Umowa

Pobierz Rodzaj umowy

Umowa pożyczki

 

 

Prosta umowa pożyczki może przybrać postać następującą:

 

Treść umowy Uwagi

Umowa pożyczki, zawarta w dni 20 października 2010 r. w Warszawie.

Warto dokładnie określić miejsce i datę zawarcia umowy w celu uniknięcia wątpliwości odnośnie zdolności do czynności prawnych oraz prawa właściwego.

pomiędzy Janem Pitowskim zam. 00-950 Warszawa, Al.Jana Pawła Woronicza 17, dowód osobisty AER 640944, synem Józefa i Marii, Pesel 72063002322, NIP 968-002-15-12, zwanym dalej pożyczkodawcą, a Stefanem Vattem, zam. 00-050 Warszawa, ul.Psia 21/3, dowód osobisty AER 944640, synem Tadeusza i Zofii, Pesel 6405200019, NIP 552-002-98-44, zwanym dalej pożyczkobiorcą.

Precyzyjne określenie stron umowy jest bardzo ważne.

Warto jako pożyczkobiorców wpisać oboje małżonków, jeżeli bowiem małżonek wziął pożyczkę bez zgody drugiego małżonka, pożyczkodawca może prowadzić egzekucję w zasadzie jedynie z majątku osobistego dłużnika i z dochodów z tego majątku, ale nie z majątku wspólnego małżonków.

Warto podać w umowie dodatkowe dane niezbędne dla wypełnienia deklaracji PCC-1 oraz serię i numer dowodu osobistego, który posłużył do zweryfikowania poprawności danych podanych przy zawarciu umowy.

§1
Niniejszym pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), której otrzymanie pożyczkobiorca niniejszym kwituje.

Sumę pożyczki należy podać kwotowo i słownie w celu uniknięcia pomyłki, nie jest to jednak konieczne. W umowie warto zawrzeć zarazem pokwitowanie odbioru kwoty pożyczki.

§2
Niniejszym pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w terminie do 31 grudnia 2005r. wraz z odsetkami obliczonymi według stopy 15% w stosunku rocznym.

albo

§2
Niniejszym pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w terminie do 31 grudnia 2005r. wraz z odsetkami w kwocie 100zł (słownie: sto złotych) za cały okres pożyczki.

albo

§2
Niniejszym pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w terminie do 31 grudnia 2005r.

§2
Niniejszym pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w ciągu 2 tygodni po wypowiedzeniu przez pożyczkodawcę.

Odsetki można zastrzec według stopy procentowej, w odpowiedniej kwocie należnej za okres pożyczki. Można też udzielić pożyczki bez wynagrodzenia.

Termin zwrotu może być określony datą dzienną albo za wypowiedzeniem z podaniem okresu wypowiedzenia. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

§3
W przypadku zwłoki w zwrocie kwoty pożyczki wraz z odsetkami, pożyczkobiorca zapłaci pożyczkodawcy odsetki ustawowe.

albo

§3
W przypadku zwłoki w zwrocie kwoty pożyczki wraz z odsetkami, pożyczkobiorca zapłaci pożyczkodawcy odsetki maksymalne oraz karę umowną w kwocie 200zł (słownie: dwieście złotych).

albo

§3
W przypadku zwłoki w zwrocie kwoty pożyczki wraz z odsetkami, pożyczkobiorca zapłaci pożyczkodawcy odsetki za zwłokę obliczone według stopy 24% w stosunku rocznym.

albo

§3
W przypadku zwłoki w zwrocie kwoty pożyczki wraz z odsetkami, pożyczkobiorca zapłaci pożyczkodawcy odsetki za zwłokę obliczone według stopy 24% w stosunku rocznym.

Na wypadek zwłoki warto zastrzec odsetki za zwłokę w wysokości wyższej od ustawowych. Odsetki te można określić jako ustawowe, maksymalne, czy według określonej stopy procentowej.

Jako że od 20 lutego 2006r. wchodzą w życie przepisy o odsetkach maksymalnych, warto dodać obowiązek zapłaty kary umownej, który dodatkowo skłoni pożyczkobiorcę do terminowej spłaty pożyczki.

§4
Zapłata zwrotu pożyczki, odsetek, odsetek za zwłokę oraz kar umownych nastąpi do rąk pożyczkodawcy.

albo

§4
Zapłata zwrotu pożyczki, odsetek, odsetek za zwłokę oraz kar umownych nastąpi na rachunek bankowy pożyczkodawcy 150012006473900000001.

albo

§4
Zapłata zwrotu pożyczki, odsetek, odsetek za zwłokę oraz kar umownych nastąpi przekazem pocztowym na adres miejsca zamieszkania pożyczkodawcy.

Warto określić sposób zwrotu pożyczki, aby nie szukać się w ostatnim dniu w pośpiechu.

Datą zapłaty jest data otrzymania pieniędzy: do rąk, ich wpływu do banku czy doręczenia przekazu pod wskazanym adresem, a nie data nadania pieniędzy.

 

§5
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

2. Strony dokonują wyboru jako właściwego prawa polskiego.

3. Dla sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pożyczkodawcy.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Koszty zawarcia umowy ponosi pożyczkodawca.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W przypadku umów o charakterze międzynarodowym warto wybrać prawo właściwe - ten wzór opiera się na prawie polskim, toteż takie prawo wybrano.

Na wypadek procesu warto wybrać wygodny dla pożyczkodawcy sąd.

Zmiany w formie pisemnej uniemożliwią podnoszenie zarzutów dotyczących innego terminu spłaty, odsetek itp. Nie napisane nie istnieje.

Choć zgodnie z umową pożyczkobiorca poniesie PCC, to jednak jeżeli nie zapłaci albo nie złoży deklaracji, konsekwencje tego poniesie również pożyczkodawca. Będzie mógł jednak żądać od pożyczkobiorcy odszkodowania.

Jan Pitowski    Stefan Vatt

Umowę należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem, co utrudni ewentualne podrobienie podpisu. Należy unikać przekreśleń i poprawek, a wszelkie takie zmiany należy oddzielnie parafować (czyli podpisać bardzo skróconym podpisem). Należy sugerować parafowanie każdej strony umowy, która obejmować będzie więcej niż 1 kartkę.

 

Jeżeli nie ma w pobliżu małżonka pożyczkobiorcy, może on zabrać egzemplarze umowy do podpisania do domu. Jeżeli pożyczkobiorca przypuszcza, że pożyczkodawca mógł podrobić podpis małżonka, wówczas w praktyce w razie zwłoki z zapłatą albo małżonek uzna, że podpis był autentyczny (chrobiąc pożyczkobiorcę przed odpowiedzialnością karną, ale dopuszczając egzekucję z majątku wspólnego i własnego), albo też potwierdzi podrobienie podpisu (uratuje majątek, ale doprowadzi do postępowania karnego przeciwko pożyczkobiorcy.

Małżonek może wyrazić swoją zgodę dopisując na obu egzemplarzach umowy: Zgadzam się i podpisując się.

Pożyczka płatna za wypowiedzeniem wymaga wypowiedzenia. Może ono przybrać treść następującą:

Warszawa, 31 grudnia 2010 r.

Jan Pitowski
Al.Jana Pawła Woronicza 17
00-950 Warszawa

Sz.P.
Stefan Vatt
ul.Psia 21/3
00-050 Warszawa

Niniejszym wypowiadam umowę pożyczki zawartą 20 października 2005r. i proszę o zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami w terminie 2 tygodni.

 

Jan Pitowski

Wypowiedzenie trzeba doręczyć osobiście i zażądać pokwitowania odbioru z datą (np. na kopii wypowiedzenia), albo też wysłać pocztą, koniecznie listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli pożyczkobiorca nie chce pokwitować odbioru pisma i nie odbiera korespondencji przesyłanej pocztą, trzeba mu wypowiedzenie doręczyć osobiście w obecności świadka (świadków).