ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2006r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Zwrot VAT ulga budowlana

Ulga budowlana zwrot VAT to prawo podatników - osób fizycznych do zwrotu części VAT zawartego w cenie niektórych materiałów budowlanych, jeżeli posiadają faktury wystawione w okresie 01.05.2004 r. - 31.12.2007 r.

Nowelizacja wchodząca w życie 6 marca 2007 r. zmieniła sytuację małżeństw, zwolniła urzędy z obowiązku wydawania decyzji w sprawach nie budzących wątpliwości, a także nadała niektórym podatnikom ponownie prawo do złożenia wniosku za lata 2004-5, pomimo upływu terminu zakreślonego w ustawie przed nowelizacją.

Ulga

W ramach ulgi zwrotowi podlega część kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginałach faktur VAT, wystawionych od 1 maja 2004r. do 31 grudnia 2007r. i dokumentujących wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z:

  • budową budynku mieszkalnego zgodnie,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zakres robót remontowych uprawniających do ulgi określa załącznik do ustawy.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w stawce 22%. Wykaz takich materiałów ogłosił Minister Transportu i Budownictwa.

Do 5 marca 2007r.

Cena 1 m2 % VAT do zwrotu Limit zwrotu
Wniosek w poprz. kwartale Wydatki nie odliczane Wydatki odliczane Pozwolenie
Nie_odliczane
Pozwolenie Odliczane Bez pozwolenia Nie odliczane Bez pozwolenia Odliczane
I kw. 2006 2'388 zł 68,18 % 55,23 % 20'552 zł 16'647 zł 8'808 zł 7'135 zł
II kw. 2006 2'560 zł 68,18 % 55,23 % 22'033 zł 17'847 zł 9'443 zł 7'649 zł
III kw. 2006 2'445 zł 68,18 % 55,23 % 21'043 zł 17'045 zł 9'018 zł 7'305 zł
IV kw. 2006 2'557 zł 68,18 % 55,23 % 22'007 zł 17'826 zł 9'431 zł 7'640 zł
I kw. 2007 2'619 zł 68,18 % 55,23 % 22'540 zł 18'258 zł 9'660 zł 7'825 zł

Od 6 marca 2007r.

  Cena 1 m2 % VAT do zwrotu Limit zwrotu
Wniosek ogłosz.
w poprz. kwartale
Wydatki nie odliczane Wydatki odliczane Pozwolenie
Nie_odliczane
Pozwolenie Odliczane Bez pozwolenia Nie odliczane Bez pozwolenia Odliczane
I kw. 2007 2'557 zł 68,18 % 55,23 % 22'007 zł 17'826 zł 9'431 zł 7'640 zł
II kw. 2007 2'619 zł 68,18 % 55,23 % 22'540 zł 18'258 zł 9'660 zł 7'825 zł
III kw. 2007 2'683 zł 68,18 % 55,23 % 23'091 zł 18'704 zł  9'896 zł 8'016 zł
IV kw. 2007 2'650 zł 68,18 % 55,23 % 22'807 zł 18'474 zł  9'775 zł 7'917 zł

Małżeństwo

W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków.

Dodatkowo w stosunku do wniosków złożonych od 6.03.2007 r. za małżonków nie uważa się małżonków, w stosunku do których orzeczono przed tym dniem prawomocnie separację, a ponadto jeżeli w okresie obowiązywania ustawy:

 • przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane;
 • w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50% kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o  kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.

Ile

Opisane w tabeli limity odliczeń zostały ustalone według zasad, w myśl których zwrotowi podlega:

 • 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:
  • 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej:
   • przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z ww. wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę - w stosunku do wniosków złożonych 6.03.2007 r. i później;
   • za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji, o zwrocie w przypadku robót budowlanych związanych z ww. wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę - w stosunku do wniosków złożonych przed 6.03.2007 r.;
  • 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej:
   • przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z ww. wydatkami, niewymagających pozwolenia na budowę - w stosunku do wniosków złożonych 6.03.2007 r. i później;
   •  za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji, o zwrocie w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami, o których wyżej, niewymagających pozwolenia na budowę - w stosunku do wniosków złożonych przed 6.03.2007 r.;
 • 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn:
   • 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej:
    • przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z ww. wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę - w stosunku do wniosków złożonych 6.03.2007 r. i później;
    • za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji, o zwrocie w przypadku robót budowlanych związanych z ww. wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę - w stosunku do wniosków złożonych przed 6.03.2007 r.;
   • 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej:
    • przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z ww. wydatkami, niewymagających pozwolenia na budowę - w stosunku do wniosków złożonych 6.03.2007 r. i później;
    •  za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji, o zwrocie w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami, o których wyżej, niewymagających pozwolenia na budowę - w stosunku do wniosków złożonych przed 6.03.2007 r.;

w odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub korzysta z odliczenia, w związku z kontynuacją ulg:

 • dużej ulgi budowlanej odliczanej od dochodu, od podatku, od podatku zryczałtowanego;
 • kontynuacji ulgi remontowej w latach 2004-2005.

W zakresie kwoty zwrotu ustawę nowelizowano:

 • łączna kwota zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi wyżej, wypłacona osobie fizycznej w okresie obowią­zywania ustawy, nie może przekroczyć kwot określonych wyżej. Kwota zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi wyżej dotyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowanych w sposób określony fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta zmiana weszła w życie od 6.03.2007 r. i ma zastosowanie do wniosków złożonych przed dniem jej wejścia w życie;
 • kwota zwrotu obliczona zgodnie z tymi zasadami dotyczy sumy wszystkich wydatków i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych - w stosunku do wniosków złożonych przed nowelizacją.

Dokumenty

Do wykazania praw do zwrotu niezbędne jest posiadanie oryginałów faktur VAT:

 • wystawionych na osoby fizyczne,
 • od 1 maja 2004r. do 31 grudnia 2007r.
 • dokumentujących, ww. wydatki,
 • a jeżeli z faktur nie wynika fakt poniesienia wydatku (np. adnotacja "zapłacono gotówką"), wówczas niezbędne jeszcze będą dowody zapłaty,

a także dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tytuł prawny do budynku/lokalu lub też pozwolenie na budowę - w przypadkach, w których te dokumenty są wymagane.

Pomimo, że zwrot VAT przysługuje od materiałów określonych według PKWiU, żaden przepis nie wymaga, aby na fakturach znajdował się symbol PKWiU odnośnie każdego materiału. Oczywiście, prościej jest, gdy PKWiU na fakturze wpisał sprzedawca, to bowiem rozstrzyga wszelkie wątpliwości, ale w razie braku symbolu PKWiU na fakturze urzędnik sam prowadzi postępowanie, w którym podatnik powinien podać wszelkie parametry zakupionego materiału. Podatnik nie powinien jednak dokonywać klasyfikacji na własną rękę, nie zna się bowiem wystarczająco na klasyfikacjach statystycznych, a w przypadku pomyłki groziłyby mu sankcje karne. Niestety, takie działanie zmusza urzędnika do dodatkowej pracy i wydłuża postępowanie.

Formularze podatkowe:

Symbol Opis Bezpłatne
ręcznie
Płatne SMS
drukujesz
VZM-1(2) Wzór wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

VZM-1/A(2) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 

VZM-1/B(2) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 

broszura Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów nt. zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Symbol Opis Bezpłatne
ręcznie
Płatne SMS
drukujesz
VZM-1(1) Wzór wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

VZM-1/A(1) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 

VZM-1/B(1) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 

broszura Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów nt. zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Warunki zwrotu

Prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności remontowo-budowlanych jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, (czyli pod warunkiem, że dokonywali zakupu nie jako podatnicy VAT).

Prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu (na który nie jest wymagane pozwolenie na budowę);
 • pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą - Prawo budowlane - wymagane jest takie pozwolenie.

Procedura

Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. W przypadku małżonków, wniosek małżonkowie mogą złożyć wspólnie, albo też odrębnie każdy z małżonków (a jeżeli wnioski składane są do różnych urzędów skarbowych, to każdy z małżonków obowiązany jest zawiadomić o złożeniu wniosku również urząd właściwy dla współmałżonka). Nie jest dopuszczalne, aby wniosek złożył wyłącznie jeden z małżonków. W przypadku wniosków składanych od 6.03.2007 r. za małżonków nie uznaje się małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację.

Wniosek o zwrot VAT może być złożony:

 • złożony raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r. - taka nowelizacja weszła w życie 6.03.2007 r. i obowiązuje w stosunku do wniosków złożonych również przed dniem jej wejścia w życie;
 • na dwa sposoby - w stosunku do wniosków składanych przed tą nowelizacją:
  • po zakończeniu inwestycji, nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji albo
  • raz w roku (za dany rok), z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

W przypadku inwestycji zakończonych przed 1 stycznia 2006r. termin złożenia wniosku mija 30 czerwca 2006r.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżeństwa - obojga małżonków;
 • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
 • rodzaj poniesionych wydatków (tzn. na jakie cele określone ustawą, wymienione wyżej);
 • rok rozpoczęcia inwestycji;
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na ww. cele;
 • kwotę zwrotu;
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić za pośrednictwem banku - wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata;
 • podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku, gdy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, obojga małżonków.

Do wniosku należy załączyć kopię:

 • pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu nie wymagającego pozwolenia na budowę - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki;
 • w przypadku wniosku:
  • związanego z budową - pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomienia o  zakończeniu inwestycji,
  • związanego z nadbudową, przebudową, rozbudową - dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego  przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę.

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie i określa kwotę zwrotu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych od 6.03.2007 r., jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji.

Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie:

 • 25 dni od dnia doręczenia decyzji, albo
 • 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku - jeżeli ze względu na prawidłowość wniosku decyzja nie jest wydawana.

Zwrot następuje gdy osoba fizyczna nie posiada zaległości podatkowych:

 • w kasie urzędu skarbowego lub
 • za pośrednictwem poczty (pomniejszona o koszty przesłania), lub
 • za pośrednictwem banku.

Jeżeli decyzja nie została wydana w powyższym terminie lub kwota zwrotu nie została wypłacona w ww. czasie, kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej, ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej odpowiednio w dniu:

 • w którym upłynął termin wydania decyzji lub termin wypłaty kwoty zwrotu - w stosunku do wniosków złożonych przed 6.03.2007 r.;
 • w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu - w stosunku do wniosków złożonych od 6.03.2007 r.

Oprocentowanie to przysługuje:

 • w stosunku do wniosów złożonych przed 6.03.2007 r. w przypadku, gdy decyzja:
  • nie została wydana w terminie - od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wydania decyzji, włącznie do dnia wydania decyzji;
  • została wydana a kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie - od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, włącznie do dnia jej wypłacenia;
 • w stosunku do wnioslków złożonych od 6.03.2007 r. w przypadku, gdy:
  • gdy decyzja nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, od dnia następującego po dniu, w którym upłynęło  6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, włącznie do dnia jej wypłacenia;
  • w przypadku gdy kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji, od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, włącznie do dnia jej wypłacenia.

Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli winę za nie wydanie decyzji w terminie lub za nie wypłacenie kwoty zwrotu w terminie ponosi osoba fizyczna (np. trzeba było uzupełnić braki formalne albo podatnik nie stawił się w urzędzie) lub opóźnienie w wydaniu decyzji, czy też wypłacenie kwoty zwrotu powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.

Odrębności: inne organy, dłuższe terminy

Jeżeli jest to uzasadnione ochroną tajemnicy państwowej i wymogami bezpieczeństwa państwa do przyjmowania wniosków i wydawania decyzji określających kwotę zwrotu oraz do dokonywania zwrotu uprawnione są następujące organy:

 • Szef Agencji Wywiadu,
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W takich wypadkach termin do składania wniosków, w przypadku inwestycji zakończonej przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej (6.03.2007 r.), upływa z dniem 30 czerwca 2008 r. Oznacza to, że osoby mogące powołać się na ww. okoliczności mogą złożyć wniosek również w odniesieniu do inwestycji zakończonej w roku 2004, 2005 czy 2006. Takiej szansy nie dano innym podatnikom.

Uwaga ! Opisywanie faktur PKWiU

Na wielu fakturach zakupu brak jest symbolu PKWiU (zgodnie z prawem). Podatnik nie ma obowiązku wykazywać symbolu PKWiU składając wniosek o zwrot VAT. Ma jednak obowiązek złożyć - na żądanie urzędu - wyjaśnienia i dowody, na podstawie których żąda zwrotu.

Nie wykazuj w PIT-D

Zwrot VAT, choć związany z remontem substancji mieszkaniowej, nie ma żadnego związku z ulgami budowlanymi czy remontowymi PIT.  Ulgi PIT podlegają rozliczeniu na dotychczasowych zasadach, zwrot VAT nie ma na nie wpływu. Dopiero składając wniosek o zwrot VAT (niezależnie od zeznania rocznego PIT) należy uwzględnić fakt dokonania odliczeń.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 08-07-2005
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz