Podatki w praktyce

Nieruchomości nabyte lub wybudowane w latach 2007 – 2008

Zasady opodatkowania nieruchomości nabytych prywatnie w latach 2007 - 2008 nie mają już praktycznego znaczenia. Nieruchomości nabyte przed 2009 r. (a od 1 stycznia od 2015 r. nieruchomości nabyte przed 2010 r.) nie podlegają juz bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od końca roku,  wktórym zostały one nabyte lub wybudowane upłynęło bowiem już ponad 5 lat. 

Jeżeli zatem:

  • nabyłeś nieruchomość w 2008 r. i sprzedałeś ją w 2014 r. to w deklaracji za 2014 r. nie musisz jej już wykazywać,
  • nabyłeś nieruchomość w 2009 r. i sprzedałeś ją w 2014 r., to w deklaracji za rok 2014 musisz ją wykazać, jeżeli sprzedasz ją w roku 2015 - nie będziesz jej już wykazywał w druku za 2015 r. (składanym w 2016 r.).

 

W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy sprawdzić, czy nie jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia z tego podatku. Przy ustalaniu, na jakich warunkach możliwe jest zwolnienie istotna jest data nabycia lub wybudowania nieruchomości a nie data jej sprzedaży.

 

Nieruchomość nabyta po 2008 roku


Ulga meldunkowa

Nabycie nieruchomości w latach 2007-2008 uprawnia przy zbyciu do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej.

Zwolnieniu z podatku podlegały przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym powyżej na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym.

Zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

 

Nieruchomość nabyta przed 2007 rokiem


Upływ 12 miesięcy zameldowania

Termin 12 miesięcy nie ma związku z datą nabycia i biegnie on niezależnie. Oznacza to, że możliwe jest zameldowanie wcześniej, przed nabyciem nieruchomości (np. w mieszkaniu rodziców, lokalu wynajmowanym), która następnie zostanie nabyta (w latach 2008 lub 2009) i po upływie określonego czasu sprzedana. Wówczas termin zameldowania przez 12 miesięcy można liczyć wstecznie nawet w okresie, kiedy sprzedający nie był jeszcze właścicielem. Teoretycznie możliwe jest zatem skorzystanie ze zwolnienia przy prywatnej sprzedaży mieszkania dokonanej zaledwie kilka dni po zakupie.


Przykład

Jan Kowalski nabył darowizną od rodziców nieruchomość 1.04.2008 r. W nieruchomości zameldowany był od dziecka. Sprzedaż nastąpiła 1.05.2008 r. Jan Kowalski skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

 

Łącznie do obojga małżonków

Ulga ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Oznacza to, że gdy warunek zameldowania spełnia tylko jedno z małżonków, zwolnienie od podatku przychodów otrzymanych z odpłatnego zbycia lokalu ma zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia, por. WSA w Gdańsku w wyroku z 9 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 901/09.
 

Przykład

Pan Jan i Pani Janina będący małżeństwem nabyli nieruchomość. Zameldowany pozostawał w nieruchomości tylko Pan Jan. Przychód ze zbycia ustalono w równych częściach dla obu małżonków. Oboje mogą skorzystać z ulgi meldunkowej.


Oświadczenie

Oświadczenie o spełnieniu warunków należy złożyć w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy zbycia nieruchomości (termin oświadczenia - 14 dni od zbycia został wydłużony przepisami nowelizującymi). W przypadku korzystania z ulgi bez spełnienia warunków podatnik będzie zmuszony do zapłaty podatku łącznie z odsetkami za zwłokę. Może zostać pociągnięty do odpowiedzialności skarbowej.

Prawo nie wymaga posłużenia się oświadczeniem według wzoru. Podatnik sam musi określić treść oświadczenia. Wystarczające jest stwierdzenie, że w związku ze zbyciem nieruchomości korzysta on z ulgi meldunkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT i spełnia warunki dla zastosowania tej ulgi. Oświadczenie powinno wskazać datę nabycia nieruchomości oraz datę jego zbycia.


Ulga a grunt

Ulga meldunkowa dotyczy wyłącznie zbycia budynku czy lokalu i nie odnosi się do zbycia gruntu. W zakresie przychodu z tytułu sprzedaży gruntu podatnik ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy według obowiązującej go stawki, por. WSA w Gdańsku z 12 stycznia 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 833/09) oraz WSA w Poznaniu z 19 maja 2010 r. (sygn. akt I SA/Po 116/10). Zmiana linii orzeczniczej prowadzi do uznania, że ulga obejmuje również grunt (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 222/11).
 

UWAGA

2 kwietnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w sprawie ulgi meldunkowej (sygn. akt II FPS 3/11). NSA uznał, że ulga meldunkowa w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., obejmowała swoim zakresem także grunt, na którym budynek został posadowiony.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 13-07-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz