Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Refaktura kosztów za media w nieruchomości opodatkowana 23% stawką VAT – 2011.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-888/11-4/MS

Podatnik obciążając najemców kosztami związanymi z eksploatacją nieruchomości powinien stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości stawki za wynajem powierzchni. Opłaty te stanowią bowiem obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z tytułu świadczenia usługi najmu i podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla kompleksowej usługi najmu nieruchomości, tj. w przypadku lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. stawką VAT w wysokości 23%. Co więcej podatnik winien wystawiać najemcom nieruchomości, tj. Urzędom Pracy, fakturę VAT ze stawką właściwą dla najmu lokali użytkowych, która od dnia 1 stycznia 2011 r. wynosi 23% (do dnia 31 grudnia 2010 r. stawka ta wynosiła 22%), przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z tytułem najmu opłaty, tj. opłaty za dostawę ciepłej i zimnej wody, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, ogrzewanie, eksploatację oraz ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych, zużycie energii elektrycznej i gazu, konserwację oraz dozór techniczny dźwigu osobowego a także monitoring budynku.


Korekta podatku należnego z tytułu zmiany stawki VAT w refakturach opłat za media z tytułu najmu – 2011.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-888/11-5/MS

Ze względu na obowiązek stosowania dodatkowych stawek podatku właściwych dla usługi najmu nieruchomości, podatnik zobowiązany jest do dokonania korekt deklaracji VAT-7 za cały okres, w którym błędnie dokumentował – a co za tym idzie również wykazywał w deklaracjach – pobierane opłaty za tzw. media i inne koszty związane z eksploatacją nieruchomości, tj. opłaty za dostawę ciepłej i zimnej wody, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, ogrzewanie, eksploatację oraz ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych, zużycie energii elektrycznej i gazu, konserwację oraz dozór techniczny dźwigu osobowego, a także monitoring budynku, z uwzględnieniem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.


Odsprzedaż wody w drodze najmu opodatkowana tą samą stawką - co stawka dla najmu - 2011.06.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTP1/443-11/11-2/ALN

Usługa odsprzedaży wody nie jest usługą odrębną od usługi najmu i tym samym opłaty za media (wodę) należne wynajmującemu od najemcy stanowią część należności z tytułu usługi najmu. W konsekwencji odsprzedaż wody zarówno w przypadku najemców rozliczanych na podstawie wskazań liczników jak i na podstawie ryczałtu jest opodatkowana stawką właściwą dla świadczonych usług najmu, tj.: w przypadku najmu lokali użytkowych, będzie miała zastosowanie 23% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

 

Refakturowanie opłat za media przy rozliczaniu najmu ryczałem ewidencjonowanym - 2011.04.27

Izba Skarbowa w Katowicach, IPTPB2/415-16/11-2/AK

Przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym stanowi otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast należności z tytułu opłat uiszczanych przez najemcę na podstawie wystawianych przez podatnika refaktur nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. A więc opłaty za media (np. za wodę prąd) ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu nie są składnikiem przychodu.

 

Przychody z najmu w PIT-28 u jednego z małżonków - 2011.02.03

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-1127/10-2/EC

Możliwość opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków dotyczy wyłącznie danego roku podatkowego i nie wiąże ich w kolejnych latach. Dokonany przez podatnika w 2007 roku wybór formy opodatkowania uzyskiwanych przez niego przychodów z tytułu najmu mieszkania będzie miał zastosowanie również w latach 2008 i 2009, albowiem podatnik nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania. W związku z powyższym, podatnik w zeznaniu PIT-28 za lata 2008 i 2009 podlega opodatkowaniu od połowy przychodów z najmu.


Nieodpłatne użyczenie lokalu a przychód - 2010.12.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-891/10-6/KS

Wartość czynszowa, stanowiąca równowartość czynszu, jaki przysługuje w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości lub części do używania innym osobom fizycznym, (z wyjątkiem tych osób, które pozostają z podatnikiem w stosunku pracy) ze względu na uregulowania art. 16 ust. 1 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. stanowi przychód pod stronie użyczającego. Jednocześnie wskazać należy, iż od 1 stycznia 2009 r. przychód z tego tytułu nie powstanie, z uwagi na uchylenie przez ustawodawcę art. 16 ww. ustawy.


Wynajem lokalu użytkowego przez osobę mieszkającą za granicą - 2007.10.11

Izba Skarbowa w Gdańsku, BI/415-0966/07

Podatnik mieszkający za granicą a uzyskujący w Polsce dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego, który nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej, powinien opodatkować te przychody na zasadach ogólnych - według progresywnej skali podatkowej - w zależności od wysokości uzyskanego dochodu (czyli nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania) stawką 19%, 30% lub 40%, lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki: 8,5% jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza równowartości 4.000 euro oraz 20% - od nadwyżki ponad ww. kwotę.


Umorzenie najemcom czynszu - 2007.06.13

Izba Skarbowa w Łodzi, PB I-3/4117/IN-25/US/2007/AA

Zwolnienie najemców lokali mieszkalnych z długu skutkującego umorzeniem czynszu i odsetek, stanowi przychód z innych źródeł. Z kolei umorzenie im kosztów sądowych oraz kosztów upomnień nie wywołuje skutków podatkowych i nie stanowi dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Najem nieruchomości w Polsce przez rezydentów irlandzkich - 2007.05.15

Minister Finansów, DD4/033-0113/JG/07/MB7-1302

Dochody rezydentów Irlandii z tytułu najmu nieruchomości w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Na podatnikach spoczywa obowiązek opodatkowania dochodów z najmu nieruchomości położonej w Polsce na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (bądź w przepisach szczególnych).


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj