ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PITy roczne 2009

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2009r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Okiem urzędnika

Ulga internetowa

Chcąc skorzystać z ulgi internetowej należy przede wszystkim pamiętać, że w ramach ulgi internetowej odliczeniu podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Ulga internetowa jest limitowana, gdyż odliczyć można tylko wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Aby skorzystać z odliczeń, wysokość wydatków musi być udokumentowana fakturą VAT.

 

Ulga internetowa ma ciekawą konstrukcję pozwalającą domownikom na zwiększenie limitu odliczeń. Tak więc, gdy wydatki z tytułu użytkowania Internetu ponoszą np. małżonkowie, to jeżeli nazwiska obojga z nich będą umieszczone na fakturze za Internet, to każdy z nich może skorzystać z odliczenia w ramach osobnego limitu 760 zł. Taką interpretację potwierdziło także Ministerstwo Finansów w interpretacji z dnia 25 lutego 2005 (PB5/MC-033-29-368/05) oraz urzędy skarbowe, np. Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald, 27 lipca 2007r., AD/415-40/07; Urząd Skarbowy w Szamotułach, 6 września 2006r., ZN-DF-II/406-2/2006. Nie zmienia to jednak faktu, że w ramach faktury każdej z osób przysługuje wyłącznie połowa odliczenia, np. faktura na 500 zł – wydatki na każdego z małżonków po 250 zł (Ministerstwo Finansów w piśmie nr PB5/MC-033-29-368/05 z 25 lutego 2005 r.).

Powyższe zasady nie ograniczają się jednak tylko do małżonków. Na fakturze możliwe jest także umieszczenie danych innych domowników, np.: dzieci, babci itd., o ile zamieszkują w pod jednym dachem. Jak jednak zwrócił uwagę Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza w piśmie z 14 marca 2005r. (PBI-1/415/35/05) należy pamiętać, że odliczenie przysługuje tylko jeśli ktoś osiąga dochody. W przedmiotowej sprawie urząd uznał, że matka samotnie wychowująca dziecko nie może skorzystać z podwójnego limitu (2*760 zł) w swoim zeznaniu, jeżeli dziecko z racji nieosiągania dochodów opodatkowanych, nie może skorzystać z odliczeń w ramach ulgi internetowej.

A więc do odliczenia ulgi istotne jest by oboje małżonkowie ponosili wydatki na to użytkowanie. Choć jest to pogląd dyskusyjny wydaje się, że jeżeli oboje oni zarabiają, a faktura wystawiona jest wyłącznie na jednego z nich, prawo do ulgi nadal zachowują oboje, ponieważ faktycznie oboje z majątku wspólnego łożą na to użytkowanie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 18 sierpnia 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 127/08, niepublikowany).
Podobnie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, który orzekł, że małżonkowie, którzy chcą skorzystać z ulgi internetowej, ale faktury za Internet są wystawiane na małżonka, który nie pracuje, spełniają warunki do uzyskania odliczenia wydatku z tytułu użytkowania sieci internetowej (I SA/Rz 575/09). Nie ma zatem znaczenia na którego z małżonków została wystawiona faktura, jeżeli we wspólnym miejscu ich zamieszkania użytkują sieć internetową i ponoszą z tego tytułu wydatki.

Wcześniejsze interpretacje ministerstwa prezentują pogląd przeciwny. Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze w interpretacji z 31 maja 2005r. (PD/415/1/31/05) wskazała ponadto, że nie jest możliwe skorzystanie z ulgi przez małżonka, którego imię i nazwisko nie jest wyszczególnione na fakturze, mimo istnienia wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami.

Zdaniem PIT.pl przy założeniu, że oboje małżonkowie łożą na utrzymanie majątku wspólnego i opłacanie użytkowania sieci Internet odbywa się z majątku wspólnego, faktury wystawiane na imię i nazwisko jednego małżonka pozwalają skorzystać z ulgi przez nich oboje.

Podatnicy dokonujący odliczeń muszą pamiętać, że odliczeniu podlegają tylko wydatki na użytkowanie sieci internetowej. Nie można więc odliczyć wydatków na założenie, rozbudowę i modernizację, serwis i obsługę techniczną sieci (Urząd Skarbowy w Będzinie, 14 luty 2005r., US IIPDF/415- 3 /2005), czy też zakup modemu (Urząd Skarbowy w Myślenicach, 21 kwietnia 2006., PD-2/415-4/06).

Organy skarbowe podkreślają też, że posiadanie faktury VAT jest podstawą dokonania odliczeń. Częstym przypadkiem jest obecnie regulowanie płatności poprzez stałe zlecenie w banku. W takim wypadku podatnik otrzymuje wyciąg bankowy określający datę i tytuł dokonania przelewu. Taki dokument nie może jednak stanowić samodzielnie podstawy do dokonywania odliczeń w ramach ulgi internetowej. Wyciąg bankowy dołączony do faktury stanowi natomiast potwierdzenie dokonania płatności (Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek, 15 lipca 2005r., 1437/ZI/423/277A/MJ/05).

Organy skarbowe podkreślają ponadto, że przepisy nie uzależniają możliwości skorzystania z odliczeń od sposobu zapłaty za Internet. Nie jest więc ważne, czy wpłaty dokonano gotówką w kasie dostawcy Internetu, czy też na poczcie lub poprzez konto internetowe. Jak już podkreślano ważne jest posiadanie faktury VAT wraz z potwierdzeniem dokonania płatności za usługę (Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, 3 sierpnia 2005r., PBII/415-74/67141/05).

Dla skorzystania z ulgi nie wystarczy posiadać samej faktury VAT, z której będzie wynikać, że podatnik nie ma zaległości płatniczych względem dostawcy Internetu Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu (26 marca 2007r., PDIB/415-3/07), ani np. "książeczki opłat za Internet" na rachunek Osiedlowej Sieci Komputerowej, jeżeli nie wystawia ona imiennych faktur (Urząd Skarbowy Warszawa-Praga, 19 maja 2006r., Us34/DD2/415/11/06/EC).
Podatnicy, którzy np. zgubili faktury VAT, a posiadają dowody wpłaty, chcą skorzystać z ulgi mogą poprosić swojego dostawcę Internetu o wystawienie duplikatów odpowiednich faktur VAT. Możliwość odliczenia w takich okolicznościach potwierdził np. Urząd Skarbowy w Oświęcimiu (27 kwietnia 2006r., PDFII/415-10/06). Coraz częściej podatnicy korzystają z Internetu przy wykorzystaniu telefonów komórkowy w technologiach GPRS/EDGE/UMTS – np. iPlus, Blueconect. Podatnicy ci mogą także korzystać z odliczeń w ramach ulgi internetowej, o ile abonament miesięczny za usługę dostępu do Internetu będzie wyszczególniony w fakturach VAT wystawianych przez operatorów sieci komórkowych (Urząd Skarbowy w Zawierciu, 8 grudnia 2005r., PDFN II/415/34/JGN/05; Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 26 września 2006r., IX-005/242/Z/K/06).

Tym samym nie skorzysta z prawa do odliczenia podatnik posiadający fakturę za usługę telefoniczną, w której to usłudze zawarte jest również prawo do korzystania z Internetu. Faktura wyraźnie wskazywać musi wykonanie przez dostawcę usługi dostępu do sieci.

W związku z tym problem ze skorzystaniem z ulgi mogą mieć podatnicy korzystający z oferowanego przez Telekomunikację Polską „multipakietu TP”, będącego połączeniem następujących usług: „neostrada tp”, „telefonii internetowej tp” oraz „videostrady”. TP pobiera zryczałtowaną opłatę „multipakiet tp” oraz odrębne opłaty za wykonane rozmowy. Oczywistym jest, że w/w usługi związane są z szeroko rozumianym pojęciem użytkowania sieci internet, jednakże okoliczność oferowania ich przez TP w ramach tzw. pakietu usług, obarczonych pojedynczą zryczałtowaną opłatą obejmującą cały „multipakiet tp” oraz odrębnymi opłatami za wykonane rozmowy (różnymi od opłaty za sam dostęp do Internetu), wskazuje, że przedmiotem umowy jest zestaw oferowanych przez sprzedającego usług, przekraczających zwykłe użytkowanie sieci Internet. Na tej podstawie Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto (5 września 2007r., ZF/415-29/07) uznał, że korzystanie przez podatnika z usługi „multipakiet tp”, bez wyraźnego wyszczególnienia opłaty za bezpośredni dostęp do sieci internet, nie uprawnia ich do odliczenia od podatku wydatków z tytułu użytkowania sieci internet. Urząd podkreślił, że w prawie podatkowym wszelkie ulgi, zwolnienia czy wyjątki od przyjętych reguł stanowią pewien wyłom w ogólnej zasadzie powszechności opodatkowania, stąd winny być stosowane i rozumiane literalnie. Niedopuszczalna jest w omawianym zakresie wykładnia rozszerzająca, co potwierdza także orzecznictwo sądów administracyjnych.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ulgi internetowej odliczenie przysługuje w przypadku korzystania z Internetu w miejscu zamieszkania podatnika. W przypadku korzystania z technologii GPRS/EDGE/UMTS i komputera przenośnego korzystanie Internetu jest możliwe także poza tym miejscem, ale urzędy skarbowe nie kwestionują w takich okolicznościach prawa do skorzystania z ulgi. Organy podatkowe uznają bowiem, że w ten sposób możliwe jest także korzystanie z Internetu w miejscu zamieszkania podatnika (Drugi Urząd Skarbowy w Opolu, 18 czerwca 2007r., PDII/415-14/AG/07; Urząd Skarbowy w Nisku, 26 czerwca 2006r., US.I-OF-406/14/4/06).

Urzędy skarbowe wskazują także, że nie można mieć jednocześnie dwóch miejsc zamieszkania i z tego tytułu w obu korzystać z odliczeń w ramach ulgi internetowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie jest więc możliwe odliczenie w ramach ulgi internetowej wydatków poniesionych na użytkowanie Internetu w okresie przebywania na wakacjach (Urząd Skarbowy w Olsztynie, 10 maja 2007r. US.VII-415-29-X/07) lub na leczeniu (Urząd Skarbowy w Zgorzelcu, 13 czerwca 2006r., US.PD-II-415/1/26/2006) poza miejscem zamieszkania.

Dokonując odliczeń warto ponadto zwrócić uwagę, że na fakturach oprócz opłat za Internet wyszczególnione są jeszcze inne płatności, np. za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za telewizje kablową. Wartość każdej z usług jest najczęściej wartością netto, a dopiero do ich sumy dolicza się VAT. Podatnicy powinni więc we własnym zakresie doliczyć 22% VAT tylko za usługę dostępu do Internetu.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 14-07-2009
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz