Ulga 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

Zgodnie z zasadami obowiązującymi rozliczenia rocznego za 2010 r., urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje od maja do lipca 2011 r. 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego. Koszty przelewu są potrącane z naszego 1%.

Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 2 maja 2011 r. (a ryczałtowcy po 31 stycznia 2011 r.), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże. Nowością w rozliczeniu rocznym PIT za rok 2010 jest jednak, że jeśli podatnik złoży korektę zeznania rocznego w terminie do 31 maja 2011 r. (albo do 28 lutego odnośnie PIT-28), to również może wykazać tam 1% i kwota zostanie przekazana zgodnie z deklaracją korygującą (w poprzednim roku termin dopuszczalnej korekty upływał miesiąc później).

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i wymienionej w stosownym wykazie. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi w formie elektronicznej i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1 % podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy.

W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji pożytku publicznego:

 • które nie przekazały ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w ustawowym terminie sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego w roku za który składane jest zeznanie podatkowe, lub
 • w stosunku do których wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

 

>>> Wyszukiwarka organizacji pożytku publicznego <<<

 

Wykaz rozwija się od dnia jego opublikowania:

 • do 15 grudnia roku podatkowego zawiera nazwę i siedzibę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (te dane dostarcza Minister Sprawiedliwości); 
 • do dnia 31 grudnia roku podatkowego organizacja pożytku publicznego może ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego złożyć pisemne zastrzeżenia, co do poprawności tych danych;
 • do 15 stycznia roku następnego Minister Finansów, na podstawie informacji zebranych przez naczelników urzędów skarbowych właściwych według siedziby organizacji, przekazuje dane dotyczące rachunków bankowych organizacji; 
 • do 15 stycznia roku następnego Minister Finansów, na podstawie informacji zebranych przez naczelników urzędów skarbowych właściwych według siedziby organizacji, przekazuje informację o numerach rachunków bankowych zgłoszonych przez te organizacje pożytku publicznego w latach minionych jako właściwe do przekazania 1% podatku;
 • do 31 stycznia roku nastepnego w przypadku, gdy na dzień 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, wykaz nie zawiera numeru rachunku bankowego lub numer ten jest błędny, organizacja pożytku publicznego jest obowiązana w formie pisemnego oświadczenia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji o numerze rachunku bankowego właściwym do przekazania 1 % podatku;
 • do 15 lutego roku następnego Minister Pracy i Polityki Społecznej uzupełnia wykaz o numery rachunków bankowych przekazane przez organizacje w drodze korekty/uzupełnienia (w terminie do 31 stycznia)
 • do końca lutego roku następnego organizacje pożytku publicznego mogą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji zgłosić pisemne zastrzeżenie co do poprawności numerów rachunków bankowych zamieszczonych w wykazie na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym;
 • do 15 marca roku następującego wykaz zawiera ostatecznie zweryfikowany numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1 % podatku z zeznania PIT;
 • od 15 marca do 31 lipca roku następnego ww. numery rachunków bankowych nie podlegają zmianie, chyba że zmiana numeru rachunku nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji pożytku publicznego.

Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1 % z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada wyrażona w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji (np. Bank został zlikwidowany, nastąpiła zmiana przepisów, zmiana numeracji rachunków bankowych w banku itp.).

Wniosek, ulga, zapłata i przekaz

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, czy PIT-39. 1% przekazują więc w tym roku podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie. Nie można przekazać 1% karty podatkowej. Wniosek taki należy złożyć w zeznaniu rocznym (albo jego korekcie), wskazując nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. Przy oczywistych omyłkach w nazwie urzędy skarbowe będą zapewne rozpoznawać nazwy organizacji albo wzywać do poprawki (tak zapowiada Ministerstwo Finansów). Mogą jednak tego nie zrobić. Pomyłka w numerze KRS może prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji. Tutaj więc należy być absolutnie skrupulatnym.

Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej. Można zeznanie korygować przez jeden miesiąc, aby 1% został przekazany, jednak musi to być korekta zeznania złożonego w terminie.

Na przykład:
Podatek należy wynikający z zeznania wyniósł 8'701,00 zł. Podatnik może wskazać kwotę 1% (8'701,00 zl / 100) czyli 87,01 zł, w zaokrągleniu 87,00 zł. Kwota ta po pomniejszeniu o koszty przelewu zostanie przekazana na rachunek bankowy organizacji.

Ulga 1%, przekazywana bezpośrednio przez urząd skarbowy, nie ma nic wspólnego z darowiznami i odliczeniami z tytułu darowizn. Limity odliczenia w zakresie darowizn i ulgi 1% są niezależne. Można jednak powiedzieć, że im wyższe odliczenia, tym niższy podatek należny, a zatem i niższy limit ulgi 1%.

Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej.

Ważnym warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Zatem jeżeli podatnik oczekuje zwrotu, nic nie musi robić. Jeżeli jednak z zeznania wychodzi nadpłata, należy wpłacić pieniądze wraz z pełnymi odsetkami, co do grosza, najpóźniej do 30 czerwca 2009 r. (albo do 31 marca 2011 r. w przypadku PIT-28). Nowością jest, że urząd skarbowy przekaże 1%, jeżeli ewentualna zaległość podatkowa nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej czyli 3x2,20zł = 6,60 zł.

Na przykład:
Podatnik wpłacił podatek po terminie i zapomniał doliczyć 3zł odsetek. Jednak zaległość w takim wypadku wyniesie mniej niż 6,60 zł, zatem urząd skarbowy przekaże 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Podatnik wpłacił podatek omyłkowo w za małej kwocie. Pomylił się jednak o mniej niż 6,60 zł, zatem urząd skarbowy przekaże 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Podatnik wpłacił podatek omyłkowo 312 zł zamiast 321 zł. Zaległość podatkowa przekracza 6,60 zł, jednak podatnik ma możność dopłacić zaległość w terminie dwóch miesięcy od terminu i wtedy urząd skarbowy przekaże 1% podatku organizacji pożytku publicznego. Uwaga - podatnik powinien wpłacić podatek z odsetkami, gdyż inaczej wpłata zostanie zaliczona na kapitał (częściowo) oraz na odsetki, a wtedy może okazać się, iż nadal istnieje zaległość podatkowa uniemozliwiająca przekazanie 1% podatku.

Fiskus nie przekaże jednak 1% pomimo naszych prawidłowych wniosków, i to nawet gdy organizacja znajduje się na specjalnym wykazie, jeżeli sama organizacja nie poda fiskusowi swojego numeru konta.

Jedna organizacja - jak określić cel?

Według nowych zasad podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz jednej wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. Oczywiście przekazując 1% w więcej niż jednym zeznaniu rocznym (np. gdy składamy za 2008 r. PIT-36 i PIT-38) można przekazać 1% więcej niż jednej organizacji, tzn. jednej organizacji przekazujemy 1% podatku wynikający z jednego zeznania rocznego.

Podatnik chcący przekazywać 1% co roku powinien co roku składać odrębny wniosek (czy wypełniać co roku ponownie zeznanie roczne).

W PIT rocznych mamy obecnie rubryki na cel - np. na imię i nazwisko osoby, które pomoc za pośrednictwem organizacji ma być udzielona. Możemy również przekazać swoje dane osobowe, aby organizacja wiedziała, od kogo otrzymała pieniądze.

Emeryci i renciści a 1%

Emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZUS, nie mają obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. Jeżeli chcą jednak przekazać 1% swojego podatku, powinni złożyć PIT-37, wypełnić go w szczególności w rubrykach 124-126 i oczywiście złożyć nie później niż 30 kwietnia 2008 r.

Nierezydenci a 1%

Nierezydenci mają obowiązek złożyć PIT roczny przed opuszczeniem kraju, zatem może zdarzyć się, iż terminem złożenia zeznania rocznego będzie dla nich jeszcze rok podatkowy, a nie 30 kwietnia roku następnego. W takiej sytuacji podatnicy wybierają organizację pożytku publicznego z wykazu określonego za poprzedni rok podatkowy.

Wpłaty bezpośrednie w ciągu roku

Jeżeli podatnik wpłacił po 30 kwietnia tytułem 1% jakieś kwoty bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego, wówczas kwot takich nie wykaże w zeznaniu w ramach 1%, może je jednak odliczyć jako darowiznę na cele pożytku publicznego, w ramach limitu i zgodnie z zasadami obowiązującymi w uldze na darowiznę. Można jednak - również w porozumieniu z organizacją - wycofać darowiznę czy uchylić się od jej skutków z powodu błędu, i przekazać 1% ponownie, tym razem w zeznaniu rocznym.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 26-01-2009
 • data modyfikacji: 07-01-2016
Drukuj