Pytania czytelników:

Termin złożenia deklaracji VAT

Ogólnym terminem sporządzania deklaracji VAT jest 25 dzień miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Wypada on zatem również 25 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym (25 kwietnia, 25 lipca, 25 października i 25 stycznia). