Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Ulga rehabilitacyjna a dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby niepełnosprawne lub osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mogą od dochodu odliczać wydatki poniesione na rehabilitację. Ulga ta może być związana z dojazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne i nie może przekroczyć w  roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Z ulgi mogą bowiem skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają jeden z poniższych dokumentów:
• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
• decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo
• orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku (10.08.2006 r., sygn. BI/415-0994/06; WP/415-127/06) stwierdził, że dla skorzystania z ulgi związanej z używaniem przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego jest, aby samochód był własnością albo współwłasnością osoby niepełnosprawnej (albo osoby, na utrzymaniu której pozostaje osoba niepełnosprawna). Jeżeli samochód jest współwłasnością osób niepełnosprawnych (w tym również współwłasnością małżeńską), to każda z nich może dokonać stosownych odliczeń z tytułu jego używania, nawet jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wymieniony tylko jeden z współwłaścicieli. Nie jest konieczne, aby osoba niepełnosprawna miała prawo jazdy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (09.07.2009 r., sygn. ILPB2/415-421/09-2/TR) uznał, że aby skorzystać z możliwości odliczenia ponoszonych wydatków, związanych z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, należy także posiadać I lub II grupę inwalidztwa oraz dojeżdżać samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59 ze zm.), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Omawiana ulga została przyznana tylko na przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Warunkiem dopuszczającym odliczenie od dochodu poniesionych wydatków jest to, by osoba niepełnosprawna w danym roku podatkowym istotnie poddawała się takim zabiegom.

Konieczność poniesienia wydatków z tytułu przewozu na zabiegi rehabilitacyjne powinna być co najmniej uprawdopodobniona. Organ podatkowy bowiem ma prawo kwestionować wydatki na używanie samochodu jeśli okaże się, że zabiegi nie były konieczne lub dana osoba wcale z nich nie korzystała. W takiej sytuacji organowi podatkowemu można przedstawić każdy dowód świadczący o tym, że osoba niepełnosprawna poniosła wydatki związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16.12.2008 r., sygn. ILPB2/415-620/08-2/MK.

Takim dowodem mogą być między innymi wyniki badań oraz karty informacyjne leczenia szpitalnego z Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz Centrum Onkologii w Gliwicach (Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, 19.09.2007 r., sygn. PD/415-30/07); orzeczenie o niepełnosprawności określające znaczny stopień niepełnosprawności, decyzja o przyznaniu renty socjalnej, dowód opłaty OC za dany rok, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania ze sprzętu ortopedycznego, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych (Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie, 06.06. 2007 r., sygn. D-2/415-22/07A).

Ponadto podatnik ma o prawo do skorzystania z odliczeń z tytułu zakupu w/w sprzętu w ramach ulgi rehabilitacyjnej jeżeli wydatki na komputer nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19.06.2009 r., sygn. ITPB2/415-337/09/AD wyjaśnił, że brak jest podstaw prawnych do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwoty stanowiącej wkład własny przy dofinansowanym przez PFRON zakupie samochodu (21.925 zł). Podatniczka jest osobą niepełnosprawną (I grupa inwalidztwa), otrzymuje rentę socjalną oraz zamieszkuje razem z rodzicami. Ciężka choroba (niedowład) zmusiła podatniczkę do zakupu samochodu osobowego. W związku z dysfunkcją narządów ruchu na podstawie decyzji PFRON otrzymała ona dofinansowanie do zakupu samochodu na kwotę 22.000 zł, natomiast udział własny, który pokryła Pani mama wynosił 21.925 zł.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (06.05.2009 r., sygn. ITPB2/415-150/09/MK) stwierdził, że samochodu nie można uznać za indywidualny sprzęt powiązany z rodzajem schorzenia, na które cierpi podatnik bowiem jest to sprzęt ogólnego użytku przeznaczony do korzystania przez nieokreślony krąg osób, a nie tylko przez konkretną osobę niepełnosprawną, zatem w zaistniałym stanie faktycznym nie można odliczyć od dochodu kwoty stanowiącej wkład własny przy dofinansowanym przez PFRON zakupie samochodu (12 254 zł).

Z omawianej ulgi nie można skorzystać osoba niepełnosprawna, która  na zabiegi lecznicze jest dowożona innym samochodem niż osobowy. Nie może to być samochód, mający jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Nie może to być też  pojazd, mający więcej niż jeden rząd siedzeń, oddzielonych od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu - Izba Skarbowa w Warszawie z 27.07.2009 r., sygn. IPPB4-415-359/09-4/PJ.

Reasumując prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przysługuje nie tylko podatnikom, którzy są osobami niepełnosprawnymi, ale również podatnikom, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają odliczeniu od dochodu ponoszone przez podatnika wydatki związane z używaniem samochodu osobowego stanowiącego współwłasność (tj. osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa) dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego poniesione w celu przewozu podatnika na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne będą mogły zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i odliczone od dochodu w zeznaniu rocznym za dany rok, o ile zostaną spełnione przytoczone wyżej warunki.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Perez (24-03-2018 16:52:14)
Temat: Loan
Czy marzysz o założeniu własnej firmy, ale nie możesz uzyskać finansowania z głównych banków? A może twoja obecna firma potrzebuje napływu gotówki, aby dalej się rozwijać? Sprawdź...pokaż całą treść
Czy marzysz o założeniu własnej firmy, ale nie możesz uzyskać finansowania z głównych banków? A może twoja obecna firma potrzebuje napływu gotówki, aby dalej się rozwijać? Sprawdź naszą stronę internetową i dowiedz się, co musisz zrobić, aby uzyskać pożyczkę Royal Bank. Uwaga: Wydajemy pożyczkę tylko za 3% stopy procentowej rocznie. e-mail za pośrednictwem: quickloanlender.help@gmail.com WhatsApp +234 (0) 8107393284 i być wolny od oszustw internetowych. FIRM SITE: http: //quickloanfirm.webs.com/zwiń
Autor: Barbara (06-03-2018 23:33:21)
Temat: odliczenia ponoszonych wydatków, związanych z używaniem samochodu osobowego
Zmieniono w art 26 ustawy pkt 14 i teraz można odliczyć nawet wyjazdy na zakupy albo do lekarza oraz opłaty OC lub naprawę posiadając I i...pokaż całą treść
Zmieniono w art 26 ustawy pkt 14 i teraz można odliczyć nawet wyjazdy na zakupy albo do lekarza oraz opłaty OC lub naprawę posiadając I i II stopień niepełnosprawności. 14)129) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; 14)130) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podat-nika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;zwiń
Autor: loan (26-12-2017 21:05:59)
Temat: michaelbrinloanfirm001@hotmail.com
Czy potrzebujesz pożyczki? lub potrzebujesz pożyczki na spłatę dept lub rachunki nie martwią się, michael brin Loan oferuje pożyczki dla osób prywatnych i prywatnych firm, które potrzebują...pokaż całą treść
Czy potrzebujesz pożyczki? lub potrzebujesz pożyczki na spłatę dept lub rachunki nie martwią się, michael brin Loan oferuje pożyczki dla osób prywatnych i prywatnych firm, które potrzebują pożyczek, aby rozpocząć nową działalność, spłacić osobiste długi lub sfinansować istniejącą działalność. skontaktuj się z nami już dziś, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji za pośrednictwem poczty e-mail: michaelbrinloanfirm001@hotmail.com lub whatssap +17018021179 Jesteśmy gotowi służyć Ci lepiej. Wypełnij szczegóły Nazwa:.... Wymagana kwota pożyczki: ....... stan:.... kraj:... numer telefonu:............. Pan Michael Brin UWAGA: całą pocztę należy wysłać i przesłać na tę wiadomość e-mail: michaelbrinloanfirm001@hotmail.comzwiń
Autor: loan (26-12-2017 20:54:55)
Temat: michaelbrinloanfirm001@hotmail.com
Czy potrzebujesz pożyczki? lub potrzebujesz pożyczki na spłatę dept lub rachunki nie martwią się, michael brin Loan oferuje pożyczki dla osób prywatnych i prywatnych firm, które potrzebują...pokaż całą treść
Czy potrzebujesz pożyczki? lub potrzebujesz pożyczki na spłatę dept lub rachunki nie martwią się, michael brin Loan oferuje pożyczki dla osób prywatnych i prywatnych firm, które potrzebują pożyczek, aby rozpocząć nową działalność, spłacić osobiste długi lub sfinansować istniejącą działalność. skontaktuj się z nami już dziś, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji za pośrednictwem poczty e-mail: michaelbrinloanfirm001@hotmail.com lub whatssap +17018021179 Jesteśmy gotowi służyć Ci lepiej. Wypełnij szczegóły Nazwa:.... Wymagana kwota pożyczki: ....... stan:.... kraj:... numer telefonu:..... Pan Michael Brin UWAGA: całą pocztę należy wysłać i przesłać na tę wiadomość e-mail: michaelbrinloanfirm001@hotmail.comzwiń
Autor: Pat (20-03-2017 13:38:02)
Temat: Ulga na taksowke
Czy można idliczyc przejazdy taksówką na Rehab. / Zabiegi na post.rachunku?
Autor: Pat (20-03-2017 11:38:30)
Temat: Ulga na taksowke
Czy można idliczyc przejazdy taksówką na Rehab. / Zabiegi na post.rachunku?
Autor: xella (01-07-2016 14:15:59)
Temat: dlaczego nikt nie odpowiada na pytania zadane przez użytkowników forum
Pytanie to kieruję zwłaszcza do właścicieli portalu i osób odpowiedzialnych za jego prowadzenie.
Autor: Mariusz (03-04-2016 16:26:19)
Temat: Ulga na paliwo
Wożę siostrę swoim samochodem, na badania, do lekarzy. Czy siostra może odliczyć ulgę paliwową, nie będąc właścicielem/współwłaścicielem pojazdu ?
Autor: irena (31-03-2016 18:51:53)
Temat: ulga podatkowa
przez 2 mies codziennie woził mnie znajomy swym samochodem na zabiegi rechabilitacyjne czy mogę odliczyc z PITU ulge ? mam orzeczenie o III stopniu niepełnosprawnosci.
Autor: Mirosław Krukowski (09-02-2016 17:58:45)
Temat: Ulga rehabilitacyjna a dojazdy na zabiegi
Proszę o informację w jaki sposób obliczyć ulgę za dowóz żony samochodem prywatnym na zabiegi rehabilitacyjne?
Autor: jarek (22-06-2015 21:07:46)
Temat: Turnus rehabilitacyjny
Czy wyjeżdzając na turnus rehabilitacyjny nad morze z dofinansowaniem przez PFORN jadę własnym samochodem ale jako pasażer mając niepełnosprawność w stopniu znacznym - czy mogę odliczyć...pokaż całą treść
Czy wyjeżdzając na turnus rehabilitacyjny nad morze z dofinansowaniem przez PFORN jadę własnym samochodem ale jako pasażer mając niepełnosprawność w stopniu znacznym - czy mogę odliczyć paliwo zatankowane do samochoduzwiń
Autor: Bogna (16-03-2015 21:58:31)
Temat: Ulga dojazd
nie mam samochodu na rechabilitacje maz dowozi mnie jednosladem dlatego mi ulga na dojazdy nie przysluguje?
Autor: niepełnosprawny (03-03-2015 15:15:14)
Temat: ulga rehabilitacyjna
to jest wielkie draństwo tego kraju,by niepełnosprawny musiał zbierać różne zaświadczenia dla skarbówki,politycy kradną miliony i ich skarbówka ni rusza,gangsterzy mają wielkie majątki a skarbówka też...pokaż całą treść
to jest wielkie draństwo tego kraju,by niepełnosprawny musiał zbierać różne zaświadczenia dla skarbówki,politycy kradną miliony i ich skarbówka ni rusza,gangsterzy mają wielkie majątki a skarbówka też ich nie rusza,tylko zwykłych ludzi gnębi ten kraj to istne bagno dla bandy na wiejskiej,oby ten kraj rozpadł się na wieki,aby nigdy nie było kraju zwanym Polskazwiń
Autor: 2014 rok (09-02-2015 11:11:14)
Temat: Ulga rehabilitacyjna
Witam mam pytanie.Mój tata jest inwalida i odlicza sobie ulgę na psa.Pytanie brzmi czy jesli Swoim prywatnym autem gdzie tata nie jest współwłaścicielem służę mu...pokaż całą treść
Witam mam pytanie.Mój tata jest inwalida i odlicza sobie ulgę na psa.Pytanie brzmi czy jesli Swoim prywatnym autem gdzie tata nie jest współwłaścicielem służę mu pomocą jako kierowca i jeżdżę z Nim na zabiegi jak ma do lekarzy czy nawet do szpitala.Przysluguje mi na to jakas ulga podatkowa ktora moge sobie odliczyć od podatku? Jesli tak to czego potrzebuje tzn jakie papiery? Z gory dziekuje za odpowiedź pozdrawiam zwiń
Autor: Hania (10-01-2015 21:32:43)
Temat: ulga auto
W listopadzie 2014r zostałam skontrolowana przez Urząd Skarbowy i musiałam zwrocić ulgę za 6 lat wraz z odsetkami, ponieważ nie miałam dokumentow z rehabilitacji.Jestem inwalidą z powodu...pokaż całą treść
W listopadzie 2014r zostałam skontrolowana przez Urząd Skarbowy i musiałam zwrocić ulgę za 6 lat wraz z odsetkami, ponieważ nie miałam dokumentow z rehabilitacji.Jestem inwalidą z powodu choroby onkologicznej i choroby serca.Pacjenci onkologiczni nie mogą być rehabilitowani.Moj onkolog dał mi zaświadczenie,że mogę wziąc laser na ostrogi ale nie miałam zaświadczenia, ze taki laser wzięłam. Miałam zaświadczenie o leczeniu psychiatrycznym ale nie miałam zaswiadczeń,że uczestniczyłam w spotkaniach z psychologiem . Cos mi zaliczono po 0,83 zł za 1 km to naprawdę nie warto o taką ulgę się ubiegać to tylko stres,przynoszenie do US rożnych zaświadczeń itp. Jak na rehabilitację dojedziesz 10 km to masz 8zł30 gr. razy 19% tj.1,50 zł.Myślę,że ludzie chorzy nie powinni zawracać sobie głowy taką pomocą państwa. zwiń
Autor: Hania (10-01-2015 21:30:42)
Temat: ulga auto
W listopadzie 2014r zostałam skontrolowana przez Urząd Skarbowy i musiałam zwrocić ulgę za 6 lat wraz z odsetkami, ponieważ nie miałam dokumentow z rehabilitacji.Jestem inwalidą z powodu...pokaż całą treść
W listopadzie 2014r zostałam skontrolowana przez Urząd Skarbowy i musiałam zwrocić ulgę za 6 lat wraz z odsetkami, ponieważ nie miałam dokumentow z rehabilitacji.Jestem inwalidą z powodu choroby onkologicznej i choroby serca.Pacjenci onkologiczni nie mogą być rehabilitowani.Moj onkolog dał mi zaświadczenie,że mogę wziąc laser na ostrogi ale nie miałam zaświadczenia, ze taki laser wzięłam. Miałam zaświadczenie o leczeniu psychiatrycznym ale nie miałam zaswiadczeń,że uczestniczyłam w spotkaniach z psychologiem . Cos mi zaliczono po 0,83 zł za 1 km to naprawdę nie warto o taką ulgę się ubiegać to tylko stres,przynoszenie do US rożnych zaświadczeń itp. Jak na rehabilitację dojedziesz 10 km to masz 8zł30 gr. razy 19% tj.1,50 zł.Myślę,że ludzie chorzy nie powinni zawracać sobie głowy taką pomocą państwa. zwiń
Autor: tomek (26-06-2014 17:03:13)
Temat: ulga rechabilitacyjna na auto
jakie dowody trzeba przedstawic zeby skorzystac ulgi? czy trzeba brac fakturzy na paliwo na konkretnt nr rejestracyjny samochodu czy be nr rejestracyjnego?
Autor: Administrator (07-03-2014 10:40:19)
Temat: Ulga
W celu rozjaśnienia kwestii związanych z rozliczaniem ulgi rehabilitacyjnej polecamy poradnik http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/. Mamy nadzieję, że będzie dla Pana pomocny....pokaż całą treść
W celu rozjaśnienia kwestii związanych z rozliczaniem ulgi rehabilitacyjnej polecamy poradnik http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/. Mamy nadzieję, że będzie dla Pana pomocny. zwiń
Autor: Turek (07-03-2014 10:25:56)
Temat: Ulga
Z tego co udało mi się przeczytać tutaj: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/pit-2011-ulga-rehabilitacyjna-za-samochod.html , to wcale nie jest tak łatwo uzyskać ulgę rehabilitacyjną, a jak już ją uzyskamy to jest...pokaż całą treść
Z tego co udało mi się przeczytać tutaj: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/pit-2011-ulga-rehabilitacyjna-za-samochod.html , to wcale nie jest tak łatwo uzyskać ulgę rehabilitacyjną, a jak już ją uzyskamy to jest naprawdę mała. zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj