Wskaźniki

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

Pomoc eksperta

ZUS

Zasiłki - aktualne

Kwoty zasiłków obowiązujące od 1 lipca 2013 roku
 

  Zmienna Obowiązuje od
Waloryzacja zasiłku chorobowego 105,8 % II kw. 2014
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 77,00 zł 01.11.2012-31.10.2014
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 106,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 115,00 zł
Limit dochodu 539,00 zł
Limit dochodu – niepełnospr. 623,00 zł
Dodatki do z.rodz. Urodzenie dziecka 1000,00zł
Dziecko niepełnospr. do 5 lat 60,00 zł
Dziecko niepełnospr. starsze 80,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł
Szkoła zamiejsc. – zamieszk. 90,00 zł
Szkoła zamiejsc. – dojazd 50,00 zł
Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r. 80,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 01.09.2008
Świadczenie pielęgnacyjne 620,00 zł 01.07.2013
Specjalny zasiłek opiekuńczy* 520,00 zł 01.07.2013
Zasiłek pogrzebowy 4000 zł 01.03.2011
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000 zł 01.01.2006

 

*specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany w przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (623 zł na osobę). Zasiłek ten obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
    oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1548),
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
    (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm).

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj