Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Stypendia dla studentów a deklaracja PIT-8C i PIT-8S - 2011.07.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-82/11-4/GG

Reasumując, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym, przyznane uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty korzystają w całości ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast świadczenia o charakterze motywującym, korzystają w części ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40b powyższej ustawy. Obowiązek sporządzania informacji PIT-8S, a nie jak podaje Wnioskodawca PIT-8C, o wysokości wypłaconego stypendium, dotyczy świadczeń określonych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 40b powyższej ustawy.


PIT-11 w formie elektronicznej dozwolony - 2011.07.07

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBII/1/415-388/11/MK

Przepisy nakładają na płatników obowiązek przekazania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11). Nie regulują natomiast zasad przekazywania podatnikom (tj. osobom zatrudnionym u płatnika na podstawie stosunku pracy, na podstawie zawartych z tymi osobami umów cywilnoprawnych) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników. Również i przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ich podpisywania, poświadczenia ich odbioru przez Organ itd. (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej).


PIT-11 i PIT-11A przez Internet - 2011.03.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-6/10/11-S/IM

Płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 lub imienną informację, o której mowa w art. 39 ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu wzoru deklaracji określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 74, poz. 445) - realizuje obowiązek przekazania pracownikowi stosownej informacji.


Firma może wysłać PIT-11 przez internet - 2010.10.22

WSA w Poznaniu, I SA/Po 486/10

W ocenie Sądu w przepisach prawa nie można doszukać się też przeszkód w uznaniu, że przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika ( pracownika podanym w tym celu) pod warunkiem że zachowano wzór deklaracji. Art. 6 ust.1 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U Nr 130, poz.1450 ze zm. ) stanowi, że bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie jako składającą podpis elektroniczny. Zatem opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Jednocześnie podkreślić należy, że płatnika będzie obciążało udowodnienie doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. W szczególności w celach dowodowych płatnik będzie mógł przedstawić elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, którą przesłano deklaracje.Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj