Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Zwrot VAT za materiały budowlane

Od początku 2006 r. podatnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane. Możliwość taką daje ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jej przepisy mają podatnikom zrekompensować podwyżkę podatku VAT za materiały budowlane z 7% do 22%, która miała miejsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej, tj. po 30 kwietnia 2004r.

Należy pamiętać, że o zwrot mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne, które po 1 maja 2004r. nabyły materiały budowlane, które zostały przeznaczone na: budowę lub remont budynku lub lokalu mieszkalnego a także na nadbudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego oraz na przebudowę budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne. Szczegółowy zakres robót uprawniających do zwrotu stanowi załącznik do wspomnianej ustawy.

W zakresie osób, które mogą otrzymać zwrot VAT za materiały budowlane warto wskazać, że prawo to nie jest uzależnione od formy opodatkowania wybranej przez osobę fizyczną-przedsiębiorcę. Dlatego też zwrot może otrzymać także przedsiębiorca, który jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy 19% (Urząd Skarbowy w Wyszkowie, 16 lutego 2006r., 1443/pd/41/415/62/06). Prawo do otrzymania zwrotu VAT za materiały budowlane nie ma bowiem zupełnie nic wspólnego z rocznymi rozliczeniami osób fizycznych. Zwrot może otrzymać każda osoba fizyczna, niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, osiąga przychody ze stosunku pracy, czy nawet nie wykazuje przychodów opodatkowanych.

Urzędy skarbowe wskazują, że zwrot przysługuje tylko w przypadku inwestycji realizowanej na cele mieszkalne. Dlatego też, jeżeli rozbudowa dotyczy mieszkania, ale przeznaczonego na cele prowadzonej działalności gospodarczej, to zwrot podatnikowi nie przysługuje (Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, 31 lipca 2007r., II US pb IB / 415 - 26 / 105a/32 / 07 / KSz). Jeżeli dany budynek jest przeznaczony na cele mieszkalne i niemieszkalne, podatnikowi przysługuje zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego, proporcjonalnie do powierzchni tej części budynku, która jest budowana na cele mieszkalne (Urząd Skarbowy w Limanowej, 29 marca 2007r., PDOF/415-5/07).

Podatnicy ubiegający się o zwrot muszą pamiętać także, że zwrot dotyczy tylko tych materiałów budowlanych, na które VAT do 30 kwietnia 2004r., był 7% a od 1 maja 2004r. wzrósł do 22%. Tym samym, fakt, że na fakturze widnieje stawka VAT 22% nie przesądza jeszcze, że zakup tego materiału uprawnia do otrzymania zwrotu. Na niektóre materiały bowiem jeszcze przed 1 maja 2004r. stawka VAT wynosiła także 22%. W przypadku takich materiałów zwrot nie przysługuje. Aby uniknąć problemów Minister Transportu i Budownictwa ogłosił wykaz materiałów, których zakup uprawnia do otrzymania zwrotu VAT.

Urzędy skarbowe w wydawanych interpretacjach odnosiły się także do prawa do zwrotu z tytułu nabycia danych materiałów. Urząd Skarbowy w Hrubieszowie (1 czerwca 2007r., PP/443-6/07) uznał przykładowo, że jeżeli kuchnia gazowa jest częścią instalacji gazowej, to osoba fizyczna przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na jej zakup. Jeżeli jednak kuchenka nie będzie częścią instalacji, ale będzie zasilana gazem z butli, to nie można ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na jej zakup. Urząd Skarbowy w Pile (21 czerwca 2006r., PP/443-51/06 ) odpowiadając na pytanie podatnika wskazał, że odliczenie przysługuje przykładowo z tytułu nabycia paneli podłogowych i ściennych z płyt MDF i HDF, pianki i gąbki pod panele, płyt kartonowo-gipsowych, glazury (płytki i kafelki) na ściany i podłogi, kleju do płytek, profili metalowych do mocowania płyt kartonowo – gipsowych, stolarki okiennej z PCV.

Urząd Skarbowy w Lesznie (1 lutego 2007r., PD-Ib-415-18/06) wskazał, że prawa do zwrotu VAT nie mają spadkobiercy na podstawie faktur wystawionych na osobę fizyczną (spadkodawcę).

