Wskaźniki

 

ZUS

Pytanie podatnika: Jakie są obowiązki płatnika i podatnika w przypadku zwrotu w 2004 r. składek na ubezpieczenie społeczne, nadpłaconych w 2003 r.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 marca 2004 roku uzupełnione pismem z dnia 29.03.04 r., udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad odliczenia nadpłaconych w 2003 roku składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i obowiązku ich doliczenia w momencie zwrotu.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeni w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychody z wynagrodzenia oraz innych świadczeń wypłacanych pracownikowi z tytułu stosunku pracy, tj. ze źródeł o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki te finansują, zgodnie z odrębnymi przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, w równych częściach ubezpieczeni pracownicy i płatnicy składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zawiadamiając płatników składek o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje równocześnie informację, że przy zwrocie ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia, stanowiącej różnicę między zawyżoną częścią składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, finansowaną ze środków ubezpieczonego, a zaniżoną częścią składki na ubezpieczenie zdrowotne (wynikającą ze skorygowanego imiennego raportu miesięcznego), płatnicy powinni obliczyć podatek dochodowy. Ponadto od zwracanej ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia płatnicy powinni wyliczyć należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którą winni pomniejszyć należną zaliczkę na podatek.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż z tytułu zatrudnienia w dwóch zakładach pracy nastąpiło nadpłacenie w 2003 roku w/w składek, o czym został Pan na dzień dzisiejszy zawiadomiony. Kwota nadpłaconych przez Pana składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostanie zwrócona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Pana pracodawcy (płatnika składek) i będzie stanowić de facto zwrot uprzednio nienależnie pomniejszonego przychodu ze stosunku pracy. Tym samym w miesiącu, w którym kwota zwróconych składek zostanie Panu wypłacona (postawiona do dyspozycji), pracodawca doliczy ją do pozostałych przychodów uzyskanych przez Pana w tym miesiącu i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do postanowień art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem słuszne jest Pana stanowisko w tej sprawie przedstawione w piśmie z dnia 29 marca 2004 roku, iż dokonany zwrot nadpłaconych składek ma Pan obowiązek wykazać w zeznaniu podatkowym za rok, w którym zostanie on wypłacony tj. płatnik doliczy go do pozostałych Pana dochodów. Natomiast zeznanie podatkowe za 2003 rok powinno zostać wypełnione przez Pana na podstawie otrzymanych od płatników informacji PIT-11 z ujęciem całości faktycznie pobranych na przestrzeni 2003 roku składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz