Wskaźniki

 

Pomoc eksperta

ZUS

Zasiłki i dodatki do zasiłków - kwoty aktualne

 

Rodzaj zasiłku / dodatku do zasiłku Kwota Obowiązuje od
Waloryzacja zasiłku chorobowego 97,8%
(zmienna)
IV kw. 2014 r.
Zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia 77,00 zł

od 01.05.2014

do 31.10.2014

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 106,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 115,00 zł
limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego 539,00 zł
limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko 623,00 zł
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat 60,00 zł
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia 80,00 zł
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 90,00 zł
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 50,00 zł
z tytułu samotnego wychowania dziecka 170 zł (nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci)
z tytułu samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko (nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci)
dodatek na trzecie i następne dzieci, z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej 80,00 zł
dodatek z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł
Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 01.09.2008
Świadczenie pielęgnacyjne ** 800,00 zł 01.05.2014
Specjalny zasiłek opiekuńczy* 520,00 zł 01.07.2013
Zasiłek pogrzebowy 4000 zł 01.03.2011
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000 zł 01.01.2006

 

<< aktualnie obowiązujące kwoty zasiłków dla bezrobotnych

 

*specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany w przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (623 zł na osobę). Zasiłek ten obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

 

** W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. 2013 poz. 1741) osoby mające ustalone za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą ubiegać się o dodatkową pomoc finansową w wysokości 200 zł miesięcznie.

Kwoty zasiłków obowiązujące od 1 listopada 2014 roku
 

Uwaga: od 1 września 2006r. przy zasiłku rodzinnym uwzględnia się wiek dziecka, a nie jak dotychczas liczbę dzieci.

  Zmienna Obowiązuje od
Waloryzacja zasiłku chorobowego xxx xxx
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 77,00 zł 01.11.2014
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 106,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 115,00 zł
Limit dochodu 574,00 zł
Limit dochodu – niepełnospr. 664,00 zł
Dodatki do z.rodz. Urodzenie dziecka 1000,00zł
Dziecko niepełnospr. do 5 lat 60,00 zł
Dziecko niepełnospr. starsze 80,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł
Szkoła zamiejsc. – zamieszk. 90,00 zł
Szkoła zamiejsc. – dojazd 50,00 zł
Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r. 80,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 01.09.2008
Zasiłek pogrzebowy 4000 zł 01.03.2011
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000zł 01.01.2006r.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 959)

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
    (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 559),
  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
    oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1548),
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
    (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm).

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj