Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Ulga na dzieci

W rozliczeniu za 2007r. podatnicy po raz pierwszy będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej. Ministerstwo Finansów szacuje, że z ulgi skorzystać może nawet 16 mln podatników.

Ulga przysługuje podatnikom, którzy wychowywali w roku podatkowym własne lub przysposobione:

  • dzieci małoletnie,
  • dzieci, bez względu na wiek, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny,
  • dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, tj. w 2007r. 3013 zł.

W pierwotnym kształcie ulga przysługiwała w wysokości 120 zł na każde dziecko. Przed rozwiązaniem Sejmu poprzedniej kadencji posłowie uchwalili jednak bardzo korzystną dla podatników zmianę, polegającą na tym, że kwota odliczenia została podwyższona do wysokości podwójnej wielkości kwoty wolnej od podatku, tj. w 2007r. kwoty 572,54 zł. Kwota odliczenia na każde dziecko wynosi więc w rozliczeniu za 2007r. aż 1145,08 zł.

Ulga prorodzinna jest odliczana od podatku, pomniejszonego wcześniej o składki ubezpieczenia zdrowotnego. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn kwoty 1145,08 zł i liczby wychowywanych dzieci. Jeżeli więc przykładowo podatnik wychowuje trójkę dzieci to przysługuje mu odliczenie w wysokości 3435,24 zł (3*1145,08 zł). Podatnicy powinni jednak pamiętać, że odliczenie jest możliwe pod warunkiem, że podatnik ma odpowiednio wysoki dochód i podatek należny, od którego może odliczyć ulgę. Kwota ulgi, która nie została wykorzystana w jednym roku z uwagi na brak odpowiednio wysokiego podatku należnego, nie podlega przeniesieniu na następne lata i przepada. Żeby odliczyć pełną kwotę ulgi, rodzina z jednym dzieckiem powinna osiągać dochód na poziomie około 2,4 tys. zł brutto (ok. 1,7 tys. zł netto) miesięcznie. W przypadku rodziny z dwójką dzieci zarobki powinny wynosić około 3,5 tys. zł brutto (około 2,4 tys. zł netto) miesięcznie.

Z tej sytuacji jest jednak jedno wyjście. Ulga prorodzinna jest bowiem ulga rodzicielską, tzn. że dotyczy łącznie obojga rodziców. Rodzice mają więc wybór czy dokonają odliczenia tylko od podatku jednego z nich, czy też od podatku obojga, przy czym łączny limit odliczenia nie może przekroczyć w 2007r. 1145,08 zł. Rodzice mogą dowolnie ustalać proporcje odliczenia. Możliwa jest więc sytuacja, w której jeden z rodziców wykaże podatek należny pomniejszony o składkę zdrowotną w wysokości np. 800 zł a drugi 500 zł, to pierwszy z rodziców będzie mógł odliczyć ulgę w wysokości maksymalnie 800 zł a drugi pozostałą część przysługującej ulgi, tj. 345,08 zł.

Odstępstwo od tej reguły dotyczy rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja. Odliczenie przysługuje wówczas rodzicowi, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli natomiast przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, odliczenie przysługuje każdemu z nich, z tym, że w wysokości iloczynu iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty przysługującej ulgi, tj. 1145,08 zł na każde dziecko.

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni (17 kwietnia 2007r., PD-3/415-0004/07 ) wskazał, że ulga przysługuje tylko podatnikom zajmujących się faktycznie wychowaniem dziecka. Jeżeli wychowaniem dziecka zajmuje się jeden rodzic, pod którego opieką dziecko przebywa, a drugi rodzic nie mieszka z dzieckiem i jedynie przyczynia się do kosztów utrzymania dziecka, to nie przysługuje mu prawo do skorzystania z odliczenia. Przez wychowanie rozumieć należy faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania dziecka a nie tylko ponoszenie obciążeń finansowych.

Dla możliwości skorzystania z ulgi nie ma znaczenia okres przez jaki wychowuje się dziecko w roku podatkowym – wystarczy jeden dzień. Możliwe jest wiec, że dziecko urodzi się 31 grudnia 2007r., aby rodzicom przysługiwało prawo do ulgi i to w pełnej wysokości. Możliwe jest także, że dziecko ukończyło 25 lat 1 stycznia 2007r., albo w tym dniu przestało być uczniem lub studentem, aby rodzicom także przysługiwała ulga w pełnej wysokości.

Należy także pamiętać, że ulga prorodzinna przysługuje tylko podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Z ulgi nie mogą więc skorzystać przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy 19% lub podatek tonażowy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby z ulgi prorodzinnej skorzystał drugi rodzic dziecka, pod warunkiem, że będzie rozliczał się na zasadach ogólnych.

Ustawodawca nie wprowadził żadnych obowiązków w zakresie dokumentowania prawa do ulgi, czy też liczby wychowywanych dzieci. Nie oznacza to jednak, że podatnicy mogą bez żadnych konsekwencji odliczyć ulgę z tytułu wychowywania dzieci, które faktycznie nie istnieją. Urząd skarbowy może bowiem zawsze przeprowadzić kontrolę podatkową lub poprosić podatnika o złożenie wyjaśnień do złożonych zeznań rocznych. Wtedy konieczne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów dowodzące posiadania dzieci: odpisy aktu urodzenia, wyroki sądów w sprawach adopcyjnych. W zakresie przypadków szczególnych niezbędne też będą wyroki rozwodowe czy ustanawiające separację.

Nadużycia wykorzystywania podobnej ulgi zostały ujawnione w latach 80-tych w Stanach Zjednoczonych, kiedy to w związku z zmianą przepisów nie wystarczyło już podać w zeznaniu podatkowym imienia i nazwiska dziecka, ale numer jego ubezpieczenia. W ten sposób zniknęło 7 mln fikcyjnych dzieci istniejących tylko na papierze dla celów ulgi podatkowej ("Freakonomia. Świat od podszewki" Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner). Niewykluczone, że w przyszłości zmienią się także polskie przepisy prawo do ulgi podatnicy będą musieli udokumentować składając zeznanie. Nagłe zaprzestanie korzystania z ulgi może wówczas wzbudzić zainteresowanie urzędów skarbowych. Podatnikowi, który oszukał fiskusa grożą określone konsekwencje, przede wszystkim dopłata odpowiedniej kwoty podatku wraz z odsetkami, a także sankcje karne skarbowe.

Z ulgi mogą skorzystać także podatnicy których rozlicza zakład pracy (PIT-40) albo ZUS (PIT-40A/11A). Dla skorzystania z ulgi prorodzinnej w PIT-40 niezbędne jest złożenie pracodawcy przed 10 stycznia 2008r. oświadczenia PIT-12. ZUS rozliczy świadczeniobiorcę na PIT-40A z urzędu, bez żadnego wniosku. Jednak w obu przypadkach niezbędne jest złożenie dodatkowo oświadczenia o uprawnieniach do ulgi prorodzinnej - również przed 10 stycznia 2008r. Jeżeli podatnik pracownik nie złoży takiego oświadczenia, a złoży zgodnie z odrębnymi warunkami PIT-12 pracodawcy, wówczas za dany rok utraci prawo do rozliczenia ulgi prorodzinnej. Jeżeli podatnik świadczeniobiorca ZUS nie złoży takiego oświadczenia i otrzyma PIT-40A z ZUS, wówczas ma prawo złożyć zeznanie roczne PIT-37 indywidualnie i w tym zeznaniu skorzystać z ulgi prorodzinnej. Złożenie oświadczenia 10 stycznia 2008r. albo później traktowane jest na równi z nie złożeniem go w ogóle.

W oświadczeniu podatnik powinien:

 

  • stwierdzić, że podatnik spełnia warunki do skorzystania z odliczenia,
  • wskazać liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie,
  • wskazać kwotę odliczenia.

W przypadku dokonywania rozliczenia rocznego przez pracodawcę lub ZUS, kwota odliczenia jest uwzględniana dopiero w zeznaniu rocznym, co oznacza, że składając wspomniane oświadczenie, płatnik nie będzie odliczał od podatku proporcjonalnie części ulgi z tytułu wychowywania dziecka (Urząd Skarbowy w Kętrzynie, 13 lipca 2007r., US.III/415-24/07).


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj