Samozatrudnienie

Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności a podatki

Zarówno w PIT, jak i w VAT powstają określone skutki zawieszenia działalności gospodarczej. Podatnik musi zatem konsekwentnie postępować zgodnie z zasadami prawnymi nawet, jeżeli zawiesił prowadzenie przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim, powiadomienie na druku CEiDG-1 organów państwa o zawieszeniu powoduje bezpośrednie konsekwencje wyłącznie u prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą. Wspólnik spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej zobowiązany jest dodatkowo nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Brak zawiadomienia pozbawia wspólnika prawa do korzystania z zawieszenia.

Zawieszenie działalności a PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych)

Za okres zawieszenia działalności podatnik nie musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy, nie składa również obecnie informacji PIT-5 czy PIT-5L.

Za każdy rok, w którym działalność była zawieszona należy jednak dokonywać rozliczenia rocznego i wykazywać rozliczanie działalności, nawet jeśli zawieszenie obejmowałoby okres całego roku i nie wystąpiłyby u podatnika żadne przychody.

W przypadku, gdy podatnik w okresie zawieszenia uzyskuje określone przychody (np. ze zbycia środków trwałych), podatnik musi wpłacić zaliczki na podatek dochodowy za okres uzyskania przychodów bezpośrednio po wznowieniu działalności. Jeżeli natomiast podatnik zawiesił działalność w okresie zakończenia roku, to w deklaracji za dany rok wykazuje kwoty przychodów z działalności gospodarczej i płaci podatek z tego tytułu należny na koniec roku. Przedsiębiorca jest zatem zwolniony z zaliczek na podatek dochodowy, nie jest natomiast zwolniony z rocznego rozliczenia podatku i złożenia deklaracji rocznej na podatek dochodowy.

Za okres zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie dokonuje amortyzacji środków trwałych. Amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność.

Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i rejestrów w takim zakresie, jak mają one być prowadzone w trakcie działalności.


Zawieszenie działalności a podatek ryczałtowy i karta podatkowa

W okresie ubezpieczenia podatnik nie ma obowiązku płacić podatku zryczałtowanego. Jeżeli zawieszenie dotyczy fragmentu miesiąca, podatek za okres trzeba rozliczyć w całości (rozliczany jest cały miesiąc). Po wznowieniu:

  • Podatek za pełne okresy zawieszenia należy zapłacić do 20 dnia miesiąca (kwartału) po którym nastąpiło wznowienie,
  • Jeżeli wznowienie następuje w ostatnim miesiącu (kwartale) roku – podatek należy rozliczyć i wpłacić do końca stycznia (w terminie złożenia rocznej deklaracji PIT-28),
  • Wznowienie następujące w następnych latach powoduje, że podatek za rok, w którym rozpoczęto zawieszenie opłaca się dopiero w terminie złożenia deklaracji PIT-28 za rok wznowienia; natomiast podatek za okres w trakcie roku, w którym się wznawia działalność – opłaca się do dnia opłacenia podatku w tym roku za okres wznowienia,
  • W przypadku wznowienia działalności po dwóch latach – podatek za rok zawieszenia i za rok zawieszenia działalności opłaca się w terminie złożenia deklaracji za rok wznowienia; natomiast podatek należny za okres roku, w którym następuje wznowienie uiszcza się w terminie rozliczenia podatku za okres wznowienia.

W przypadku rozliczenia działalności opodatkowanej kartą podatkową możliwe jest zgłoszenie zawieszenia dla celów karty – nie zawieszając jednocześnie działalności gospodarczej w innych rejestrach; zawieszenie obniża wymiar podatku za każdy dzień przerwy o 1/30 wartości podatku ustalonego miesięcznie. Okres przerwy nie może być krótszy niż 10 dni.


Zawieszenie działalności a VAT (podatek od towarów i usług)

Za okresy, których w całości dotyczy zwolnienie podatkowe, podatnicy nie muszą składać deklaracji dla celów podatku VAT. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Należy przyjąć zatem ogólną tezę, że jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej wystąpi czynność, którą normalnie należałoby wykazać na deklaracji VAT – to taka czynność zobowiązuje również w czasie zawieszenia – do składania deklaracji VAT i zapłaty podatku – za dany okres rozliczeniowy.

Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i rejestrów w takim zakresie, jak mają one być prowadzone w trakcie działalności.


Zawieszenie a podatek od nieruchomości

Zawieszenie działalności nie obniży wartości nakładanego podatku od nieruchomości. Należy go płacić z racji na posiadanie budynków lub gruntów przeznaczonych pod działalność, a nie z tytułu wykorzystywania ich na prowadzenie działalności (por. wyrok WSA z dnia 29 września 2005 r. II SA/Wa 1411/05).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 24-09-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz