Ulgi podatkowe dla OPP

Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłat sądowych

- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Co prawda środki wydatkowane na działalność statutową oraz pochodzące ze zbiórek publicznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, to jednak wolne od podatku dochodowego są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zatem organizacja pożytku publicznego przekazująca środki otrzymane lub zarobione na statutowe cele pożytku publicznego nie płaci podatku dochodowego CIT.

Z podatku CIT zwolnione są również dochody przeznaczone na nabycie:

 • przed 21.10.2009r. papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu powołanej ustawy;
 • od 21.10.2009 r. papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316), o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W definicjach instrumantów finansowych nastąpiło z dniem 21 października 2009 r. przetasowanie:

 • przed 21.20.2009 r. zwolnienie dotyczyło takich instrumentów: finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie;
 • od 21.10.2009 r. zwolnienie dotyczyło takich instrumentów: opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie.

Wyłączono zatem np. swapy. Niemniej jednak inwestowanie zwolnione z podatku będzie mogło się odbywać nie tylko za pośrednictwem biur maklerskich, ale i za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

 

Podatek od towarów i usług VAT

W zakresie podatku VAT mamy szereg zwolnień i udogodnień, m.in. następujące:

Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla osoby prawnej podatnikami mogą być również jednostki organizacyjne osoby prawnej, będącej organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli samodzielnie sporządzają sprawozdanie finansowe.

Minister Finansów zwolnił z podatku VAT dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, dokonywaną przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , jeżeli towary te zostały nabyte przez te organizacje:

 • jako darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie o zbiórkach publicznych ,
 • za środki pieniężne pozyskane z ww. zbiórek.

Zwolnienia tego nie stosuje się jednak 

do pozostałej działalności, niezaliczonej do działalności pożytku publicznego, wyodrębnionej na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

jeżeli organizacja pożytku publicznego narusza warunki lub zasady działania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zwolnienie to obowiązuje w odniesieniu do towarów:

 • których wartość rynkowa uwzględniająca podatek przekracza 2.000 zł - wyłącznie w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizny z terytorium państwa trzeciego posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy o VAT;
 • pod warunkiem, że nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy o VAT.

Niezwykle istotne są również znaczące udogodnienia w zakresie opodatkowania PIT, CIT i VAT darowizn przekazywanych organizacjom posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

Podatek od nieruchomości

Ustawa określa odrębne - niższe - maksimum stawki podatku od nieruchomości:

 • dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni (2009);
 • dla budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (2009);

Przede wszystkim zwalnia się jednak z podatku od nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Powyższe stawki dotyczą innych form aktywności prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jeżeli jednak dokonują innych czynności - czynności te podlegają opodatkowaniu. Mogą jednak zawierać umowy pożyczki nie związane z działalnością statutową - w takim wypadku skorzystają ze zwolnienia związanego z doprecyzowaniem zakresu opodatkowania PCC. Dotąd opodatkowana była umowa pożyczki, zaś od 21 października 2009 r. - umowa pożyczki dotycząca pieniądzy lub rzeczy określonych co do gatunku. Dopóki umowa regulowana jest prawem polskim, zmiana prawa nie wywoła żadnych skutków, jednak inne systemy prawne dopuszczają np. pozyczkę papierów wartościowych, takie umowy pozostaną obecnie nieopodatkowane. Nadal pozostaną jednak wątpliwości co do opodatkowania depozytów pozostawianych niejako w zastaw takich pożyczek.

Inna zmiana wchodząca w życie z dniem 21 października 2009 r. to zwolnienie z PCC sprzedaży instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym, co ma związek pośrednio z możliwością lokowania przez organizacje majątku w papierach wartościowych i instrumentach finansowych (patrz ulgi CIT - wyżej).

Opłata skarbowa

Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opłata sądowa

Nie mają obowiązku uiszczania opłat w sprawach cywilnych organizacje pożytku publicznego działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1%

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi w formie elektronicznej i zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1 % podatku.

W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Organizacje pożytku publicznego są obowiązane zamieścić na stronie internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego numer rachunku bankowego właściwego do przekazania zgodnie z odrębnymi przepisami 1 % podatku oraz oświadczenie dotyczące nieprowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 03-02-2009
 • data modyfikacji: 07-01-2016
Drukuj