Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany dla pracowników w PIT od 1 lipca 2022 r.

Ewelina Czechowicz 22.06.2022 06:50 (aktualizacja: )

Już 1 lipca zaczną obowiązywać zmiany w PIT, które obejmą pracowników i pracujących emerytów. Co się zmieni dla osób pracujących? Przedstawiamy najważniejsze zmiany w PIT, które obejmą pracowników.

# Obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc.

Z obniżki podatku dochodowego skorzystają podatnicy, którzy są opodatkowani wg skali podatkowej. Bez znaczenia będzie źródło przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców czy też równoczesnego pobierania emerytury. Obniżka PIT będzie obejmowała również przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych.

Co ważne obniżona stawka podatku do 12 % obejmie dochody z całego 2022 r. Z kolei zaliczki na podatek będą liczone na nowych zasadach od lipca 2022 r. Trzeba pamiętać, że od stycznia kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł, stąd po obniżce PIT do 12 proc. zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek do 3.600 zł. Spowoduje to, że kwota  zmniejszająca podatek u pracowników wynosić będzie 300 zł miesięcznie.

Zmiany dla pracowników w PIT od 1 lipca 2022 r.

Źródło: shutterstock

# Likwidacja ulgi dla klasy średniej

W Polskim ładzie 2.0 zdecydowano o likwidacji ulgi dla klasy średniej. Ulga ta miała być rekompensatą dla nowej daniny w postaci nieodliczanej składki zdrowotnej. Jednak jej konstrukcja od samego początku była kontrowersyjna. Skomplikowany algorytm sprawił, że w korekcie przepisów podatkowych zdecydowano o jej likwidacji. Z ulgi będą mogli skorzystać jedynie podatnicy, których zobowiązanie podatkowe obliczone z zastosowaniem zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r. będzie wyższe od zobowiązania obliczonego z zastosowaniem zasad obowiązujących przed 1 lipca 2022 r. (tj. z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej i 17% PIT), naczelnik urzędu skarbowego zwróci powstałą różnicę podatnikowi.

# Uchylenie mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

Uchylony został również nałożony na płatników obowiązek obliczania w trakcie 2022 r. zaliczek według zasad obowiązujących w 2021 r. Dodatkowo w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, zwalnia się płatników z obowiązku poboru i wpłacenia niepobranej do 30 czerwca 2022 r. tej części zaliczki, która nie została pobrana ze względu na niewystąpienie różnicy umożliwiającej pobranie wcześniej sprolongowanej zaliczki.

# Uelastycznienie zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

Od stycznia 2023 roku nie tylko pracownicy, ale również zleceniobiorcy i inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście, po złożeniu płatnikowi stosownego oświadczenia będą mogli stosować kwotę wolną, odpowiednio:

- 1/12 kwoty zmniejszającej tj. 300 zł

- 1/24 kwoty zmniejszającej tj. 150 zł

- 1/36 kwoty zmniejszającej tj. 100 zł

Co ważne oświadczenie nie będzie musiało mieć formy PIT-2. W oświadczeniu podatnik będzie mógł wskazać, w jakiej wysokości płatnik ma dokonywać potrącenia od podatku. Do stosowania omawianego zmniejszenia będą upoważnieni wszyscy płatnicy, m.in:

  • zleceniodawcy,
  • płatnicy wypłacający świadczenia z działalności wykonywanej osobiście,
  • płatnicy pobierający zaliczki od dochodów z praw majątkowych.

# Możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek (do kwoty 30 tys. zł)

Podatnik  będzie mógł na swój wniosek, upoważnić płatnika do niepobierania w danym roku podatkowym zaliczek, jeśli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu na skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł, czyli kwoty wolnej od podatku. Jeśli podatnik, który złożył wniosek, uzyska dochody powyżej tej kwoty, to płatnik będzie naliczał zaliczki, nie stosując już ich pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

# Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie, może złożyć pracodawcy na piśmie wniosek o niestosowanie tych kosztów. Z kolei od 1 stycznia 2023 r. pracownik będzie mógł złożyć wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania także podwyższonych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów wynoszących 300 zł.

# Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń i wniosków składanych przez podatników PIT

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy będą składać  na piśmie albo w inny sposób przyjęty u płatnika. Oświadczenie będzie można złożyć na druku udostępnionym przez MF lub na wzorze przygotowanym przez pracodawcę. Oświadczenie będzie uwzgledniane przez płatnika  najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w przypadku organu rentowego - najpóźniej po drugim miesiącu, w którym je otrzymał.

Regulacje dotyczące nowych wniosków dotyczą:

  • oświadczenia w sprawie pomniejszania zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
  • oświadczenia składanego pracodawcy w sprawie szczególnego sposobu obliczania zaliczki w przypadku zamiaru opodatkowania dochodu na zasadach określonych dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci,
  •  wniosku o obliczanie zaliczek bez stosowania tzw. ulgi dla młodych lub bez kwotowych miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (250 zł albo 300 zł),
  • oświadczenia o spełnieniu warunku dla zastosowania podwyższonych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów dla osób dojeżdżających do pracy z innej miejscowości (300 zł),
  • wniosku o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Polski ŁadPodatki 2022KsięgowośćUlga dla klasy średniej