Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Zwolnienie z podatku samotnych osób powyżej 70 roku życia

Data: 2001.09.04
Sygnatura: LK-1594/LP/01/KM
Publikator: Biuletyn Skarbowy, 2001, nr 5, s. 13; Glosa, 2002, nr 2, s. 38
Źródło: www.mf.gov.pl

W odpowiedzi na pismo z 2 sierpnia 2001 roku w sprawie interpretacji przepisów podatku od posiadania psów, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) obowiązek podatkowy, dotyczący podatku od posiadania psów, ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Natomiast na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 3 - podatku tego nie pobiera się od osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa.

Samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego oznacza fakt prowadzenia tego gospodarstwa, czyli utrzymywania się w sensie finansowym, "pojedynczo", nie zaś przez więcej osób, w tym np. małżeństwo. "Samodzielnie" nie może bowiem oznaczać "wraz z kimś", czy też "wspólnie z inną osobą". Określenia te bowiem wzajemnie się wykluczają.

Wykładnia językowa i celowościowa przepisu powyższego artykułu prowadzi do stwierdzenia, iż "samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego" oznacza prowadzenie tego gospodarstwa bez pomocy finansowej innych osób. Zwolnienie może więc dotyczyć zarówno starszych samotnych osób, jak również osób mających na utrzymaniu inne "niesamodzielne" osoby - pod warunkiem, że osoby te nie mają własnego źródła utrzymania.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowe wyłączenie nie może mieć generalnie zastosowania do małżeństw, jeżeli oboje małżonkowie mają własne źródła utrzymania, nawet w przypadku, gdy oboje ukończyli wymagany wiek 70 lat.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności podatku od posiadania psów, zgodnie z art. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, określa rada gminy. Zarządza ona pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określa inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Rada gminy może również zwolnić mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów albo wprowadzić inne zwolnienia niż określone w art. 13 ust. 2.ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przepis ten wymienia enumeratywnie przypadki zwolnień, tj.: podatku od posiadania psów nie pobiera się:

  1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  2. z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych), 
  3. od osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa, 
  4. z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, iż zgodnie z art. 14 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Minister Finansów sprawuje jedynie ogólny nadzór w sprawach podatkowych, nie jest więc organem właściwym do rozstrzygania konkretnej, jednostkowej sprawy.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj