Podatki a handel w Internecie

Sprzedaż w sieci praw i wartości niematerialnych

Sprzedaż rzeczy po terminie 6 miesięcy od końca miesiąca ich nabycia lub wytworzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast dochodzi do zbycia w sieci praw – zasada powyższa nie znajdzie już zastosowania. Opodatkowaniu nie podlega bowiem wyłącznie sprzedaż rzeczy.

Jeżeli dochodzi do zbycia praw, przychód ze zbycia należy rozliczyć zgodnie z jednym ze źródeł:

 • Działalność gospodarcza,
 • Działalność wykonywana osobiście, w tym:
 • Jako pochodzące z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej lub publicystycznej,
 • Pochodzące z tytułu umowy o dzieło (zlecenie),
 • Prawa majątkowe.


Zakwalifikowanie do odpowiedniego źródła może mieć wpływ na rozliczanie zaliczek na podatek oraz kwestię kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia. Twórca, udostępniający swoje dzieło za pośrednictwem sieci Internet źródło przychodów czerpie z reguły z przekazania lub udzielenia licencji do utworu – i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dzieła. Przychody te mogą pochodzić z przeniesienia własności lub udzielenia licencji do korzystania z takich praw.


W obu przypadkach wiele zależy od tego, na podstawie jakiej czynności podmiot przekazuje prawa:

 • Możliwe jest wykonanie określonych prac przybierających ostatecznie postać dzieła (określonego utworu) na zamówienie określonej osoby – przy założeniu, że twórca zdecyduje się rozliczać przychody jako działalność wykonywaną osobiście jako prywatna umowa zlecenie lub dzieło. W takim przypadku mamy do czynienia z umową, w której dochodzi z jednej strony do wykonania określonych czynności na zlecenie (zamówienie), z drugiej z reguły – do przeniesienia praw autorskich do dzieła; w konsekwencji dojdzie do rozliczenia przychodu z działalności wykonywanej osobiście oraz przychodu z praw majątkowych - ze zróżnicowaniem kosztów uzyskania przychodów – w zakresie zapłaty za zlecenie twórca rozliczy koszt 20%; w zakresie rozporządzania prawami autorskimi twórca rozliczy koszty 50%; w przypadku rozliczenia umowy o dzieło lub zlecenie realizowanym na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – płatnikiem pozostaje nabywca dzieła, zlecający jego wykonanie – ma obowiązek pobrać składki oraz dostarczyć PIT-11 w związku z przychodem twórcy,
 • Autor może zdecydować się na prowadzenie działalności wykonywanej osobiście rozliczając ją jako działalność artystyczną, literacką, naukową, oświatową lub publicystyczną. W tych przypadkach dochodzi do samorozliczenia podatku – podatnik stworzy dzieło, a następnie sprzeda je lub zbywa powielone egzemplarze dzieła (np. płyty z własną muzyką); zastosowanie znajdą 50% koszty uzyskania przychodów w związku z korzystaniem przez twórcę z autorskich praw majątkowych,
 • Możliwe jest rozliczanie przychodów z działalności twórczej poprzez działalność gospodarczą – wówczas podatnik traci uprawnienie do rozliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów na rzecz kosztów faktycznie poniesionych w tej działalności, zasadą jest, że podatnik nie ma możliwości wykonywać działalności gospodarczej i prowadzić działalności wykonywanej osobiście w tym samym przedmiocie (np. twórca chce prywatnie zbyć dzieło, które normalnie wykonuje w ramach prowadzonej firmy). Odsprzedaż egzemplarzy własnego dzieła podatnik może rozliczać jak przychód z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej lub publicystycznej – i to niezależnie od tego, czy sprzedaje je na rzecz osób fizycznych czy też na rzecz przedsiębiorców. Działalność taka może przyjmować formę zorganizowania i ciągłości, a mimo to nie będzie działalnością gospodarczą. Możliwe jest również rozliczenie takiej sprzedaży w ramach działalności. Decyzja w tym zakresie pozostaje po stronie podatnika.


Odsprzedaż towaru, z którym związane są prawa autorskie nie jest objęta regulacjami obrotu tymi prawami. Sprzedaż dotyczy bowiem towaru, a nie praw do utworu (np. sprzedaż zapakowanej płyty CD, w której licencja zostaje przekazana zgodnie z umową dopiero w chwili zdjęcia foliowego opakowania). W takim przypadku nie dochodzi do rozporządzania prawami autorskimi lecz do zbycia rzeczy.

Jeżeli zatem dochodzi do sprzedaży płyty z licencją shrink – wrap (czyli udzielenie jej następuje dopiero po otwarciu płyty) – zbycie dotyczy rzeczy a nie praw. Sprzedaż rozliczyć należy jako przychód z działalności gospodarczej lub z tytułu sprzedaży rzeczy prywatnej (po 6 miesiącach sprzedaż nie podlega opodatkowaniu). W przypadku zbycia wyłącznie praw autorskich do dzieła już wykonanego lub udzielenia licencji do tego dzieła – rozliczenie przychodów dotyczy wyłącznie przychodów z praw lub licencji – podatnik rozliczy przychód z tytułu tzw. Praw majątkowych. Zastosowanie znaleźć mogą 50% koszty. Odsprzedaż cudzych praw nie korzysta z rozliczania kosztów podwyższonych.

W przypadku braku prawa od sublicencji umowa powinna dotyczyć zbycia praw z licencji a nie licencjonowania utworu (sublicencja). W tym pierwszym przypadku nie mamy do czynienia z rozporządzaniem prawami autorskimi a wartością niematerialną wstąpienia w miejsce strony umowy licencyjnej. W przypadku sprzedaży rzeczy, do której przynależą prawa autorskie majątkowe – to umowa powinna wskazywać, za co dokonywana jest płatność. Niemniej nie można uznać, że w cenie towaru zawarta jest cena utworu (np. płatność za płytę CD z muzyką to płatność przede wszystkim za utwór, chyba że aukcja dotyczyłaby samej płyty, bez danych na niej zawartych). W związku z powyższym aukcja powinna:

 • Wskazywać cenę nośnika (np. płyty CD) i odrębnie przekazania praw – licencji – do utworu – a przychód ze sprzedaży rozliczany powinien być odrębnie ze sprzedaży rzeczy ruchomej – nośnika i praw majątkowych,
 • Zawierać w cenie licencji – nośnik – wówczas całość powinna być rozliczana jako przychód ze zbycia licencji lub przeniesienia praw majątkowych – jako przychód z praw majątkowych.


Sprzedaż rzeczy łącznie z przeniesieniem własności autorskich praw majątkowych nie korzysta z podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodów. Nie występuje bowiem przeniesienie przez twórcę praw autorskich. Zbywca nie może rozliczyć sprzedaży jako działalność wykonywaną osobiście – będzie to w zależności od sytuacji faktycznej działalność gospodarcza (jeżeli przyjmie ona wymiar zorganizowania i ciągłości) lub sprzedaż praw majątkowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 21-05-2012
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz