ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PITy roczne 2010

 

pobierz bezpłatny program e-pity 2010

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2010r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Okiem urzędnika

Ulga prorodzinna A.D. 2010

Od 1 stycznia 2010 r. ulga na jedno dziecko wynosi 1.112,04 zł. Kwota ta jednak przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko wychowywane jest cały rok. Wysokość odliczenia wyznacza dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali. Kwota zmniejszająca w 2010 roku wynosi 556,02 zł. A zatem ulga na jedno dziecko wynosi w 2010 roku 1.112,04 zł.

W przypadku dzieci, które dopiero się urodziły albo tych, które przestały w ciągu roku spełniać warunki uprawniające rodziców do korzystania z ulgi (np. stały się pełnoletnie i nie uczą się dalej albo też są pełnoletnie i przestały się uczyć, albo ukończyły 25 lat - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 18.06.2009 r., sygn.  IBPBII/1/415-284/09/ASz), oznacza to zmniejszenie kwoty przysługującego odliczenia proporcjonalnie do okresu, w którym te warunki były spełnione. Jeśli zatem np. dziecko studiuje i ukończy 25 lat w kwietniu, ulga będzie przysługiwała rodzicom tylko za cztery miesiące. Podobnie gdy dziecko urodzi się w grudniu, rodzicom ulga będzie przysługiwała tylko za grudzień, a zatem odliczą zaledwie 1/12 ulgi. W 2010 roku w takich przypadkach ulga przysługuje rodzicom za cały rok.

Ponadto ulga przysługuje, na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:
• wykonywał władzę rodzicielską,
• pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
• sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 07.09.2009 r., sygn. IBPBII/1/415-542/09/ASz).

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę.

Odliczenie nie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym dziecko:
• na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych)
• wstąpiło w związek małżeński.

Jeżeli pełnoletnie dziecko zarobiło w 2010 roku więcej niż 3.089 zł, to rodzic traci prawo do całej ulgi prorodzinnej. Nie ma znaczenia fakt, że dziecko spełniało inne warunki do objęcia odliczeniem (wiek do 25 lat i w trakcie nauki).  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15.04.2009 r. nr IPPB4/415-98/09-2/SP uznał, że jeżeli dziecko oprócz dochodów nie uzyskało w Polsce dochodów powodujących obowiązek zapłaty podatku, to matce dziecka przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Ulga prorodzinna jest odliczana od podatku, pomniejszonego wcześniej o składki ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa wyżej, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 ww. kwoty miesięcznej (czyli limit dzienny) za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Oznacza to, że przy przekazaniu dziecka przekazujący oraz otrzymujący dziecko pod opiekę korzystają z ulgi proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki czy funkcji itp.

Na odpowiednio takich samych zasadach ulga przysługuje w stosunku do dzieci pełnoletnich (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 07.07.2009 r., sygn. ITPB2/415-326/09/IL):
• dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny;
• dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Ulga prorodzinna jest bowiem ulga rodzicielską, tzn. że dotyczy łącznie obojgu rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Rodzice mają wybór czy dokonają odliczenia tylko od podatku jednego z nich, czy też od podatku obojga. Rodzice mogą dowolnie ustalać proporcje odliczenia.

Odstępstwo od tych reguły dotyczy rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja. Odliczenie przysługuje wówczas rodzicowi, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 11.05.2009 r., sygn. IBPBII/1/415-163/09/ASz uznał, że uprawnienie rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, do skorzystania z omawianej ulgi warunkuje łączne spełnienie obu przesłanek, tj.: faktyczne zamieszkiwanie dzieci u jednego z rodziców oraz wychowanie tych dzieci w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie podatku dochodowego.

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni (17.04.2007 r., PD-3/415-0004/07 ) wskazał, że ulga przysługuje tylko podatnikom zajmujących się faktycznie wychowaniem dziecka. Jeżeli wychowaniem dziecka zajmuje się jeden rodzic, pod którego opieką dziecko przebywa, a drugi rodzic nie mieszka z dzieckiem i jedynie przyczynia się do kosztów utrzymania dziecka, to nie przysługuje mu prawo do skorzystania z odliczenia. Przez wychowanie rozumieć należy faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania dziecka a nie tylko ponoszenie obciążeń finansowych.

Należy także pamiętać, że ulga prorodzinna przysługuje tylko podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Z ulgi nie mogą więc skorzystać przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23.04.2009 r. nr IPPB1/415-248/09-2/KS), podatek liniowy 19% lub podatek tonażowy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby z ulgi prorodzinnej skorzystał drugi rodzic dziecka, pod warunkiem, że będzie rozliczał się na zasadach ogólnych.

Ulga na dziecko będzie odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnicy spełniający warunki do odliczenia uwzględniają ulgę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, do którego dołączają załącznik PIT/O. Należy przy tym pamiętać, że od rozliczeń podatkowych za 2009 rok zlikwidowana została możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym przez płatnika na wniosek podatnika PIT-40. Podatnik będzie musiał złożyć samodzielnie roczne zeznanie podatkowe.

Ustawodawca nie wprowadził żadnych obowiązków w zakresie dokumentowania prawa do ulgi, czy też liczby wychowywanych dzieci. Nie oznacza to jednak, że podatnicy mogą bez żadnych konsekwencji odliczyć ulgę z tytułu wychowywania dzieci, które faktycznie nie istnieją. Ponadto podatnik będzie musiał zawrzeć w zeznaniu rocznym numery PESEL dzieci a jeśli nie ma tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Będzie on także zobligowany do przedstawienia na wezwanie odpowiednich organów skarbowych odpowiednich dowodów, w szczególności odpisu aktu urodzenia, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu prawnego opiekuna dziecka, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą; zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły - Urząd Skarbowy w Kętrzynie, 13.07.2007 r., US III/415-24/07.

Reasumując należy stwierdzić, iż w rozliczeniu za 2010 r. podatnicy po raz kolejny będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej. Wysokość ulgi w 2010 roku wynosi 1.112,04 zł. Taką kwotę odliczą podatnicy, którzy przez cały rok spełniali określone powyżej warunki. Należy przy tym pamiętać, że podatnik, który wszystkie wymogi spełnia, w pewnych sytuacjach będzie uprawniony tylko do odliczenia częściowego. Stanie się tak, jeżeli jego pełnoletnie dziecko w trakcie roku przestało spełniać warunki do objęcia odliczeniem.

Anna Pokrywczyńska

  • data utworzenia: 29-11-2010
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz