietnia 2022 r.
 118. Wniosek ZAS-59 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2023 r.
 119. Wniosek ZAS-62 - Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2022 r.
 120. Wniosek ZAS-64 - Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego Formularz obowiązujący od dnia 20 kwietnia 2022 r.
 121. Wniosek ZNp-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2023 r.
 122. Wniosek ZPW - Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku Formularz obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2022 r.
 123. Wywiad zawodowy OL-10 - Wywiad zawodowy (załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności) Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2021 r.
 124. Załącznik EMZ - Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA Formularz obowiązuje od dnia 6 listopada 2018 r.
 125. Załącznik ERRZ - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 126. Załącznik ERZ - Załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które ubiegają się o rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 127. ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres Formularz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2022 r.
 128. Zaświadczenie ERP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (zastępuje wzór RP-7) Formularz obowiązuje od dnia 23 grudnia 2022 r. Wzór dostępny w aktywnym formacie PDF
 129. Zaświadczenie OL-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia Formularz obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2021 r.
 130. Zaświadczenie ZAS-15 - Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu Formularz obowiązujący od dnia 20 kwietnia 2022 r.
 131. Zaświadczenie ZAS-2 - Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 r.
 132. Zaświadczenie ZAS-24 - Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego Formularz obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2023 r.
 133. Zaświadczenie ZAS-38 - Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad: zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do ukończenia 18 lat Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022...
 134. Zaświadczenie ZAS-40 - Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 r.
 135. Zaświadczenie ZAS-7 - Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 r.
 136. Zaświadczenie ZAS-9 - Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania Formularz obowiązuje od dnia...
 137. Zawiadomienie EWYP - Zawiadomienie o wypadku Formularz obowiązujący od dnia 23 grudnia 2022 r.
 138. Zeznanie świadka ERP-8 - Zeznanie świadka Formularz obowiązuje od dnia 17 stycznia 2022 r.
 139. Zgoda ESOC-Z - Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia - w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia...
 140. ZUS OSW - Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 23)
 141. ZUS PEL - Pełnomocnictwo / odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Formularz obowiązujący od dnia 10 stycznia 2022 r.
 142. ZUS PEL-Z - Załącznik do pełnomocnictwa / odwołania pełnomocnictwa Formularz obowiązujący od dnia  10 stycznia 2022 r.
 143. ZUS RCA cz. II - Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór...
 144. ZUS RIA - Raport informacyjny AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2022, poz. 1349 (załącznik 22)
 145. ZUS RUD - Zgłoszenie umowy o dzieło / Korekta zgłoszenia umowy o dzieło Wzór obowiązujący od dnia 14 maja 2021 r.
 146. ZUS RWN - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Formularz obowiązujący od dnia 7 marca 2019 r. Formularz RWN zastąpił dotychczasowy druk ZUS EWN
 147. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2023 r.
 148. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2023 r.
 149. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązujący od dnia  20 stycznia 2023 r.
 150. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.