Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Kadrowe

Formularze:
 1. Ankieta personalna dla kandydata na pracownika
 2. Dane osobowe
 3. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 4. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 5. Decyzja o udzieleniu urlopu macierzyńskiego
 6. Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego
 7. Deklaracja członkowska
 8. Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 9. Dziennik korespondencji
 10. Ewidencja pracowników, ewidencja pracowników młodocianych
 11. Ewidencja urlopów
 12. Ewidencja zatrudnienia
 13. Faktura korygująca dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN)
 14. Faktura (odwrotne obciążenie)
 15. Formularz zgłoszeniowy do pracy
 16. Informacja o składzie zarządu spółki
 17. Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia
 18. Informacja o zwolnieniu w wyniku redukcji etatów
 19. Karta danych osobowych
 20. Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna)
 21. Karta ewidencyjna korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 22. Karta ewidencyjna niektórych uprawnień pracowników
 23. Karta informacyjna kandydata
 24. Karta obiegowa zmiany
 25. Karta przychodów pracownika (ewidencja wynagrodzeń pracownika)
 26. Karta stażu
 27. Karta urlopów
 28. Kontrakt menedżerski
 29. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca
 30. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.
 31. Kwestionariusz osobowy dla pracownika - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.
 32. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy - Dz.U. 2010 Nr 229, poz. 1500
 33. List polecający
 34. Lista obecności
 35. Oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem
 36. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników
 37. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie pracowników - Dz.U. 2023, poz. 607 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r. Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b‒d, f i g, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń...
 38. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie pracowników - Dz.U. 2023, poz. 607 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r. Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń...
 39. Oświadczenie dla celów dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 40. Oświadczenie dla celów urlopu rodzicielskiego
 41. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
 42. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
 43. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 44. Oświadczenie o zarobkach w ostatnim kwartale roku
 45. Oświadczenie pracownicy (matki lub opiekuna dziecka)
 46. Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie
 47. Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania w związku z dojazdami do pracy
 48. Pismo o przyznanie dodatku funkcyjnego
 49. Pismo o przyznanie dodatku za znajomość języka obcego
 50. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę
 51. Pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego
 52. Podanie o pożyczkę
 53. Podziękowanie kandydatowi za udział w teście
 54. Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów do zatrudnienia na dane stanowisko
 55. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 56. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą
 57. Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
 58. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
 59. Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów planowanych urlopów
 60. Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy - Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.
 61. Przedwstępna umowa o pracę
 62. Przykładowy wzór Regulamin Wynagradzania
 63. Przykładowy wzór umowy o samozatrudnienie
 64. Przyznanie obowiązków pracy
 65. Rachunek do umowy zlecenie (Rachunek umowa zlecenia) - Wzór zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obliczenia w wersji Ms Excel wykonują się automatycznie.   Zmiany dot. umów zlecenie w 2019 r:.   1. Od początku 2019 r. osoby wykonujące pracę na...
 66. Rejestr zatrudnionych pracowników
 67. Rozwiązanie stosunku pracy
 68. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 69. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 70. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 71. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 72. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron
 73. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 74. Skierowanie na badania lekarskie (wstępne / okresowe / kontrolne) - Dz.U. 2023, poz. 607 (załącznik 3a) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.
 75. Skierowanie na badania profilaktyczne
 76. Spis dokumentów w teczce
 77. Świadectwo pracy - Dz.U. 2023, poz. 912 Formularz Świadectwa pracy obowiązuje o d dnia 23 maja 2023 r.
 78. Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
 79. Umowa o dzieło - Formularz umowy o dzieło bez rachunku
 80. Umowa o dzieło z rachunkiem
 81. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
 82. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych
 83. Umowa o pracę - (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 84. Umowa o pracę na czas określony - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 85. Umowa o pracę na okres próbny - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 86. Umowa o pracę na zastępstwo
 87. Umowa o pracę nakładczą
 88. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)
 89. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)
 90. Umowa o szkolenie i konsultacje
 91. Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
 92. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 93. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 94. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
 95. Umowa o zachowaniu poufności
 96. Umowa o zakazie konkurencji
 97. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
 98. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
 99. Umowa Partnerska
 100. Umowa zlecenia (zlecenie) z rachunkiem - Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza  wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 r., dotyczącymi...
 101. Umowa zlecenie
 102. Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
 103. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy - Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.
 104. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
 105. Wniosek o przyznanie premii
 106. Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej
 107. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 108. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 109. Wniosek o udzielenie pożyczki uzupełniającej ratalnej - krótkoterminowej
 110. Wniosek o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu śwadczeń socjalnych
 111. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę
 112. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 113. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 114. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego
 115. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
 116. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 117. Wniosek o wypłacenie gratyfikacji urlopowej
 118. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 119. Wniosek o wypłatę nagrody
 120. Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia
 121. Wniosek pracownika do pracodawcy o wypłacenie wynagrodzenia urlopowego przed rozpoczęciem urlopu
 122. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 123. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
 124. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
 125. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 126. Wzór wniosku o przyznanie nagrody
 127. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych
 128. Zaproszenie kandydata do udziału w teście
 129. Zapytanie o referencje kandydata do pracy
 130. Zaświadczenie o odbyciu stażu
 131. Zaświadczenie o zarobkach
 132. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 133. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
 134. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub warunków pracy i płacy
 135. Zgłoszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy
 136. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.