Składając wniosek podatnicy mogą przygotować go samodzielnie. Wniosek taki będzie sporządzony prawidłowo, jeżeli będzie zawierał wszelkie wymogi, o których mowa we wspomnianej ustawie, np. imię i nazwisko, NIP, datę rozpoczęcia inwestycji itd. Aby uniknąć problemów warto jednak skorzystać z gotowych wzorów wniosków przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, tj. VZM-1 wraz z wykazem faktur: VZM-1/A i VZM-1/B. Od wniosku tego nie trzeba płacić opłaty skarbowej, co potwierdziło Ministerstwo Finansów (13 grudnia 2005r., LK-835/123/JB/05/775).

Ponadto podatnicy powinni pamiętać o terminach w jakich mogą ubiegać się o zwrot VAT oraz o dokumentach jakie należy do niego dołączyć. Wniosek taki można składać nie częściej niż raz w roku.

W każdym przypadku do wniosku należy także dołączyć pozwolenie na budowę lub dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu. Urzędy skarbowe wskazują, że możliwy jest także zwrot VAT od wydatków, które zostały poniesione przed wydaniem pozwolenia na budowę (Urząd Skarbowy w Łęczycy, 29 marca 2006r., US I / 415 - 10 / 2006) lub uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu (Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile, 12 września 2007r., P1-D/415-0005/07). Ważne jest więc aby któryś z dokumentów posiadać w momencie składania wniosku. Dla uzyskania zwrotu nie ma także znaczenia, czy materiały zostały już w roku ich zakupu faktycznie przeznaczone na inwestycje budowlaną (Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, 31 maja 2007r., ZDM/415-3/07/OF28).

Przede wszystkim jednak do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT, z których wynikają kwoty podatku VAT do zwrotu. Faktury VAT są bowiem jedynymi dokumentami będącymi podstawą do zwrotu VAT. Jeżeli chodzi o faktury, to podatnicy powinni pamiętać, że ubiegając się o zwrot VAT mogą także wykorzystać faktury, które były podstawą do skorzystania z ulgi budowlanej (Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu, 5 kwietnia 2006r., PM/436-8/06).

Nie jest także możliwe skorzystanie z odliczenia, jeżeli podatnik nie posiada faktury wystawionej na własne nazwisko. Wskazał na to Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach (18 października 2007r., OG-005/150/PP/443/78/2006) uznając, że jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane na trzech współwłaścicieli i jeżeli materiały na budowę domu, będą zakupione przez trzech współwłaścicieli nieruchomości i zapłata za fakturę poniesiona zostanie przez trzy osoby fizyczne, powinni oni żądać wystawienia faktury VAT na trzech współwłaścicieli. Odliczenie kwoty podatku VAT z tak wystawionej faktury, będzie zatem odpowiadało udziałowi we współwłasności nieruchomości. W przypadku wystawienia faktury tylko na jedną osobę - odliczenie części podatku VAT będzie możliwe w całości tylko przez tę osobę, na którą została wystawiona faktura VAT. Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty (7 lipca 2006r., I USB XVI/415/33/06) wskazał natomiast, że w sytuacji gdy faktury na zakup materiałów budowlanych wystawione są na nazwisko wykonawcy robót remontowych a podatnik posiada jedynie dowody wpłaty - pokwitowania wystawione przez wykonawcę, nie jest możliwe skorzystanie z ulgi.

Od tego jednak, czy dana osoba korzystała z ulgi remontowej czy też nie, zależy kwota zwrotu, którą można otrzymać. Jeżeli faktury nie były wykorzystane przy odliczeniach w ramach ulgi budowlanej, to zwrotowi podlega kwota stanowiąca 68,18% podatku VAT wynikającego z faktur. W przeciwnym wypadku zwrotowi podlega 55,23% podatku VAT. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania w przypadku skorzystania z odliczenia od podatku z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (Urząd Skarbowy w Mikołowie, 20 kwietnia 2006r., PD.I-415-21-06-AK).

Należy także wskazać, że prawo osoby fizycznej do otrzymania zwrotu VAT za materiały budowlane nie jest ograniczone w żaden sposób w przypadku późniejszej sprzedaży budynku lub lokalu, także gdy jego budowa nie jest jeszcze zakończona (Urząd Skarbowy w Olsztynie, 8 marca 2006r., US.VI/I-415-28-I/06) lub w okresie między złożeniem wniosku a otrzymanie zwrotu (Urząd Skarbowy w Olsztynie, 2 marca 2006r., US.VI/I-415-14-VI/06).  

Remigiusz Fijak Data publikacji: 19.06.2006.
Data aktualizacji: 13.01.2008.

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj