ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2017

Ulgi i odliczenia

Ulga prorodzinna

Ulga na dziecko (ulga prorodzinna) uległa znaczącej zmianie w 2015 roku. Stąd z ulgi na dzieci w zeznaniu za 2017 r. skorzystamy na zasadach co najmniej tak samo korzystnych (a często korzystniejszych), co w latach poprzednich. Prawo do odliczenia oraz wysokość tego odliczenia wynika z tego, czy rodzic lub opiekun:

 • pozostaje w związku małżeńskim czy nie,
 • wychowuje jedno, dwoje czy troje lub więcej dzieci,
 • osiąga wysokie wynagrodzenie, czy też nie zarabia aż tak dobrze,
 • posiada oskładkowane umowy, z których uzyskuje wynagrodzenie, czy też nie płaci składek ZUS i zdrowotnych lub są one niskie.

Wykorzystany limit odliczenia – ulga do zwrotu

W zeznaniu za 2017 r. możliwe jest ubieganie się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. W deklaracjach składanych w roku 2018 (za 2017 r.) wniosek składa się w deklaracjach PIT-37 lub PIT-36. Takie działanie ma na celu pomoc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym.


Przykład

Państwo Kowalscy osiągnęli łącznie dochód w kwocie 20.000 zł, a podatek wyniósł 2000 (po odliczeniu już składek na ubezpieczenie zdrowotne) i posiadają 3 dzieci.

Podatek do zapłaty jest znacznie niższy niż kwota przysługującej im ulgi z tytułu wychowywania dzieci. W zeznaniu za 2017 rok niewykorzystaną kwotę urząd skarbowy na wniosek zwróci Kowalskim (dodatkowe 2224,12 zł).

Oblicz wysokość Twojej ulgi i zwrotu od razu w Programie e-pity 2017

Wniosek o zwrot dotyczy okresu od 2014 r. Nie ma natomiast możliwości składania wniosku wstecz, i korygowania zeznań podatkowych za lata przed 2014 r.. Nie ma również możliwości przenoszenia niewykorzystanej kwoty ulgi z lat wcześniejszych do obecnej deklaracji podatkowej i składania wniosku o zwrot. Zwrot niewykorzystanej ulgi rozlicza się odrębnie dla każdego roku - a zatem za 2014, 2015, 2016 i następnie za 2017 r. należy osobno wnioskować o zwrot niewykorzystanej ulgi, a w razie korekty - osobno wnioskować o skorygowanie deklaracji oraz zwiększenie lub zmniejszenie wnioskowanej kwoty zwrotu.

Uwaga

Korektę zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci za 2014 r. sładać należy na druku PIT-UZ. Korektę ulgi od 2015 r. składa się już wyłącznie na deklaracji PIT-36 lub PIT-37. 

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy:

 • składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym),
 • składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym).

Jeżeli podatnik nie płaci składek ZUS lub zdrowotnych lub też nie są one pobierane przez płatnika – zwrot ulgi nie będzie możliwy.

 

Powyższe dane po ich łącznym zebraniu należy porównać z informacjami z tabeli:

 

Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci w zeznaniu za 2017 r.
Posiadam łącznie
(liczba dzieci uprawnionych
do ulgi):
JESTEM:
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem,
pozostaje w związku małżeńskim
przez część roku
Małżonkiem przez cały rok

1 dziecko

Zarobki < lub = 56.000 zł

Łączne zarobki < lub = 112.000 zł

92,67 zł ulgi/mc

Zarobki > 56.000 zł

Łączne zarobki > 112.000 zł

0 zł ulgi

2 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

3 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

4 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

Czwarte dziecko

225 zł/mc

2700 zł/rok

Więcej dzieci

Każde kolejne

225 zł/mc

2700 zł/rok

 

Ile zarobiłem – jaka kwota uprawnia do ulgi?

Prawo do ulgi przysługuje: rodzicom wychowującym 1 dziecko i zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 56.000 oraz:

 • wychowującym dzieci, w tym wychowującej je po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwającej cały rok (separacja faktyczna powoduje, że podatnik pozostaje w związku małżeńskim),
 • pozostającym w związku małżeńskim część roku (rozwodnik, osoba pobierająca się, w stosunku do której orzeczono separację),
 • pozostającym w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Prawo do ulgi przysługuje natomiast rodzicom zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 112.000 i pozostającym cały rok w związku małżeńskim, a także osobie, która nie będąc w związku małżeńskim przez cały rok spełnia warunki, by uznać ją za osobę samotnie wychowującą dziecko (faktycznie samotnie wychowuje dziecko będąc panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).


Za dochody, które należy brać pod uwagę, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie:

 • skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuły zarobkowania),
 • podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, że podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyć),
 • dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).


Sumować należy kwotę dochodów z powyższych tytułów, czyli wartość uprzednio obniżoną o przysługujące koszty uzyskania przychodów. Sumę powyższych dochodów pomniejsza się dodatkowo o kwotę składek ZUS:

 • określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
  • zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  • potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

 • zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej;


Po takiej operacji kwotę należy porównać z wartością 56.000 zł/112.000 zł.

Wartość odliczenia - ilość dzieci

Odliczenie w kwocie wyższej niż podstawowa (92,67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

Kwota odliczenia rośnie wraz z ilością posiadanych dzieci. Przy pierwszym i drugim dziecku kwota ta jest równa (ewentualnie – przy pierwszym dziecku wynosi zero ze względu na wartość dochodów rodziców), przy trzecim i czwartym wzrasta, a przy kolejnych wynosi tyle samo, co przy czwartym dziecku.

Prawo do ulgi przysługuje niezależnie na każde dziecko co oznacza, że kwoty te należy końcowo sumować.

Za każde kolejne dziecko w danym miesiącu przysługują różne wartości kwoty ulgi. Nie jest tak, że przy 4 dzieci przysługuje równa „podwyższona” kwota ulgi na każde dziecko. W takim przypadku kwota podwyższona przysługuje na 4 dziecko, niższa na 3 dziecko, a jeszcze niższa na 1 i 2 dziecko.

Kwota ulgi przysługuje miesięcznie co znaczy, że w przypadku osiągnięcia przez któreś z dzieci pełnoletniości lub 25 lat w trakcie roku za dalszą część roku przysługiwać będzie kwota w niższej wysokości również z tytułu pozostałych dzieci.


Przykład

Przy trójce dzieci w rodzinie jedno dziecko osiągnęło 25 rok życia w miesiącu lipcu. Od sierpnia ulga przysługuje na dwójkę dzieci – czyli tylko w kwocie takiej, jak na dwoje wychowywanych osób.

Dwoje i troje dzieci a utrata prawa do ulgi w trakcie roku

Jeżeli podatnik posiadając 3 dzieci, z których jedno jest pełnoletnie (w wieku do 25 roku życia) i zarobiło więcej niż 3089 zł, chce skorzystać z ulgi prorodzinnej, to podatnik traktowany musi być w taki sposób, jakby tego dziecka nie było (jakby go nie wychowywał). W konsekwencji limit na pozostałe dzieci w rodzinie zostanie ograniczony i wyniesie 92,67 zł miesięcznie – jak przy dwójce dzieci i nie osiągnie prawa do podwyższonego limitu 166,67 zł na jedno z trójki dzieci.


Jeszcze poważniejsze konsekwencje dotyczyć będą rodzica dwójki dzieci, z których jedno jest pełnoletnie i przekroczy limit przychodów. W tym przypadku rodzic sprawdzać będzie musiał własne dochody w danym roku (małżonkowie 112.000 zł łącznie), by skorzystać z ulgi na pierwsze dziecko, którego wychowanie teoretycznie uprawnia do ulgi.

Przy przekroczeniu limitu dochodów rodziców, zarobki wakacyjne drugiego pełnoletniego dziecka pozbawią ich uprawnienia nie tylko do ulgi za drugie, ale również na pierwsze z dzieci. Po pierwsze należy patrzeć na ilość dzieci, do których przysługuje ulga, a dopiero po stwierdzeniu ich ilości– na kwotę ulgi oraz na to, czy rodzice muszą czy też nie muszą obliczać własnych dochodów dla korzystania z odliczenia.

Składam deklarację

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT/O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

UWAGA: Dokumenty

Dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na żądanie organu kontrolującego.

Wychowywanie dzieci

Wychowuje się dzieci małoletnie, czyli do ukończenia 18 roku życia. W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a wyszły za mąż lub ożeniły się, małoletniość kończy się z dniem zawarcia małżeństwa. Odliczenie nie przysługuje również od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł

UWAGA: Nauka w szkole, wiek 25 lat

Zmiana przepisów sprawiła, że obecnie wiek poniżej 25 lat lub nauka w szkole oceniana jest w perspektywie miesiąca, a nie roku. Zatem jeśli choćby jeden dzień w danym miesiącu dziecko uczyło się – ulga przysługuje za cały miesiąc.

UWAGA: studia a prorodzinna

System studiów dwustopniowych uprawnia do ulgi w pełnym wymiarze (za wszystkie miesiące roku), jeśli wystąpi ciągłość nauki.

Urlop dziekański, nie pozbawia prawa do studiowania. Student na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej. Inaczej będzie przy zawieszeniu w prawach studenta, przerwy w studiach lub zakończenia danego etapu studiów i nierozpoczęcia następnego. Oczekiwanie na obronę pracy licencjackiej lub magisterskiej nie uprawnia do ulgi, jeżeli dana osoba nie posiada już statusu studenta (często obrona następuje już po zakończeniu studiów). Regulamin uczelni może jednak uprawniać do zachowania statusu studenta aż do przesuniętego terminu obrony. Status studenta przysługuje z reguły do końca września ostatniego roku studiów.

Dochody dziecka

Kwotą graniczną jest 3089 zł brutto dochodów podlegających opodatkowaniu.

Prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, którego dziecko pozostanie opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (oprócz ryczałtowo opodatkowanego najmu lokali), podatku liniowego oraz podatku tonażowego.

Oznacza to zarazem, że niektóre przychody dziecko uzyskiwać może bez ograniczeń, a ulga nadal będzie przysługiwać, np. najem prywatny opodatkowany ryczałtem lub zbycie nieruchomości.

Uwaga !

W związku interpretacją Ministerstwa Finansów z 28 grudnia 2010r. (DD3/033/184/IMD/10/PK-1323) w sprawie doliczania do dochodów dziecka również dochodów zagranicznych – istnieje ryzyko, że organ podatkowy będzie próbował, powołując się m.in. na zasadę równouprawnienia, dochody zagraniczne dziecka doliczyć do kwoty zarobku dziecka, w związku z którą możliwe jest rozliczenie się w ramach ulgi prorodzinnej lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT.pl stoi na stanowisku, że jest to wykładnia nieprawidłowa. Przypomnijmy, kwota 3089 zł dotyczy dochodów dziecka: „jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało ono dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku”.

Kwoty podlegające opodatkowaniu w tym przypadku należy rozumieć jako – faktycznie wpływające na podatek. Kwot zwolnionych (z najróżniejszych przyczyn zwolnionych z opodatkowania) nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu ulgi. Kwotą zwolnioną, wpływającą wyłącznie na ustalenie stopnia skali (przejścia z 18% na 32%), jest również zarobek z zagranicy. Kwota ta w praktyce nie podlega w Polsce opodatkowaniu i nie powinna być ujmowana przy liczeniu kwoty 3089 zł. Inaczej jest w przypadku kwot, do których stosować należy zasadę proporcjonalnego odliczenia, które są w Polsce opodatkowane.

 

Kto korzysta z ulgi

Ulgę rozliczy podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-37, PIT-36). Nie może jej odliczyć podatnik rozliczający się liniowo, składający zeznanie za podatek wykazany ze zbycia nieruchomości (PIT-39), ze zbycia akcji lub innych dochodów kapitałowych (PIT-38) czy opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Z ulgi może korzystać podatnik, który w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

UWAGA:

Jeśli funkcje rodzica lub opiekuna sprawowano przez część miesiąca, po czym władza lub opieka przeszła na inna osobę, ulga przysługuje za każdy dzień wykonywania władzy, pełnienia funkcji opiekuna - w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Np. opiekę nad dzieckiem przekazano osobie trzeciej, rodzic został pozbawiony funkcji władzy rodzicielskiej.

Inaczej jest w przypadku nabycia po raz pierwszy uprawnień do tej władzy z dniem urodzenia. Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę.

Np. dziecko urodziło się 30 stycznia. Za miesiąc styczeń przysługuje ulga prorodzinna w całości.

UWAGA: Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza utraty uprawnień do ulgi prorodzinnej. Dopiero orzeczenie o utracie uprawnień pozbawi prawa do ulgi.

Separacja faktyczna, opiekun mieszka sam

Ulga prorodzinna wymaga, by władza rodzicielska była faktycznie sprawowana (zwrot brzmi „wykonuje władzę rodzicielską” a nie że tą władzę tylko posiada). Jeżeli dziecko przebywa u jednego z rodziców i drugi małżonek nie łoży na dzieci i nie zajmuje się nimi, a władza rodzicielska przysługuje im obydwojgu (np. separacja faktyczna) z ulgi korzysta wyłącznie sprawujący władzę (w praktyce ciężko dowieść, że tylko u jednego rodzica dziecko przebywało, zatem przyjmuje się, że małżonkowie dowolnie dysponują prawem do ulgi, w ramach porozumienia; w razie konfliktu wymagane jest przestawianie dowodów). Innymi słowy warunek przyznania władzy rodzicielskiej jest podstawową przesłanką, by z ulgi korzystać. Dopiero po ustaleniu, że dwóm osobom (np. rodzicom po rozwodzie) przysługuje władza rodzicielska, powinno się zadecydować, które z nich tę władzę faktycznie wykonuje. W przypadku wspólnego faktycznego wykonywania władzy, przyjmuje się podział ulgi po połowie lub w dowolnych proporcjach.

Konflikt co do wartości ulgi u poszczególnych małżonków wymaga wykazania, że dany podatnik ma prawo do ulgi (że on sprawował władzę rodzicielską, a drugi małżonek nie łożył na utrzymanie dziecka lub władzy nie sprawował; decydujące będzie zatem faktyczne sprawowanie tej władzy).

Powyższe nie oznacza jednak, że alimentowanie dziecka (bez pieczy nad nim) oznacza utratę prawa do ulgi. Jedynie nie wykonywanie władzy rodzicielskiej w nakazanym stopniu pozbawia prawa do odliczenia (podobnie - Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2010 r. (nr IBPBII/1/415-523/10/ASz).

A zatem jeżeli małżonkowie faktycznie razem sprawują władzę, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku konfliktu możliwy jest podział ulgi po połowie albo konieczne jest wykazanie, że drugi małżonek władzę posiada, lecz jej nie wykonuje.
 

Korekta deklaracji co do ulgi prorodzinnej


W przypadku, gdy małżonkowie w deklaracjach rocznych dokonali podziału ulgi w określony sposób, korekta zeznaniu jednego z małżonków nie spowoduje innego niż początkowy podziału tej ulgi, w tym nie powoduje, że podział ten powinien być po połowie. Małżonkowie podejmowali wspólnie decyzję o podziale ulgi składając zeznanie podatkowe, a późniejsza kłótnia, rozwód, separacja i brak jednoznaczności takiej decyzji nie mogą wpływać na kwestię wcześniej wspólnie podjętej decyzji (podobnie – WSA w Opolu 27.06.2012 r., sygn.. akt I SA/Op 119/12).


W przypadku rozwodu i separacji prawnej ulga przysługuje za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej. Podział ulgi między rodzicami odbywa się zatem w stosunku miesięcznym. W przypadku gdy za ten okres miesiąca kalendarzowego w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, a także pełniona funkcja rodziny zastępczej lub sprawowana opieka, każdemu z podatników (np. wykonującemu władzę oraz sprawującemu opiekę) przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Wówczas dochodzi zatem do podziału dziennego kwoty ulgi. Jedynie zatem przy przejściu władzy na osoby z zewnątrz, np. opiekuna, rodzinę zastępczą – podział ulgi następuje w stosunku dziennym. Opiekunowie lub rodzice nie mogą ulgi podwoić, a zatem limit ulgi przysługuje im wyłącznie raz, łączny na nich oboje 1.112,04 zł rocznie.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 03-01-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Rafał (16-04-2018 20:27:24)
Temat: Próg dochodowy 112000 w uldze prorodzinnej
Witam, czy informacja, że próg dochodowy 112000 tys. zł to kwota dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne jest wiarygodna ? W większości artykułów jakie znalazłem w sieci...pokaż całą treść
Witam, czy informacja, że próg dochodowy 112000 tys. zł to kwota dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne jest wiarygodna ? W większości artykułów jakie znalazłem w sieci mowa jest o dochodzie, czyli wnioskowałem, że o o przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania. A przecież jeżeli kwota pomniejszona jest jeszcze o składki społeczne to jest to dla wielu podatników znaczącą informacja.zwiń
Autor: Rafał (28-03-2018 15:00:35)
Temat: Wysokość dochodu a ulga rodzinna
Czyli od przychodu odejmuje koszty uzyskania otrzymuje dochód i od dochodu odejmuje składki na ubezpieczenie społeczne i teraz mam pytanie czy składki na ubezpieczenie zdrowotne również mogę...pokaż całą treść
Czyli od przychodu odejmuje koszty uzyskania otrzymuje dochód i od dochodu odejmuje składki na ubezpieczenie społeczne i teraz mam pytanie czy składki na ubezpieczenie zdrowotne również mogę odjąć i dopiero porównać tą kwotę z wartością 56ty/ 112tyszwiń
Autor: Kasia (21-03-2018 17:06:53)
Temat: ulga prorodzinna
Witam, jeśli nie pracowałam w 2017 roku ( byłam w ciązy a poprzednią pracę utraciłam w połowie grudnia 2016 roku), nie otrzymam żadnego pitu za rok 2017,...pokaż całą treść
Witam, jeśli nie pracowałam w 2017 roku ( byłam w ciązy a poprzednią pracę utraciłam w połowie grudnia 2016 roku), nie otrzymam żadnego pitu za rok 2017, dziecko urodziłam we wrześniu czy moge skorzystać z ulgi ?zwiń
Autor: monimoni (06-03-2018 17:13:27)
Temat: samotnie wychowujaca
Witam, w roku 2017 mam bardzo niski dochód z UP. Rozliczając się jak co roku przez e-pit nie mogę wpisać ulgi na dziecko w PIT0, czy w zwiazku...pokaż całą treść
Witam, w roku 2017 mam bardzo niski dochód z UP. Rozliczając się jak co roku przez e-pit nie mogę wpisać ulgi na dziecko w PIT0, czy w zwiazku z niskim dochodem nie można odliczyć ulgi? Chodzi o składki ZUS? W 2016 miałam tylko trochę większy dochód i mogłam odliczyć ulgę. Obecnie syn 2,5 roku. Przychód ok 7300. PS alimenty otrzymuje od wrzesnia 2017 po 500 zł, czy nalezy je uwzgledniać?zwiń
Autor: Inka (01-03-2018 21:55:00)
Temat: student, praca tylko w Niemczech, ulga prorodzinna
Syn studiuje, w wakacje pracował krótko w Niemczech. W Polsce nie osiągnął żadnych dochodów. Zarobił ok 1300 euro. Czy mogę wziąć na niego ulgę prorodzinna.
Autor: Karolina (28-02-2018 22:40:42)
Temat: ulga prorodzinna a 500+
Witam! Do jakiego okresu rozliczeniowego 500+ Mops będzie brać pod uwagę ulge prorodzinną na jedno dziecko w roku 2018(pity z 2017 r)??? Czy to się liczy do tego co...pokaż całą treść
Witam! Do jakiego okresu rozliczeniowego 500+ Mops będzie brać pod uwagę ulge prorodzinną na jedno dziecko w roku 2018(pity z 2017 r)??? Czy to się liczy do tego co teraz trwa czy do następnego obowiązującego od września 2018r???zwiń
Autor: GosiaP (23-02-2018 11:53:29)
Temat: ulga
Witam.. jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. Dziecko uczące się zarabia powyżej kwoty 3089 i sama się rozliczy. Czy w rozliczeniu za 2017 za siebie mam...pokaż całą treść
Witam.. jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. Dziecko uczące się zarabia powyżej kwoty 3089 i sama się rozliczy. Czy w rozliczeniu za 2017 za siebie mam prawo do skorzystania z ulgi?zwiń
Autor: lucyna (21-02-2018 13:34:06)
Temat: nie wykorzystana ulga
Witam mam pytanie bo w zeszłym roku nie mogłam odliczyć całej kwoty 1112,04 tylko 851 czy w zwiazku z tym moge te rożnice kwoty odliczyc w tym...pokaż całą treść
Witam mam pytanie bo w zeszłym roku nie mogłam odliczyć całej kwoty 1112,04 tylko 851 czy w zwiazku z tym moge te rożnice kwoty odliczyc w tym roku czy nie prosze o info dziekujezwiń
Autor: Barbara (10-02-2018 19:53:04)
Temat: Czy wysokość dochodów niepełnosprawnego dziecka ma znaczenie
Witam. Córka ma rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny a dodatkowo zarobiła 14tyś. za 2017. czy dochody córki przy uldze prorodzinnej podlegają ograniczeniom. Czy ma to miejsce tylko...pokaż całą treść
Witam. Córka ma rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny a dodatkowo zarobiła 14tyś. za 2017. czy dochody córki przy uldze prorodzinnej podlegają ograniczeniom. Czy ma to miejsce tylko do dzieci do 25 które się uczą i pracują? zwiń
Autor: Gosia (10-02-2018 19:49:11)
Temat: Ulga na studenta
Syn od września 2017r studiuje i mieszka w Anglii. W weekendy pracuje, aby się utrzymać. Zarobki przez te trzy miesiące przekroczyły magiczną kwotę 3089zł. Czy przysługuje...pokaż całą treść
Syn od września 2017r studiuje i mieszka w Anglii. W weekendy pracuje, aby się utrzymać. Zarobki przez te trzy miesiące przekroczyły magiczną kwotę 3089zł. Czy przysługuje mi w związku z tym ulga prorodzinna. Dziękuję z góry za odpowiedź.zwiń
Autor: Kasia (09-02-2018 21:30:21)
Temat: Miesiąc pracy
Mąż pracował tylko miesiąc w ciągu roku, czy z tego tytułu może odliczyć na dzieci cały rok czy tylko ten jeden miesiąc?
Autor: Kasia (09-02-2018 21:28:05)
Temat: Miesiąc pracy
Mąż pracował tylko miesiąc w ciągu roku, czy z tego tytułu może odliczyć na dzieci cały rok czy tylko ten jeden miesiąc?
Autor: Beata (09-02-2018 20:55:29)
Temat: Ulga
Córka skończyła 18lat w październiku w wakacje pracowała rozliczamy ją odzielnym pit-em czy mogę na nią odliczyć ulgę prorodzinną zarobiła więcej niż 3tys
Autor: Jol (09-02-2018 09:30:04)
Temat: ulga na dziecko
Niestety nie otrzyma Pani ulgi na dziecko
Autor: Jol (09-02-2018 09:28:08)
Temat: ulga na dziecko
Niestety nie otrzyma Pani ulgi na dziecko
Autor: Joll (09-02-2018 09:25:30)
Temat: Maz pracuje a ulga
Robią państwo rozliczenie wspólne PIT37 = PIT/O i ulga na wszystkie dzieci, nie ma znaczenia, że pani nie pracuje i zajmuje się 4 dzieci.
Autor: joll (09-02-2018 09:23:19)
Temat: pytanie
Masz już dwoje dzieci( nie obowiązuje cie limit kwotowy), ulga się należy na starsze za cały rok na nowo narodzone od marca,...pokaż całą treść
Masz już dwoje dzieci( nie obowiązuje cie limit kwotowy), ulga się należy na starsze za cały rok na nowo narodzone od marca, zwiń
Autor: joll (09-02-2018 09:21:15)
Temat: samotny rodzic
dalej jesteś samotnym rodzicem
Autor: Poldek (04-02-2018 16:07:27)
Temat: Pytanie
Przekraczam z zona 112 tys za 2017 rok, od marca 2017 mamy 2 dzieci. Czy w rozliczeniu wykazujemy ulge od marca dla dwojki, czy dla pierwszego za...pokaż całą treść
Przekraczam z zona 112 tys za 2017 rok, od marca 2017 mamy 2 dzieci. Czy w rozliczeniu wykazujemy ulge od marca dla dwojki, czy dla pierwszego za caly rok, a od marca za drugie?zwiń
Autor: Agu (03-02-2018 22:08:30)
Temat: Maz pracuje a ulga
Maz pracuje ja wyvhowuje dzieci mamy ivh 4 wiec jak mamy rozliczas sie dzieci w wieku 13 ,10 ,9 ,2 lat
Autor: Ewa (01-02-2018 14:28:49)
Temat: Samotny rodzic
Jak rozliczyć PIT jeśli do tej pory byłam samotnym rodzicem(wdową) A teraz mam syna z nieformalnego związku? Mieszkam razem z partnerem
Autor: Ewa (01-02-2018 14:15:18)
Temat: Samotny rodzic
Jak rozliczyć PIT jeśli do tej pory byłam samotnym rodzicem(wdową) A teraz mam syna z nieformalnego związku? Mieszkam razem z partnerem
Autor: Maria (06-01-2018 14:08:51)
Temat: ulga na dziecko
moje dziecko urodzilo sie 2 stycznia 2017r bylam caly rok na bezrobociu bez prawa do zasilku nie mam dochodu czy otrzymam ulge...pokaż całą treść
moje dziecko urodzilo sie 2 stycznia 2017r bylam caly rok na bezrobociu bez prawa do zasilku nie mam dochodu czy otrzymam ulge zwiń
Autor: aifoz (20-12-2017 12:14:06)
Temat: pracujący student a ulga
Syn jest studentem dziennych studiów, ma 22 lata korzystałam z ulgi na niego. od marca pracuje na umowę zlecenie. Czy moge skorzystać dalej z...pokaż całą treść
Syn jest studentem dziennych studiów, ma 22 lata korzystałam z ulgi na niego. od marca pracuje na umowę zlecenie. Czy moge skorzystać dalej z ulgi rodzinnej i czy on sam ma się rozliczyć czy doliczyc jego dochody do swoichzwiń
Autor: matka (19-11-2017 11:34:24)
Temat: ulga czy możn do niej powrócić
a jak dziecko które pobiera zasiłek pielęgnacyjny i się rozwiodło i wróciło do matki i z nią mieszka może matka wrócić do odliczeń podatku utracone z powody...pokaż całą treść
a jak dziecko które pobiera zasiłek pielęgnacyjny i się rozwiodło i wróciło do matki i z nią mieszka może matka wrócić do odliczeń podatku utracone z powody ślubu dziecka zwiń
Autor: Dominika (29-04-2017 10:10:44)
Temat: Ulga prorodzinna na 2 dzieci
Witam. Mam dwoje dzieci. Jedno urodzone w grudniu 2016. Na pierwsze dziecko nie przysługiwała mi ulga że względu na zarobki. Czy w takim wypadku mam odliczyć 1/12x2,...pokaż całą treść
Witam. Mam dwoje dzieci. Jedno urodzone w grudniu 2016. Na pierwsze dziecko nie przysługiwała mi ulga że względu na zarobki. Czy w takim wypadku mam odliczyć 1/12x2, czy na jedno roczną kwotę ulgi, a na drugie 1/12?zwiń
Autor: Darek (25-04-2017 08:54:06)
Temat: ulga na pracujące dziecko
"Jeszcze poważniejsze konsekwencje dotyczyć będą rodzica dwójki dzieci, z których jedno jest pełnoletnie i przekroczy limit przychodów. W tym przypadku rodzic sprawdzać będzie musiał własne dochody w...pokaż całą treść
"Jeszcze poważniejsze konsekwencje dotyczyć będą rodzica dwójki dzieci, z których jedno jest pełnoletnie i przekroczy limit przychodów. W tym przypadku rodzic sprawdzać będzie musiał własne dochody w danym roku (małżonkowie 112.000 zł łącznie), by skorzystać z ulgi na pierwsze dziecko, którego wychowanie teoretycznie uprawnia do ulgi. Przy przekroczeniu limitu dochodów rodziców, zarobki wakacyjne drugiego pełnoletniego dziecka pozbawią ich uprawnienia nie tylko do ulgi za drugie, ale również na pierwsze z dzieci." ...to jest dopiero niesprawiedliwość - i bzdura oprócz tego że student mający 20 lat zarobił sobie w wakacje 3.200 to mało, że traci się na niego mozliwość odliczenia (tak jakby te 3.200 zmniejszało jakoś obciążenie rodziców to jeszcze się traci ulgę na drugie dziecko i w konsekwencji zarobki jednego 20-to latka na poziomie 3.200 powodują utratę ulgi na oboje dzieci czyli 2.224. Zacheta ogromna do tego aby młodzież nie pracowała w a jesli już to najlepiej na "czarno"zwiń
Autor: Ewel (24-04-2017 19:32:33)
Temat: ulga
W 2016 przez dwa miesiące byłam na zasiłku dla bezrobotnych, później przez 9 miesięcy na stażu z Urzędu Pracy z dofinansowaniem unijnym zwolnionym z podatku. Czy jest...pokaż całą treść
W 2016 przez dwa miesiące byłam na zasiłku dla bezrobotnych, później przez 9 miesięcy na stażu z Urzędu Pracy z dofinansowaniem unijnym zwolnionym z podatku. Czy jest możliwość odliczenia ulgi skoro zaliczki pobranej mam tylko 32 zł z okresu zasiłkowego??zwiń
Autor: Maria (08-04-2017 10:17:26)
Temat: odliczenie jednocześnie straty i ulgi prorodzinnej
czy mogę rozliczyć w deklaracji za rok 2016 stratę za rok ubiegły i ulgę na dwoje dzieci
Autor: Barbara (30-03-2017 17:01:07)
Temat: Ulga prorodzinna
Witam, mam dwoje dzieci utrzymuje sie jedynie z alimentów nie mam żadnych innych dochodów czy przysługuje mi ulga prorodzinna?
Autor: jowaost (20-03-2017 21:29:59)
Temat: ulga na dziecko (uczące się)
Jestem mężatką i nie rozliczam się wspólnie z mężem. Tylko ja chciałam odliczyć ulgę "szkolną" dziecka. Mój mąż wypełniając swój PIT oczywiście nie odliczyłby już ulgi na dziecko. ...pokaż całą treść
Jestem mężatką i nie rozliczam się wspólnie z mężem. Tylko ja chciałam odliczyć ulgę "szkolną" dziecka. Mój mąż wypełniając swój PIT oczywiście nie odliczyłby już ulgi na dziecko. Niestety żaden z aktywnych formularzy nie przyjmuje ode mnie zeznania, wykazuje brak możliwości odliczenia ulgi na dziecko, bo mój dochód przekroczył 56.000 Czy w związku z tym jesteśmy zmuszeni z małżonkiem rozliczyć się razem?zwiń
Autor: Matka Polka (13-03-2017 15:38:39)
Temat: odliczenie na dzieci w kolejności urodzenia się dzieci-chronologicznie?
Witam, mam czworo dzieci z czego dwoje urodziło się w trakcie roku podatkowego 2016 i stąd moje pytanie czy dzieci do formularza ulg trzeba wpisywać w kolejności...pokaż całą treść
Witam, mam czworo dzieci z czego dwoje urodziło się w trakcie roku podatkowego 2016 i stąd moje pytanie czy dzieci do formularza ulg trzeba wpisywać w kolejności chronologicznej czy np. 3 i 4 mogę wpisać jako 1 i 2 i w ten sposób uzyskać wyższy limit odliczenia?zwiń
Autor: ewa (08-03-2017 21:03:37)
Temat: ulga a zwrot zaliczki
syn jest studentem ma 22 lata korzystam z ulgi na niego. w te wakacje pracował na umowę zlecenie pobrano mu zaliczkę 288 zł. czy mu ta zaliczka...pokaż całą treść
syn jest studentem ma 22 lata korzystam z ulgi na niego. w te wakacje pracował na umowę zlecenie pobrano mu zaliczkę 288 zł. czy mu ta zaliczka przepada skoro ja biore na niego ulge czy on tez ma sie sam rozliczzyć ,żeby mu ją zwróconozwiń
Autor: Bogdan (04-03-2017 11:19:48)
Temat: Ulga prorodzinna
Czy po przekroczeniu kwoty dochodu 112000 zł uzyskanej w 2016 roku przez osoby pozostające w małżeństwie nie można skorzystać z ulgi prorodzinnej na trójkę nieletnich...pokaż całą treść
Czy po przekroczeniu kwoty dochodu 112000 zł uzyskanej w 2016 roku przez osoby pozostające w małżeństwie nie można skorzystać z ulgi prorodzinnej na trójkę nieletnich dzieci ?zwiń
Autor: Jola (01-03-2017 18:27:09)
Temat: Podział ulgi
Jestem po rozwodzie. Wychowuję dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa oraz jedno z drugiego. W ubiegłym roku rozwiodłam się z drugim mężem, który odliczył sobie połowę ulgi na...pokaż całą treść
Jestem po rozwodzie. Wychowuję dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa oraz jedno z drugiego. W ubiegłym roku rozwiodłam się z drugim mężem, który odliczył sobie połowę ulgi na swoje jedyne dziecko 556,02. Ile mogę odliczyć na moje trzecie dziecko?zwiń
Autor: Jola (01-03-2017 18:24:48)
Temat: Podział ulgi
Jestem po rozwodzie. Wychowuję dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa oraz jedno z drugiego. W ubiegłym roku rozwiodłam się z drugim mężem, który odliczył sobie połowę ulgi na...pokaż całą treść
Jestem po rozwodzie. Wychowuję dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa oraz jedno z drugiego. W ubiegłym roku rozwiodłam się z drugim mężem, który odliczył sobie połowę ulgi na swoje jedyne dziecko 556,02. Ile mogę odliczyć na moje trzecie dziecko?zwiń
Autor: Jola (01-03-2017 18:16:04)
Temat: Podział ulgi
Jestem po rozwodzie. Wychowuję dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa oraz jedno z drugiego. W ubiegłym roku rozwiodłam się z drugim mężem, który odliczył sobie połowę ulgi na...pokaż całą treść
Jestem po rozwodzie. Wychowuję dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa oraz jedno z drugiego. W ubiegłym roku rozwiodłam się z drugim mężem, który odliczył sobie połowę ulgi na swoje jedyne dziecko 556,02. Ile mogę odliczyć na moje trzecie dziecko?zwiń
Autor: Iza (28-02-2017 14:49:15)
Temat: pit
Jeśli mój pit niema żadnego dochodu tylko 0.00 to czy mogę sir rozliczyć na ulgę na dziecko? Jestem matka samotna wychowująca dziecko Dziękuję za odp
Autor: ula (24-02-2017 00:41:36)
Temat: do nikodema
zrób rozliczenie indywidualnie, niech odliczy ulgę na dziecko ta osoba która nie ma zajęcia komrnika
Autor: andzia (09-02-2017 12:23:14)
Temat: dzieciak urodzony 21.01.2016
jeśli dzieciak urodził się 21.01.2016, to jak mam obliczyć ulge za styczeń? czy z urzędu za cały m-c czy obliczyć 1/31 z 92.67 razy 11 dni stycznia?...pokaż całą treść
jeśli dzieciak urodził się 21.01.2016, to jak mam obliczyć ulge za styczeń? czy z urzędu za cały m-c czy obliczyć 1/31 z 92.67 razy 11 dni stycznia? zwiń
Autor: wściekła (08-02-2017 10:56:36)
Temat: Ulga
To są korzystniejsze warunki.....skurwysyny i złodzieje 500+ mi nie przysługuje bo mam jedno dziecko... (a ktoś się kiedy kolwiek zastanowi z zajebistej władzy dlaczego niektóre rodziny mają...pokaż całą treść
To są korzystniejsze warunki.....skurwysyny i złodzieje 500+ mi nie przysługuje bo mam jedno dziecko... (a ktoś się kiedy kolwiek zastanowi z zajebistej władzy dlaczego niektóre rodziny mają jedno dziecko, to jedno jest niekiedy cudem narodzin, bo więcej nie mogą mieć), a ulga nie przysługuje bo uczciwie ktoś pracuje bo jakieś pieprzone progi ustalają, żeby tylko nie dać, złodzieje pieprzone, a czym moje dziecko zawiniło...daje się tym co nigdy się robotą nie skalali lub kłamią ze samotnie wychowująca matka, to jest uczciwość. Zabiera się nagminnie tym co uczciwe pracują a tym co całe życie kombinują.zwiń
Autor: Magda (06-02-2017 16:37:02)
Temat: Ojciec odlicz ulge po rozwodzie
Chory kraj ojciec dziećmi sie nie interesuje widzi dzieci z 3 razy w roku i odlicza sobie polowe ulgi bo ma takie prawo .I na nic tłumaczenia...pokaż całą treść
Chory kraj ojciec dziećmi sie nie interesuje widzi dzieci z 3 razy w roku i odlicza sobie polowe ulgi bo ma takie prawo .I na nic tłumaczenia w US że ojciec władzy rodzicielskiej nie wykonuje ma ograniczoną władze ale nie odebrana . zwiń
Autor: nikoden (03-02-2017 21:34:44)
Temat: rozliczenie
A co zrobi żeby komornik nie zabrał z rozliczenia za dziecko
Autor: ANNA (02-02-2017 12:57:24)
Temat: ULGA
A CO GDY MĄŻ PRACUJĘ ZAGRANICĄ I ROZLICZA SIĘ TAM CZY JA MOGĘ ODLICZYĆ ULGĘ? (on tam nie odlicza ulgi na dziecko)
Autor: mara820 (30-01-2017 13:34:49)
Temat: ulga a rodzinne
kedy można skorzystać z ulgi by nie stracic zasiłku rodzinnego ?przy jakich dochodach ?
Autor: Elk (28-01-2017 16:01:06)
Temat: Ulga
Jeśli pracowałem cztery miesiące 2016 r i na pul etatu czy będę mógł odliczyc na dwoie dzieci :-)...pokaż całą treść
Jeśli pracowałem cztery miesiące 2016 r i na pul etatu czy będę mógł odliczyc na dwoie dzieci :-) zwiń
Autor: Elk (28-01-2017 15:59:35)
Temat: Urząd skarbowy
Jeśli pracowałem cztery miesiące 2016 r i na pul etatu czy będę mógł odliczyc na dwoie dzieci :-)...pokaż całą treść
Jeśli pracowałem cztery miesiące 2016 r i na pul etatu czy będę mógł odliczyc na dwoie dzieci :-) zwiń
Autor: Beata (24-01-2017 20:16:51)
Temat: Ulga
Córka kontynuuje studia a w sierpniu wzięła ślub czy przysługuje mi ulga na nią do sierpnia
Autor: Kris (24-01-2017 13:44:12)
Temat: Ulga prorodzinna
Witam!Co z ulgą ,gdyż posiadam ograniczone prawa rodzicielskie,regularnie płacę alimenty.Chodzi mi o rok 2013-2015,w roku 2015 syn osiągnął pełnoletniość. Od roku 2000 nie miałem z synem kontaktu,poprostu...pokaż całą treść
Witam!Co z ulgą ,gdyż posiadam ograniczone prawa rodzicielskie,regularnie płacę alimenty.Chodzi mi o rok 2013-2015,w roku 2015 syn osiągnął pełnoletniość. Od roku 2000 nie miałem z synem kontaktu,poprostu on nie chciał.Czy przysługiwała mi ulga?zwiń
Autor: sam (30-12-2016 22:40:46)
Temat: ulga prorodzinna
Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich: bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną...pokaż całą treść
Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich: bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł. Jeżeli byli małżonkowie razem sprawują władzę rodzicielską, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. zwiń
Autor: Rob (14-12-2016 10:17:31)
Temat: Ulga prorodzinna
Co w chwili gdy dziecko ukończy 18 lat a nadal mieszka np. u matki. Komu przysługuje ulga?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz