Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Umowa użyczenia – czy rodzi skutki podatkowe?

Z użyczenia lokalu na cele prowadzenia działalności korzystają przede wszystkim drobni przedsiębiorcy, rozpoczynający dopiero swoją działalność gospodarczą. Użyczając nieruchomość od członków swojej rodziny zastanawiają się nad konsekwencjami , jakie umowa ta może rodzić w ich rozliczeniach podatkowych.

Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), użyczenie jest umową, przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania.

Jeżeli użyczenie ma miejsce między członkami najbliższej rodziny to stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), do I i II grupy podatkowej zalicza się:

  1. małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, i teściów,
  2. zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

W związku z powyższym użyczenie 100 m hali od rodziców nie spowoduje konsekwencji podatkowych, w szczególności nie będzie rodziło przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 2014.12.22, IBPBI/1/415-1143/14/WRz). Umowa użyczenia może przewidywać prawo do wynajmowania użyczonego lokalu przez osobę biorącą lokal w użyczenie. Jeśli ta osoba jest wynajmującym wówczas przychód z najmu jest przychodem osoby biorącej lokal w użyczenie (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 2015.03.09, IBPBII/2/415-1064/12/14/MZM). Dopuszczalne jest zarówno użyczenie na cele prywatne, jak i na cele prowadzenia działalności gospodarczej. W obu przypadkach nieodpłatność umowy zawartej np. z rodzicami powoduje, że przychód zwolniony będzie z opodatkowania (IBPBI/1/415-1143/14/WRz., 2014.12.22, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

Jeżeli umowa dotyczy osób spoza grona najbliższej rodziny, to może powodować konsekwencje podatkowe. U oddającego rzecz (nieruchomość) użyczającemu, nie można jednak mówić o nich nawet w przypadku, gdy umowę zawiera z przedsiębiorcą. Jeżeli nie uzyskuje świadczenia, to nie ma przychodu a w konsekwencji nie ma podstawy do tego, by rozliczać z tego tytułu podatek dochodowy (IPPB1/415-1356/14-2/AM, 2015.02.18, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Po stronie otrzymującego użyczaną rzecz dochodzi do nieodpłatnego świadczenia. Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
  • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu, stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W przypadku, gdy to określeni przedsiębiorcy dokonują użyczenia, szczególnie połączonego ze świadczeniami dodatkowymi, odpłatnymi, to np. w sytuacji użyczenia pomieszczeń biurowych nie dojdzie do nieodpłatnego świadczenia usług, ale do odpłatnego udostępniania pomieszczeń, gdy opłaty z tytułu ponoszonych kosztów związanych z korzystaniem z pomieszczeń biurowych będą stanowić wynagrodzenie za usługę w postaci udostępnienia ww. pomieszczeń (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 2015.03.17, sygn.. akt IPTPP2/443-917/14-4/JS).

Umowa nieodpłatnego użyczenia nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 1 cyt. ustawy. Tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem w związku z zawarciem ww. umowy użyczenia nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w tymże podatku (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBII/1/4515-20/15/MD, 2015.05.08).

Należy wreszcie wskazać na możliwe konsekwencje w podatku od czynności cywilnoprawnych. Przykładowo, użyczając budynek wraz z działką, na której jest posadowiony, spółce cywilnej prowadzonej przez właściciela nieruchomości z bratem, tak, aby spółka mogła poczynić inwestycje w przedmiotowej nieruchomości, a także, aby wynajmującym pawilon była spółka cywilna, stanowi oddanie przez wspólnika spółce nieruchomości do nieodpłatnego używania, a zatem stanowi zmianę umowy spółki. Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy) i będzie ciążył przy umowie spółki cywilnej na wspólnikach (art. 4 pkt 9 ustawy). Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. e) ustawy podstawę opodatkowania przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania stanowić będzie roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania. Zaś stawka podatku w myśl art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy wynosi 0,5% (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 2015.05.08, IBPBII/1/4514-40/15/MD).

 

Piotr Szulczewski data publikacji: 21.05.2015

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: M (19-10-2017 23:29:52)
Temat: Umowa użyczenia a podatek od nieruchomości
Chciałabym zorientować się czy w przypadku nieodpłatnego użyczenia lokalu na cele gospodarcze od mojej mamy, strona użyczająca powinna być obciążona podatkiem od nieruchomości jak w przypadku odpłatnego...pokaż całą treść
Chciałabym zorientować się czy w przypadku nieodpłatnego użyczenia lokalu na cele gospodarcze od mojej mamy, strona użyczająca powinna być obciążona podatkiem od nieruchomości jak w przypadku odpłatnego wynajmu? Jeżeli tak, jaka jest właściwa kwota, ponieważ uzyskana informacja w urzędzie skarbowym jest za każdym razem inna. Dodam, że powstała zmiana użyteczności lokalu z wynajmu lokatorom na działalność gospodarczą, jednak nie uzyskuje ona z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych. Dodatkowo, firma zarejestrowana jest w innym mieście niż miejsce wykonywania działalności.zwiń
Autor: Gixx (13-04-2017 22:11:43)
Temat: Umowa użyczenia czy najem?
Witam! Zawarłem notarialna umowę przedwstępna, gdzie dałem zadatko-zaliczkę (200k z czego w tazie mojej rezygnacji 100k przepada) i w akcie nie ma przekazania i moje pytanie...pokaż całą treść
Witam! Zawarłem notarialna umowę przedwstępna, gdzie dałem zadatko-zaliczkę (200k z czego w tazie mojej rezygnacji 100k przepada) i w akcie nie ma przekazania i moje pytanie jest następujące: czy powinienem mieć umowę użyczenia czy jaki inny dokument do US w przypadku, gdy chcę mieszkanie wynajmować w okresie wakacyjnym co nie ukrywam jest mi potrzebne do banku jako dodatkowe źródło dochodu co podnisie mi zdolność, bo w umowie zaznaczyłem finalizacje do01.2018, a cena koncowa to 420k). Gdyby Ktoś potrafil mi odpowiedzieć jak zrobić, żeby US nie nałożył na mnie chorego opodatkowania, bądź na panią sprzedającą? zwiń
Autor: M (21-11-2016 21:58:51)
Temat: czy rata kredytu może wchodzić w skład opłat eksploatacyjnych przy tej umowie
czy rata kredytu może wchodzić w skład opłat eksploatacyjnych przy tej umowie i nie będzie skutkowała podatkowo?...pokaż całą treść
czy rata kredytu może wchodzić w skład opłat eksploatacyjnych przy tej umowie i nie będzie skutkowała podatkowo? zwiń
Autor: M (21-11-2016 19:56:29)
Temat: czy rata kredytu może wchodzić w skład opłat eksploatacyjnych przy tej umowie
czy rata kredytu może wchodzić w skład opłat eksploatacyjnych przy tej umowie i nie będzie skutkowała podatkowo?...pokaż całą treść
czy rata kredytu może wchodzić w skład opłat eksploatacyjnych przy tej umowie i nie będzie skutkowała podatkowo? zwiń
Autor: M (21-11-2016 19:41:04)
Temat: czy rata kredytu może wchodzić w skład opłat eksploatacyjnych przy tej umowie
czy rata kredytu może wchodzić w skład opłat eksploatacyjnych przy tej umowie i nie będzie skutkowała podatkowo?...pokaż całą treść
czy rata kredytu może wchodzić w skład opłat eksploatacyjnych przy tej umowie i nie będzie skutkowała podatkowo? zwiń
Autor: ARt (29-10-2016 16:05:49)
Temat: Użyczenie budynku do działalności
Witam wszystkich czytających tę lekturę. Moje pytanie brzmi następująco, czy użyczając budynek i przeprowadzając modernizację tego budynku za zgodą właściciela oczywiście czy mogę faktury z modernizacji wrzucać w...pokaż całą treść
Witam wszystkich czytających tę lekturę. Moje pytanie brzmi następująco, czy użyczając budynek i przeprowadzając modernizację tego budynku za zgodą właściciela oczywiście czy mogę faktury z modernizacji wrzucać w koszty działalności? zwiń
Autor: Smithb218 (01-09-2016 03:17:37)
Temat: John
Its actually a nice and helpful piece of information. Im glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this....pokaż całą treść
Its actually a nice and helpful piece of information. Im glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. kbkeafcgdfcddbdazwiń
Autor: M do "Żona" (25-07-2016 11:49:19)
Temat: uzuczenie ciagnika od ojca
Jak wskazano w artykule - użyczenie między najbliższymi członkami rodziny nie podlega opodatkowaniu....pokaż całą treść
Jak wskazano w artykule - użyczenie między najbliższymi członkami rodziny nie podlega opodatkowaniu. zwiń
Autor: Żona (12-03-2016 08:03:33)
Temat: uzuczenie ciagnika od ojca
Jesli mąż jest vatowem i chce przejąc od ojca ciągnik do prowadzenia działalnosci, moze to zrobic drogą darowizny, uzyczenia...?? jak najlepiej aby nie zapłacic podatku i móc...pokaż całą treść
Jesli mąż jest vatowem i chce przejąc od ojca ciągnik do prowadzenia działalnosci, moze to zrobic drogą darowizny, uzyczenia...?? jak najlepiej aby nie zapłacic podatku i móc odliczac vat od paliwa i kosztów naprawy..?? bo US powiedział nam ze aby odliczac vat umowa użyczenia musi byc spisana na jaką symboliczną kwotę, nie moze byc bezpłatne tozwiń
Autor: Żona (11-03-2016 17:04:52)
Temat: uzuczenie ciagnika od ojca
Jesli mąż jest vatowem i chce przejąc od ojca ciągnik do prowadzenia działalnosci, moze to zrobic drogą darowizny, uzyczenia...?? jak najlepiej aby nie zapłacic podatku i móc...pokaż całą treść
Jesli mąż jest vatowem i chce przejąc od ojca ciągnik do prowadzenia działalnosci, moze to zrobic drogą darowizny, uzyczenia...?? jak najlepiej aby nie zapłacic podatku i móc odliczac vat od paliwa i kosztów naprawy..?? bo US powiedział nam ze aby odliczac vat umowa użyczenia musi byc spisana na jaką symboliczną kwotę, nie moze byc bezpłatne tozwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj