Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Możliwość korzystania z ulgi odsetkowej - 2011.03.15

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-1163/10-6/ES

Płacąc zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu z tytułu okolicznościowego wynajmu nieruchomości nie wyklucza możliwości dalszego korzystania z ulgi odsetkowej.


Przeniesienie kredytu do innego banku a ulga odsetkowa - 2007.10.23

Izba Skarbowa w Szczecinie, DPB-2.35-415003-31/07

Przeniesienie kredytu do innego banku powoduje utratę prawa do kontynuacji ulgi odsetkowej nawet w sytuacji, gdy dotyczy tej samej inwestycji mieszkaniowej.


Ulga edukacyjna a prawa nabyte - 2007.09.15

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, 1449/2cf/413/ip-53/2007/ip

Od 1.01.2004r. podatnik nie miał prawa do korzystania z ulgi edukacyjnej, nawet jeżeli nauka rozpoczęta została przed tą datą.

Wydatek na zakup specjalnej bielizny i wydawnictw specjalistycznych - 2007.08.06

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Ulga sportowa - 2006.01.09

PB-3/MD-8213-318/2005-43/2006

Aby w ramach tzw. ulgi sportowej odliczyć wydatki na "działalność klubów sportowych" powinny one być bezpośrednio związane z realizowanymi zadaniami w ramach prowadzonej działalności przez klub sportowy, mającymi na celu m.in. działania na rzecz rozwoju psychofizycznego i sprawności fizycznej oraz zdrowia człowieka, a nie cele zarobkowe klubów sportowych, skierowane na realizację innych zadań niż wynikające z ustawy o kulturze fizycznej, np. maksymalizacja wypłat dywidend przez spółki kapitałowe.

Ulga na internet możliwości odliczeń - 2005.02.25

PB5/MC-033-29-368/05

W sytuacji, gdy użytkownikiem Internetu są małżonkowie, i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to aby obydwoje (do wysokości 760 zł każdy) mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony. W przeciwnym wypadku, z odliczenia skorzysta tylko ten małżonek, którego imię i nazwisko wpisane jest na fakturze. Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. 

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Ulga rehabilitacyjna a pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego – 2010.06.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB4/415-316/10-2/JS

Podatnikowi przysługuje uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego (szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium) lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. Wydatek ten podlega odliczeniu w roku podatkowym, w którym został poniesiony. Wysokość poniesionego wydatku ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z których wynika kto poniósł wydatek, w jakiej wysokości i na jaki cel.


Ulga rehabilitacyjna na zakup leków – 2010.06.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBII/1/415-547/10/ŚS

Jeżeli podatnik istotnie ponosi wydatki na zakup produktów, które spełniają cechy „leku” czy to w rozumieniu polskiego ustawodawstwa, czy to w rozumieniu ustawodawstwa obowiązującego w Niemczech, zalecone przez lekarza specjalistę, który w rozumieniu ustawodawstwa niemieckiego posiada dyplom lub inne dokumenty pozwalające stwierdzić jego kwalifikacje, który to lekarz stwierdził, że wnioskodawca powinien stosować te leki (stale lub czasowo), to podatnik, jeżeli posiada imienny dowód (fakturę) poniesienia wydatku, ma prawo - zgodnie z treścią art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczyć wydatki poniesione na ten cel w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.


Rozwód a ulga prorodzinna – 2010.06.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,  IPPB4/415-231/10-4/SP

Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, ze łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi. Reasumując, należy stwierdzić, iż podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok.

Spłata kredytu zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową - 2006.02.16

Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile, P1-D-4117-01/06

Jeżeli wykonanie remontu potwierdzone jest fakturą wystawioną na Wspólnotę Mieszkaniową a nie na własne imię i nazwisko podatnika, a podatnik dokonuje spłaty kredytu zaciągniętego przez Wspólnotę poprzez comiesięczne wpłaty na konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej a nie poprzez wpłatę na fundusz remontowy Wspólnoty to nie przysługuje mu odliczenie w ramach ulgi remontowej.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj