PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

 • cele rehabilitacyjne oraz
 • cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostają w 2014 roku osoby niepełnosprawne. 

Rodzaje odliczeń

Istnieją dwa rodzaje odliczeń:

 • limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do wartości ... zł, nawet jeśli poniosłeś wyższe wydatki, to ich już nie odliczysz),
 • nielimitowane (ile wydałeś - tyle odliczysz)

- przy czym popularniejszą formą jest ograniczanie wartości ulgi kwotą poniesionych wydatków.

Wydatki ograniczone kwotowo co prawda nie mogą przekraczać pewnego limitu, niemniej ich poniesienia nie trzeba udowadniać. Zalicza się do nich wydatki na:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.


Ulga na leki

Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

Rozliczenia dokonuje się następująco za każdy miesiąc:

kwota wydatkowana - 100 zł = kwota odliczenia

Np. w miesiącu styczniu wydatki na leki wyniosły 300 zł

300 zł – 100 zł = 200 zł – zatem odliczeniu od dochodu podlega kwota 200 zł.


UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

 

Osoba niepełnosprawna

Wydatki ponieść może wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Osobami niepełnosprawnymi są wyłącznie osoby, posiadające:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Podstawą wydawania decyzji o niepełnosprawności jest ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92). Skorzystanie z odliczenia możliwe jest również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2014 rok

UWAGA: stopnie niepełnosprawności

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92) wskazuje trzy stopnie niepełnosprawności:

 1.   znaczny;
 2.   umiarkowany;
 3.   lekki.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Natomiast osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, oraz orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), mogą (ale nie muszą) składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań zawodowych.

Osoby posiadające ważne orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy lub ważne orzeczenia organu rentowego (ZUS, MON, MSWiA), wydane przed dniem 31 sierpnia 1997 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 31 sierpnia 1997 r., nie muszą ubiegać się dodatkowo o orzeczenie, aby korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Postali podatnicy wymienieni powyżej muszą zostać zakwalifikowani do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Orzeczenia dotychczasowe nie pozwolą jednak zaliczyć tych osób powyżej wymienionych do I lub II grupy inwalidztwa, o której mowa w ustawie o PIT, co konieczne jest dla korzystania z niektórych ulg.

UWAGA: Orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 tej ustawy, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 tej ustawy, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

UWAGA: dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Opiekun, na którego utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny

Prawo do ulgi przysługuje również osobom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Wydatek w takim przypadku musi ponieść opiekun, a nie osoba niepełnosprawna. W zakresie, w którym to niepełnosprawny poniósł wydatek – to jemu przysługuje prawo do ulgi.

Niezbędne dokumenty

Dwa rodzaje dokumentów są podstawą dokonywania odliczeń:

1. dowód na to, że:

 • podatnik jest osobą niepełnosprawną wskazaną w ustawie albo
 • w przypadku opiekunów - dowód pokrewieństwa łącznie z dowodem zakwalifikowania osoby jako niepełnosprawnej oraz

2. łącznie z powyższymi dowodami dowód dokumentujący poniesienie wydatku.

Dowodem niepełnosprawności jest orzeczenie lekarza orzecznika (powiatowego, w ramach odwołania od decyzji lekarza może wydawać je również komisja wojewódzka).

Dowodem pokrewieństwa mogą być akta osobowe (akty urodzin itp.). Ustawa nie wymaga, by były to wyłączne dokumenty, które udowadniają pokrewieństwo.

Poniesienie wydatków udowadnia się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, co oznacza, że każdy w zasadzie dokument może stanowić dowód poniesienia wydatku. Najbardziej popularnymi dokumentami są faktury oraz bankowe dowody zapłaty.


UWAGA: Sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku przez daną osobę. Urzędy nie akceptują również paragonu połączonego z oświadczeniem podatnika o poniesieniu wskazanych na paragonie wydatków.


W przypadku:

 • opłat na rzecz przewodników osób niewidomych i osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • opłat za utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,
 • opłat z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

- nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych (w związku z wyjazdami na nie samochodem).


UWAGA: Brak dowodu nie oznacza, że można wpisywać wydatki, których podatnik faktycznie nie poniósł. Podatnik powinien dokonywać odpisów, jeśli faktycznie wydatki ponosi.

 

Cel rehabilitacji

Ulga rehabilitacyjna przysługuje na realizację dwóch celów:

 • rehabilitację (sprzęt, leki),
 • ułatwianie wykonywania czynności życiowych (sprzęt zarówno ortopedyczno-medyczny, jak i przystosowujący.


UWAGA

Prawidłowe określenie, czy dany wydatek spełnia powyższy cel jest elementem bardzo często kwestionowanym przez organy podatkowe. Zatem sprzęt musi zawsze spełniać poniżej wskazane warunki związane z przeznaczeniem.


Celami, które uprawniają do ulgi są wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do
 • potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych,
 • opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7; opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób
 • niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

UWAGA: I i II stopień inwalidztwa

Ilekroć jest mowa o osobach zaliczonych do:

 • I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których orzeczono:
  • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
  • znaczny stopień niepełnosprawności;
 • II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których orzeczono:
  • całkowitą niezdolność do pracy albo
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W tym przypadku problemem może być określenie grupy dla osób uzyskujących zaświadczenia o niepełnosprawności przed 31 sierpnia 1997 r., w których nie wystąpiły powyższe przyporządkowania. Osoby takie, w celu korzystania z ulgi powinny wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie stopnia niepełnosprawności.

UWAGA: Finansowanie wydatków

Wydatki muszą być finansowane ze środków własnych. Innymi słowy osoba trzecia nie może pokryć wydatków za osobę niepełnosprawną, gdyż ta straci prawo do ulgi. Wyjątkiem jest, gdy wydatki ponosi osoba, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe).

Ponadto wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Pies asystujący a pies przewodnik

W deklaracji za 2010 r. odliczenie dotyczyło każdego psa przewodnika. Od 2011 r. nastąpiła zmiana przepisów, która mówi, że w ramach ulgi odliczać można wyłącznie wydatki na utrzymanie psa asystującego, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Psem asystującym jest odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydawany jest na określone kategorie czynności, jakie pies ma wykonywać:

1. Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej:

Funkcje - daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę.

2. Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo:

Funkcje - asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu.

3. Pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej:

Funkcje - asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu.

4. Pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca):

Funkcje - wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby. Wydaje się, że rodzaj certyfikatu nie ma wpływu na prawo do ulgi. Istotny jest status psa asystującego.


Rehabilitacja a wygoda i operacja

Urzędy skarbowe prawo do ulgi interpretują ściśle. Zatem przedmioty ułatwiające życie każdemu, a nie tylko niepełnosprawnemu nie są rozliczane w ramach odliczeń. Przykładem są poduszki lub zestawy materacy, korzystnie wpływające zarówno na osoby niepełnosprawne, jak i na inne osoby. Na tej samej zasadzie za rehabilitację nie są uznawane operacje, poprawiające sprawność osoby niepełnosprawnej.

UWAGA: orzeczenie NSA

Okazuje się, że innego zdania pozostaje NSA. W przypadku wydatku na operację endoprotezy stawu biodrowego i zakupu tej endoprotezy zdaniem sądu wydatek ponoszony jest w celach rehabilitacyjnych i nie ma znaczenia, że ponoszony jest w związku z zabiegiem operacyjnym.

Jak wskazano w wyroku WSA, z którym zgodził się NSA oddalając tym samym kasację ze strony Ministra Finansów: „sąd - co do zasady aprobuje pogląd - wyrażony przez organ interpretacyjny - że zabiegów chirurgicznych nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi. Zasada ta jednak - nie może prowadzić do eliminowania z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które de facto decydują o możliwości wykonywania jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie. Ujmując rzecz inaczej, jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji tj. działania, którego efektem końcowym, jest maksymalne przywrócenie sprawności rehabilitowanemu” (Wyrok NSA z 2011.03.17, sygn. akt II FSK 1927/09).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 01-07-2015

 


Komentarze

Autor: Slawomir (02-11-2015 12:08:09)
Temat: ulga na terapie
Moj syn ma zaburzenia ze spektrum autyzmu, czy zajecia terapii behawioralnej i/lub SI moge zaliczyc jako wydatki nielimitowane?
Autor: ania (27-08-2015 13:53:27)
Temat: data ustalenia stopnia niepełnosprawnosci
data wydania orzeczenia o niepełnosprawnosci w stopniu znacznym 21.07.2015, ustalony stopien niepełnosprawności datuje sie od 14.01.2015 . Czy faktura za leki zakupione w maju 2015 moze byc...pokaż całą treść
data wydania orzeczenia o niepełnosprawnosci w stopniu znacznym 21.07.2015, ustalony stopien niepełnosprawności datuje sie od 14.01.2015 . Czy faktura za leki zakupione w maju 2015 moze byc doliczona zwiń
Autor: Maria (27-04-2015 12:15:39)
Temat: Ulga za ZOL
Od kilku miesięcy moja mama przebywa w ZOL-u za co pobierana jest z jej konta odpowiednia opłata, z tego co wyczytałam należy jej się ulga, chciałam się...pokaż całą treść
Od kilku miesięcy moja mama przebywa w ZOL-u za co pobierana jest z jej konta odpowiednia opłata, z tego co wyczytałam należy jej się ulga, chciałam się upewnić czy tak jest w istocie i czy jako potwierdzenie wystarczy wydruk komputerowy zapłaty.zwiń
Autor: Urszula (25-04-2015 16:23:14)
Temat: ulga rehabilitacyjna- a wydatki na badania specjalistycznye
Czy mozna odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na badania, które pozwalaja postawic dignozę i dalej ustalic proces rehabilitacji (chodzi o rezonans magnetyczny i scyntygrafię kośćca).
Autor: agnieszka (24-04-2015 22:38:16)
Temat: niski dochod a ulga rehabilitacyjna
Czy przy niskim dochodzie, gdy odliczenie rehabilitacyjne jest wysokie można strać się o przepisanie na kolejne lata? Jak to zrobić?...pokaż całą treść
Czy przy niskim dochodzie, gdy odliczenie rehabilitacyjne jest wysokie można strać się o przepisanie na kolejne lata? Jak to zrobić? zwiń
Autor: Czesław (12-04-2015 18:32:22)
Temat: ulga na zakup leków a termin uzyskania orzeczenia
Na orzeczeniu o niepełnosprawności podano, że niepełnosprawność istnieje od 22.03.2012r. natomiast ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 11.09.2014r. Czy mogę odliczyć leki za cały rok czy jak...pokaż całą treść
Na orzeczeniu o niepełnosprawności podano, że niepełnosprawność istnieje od 22.03.2012r. natomiast ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 11.09.2014r. Czy mogę odliczyć leki za cały rok czy jak podejrzewam zakupione po 11.09.2014r ?zwiń
Autor: Małgorzata (09-04-2015 12:50:50)
Temat: ULGA NA LEKI
Panie Mieczysławie, ustawa wyraźnie wskazuje kto może odliczyć zakup leków i są to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Samo bycie emerytem nie uprawnia do tej ulgi, nie...pokaż całą treść
Panie Mieczysławie, ustawa wyraźnie wskazuje kto może odliczyć zakup leków i są to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Samo bycie emerytem nie uprawnia do tej ulgi, nie może więc Pan odliczyć zakupu leków.zwiń
Autor: Małgorzata (09-04-2015 12:49:16)
Temat: ULGA NA LEKI
Panie Mieczysławie, ustawa wyraźnie wskazuje kto może odliczyć zakup leków i są to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Samo bycie emerytem nie uprawnia do tej ulgi, nie...pokaż całą treść
Panie Mieczysławie, ustawa wyraźnie wskazuje kto może odliczyć zakup leków i są to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Samo bycie emerytem nie uprawnia do tej ulgi, nie może więc Pan odliczyć zakupu leków.zwiń
Autor: Wanda (02-04-2015 17:37:14)
Temat: Opłata za prąd
Choruje na POCHP do tego ciężka skolioza i emerytura 850zł .Mam wskazanie od lekarza na leczenie tlenem i używanie koncentratu tlenowego 17godz. na dobę...pokaż całą treść
Choruje na POCHP do tego ciężka skolioza i emerytura 850zł .Mam wskazanie od lekarza na leczenie tlenem i używanie koncentratu tlenowego 17godz. na dobę , koszty straszne , ok 100zl miesięcznie plus leki czy mogę starać się o jakąś ulgęzwiń
Autor: mmma (31-03-2015 02:14:41)
Temat: ulga na zakup lekow
Czy bedac na emeryturze -wczesniej renta III grupa- moge odliczyc leki,ktorestale zazywam?...pokaż całą treść
Czy bedac na emeryturze -wczesniej renta III grupa- moge odliczyc leki,ktorestale zazywam? zwiń
Autor: MIECZYSŁAW (31-03-2015 02:10:56)
Temat: ULGA NA LEKI
Witam, czy emeryt -nie będący wczesniej rencista, bez stopnia niepełnosprawnoci, moze odliczyc zakup leków? Bardzo dziekuje za odp.
Autor: do Mati (24-03-2015 09:49:27)
Temat: rower górski
Zakup roweru musiałby mieć związek z rehabilitacją, tzn. służyć rehabilitacji co musiałoby być potwierdzone przez lekarza. Między rodzajem orzeczenia o niepełnosprawności a zakupem roweru musi istnieć związek.
Autor: Mati (22-03-2015 18:33:48)
Temat: rower górski
Witam! Czy osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym może odliczyć od podatku zakup roweru?
Autor: Mati (22-03-2015 18:32:05)
Temat: rower górski
Witam! Czy osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym może odliczyć od podatku zakup roweru?
Autor: do slawomir (21-03-2015 15:59:43)
Temat: ulga rehabilitacyjna na chore dziecko
Każdemu z podatników (opiekunów) przysługuje prawo, tzn. można odliczyć 2 x 2280zł pod warunkiem, że takie lub wyższe wydatki się poniosło.
Autor: do Grażka (21-03-2015 15:55:57)
Temat: środki i rzeczy do codziennego użytku
Nie można
Autor: Sławek (19-03-2015 09:06:27)
Temat: ulga rehabilitacyjna na chore dziecko
jest chore dziecko i tu problem czy rodzicom opiekunom przysługuje jeden limit ulgi rehabilitacyjnej (2280zł) czy {2x 2280zł) ... przypominam że ustawa mówi w tym...pokaż całą treść
jest chore dziecko i tu problem czy rodzicom opiekunom przysługuje jeden limit ulgi rehabilitacyjnej (2280zł) czy {2x 2280zł) ... przypominam że ustawa mówi w tym przypadku jedynie o podatniku i opiekunie a nie o rodzinie ....w tym przypadku jedno jak i drugie ma prawa opiekuna no i jedno jak i drugie jest podatnikiem zwiń
Autor: slawomir (19-03-2015 09:04:47)
Temat: ulga rehabilitacyjna na chore dziecko
jest chore dziecko i tu problem czy rodzicom opiekunom przysługuje jeden limit ulgi rehabilitacyjnej (2280zł) czy {2x 2280zł) ... przypominam że ustawa mówi w tym...pokaż całą treść
jest chore dziecko i tu problem czy rodzicom opiekunom przysługuje jeden limit ulgi rehabilitacyjnej (2280zł) czy {2x 2280zł) ... przypominam że ustawa mówi w tym przypadku jedynie o podatniku i opiekunie a nie o rodzinie ....w tym przypadku jedno jak i drugie ma prawa opiekuna no i jedno jak i drugie jest podatnikiem zwiń
Autor: Grażka (16-03-2015 19:02:47)
Temat: środki i rzeczy do codziennego użytku
Witam mój Tato chory na Alzheimera 91lat /IB/ osoba represjonowana orzeczenie -znaczny stopień po złamaniu Kości udowej ,potrzebuje środki i rzeczy do utrzymania...pokaż całą treść
Witam mój Tato chory na Alzheimera 91lat /IB/ osoba represjonowana orzeczenie -znaczny stopień po złamaniu Kości udowej ,potrzebuje środki i rzeczy do utrzymania czystości ,taki jak pampersy ,itp. wynajmuje dla niego łóżko rehabilitacyjne czy takie rzeczy można odliczać?zwiń
Autor: do renata (16-03-2015 18:50:48)
Temat: odliczenie od podatku
Nie możesz.
Autor: renata (16-03-2015 12:44:25)
Temat: odliczenie od podatku
Posiadam lekki stopień niepelnosprawności. Czy mogę odliczyć zakup pończoch medycznych i rajstop przeciwżylakowych? Pozdrawiam
Autor: do Czesław (15-03-2015 14:52:54)
Temat: Wełniana pościel rehabilitacyjna
Nie możesz odliczyć.
Autor: Czesław (14-03-2015 16:44:30)
Temat: Wełniana pościel rehabilitacyjna
Posiadam umiarkowany stopień niesprawności . Kupiłem wełnianą pościel rehabilitacyjną za 3 899, 00 zł. . oraz suplement diety Contox Q10 Aktiv complet za1850,00 zł. Czy...pokaż całą treść
Posiadam umiarkowany stopień niesprawności . Kupiłem wełnianą pościel rehabilitacyjną za 3 899, 00 zł. . oraz suplement diety Contox Q10 Aktiv complet za1850,00 zł. Czy można odpisać od podatkuzwiń
Autor: do grażyna (14-03-2015 09:53:23)
Temat: odliczenie od podatku-łózko
Tak, możesz
Autor: do Ewa (14-03-2015 09:51:34)
Temat: Orzeczenie o niepełnosprawności
Tak, ale jeżeli ZPCH zwrócił część wydatków na leki, to wtedy zwrócone kwoty nie podlegają już odliczeniu w PIT
Autor: grazyna (13-03-2015 22:02:25)
Temat: odliczenie od podatku
maz moj jest sparalizowany ma pierwsza grupe inwalidztwa musialam kupic lozko rehabilitacyjne czy moge odliczyc od podatku...pokaż całą treść
maz moj jest sparalizowany ma pierwsza grupe inwalidztwa musialam kupic lozko rehabilitacyjne czy moge odliczyc od podatku zwiń
Autor: Ewa (13-03-2015 00:01:19)
Temat: Orzeczenie o niepełnosprawności
Czy ulga na leki obejmuje również osoby które mają orzeczenie wydane przez MOPS i pracują w zakładzie pracy chronionej.
Autor: Małgorzata (11-03-2015 16:38:11)
Temat: wypożyczenie łóżka
czy można odliczyć kwotę za wypożyczenie lóżka rehabilitacyjnego jest umowa i miesięczne faktury
Autor: do Małgorzta (11-03-2015 08:36:19)
Temat: wypożyczenie łóżka
Nie można.
Autor: Małgorzata (10-03-2015 19:49:31)
Temat: wypożyczenie łóżka
czy można odliczyć kwotę za wypożyczenie lóżka rehabilitacyjnego jest umowa i miesięczne faktury
Autor: Małgorzata (10-03-2015 19:44:05)
Temat: wypożyczenie łóżka
czy można odliczyć kwotę za wypożyczenie lóżka rehabilitacyjnego jest umowa i miesięczne faktury
Autor: Małgorzata (10-03-2015 19:19:28)
Temat: wypożyczenie łóżka
czy można odliczyć kwotę za wypożyczenie lóżka rehabilitacyjnego jest umowa i miesięczne faktury
Autor: do Danusia (10-03-2015 18:23:48)
Temat: Wydatki nielimitowane związane z osobą niepełnosprawną
Tak, możesz.
Autor: do Marek (10-03-2015 18:21:19)
Temat: ulga na samochód
Tak jeżeli jest na Twoim utrzymaniu, tzn. wpierasz ją finansowo,a jej dochód nie przekroczył za rok 9120zł, ale odliczyć możesz tylko dojazdy na rehabilitację, a nie...pokaż całą treść
Tak jeżeli jest na Twoim utrzymaniu, tzn. wpierasz ją finansowo,a jej dochód nie przekroczył za rok 9120zł, ale odliczyć możesz tylko dojazdy na rehabilitację, a nie na operację.zwiń
Autor: do Ewa (10-03-2015 18:08:16)
Temat: ulga rehabilitacyjna-aparat słuchowy
Tak, wszystko możesz odliczyć w całości. W tej sytuacji nie ma limitów.
Autor: do Ryszard (10-03-2015 18:05:04)
Temat: odliczenie za operację usunięcia zaćmy
Nie można odliczyć wydatków poniesionych operację zaćmy.
Autor: do krystyna (10-03-2015 17:53:05)
Temat: ulga-laptop
Tak, jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest on pomocny w wykonywaniu czynności życiowych.
Autor: do Kinga (10-03-2015 17:46:34)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Zaświadczenie wypisuje lekarz, a przedstawiasz je w US, ale tylko wtedy jeżeli zostaniesz wezwana przez US na kontrolę.
Autor: do Marcin (10-03-2015 17:44:00)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Takie leki, które są do nabycia na receptę, ewentualnie takie, które nie są na receptę,ale stanowią zamienniki tych na receptę....pokaż całą treść
Takie leki, które są do nabycia na receptę, ewentualnie takie, które nie są na receptę,ale stanowią zamienniki tych na receptę. zwiń
Autor: Danusia (09-03-2015 21:27:50)
Temat: Wydatki nielimitowane związane z osobą niepełnosprawną
Witam! e czy jako rodzic dorosłej osoby niepełnosprawnej od urodzenia/ na I grupie inwalidzkiej syn ma 19 la porusazjącej się wyłącznie na wózku inwalidzkim , możemy sobie odliczyć...pokaż całą treść
Witam! e czy jako rodzic dorosłej osoby niepełnosprawnej od urodzenia/ na I grupie inwalidzkiej syn ma 19 la porusazjącej się wyłącznie na wózku inwalidzkim , możemy sobie odliczyć kwotę wydaną na przebudowę wejścia i budowę podjazdu do domu ?zwiń
Autor: Marek (09-03-2015 20:23:55)
Temat: ulga na samochód
wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną...pokaż całą treść
wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Moje pytanie brzmi: czy jako syn chorej matki z I grupą inwalidztwa i przyznaną grupą niepełnosprawności z wypłacanym co miesiąc dodatkiem pieniężnym, w ciągu roku dowoziłem mamę do szpitala dwukrotnie na operację nogi - szpital oddalony o 50 km od zamieszkania, następnie po kazdej operacji cykl rehabilitacji, czy mogę w takim przypadku skorzystac z takiej ulgi, bo samochod jest zarejestrowany na mnie. Dodam, ze nie mieszkam z mamą i zameldowany jestem pod innym adresem. Będę wdzięczny za odpowiedź. Marekzwiń
Autor: Ewa (08-03-2015 19:09:02)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Noszę 2 aparaty słuchowe ,co jakiś czas potrzebna jest wymiana jakichś części i zakup baterii. Czy wszystko co zakupiłam w ciągu roku na aparaty mogę odliczyc. Jest...pokaż całą treść
Noszę 2 aparaty słuchowe ,co jakiś czas potrzebna jest wymiana jakichś części i zakup baterii. Czy wszystko co zakupiłam w ciągu roku na aparaty mogę odliczyc. Jest to kwota ok. 600 złzwiń
Autor: Ryszard (08-03-2015 12:53:52)
Temat: odliczenie za operację usunięcia zaćmy
Mój teść, osoba niepełnosprawna ruchowo (endoprotezy w biodrach), w grudniu 2014 r. przeszedł operację usunięcia zaćmy (praktycznie nic już nie widział), za którą musiał zapłacić 2500 zł....pokaż całą treść
Mój teść, osoba niepełnosprawna ruchowo (endoprotezy w biodrach), w grudniu 2014 r. przeszedł operację usunięcia zaćmy (praktycznie nic już nie widział), za którą musiał zapłacić 2500 zł. Otrzymał fakturę. Czy jest możliwość odliczenia tego wydatku? Na fakturze w rubryce "stawka VAT" jest wpisane "zwolniona". Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję i pozdrawiam. Ryszardzwiń
Autor: Iwona (07-03-2015 16:58:18)
Temat: Odliczenia - ulga na wydatki rehabilitacyjne
Witam. Moja siostrzenica uległa poważnemu wypadkowi w wyniku, którego miała połamane nogi, ręce itd... Ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jej mąż na podstawie zawartej pisemnej umowy (umowa...pokaż całą treść
Witam. Moja siostrzenica uległa poważnemu wypadkowi w wyniku, którego miała połamane nogi, ręce itd... Ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jej mąż na podstawie zawartej pisemnej umowy (umowa na niego ponieważ siostrzenica nie mogła pisać)) wypożyczył sprzęt do rehabilitacji. FV została wystawiona na niego. Czy siostrzenica może skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym czy raczej jej mąż? Jeśli tak to czy są limity kwoty do odliczenia i jakie dokumenty należy dołączyć do zeznania rocznego? Dodam, że będą rozliczać się wspólnie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Iwonazwiń
Autor: krystyna (05-03-2015 22:27:47)
Temat: ulgi
czy można odliczyć laptopa
Autor: Kinga (05-03-2015 08:43:06)
Temat: ulga rehabilitacyjna
DZIĘKUJĘ za odpowiedź. O tym odjeciu stu zl wiem. Tylko proszę mi jeszcze powiedziec komu przedstawia sie to zaświadczenie? Dziadek od wielu lat zażywa leki...pokaż całą treść
DZIĘKUJĘ za odpowiedź. O tym odjeciu stu zl wiem. Tylko proszę mi jeszcze powiedziec komu przedstawia sie to zaświadczenie? Dziadek od wielu lat zażywa leki i do konca będzie juz zazywalzwiń
Autor: Marcin (04-03-2015 21:43:33)
Temat: ulga rehabilitacyjna
co tą są leki specjalistyczne - jest jakieś oznaczenie takich leków na fakturze ?...pokaż całą treść
co tą są leki specjalistyczne - jest jakieś oznaczenie takich leków na fakturze ? zwiń
Autor: do Kinga (04-03-2015 09:36:05)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Ciśnieniomierz odliczeniu nie podlega. Co do leków odliczeniu podlegają wyłącznie leki specjalistyczne, a nie suplementy czy witaminy. Ważnie, że odliczyć można tylko nadwyżkę ponad 100zł miesięcznie, tzn....pokaż całą treść
Ciśnieniomierz odliczeniu nie podlega. Co do leków odliczeniu podlegają wyłącznie leki specjalistyczne, a nie suplementy czy witaminy. Ważnie, że odliczyć można tylko nadwyżkę ponad 100zł miesięcznie, tzn. wydano w danym m-cu np.150zł, to odliczyć można tylko 50zł. Jeżeli w danym m-cu wydaliśmy 100zł lub mniej to nic nie odliczymy. Sumujemy całość wydatków za poszczególne miesiące i wykazujemy w PIT-O w poz. ulga rehabilitacyjna a następnie w PIT-37. Należy również posiadać zaświadczenie od lek., że osoba wymaga czasowego lub stałego przyjmowania określonych leków.zwiń
Autor: Kinga (03-03-2015 18:02:26)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Witam. Próbuje rozliczyć babcie z dziadkiem. Dziadek jest na rencie i ma grupe. Pierwszy raz ich rozliczam stad moje pytanie. Dostalam od dziadkow plik faktur. Wszystkie...pokaż całą treść
Witam. Próbuje rozliczyć babcie z dziadkiem. Dziadek jest na rencie i ma grupe. Pierwszy raz ich rozliczam stad moje pytanie. Dostalam od dziadkow plik faktur. Wszystkie sa za lekarstwa i jedna za ciśnieniomierz. Czy moge wszystkie te faktury wpisać do odliczenia? ? Czy jest jeszcze jakis wazny aspekt ktory nalezy ujac? Zawsze rozliczam sie sama a teraz chcialam pomoc dziedkom zawsze to jakas oszczednosc gdy rozliczy ktos za darmo ale pojawil się problem w postaci tych faktur. Czekam na odpowiedz. Pozdrawiam zwiń
Autor: do lalka (01-03-2015 17:04:45)
Temat: Ulga na dziecko
Tak możesz skorzystać z ulgi na dziecko jeżeli pobierasz pielęgnacyjny zas. na dziecko lub dziecko posiada rentę socjalną. Przepisy uległy zmianie i odliczyć można trochę więcej niż...pokaż całą treść
Tak możesz skorzystać z ulgi na dziecko jeżeli pobierasz pielęgnacyjny zas. na dziecko lub dziecko posiada rentę socjalną. Przepisy uległy zmianie i odliczyć można trochę więcej niż podatek, tzn. podatek +skł.zdr+ skł.społ, ale nie więcej niż 1112,04. Jeżeli podatek jest niższy od ulgi, to oprócz PIT-O wypełnia się również PIT UZzwiń
Autor: do Nina (01-03-2015 16:57:47)
Temat: Koncentrator tlenu-wypożyczony
Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej zawsze trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Wydatki na wypożyczony koncentrator, udokumentowany FV można odliczyć. Orzeczenie powinno mieć związek z odliczeniami tzn....pokaż całą treść
Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej zawsze trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Wydatki na wypożyczony koncentrator, udokumentowany FV można odliczyć. Orzeczenie powinno mieć związek z odliczeniami tzn. na orzeczeniu o niepełnosprawności powinien widnieć stosowny kod przyczyny niepełnosprawności, w tej sytuacji jest to chyba Szwiń
Autor: do Kamila (01-03-2015 16:49:15)
Temat: odliczenia leków
Tak, muszą być FV oraz zaświadczenie od lekarza o czasowej lub stałej konieczności stosowania specjalistycznych leków na PIT-O +PIT-37. Do US nie dostarczasz FV i zaświadczenia, tylko...pokaż całą treść
Tak, muszą być FV oraz zaświadczenie od lekarza o czasowej lub stałej konieczności stosowania specjalistycznych leków na PIT-O +PIT-37. Do US nie dostarczasz FV i zaświadczenia, tylko wtedy jak zostaniesz wezwana aby je okazać.zwiń
Autor: do Joanna (01-03-2015 16:45:23)
Temat: Niewidomy
Odliczyć można wydatki na paliwo, jeżeli przejazdy te można by zakwalifikować jako zabiegi rehabilitacyjne. Max można odliczyć 2280zł rocznie
Autor: do Miri (01-03-2015 16:37:55)
Temat: Koncentrator tlenu
Można odliczyć, ale musi być faktura imienna
Autor: do Anna (01-03-2015 16:33:04)
Temat: pieluchomajtki
Niestety nie podlegają odliczeniu
Autor: ANNA (01-03-2015 09:52:09)
Temat: cele rehabilitacyjne
czy przepisane przez lekarza piluchomajtki dla osoby z I grupą inwalidztwa można wliczyć jako wydatek na cele rehabilitacyjne. Jest to kwota roczna ponad 1000zł.
Autor: Miri (28-02-2015 16:20:28)
Temat: koncentrator
właśnie dziadek kupił koncentrator tlenu, posiadamy tylko paragon z kwota i nazwa bez imienia nazwiska , dziadek posiada 1 stopien niepełnosprawności . Czy moze sie rozliczyc...pokaż całą treść
właśnie dziadek kupił koncentrator tlenu, posiadamy tylko paragon z kwota i nazwa bez imienia nazwiska , dziadek posiada 1 stopien niepełnosprawności . Czy moze sie rozliczyc wlasnie z tego?zwiń
Autor: joanna (27-02-2015 15:16:26)
Temat: niewidomy
mój mąż ma znaczną grupe inwalidzka stracił wzrok 6 lat temu i jest na emeryturze w każdym miesiącu jeżdżę z nim do kliniki zdaza się ze...pokaż całą treść
mój mąż ma znaczną grupe inwalidzka stracił wzrok 6 lat temu i jest na emeryturze w każdym miesiącu jeżdżę z nim do kliniki zdaza się ze nawet 4 razy na miesiąc Od grudnia był już tez w tej klinice 5 jako pacjent na oddziale szpitalnym bo przeszedł 3 operacje. Moja wedrówka do kliniki trwa i trwa na okrągło paliwo jest drogie chciałam zapytać czy mogę odliczyć jakąś kwote od podatku?Nie mam faktur ale urząd może sprawdzić to sobie w kartotece kliniki Mąż jest stałym pacjentemzwiń
Autor: Kamila (26-02-2015 18:03:15)
Temat: odliczenie leków
Rozumiem, że aby odliczyć leki należy posiadać zaświadczenie lekarza o powinności ich przyjmowania oraz faktury za te leki. Odliczenia dokonuję na pit- 0. Czy oprócz mojego pitu-37...pokaż całą treść
Rozumiem, że aby odliczyć leki należy posiadać zaświadczenie lekarza o powinności ich przyjmowania oraz faktury za te leki. Odliczenia dokonuję na pit- 0. Czy oprócz mojego pitu-37 oraz pitu- 0 mam dostarczyć do US te zaświadczenie lekarskie i faktury?zwiń
Autor: nina (24-02-2015 22:24:37)
Temat: chory emeryt
a co z emerytem który do życie potrzebuje wypożyczonego na fakturę koncentratora? jak to rozliczyć? potrzeba jakiejś decyzji o niepełnosprawności?
Autor: nina (24-02-2015 22:17:01)
Temat: chory emeryt
a co z emerytem który do życie potrzebuje wypożyczonego na fakturę koncentratora? jak to rozliczyć? potrzeba jakiejś decyzji o niepełnosprawności?
Autor: ja ;0 (22-02-2015 18:04:00)
Temat: jerzy z łaska
Oczywiście ze mozesz rozliczyc syna i żonę
Autor: jerzy z łaska (22-02-2015 13:20:24)
Temat: odpis rehabilitacyjny w rodzinie
W rodzinie mam niesprawnego syna lat 44 z II gr. inwalidztwa i chorą żonę lat 66 z umiarkowanym stopniem niesprawności (Parkinson). Czy mogę rozliczyć syna i żonę...pokaż całą treść
W rodzinie mam niesprawnego syna lat 44 z II gr. inwalidztwa i chorą żonę lat 66 z umiarkowanym stopniem niesprawności (Parkinson). Czy mogę rozliczyć syna i żonę po 2280 zł na każde z nich. Syna dochód to renta socjalna poniżej 9120 zł rocznie, żona emerytura wczesne kalectwo powyżej 9120 zł.zwiń
Autor: jerzy z łaska (22-02-2015 13:18:33)
Temat: odpis rehabilitacyjny w rodzinie
W rodzinie mam niesprawnego syna lat 44 z II gr. inwalidztwa i chorą żonę lat 66 z umiarkowanym stopniem niesprawności (Parkinson). Czy mogę rozliczyć syna i żonę...pokaż całą treść
W rodzinie mam niesprawnego syna lat 44 z II gr. inwalidztwa i chorą żonę lat 66 z umiarkowanym stopniem niesprawności (Parkinson). Czy mogę rozliczyć syna i żonę po 2280 zł na każde z nich. Syna dochód to renta socjalna poniżej 9120 zł rocznie, żona emerytura wczesne kalectwo powyżej 9120 zł.zwiń
Autor: rencista zamojski (20-02-2015 12:56:24)
Temat: jak odliczać?
Panie Andrzeju. Bardzo Panu dziękuję!
Autor: lalka (19-02-2015 14:10:09)
Temat: Ulga podatkowa
Opiekuje się osobą pełnoletnią o znacznym stopniu niepełnosprawności.Czy mogę odliczyć kwotę 1100 zł(jak odliczają sobie rodzice na dziecko) ?(mam niski dochód więc nie wpłaciłam tyle podatku).Proszę...pokaż całą treść
Opiekuje się osobą pełnoletnią o znacznym stopniu niepełnosprawności.Czy mogę odliczyć kwotę 1100 zł(jak odliczają sobie rodzice na dziecko) ?(mam niski dochód więc nie wpłaciłam tyle podatku).Proszę o odpowiedź.zwiń
Autor: andrzej (18-02-2015 19:17:02)
Temat: jak odliczać (leki)
Do rencisty zamojskiego. Wydatki na lekarstwa odlicza się od dochodu osobno w każdym miesiącu pomniejszone o 100 zł. Czyli jeśli we wrześniu dokonano zakupu za 600 zł, od...pokaż całą treść
Do rencisty zamojskiego. Wydatki na lekarstwa odlicza się od dochodu osobno w każdym miesiącu pomniejszone o 100 zł. Czyli jeśli we wrześniu dokonano zakupu za 600 zł, od dochodu odlicza się 500 zł. Gdyby w innym miesiącu dokonano też zakupu za (np) 215 zł, to należy dodatkowo odliczyć 115 zł. Jeśli wydatek w danym miesiącu był mniejsz lub równy 100 zł, nie odlicza się w danym miesiącu nic. Odliczenia za poszczególne miesiące sumuje się i to jest łączne odliczenie kosztów lekarstw.zwiń
Autor: andrzej (18-02-2015 19:14:57)
Temat: jak odliczać (leki)
Do rencisty zamojskiego. Wydatki na lekarstwa odlicza się od dochodu osobno w każdym miesiącu pomniejszone o 100 zł. Czyli jeśli we wrześniu dokonano zakupu za 600 zł, od...pokaż całą treść
Do rencisty zamojskiego. Wydatki na lekarstwa odlicza się od dochodu osobno w każdym miesiącu pomniejszone o 100 zł. Czyli jeśli we wrześniu dokonano zakupu za 600 zł, od dochodu odlicza się 500 zł. Gdyby w innym miesiącu dokonano też zakupu za (np) 215 zł, to należy dodatkowo odliczyć 115 zł. Jeśli wydatek w danym miesiącu był mniejsz lub równy 100 zł, nie odlicza się w danym miesiącu nic. Odliczenia za poszczególne miesiące sumuje się i to jest łączne odliczenie kosztów lekarstw.zwiń
Autor: rencista zamojski (15-02-2015 11:52:24)
Temat: jak odliczać?
Witam. Czy ktoś mi odpowie jak mam odliczać wydatki na leki jeżeli we wrześniu nakupiłem sobie na zapas leków za 600 PLN i wystarczyły mi do końca...pokaż całą treść
Witam. Czy ktoś mi odpowie jak mam odliczać wydatki na leki jeżeli we wrześniu nakupiłem sobie na zapas leków za 600 PLN i wystarczyły mi do końca grudnia a leki muszę brać systematycznie codziennie??? (pozostałe warunki spełniam - pisemne zalecenie specjalisty, faktura, niepełnosprawność)zwiń
Autor: Mietka (14-02-2015 20:55:39)
Temat: korzystanie z basenu
Czy mogę odliczyć koszt biletów wstępu na basen (mam faktury). Zalecenie korzystania z basenu mam wydane przez lekarza prowadzącego. Aha, posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Autor: Renata (13-02-2015 17:13:48)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Witam moim zdaniem ulgi rehabilitacyjnej powinno wystarczyć orzeczenie o niepełnosprawności a nie jakieś dokumenty ci ludzie i tak mają pod górkę ale bezduszność i egoizm jest coraz większa...pokaż całą treść
Witam moim zdaniem ulgi rehabilitacyjnej powinno wystarczyć orzeczenie o niepełnosprawności a nie jakieś dokumenty ci ludzie i tak mają pod górkę ale bezduszność i egoizm jest coraz większa w tym naszym państwiezwiń
Autor: Renata (13-02-2015 17:11:19)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Witam moim zdaniem ulgi rehabilitacyjnej powinno wystarczyć orzeczenie o niepełnosprawności a nie jakieś dokumenty ci ludzie i tak mają pod górkę ale bezduszność i egoizm jest coraz większa...pokaż całą treść
Witam moim zdaniem ulgi rehabilitacyjnej powinno wystarczyć orzeczenie o niepełnosprawności a nie jakieś dokumenty ci ludzie i tak mają pod górkę ale bezduszność i egoizm jest coraz większa w tym naszym państwiezwiń
Autor: teresa (07-02-2015 15:56:32)
Temat: ulga rehabilitacyjna
ja mam orzeczenie o stopniu znacznym musi mnie ktos zawiezsc na rehabilitacje ktomi da fakture co za glupoty ja nie moge sie sama poruszac kto takie ustawy...pokaż całą treść
ja mam orzeczenie o stopniu znacznym musi mnie ktos zawiezsc na rehabilitacje ktomi da fakture co za glupoty ja nie moge sie sama poruszac kto takie ustawy robi po co zabieracie tak duzy podatek zeby mieli pensje w sejmie co was to wszystko obchodzizwiń
Autor: żona inwalidy (02-02-2015 20:40:50)
Temat: odliczanie przewodnika
mam pytanie kiedy w końcu zawiłe przepisy zostaną wyjaśnione. Najpierw piszecie, że inwalida niezdolny do samodzielnej egzystencji może odliczyć przewodnika, niżej piszecie, że trzeba to dokumentować ....pokaż całą treść
mam pytanie kiedy w końcu zawiłe przepisy zostaną wyjaśnione. Najpierw piszecie, że inwalida niezdolny do samodzielnej egzystencji może odliczyć przewodnika, niżej piszecie, że trzeba to dokumentować . Kiedy w końcu przepisy w tym przedmiocie będą jasne? Jak do cholery udokumentować fakt dania pieniędzy dobrym ludziom, niejednokrotnie z ulicy, za pomoc niepełnosprawnemu? Opamiętajcie się i w końcu dajcie spokój biednym inwalidom, oni w ogóle nie powinni płacić podatków, bo mają dochody takie, że nie wiadomo czy żyć czy umierać.....zwiń
Autor: Halina (31-01-2015 22:05:45)
Temat: czy mogę odliczyć ?
Witam, jestem osobą z orzeczeniem umiarkowanym i mam pytanie czy mogę odliczyć zakup okularów przy czym NFZ dofinansował mi parę grosz do szkieł a do oprawek już...pokaż całą treść
Witam, jestem osobą z orzeczeniem umiarkowanym i mam pytanie czy mogę odliczyć zakup okularów przy czym NFZ dofinansował mi parę grosz do szkieł a do oprawek już nie .Poszłam do PCPR i tam też mi powiedzieli że mogą dołożyć mi parę złoty do szkieł bo tak dostałam z NFZ i zastanawiam się nad odliczeniem przy rozliczeniu PIT, ale faktury muszę oddać w PCPR i co mam w takim przypadku zrobić ? , a wiadomo że okulary dwuogniskowe z duża wadą wzroku są bardzo drogie muszę mieć szkła plastyki bo szkła byłyby bardzo grube a zatem ciężkiezwiń
Autor: Kamila (29-01-2015 22:34:48)
Temat: Zakup akcesoriów i urzadzeń do procesora mowy.
Witam, jestem osobą niepełnosprawną II stopnia, jestem użytkownikiem implantu ślimakowego; mam pytanie odnośnie powyższego tematu. Czy akcesoria do procesora mowy tj. baterie, osłonki do mikrofonu, wkłady do...pokaż całą treść
Witam, jestem osobą niepełnosprawną II stopnia, jestem użytkownikiem implantu ślimakowego; mam pytanie odnośnie powyższego tematu. Czy akcesoria do procesora mowy tj. baterie, osłonki do mikrofonu, wkłady do osuszacza itd podlegają odliczeniu od podatku za rok 2014? zwiń
Autor: marek (11-01-2015 19:53:42)
Temat: wysokość dochodu
czy kwota dochodu 9120, 00 zł limitująca odliczanie kosztów poniesionych w związku z niepełnosprawnością współmałżonka to kwota dochodu brutto, czy netto?
Autor: Damian (05-01-2015 09:22:44)
Temat: Ulga rehabilitacyjna a osoba teoretycznie sprawna.
Czy ja jako osoba która nie jest inwalidą i nie posiada gr inwalidzkiej itp ... teoretycznie sprawna ale praktycznie nie - w trakcie walki z służbą zdrowia...pokaż całą treść
Czy ja jako osoba która nie jest inwalidą i nie posiada gr inwalidzkiej itp ... teoretycznie sprawna ale praktycznie nie - w trakcie walki z służbą zdrowia - lecząca swoje dolegliwości z przepuklinami kręgosłupa i bólami pleców. Rehabilitująca się i lecząca prywatnie i państwowo,jednocześnie pracująca. Może sobie coś odpisać? Leki, lekarzy, sprzęt, dojazdy, rehabilitację, bilety na siłownię, basen,paliwo ?zwiń
Autor: inwalida (27-12-2014 12:28:35)
Temat: odliczanie samochodu
jestem inwalidą 2-giej grupy mam samochód ze względu na stan zdrowianie mogę nim jeżdzić ale on mi jest bardzo potrzebny bo do specjalistów mam 20...pokaż całą treść
jestem inwalidą 2-giej grupy mam samochód ze względu na stan zdrowianie mogę nim jeżdzić ale on mi jest bardzo potrzebny bo do specjalistów mam 20 km.i żona wynajmuje kierowcę któremu płaci aby mnie na termin dowieżć na badania a jest ich w ciągu roku dość dużo i nie wiem czy mogę odpisać tą ulgę czy nie proszę o pomoc zwiń
Autor: opiekun (19-12-2014 21:33:22)
Temat: wypożyczenie wózka inwalidzkiego
Czy wypożyczenie wózka inwalidzkiego (płacone miesięcznie) zalicza się do ulgi rehabilitacyjnej ? Trudno w tej chwili powiedzieć, czy będzie to sytuacja na stałe, czy tylko przejściowa.
Autor: andrzej (14-11-2014 16:44:14)
Temat: okulary
Czy wydatek na okulary można odliczyć od dochodu? NFZ zwraca mi część opłaty za szkła korekcyjne, ale główny koszt okularów to oprawy.
Autor: lukswer (06-11-2014 19:36:10)
Temat: odliczanie na samochod
skad te 3500km..liczy się nie tylko benzynę a amortyzacja,opony olej itp. cos mi tu nie gra w tych wyliczeniach.to us celowo robi inwalidow w c....la by ich...pokaż całą treść
skad te 3500km..liczy się nie tylko benzynę a amortyzacja,opony olej itp. cos mi tu nie gra w tych wyliczeniach.to us celowo robi inwalidow w c....la by ich potem karac?samo ubezpieczenie place 600zl. zwiń
Autor: matka polka (04-11-2014 17:24:37)
Temat: odliczenie samochód
Mam dziecko które od urodzenia ma tytuł niepełnosprawności, co 2 lata staje na komisję która ten tytuł przedłuża. Mamy samochód osobowy i rok w rok zaliczamy kilka...pokaż całą treść
Mam dziecko które od urodzenia ma tytuł niepełnosprawności, co 2 lata staje na komisję która ten tytuł przedłuża. Mamy samochód osobowy i rok w rok zaliczamy kilka rehabilitacji. Rok w rok odliczamy ulgę rehabilitacyjną i co jakiś czas US coś weryfikuje. I nikt nigdy tego nie zakwestionował, nie było wyliczamych km. Odliczamy ulgę 12 lat. I na pewno nie przejeżdżamy 3500 km. Skąd więc te informacje?zwiń
Autor: matka polka (04-11-2014 17:08:57)
Temat: odliczenie samochód
Mam dziecko które od urodzenia ma tytuł niepełnosprawności, co 2 lata staje na komisję która ten tytuł przedłuża. Mamy samochód osobowy i rok w rok zaliczamy kilka...pokaż całą treść
Mam dziecko które od urodzenia ma tytuł niepełnosprawności, co 2 lata staje na komisję która ten tytuł przedłuża. Mamy samochód osobowy i rok w rok zaliczamy kilka rehabilitacji. Rok w rok odliczamy ulgę rehabilitacyjną i co jakiś czas US coś weryfikuje. I nikt nigdy tego nie zakwestionował, nie było wyliczamych km. Odliczamy ulgę 12 lat. I na pewno nie przejeżdżamy 3500 km. Skąd więc te informacje?zwiń
Autor: sławek (19-10-2014 10:19:35)
Temat: ulga za terapie rehabilitacyjna
Witam moje pytanie jest następujące.Czy ja jako mąż mojej małżonki która ma syna o niepełnosprawności i nie ma dochodu moge odliczyc ulge rehabilitacyjna na jej dziecko które...pokaż całą treść
Witam moje pytanie jest następujące.Czy ja jako mąż mojej małżonki która ma syna o niepełnosprawności i nie ma dochodu moge odliczyc ulge rehabilitacyjna na jej dziecko które ma 14lat,ma orzeczenie o niepełnosprawności posiadamy rachunki za terapie.i faktury za paliwo .pozdrawiam i dziękuje za otpowiedz zwiń
Autor: ludek (24-09-2014 14:06:03)
Temat: Odliczenie na samochód
Szanowny Panie Piotrze Proponuję aby w poradach w większym stopniu korzystać z doświadczeń internautów i w bardziej obrazowy sposób sygnalizować czym trzeba się wykazać i co trzeba...pokaż całą treść
Szanowny Panie Piotrze Proponuję aby w poradach w większym stopniu korzystać z doświadczeń internautów i w bardziej obrazowy sposób sygnalizować czym trzeba się wykazać i co trzeba udowodnić, aby skorzystać z odliczeń rehabilitacyjnych. Uchroni to wielu podatników-osób niepełnosprawnych, od przykrych konsekwencji po kontroli US. Podam przykład. W artykule jest napisane „Wydatki ograniczone kwotowo co prawda nie mogą przekraczać pewnego limitu, niemniej ich poniesienia nie trzeba udowadniać „ Dalej pisze Pan: • opłat z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, - nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: - okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych (w związku z wyjazdami na nie samochodem). A jak jest w praktyce ? Podatnik nie posiada (bo nie musi) dokumentów stwierdzających wysokość wydatków, posiada natomiast dokument potwierdzających zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów. Tylko że jest jeszcze jeden, zdaje się najważniejszy, warunek. Aby móc odliczyć pełną kwotę tj. 2280 zł. i otrzymać zwrot w granicach 434 zł. trzeba pokonać w roku podatkowym na te zabiegi ok 3500 km (zależy od przelicznika). I wydaje mi się że ta informacja o przejechanych kilometrach skutecznie powstrzymała by podatników przed korzystanie z tej jakże znacznej ulgi. zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj