Interpretacje podatkowe 2015

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Refaktura kosztów za media w nieruchomości opodatkowana 23% stawką VAT – 2011.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-888/11-4/MS

Podatnik obciążając najemców kosztami związanymi z eksploatacją nieruchomości powinien stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości stawki za wynajem powierzchni. Opłaty te stanowią bowiem obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z tytułu świadczenia usługi najmu i podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla kompleksowej usługi najmu nieruchomości, tj. w przypadku lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. stawką VAT w wysokości 23%. Co więcej podatnik winien wystawiać najemcom nieruchomości, tj. Urzędom Pracy, fakturę VAT ze stawką właściwą dla najmu lokali użytkowych, która od dnia 1 stycznia 2011 r. wynosi 23% (do dnia 31 grudnia 2010 r. stawka ta wynosiła 22%), przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z tytułem najmu opłaty, tj. opłaty za dostawę ciepłej i zimnej wody, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, ogrzewanie, eksploatację oraz ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych, zużycie energii elektrycznej i gazu, konserwację oraz dozór techniczny dźwigu osobowego a także monitoring budynku.


Korekta podatku należnego z tytułu zmiany stawki VAT w refakturach opłat za media z tytułu najmu – 2011.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-888/11-5/MS

Ze względu na obowiązek stosowania dodatkowych stawek podatku właściwych dla usługi najmu nieruchomości, podatnik zobowiązany jest do dokonania korekt deklaracji VAT-7 za cały okres, w którym błędnie dokumentował – a co za tym idzie również wykazywał w deklaracjach – pobierane opłaty za tzw. media i inne koszty związane z eksploatacją nieruchomości, tj. opłaty za dostawę ciepłej i zimnej wody, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, ogrzewanie, eksploatację oraz ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych, zużycie energii elektrycznej i gazu, konserwację oraz dozór techniczny dźwigu osobowego, a także monitoring budynku, z uwzględnieniem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.


Odsprzedaż wody w drodze najmu opodatkowana tą samą stawką - co stawka dla najmu - 2011.06.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTP1/443-11/11-2/ALN

Usługa odsprzedaży wody nie jest usługą odrębną od usługi najmu i tym samym opłaty za media (wodę) należne wynajmującemu od najemcy stanowią część należności z tytułu usługi najmu. W konsekwencji odsprzedaż wody zarówno w przypadku najemców rozliczanych na podstawie wskazań liczników jak i na podstawie ryczałtu jest opodatkowana stawką właściwą dla świadczonych usług najmu, tj.: w przypadku najmu lokali użytkowych, będzie miała zastosowanie 23% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

 

Refakturowanie opłat za media przy rozliczaniu najmu ryczałem ewidencjonowanym - 2011.04.27

Izba Skarbowa w Katowicach, IPTPB2/415-16/11-2/AK

Przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym stanowi otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast należności z tytułu opłat uiszczanych przez najemcę na podstawie wystawianych przez podatnika refaktur nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. A więc opłaty za media (np. za wodę prąd) ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu nie są składnikiem przychodu.

 

Przychody z najmu w PIT-28 u jednego z małżonków - 2011.02.03

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-1127/10-2/EC

Możliwość opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków dotyczy wyłącznie danego roku podatkowego i nie wiąże ich w kolejnych latach. Dokonany przez podatnika w 2007 roku wybór formy opodatkowania uzyskiwanych przez niego przychodów z tytułu najmu mieszkania będzie miał zastosowanie również w latach 2008 i 2009, albowiem podatnik nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania. W związku z powyższym, podatnik w zeznaniu PIT-28 za lata 2008 i 2009 podlega opodatkowaniu od połowy przychodów z najmu.


Nieodpłatne użyczenie lokalu a przychód - 2010.12.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-891/10-6/KS

Wartość czynszowa, stanowiąca równowartość czynszu, jaki przysługuje w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości lub części do używania innym osobom fizycznym, (z wyjątkiem tych osób, które pozostają z podatnikiem w stosunku pracy) ze względu na uregulowania art. 16 ust. 1 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. stanowi przychód pod stronie użyczającego. Jednocześnie wskazać należy, iż od 1 stycznia 2009 r. przychód z tego tytułu nie powstanie, z uwagi na uchylenie przez ustawodawcę art. 16 ww. ustawy.


Wynajem lokalu użytkowego przez osobę mieszkającą za granicą - 2007.10.11

Izba Skarbowa w Gdańsku, BI/415-0966/07

Podatnik mieszkający za granicą a uzyskujący w Polsce dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego, który nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej, powinien opodatkować te przychody na zasadach ogólnych - według progresywnej skali podatkowej - w zależności od wysokości uzyskanego dochodu (czyli nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania) stawką 19%, 30% lub 40%, lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki: 8,5% jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza równowartości 4.000 euro oraz 20% - od nadwyżki ponad ww. kwotę.


Umorzenie najemcom czynszu - 2007.06.13

Izba Skarbowa w Łodzi, PB I-3/4117/IN-25/US/2007/AA

Zwolnienie najemców lokali mieszkalnych z długu skutkującego umorzeniem czynszu i odsetek, stanowi przychód z innych źródeł. Z kolei umorzenie im kosztów sądowych oraz kosztów upomnień nie wywołuje skutków podatkowych i nie stanowi dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Najem nieruchomości w Polsce przez rezydentów irlandzkich - 2007.05.15

Minister Finansów, DD4/033-0113/JG/07/MB7-1302

Dochody rezydentów Irlandii z tytułu najmu nieruchomości w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Na podatnikach spoczywa obowiązek opodatkowania dochodów z najmu nieruchomości położonej w Polsce na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (bądź w przepisach szczególnych).


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

Prowadzenie firmy może być proste?

Postaw na program, który dostosujesz do siebie

Stwórz swój własny zestaw modułów i nie przepłacaj!

Poznaj szczegóły >>>

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
... Drukuj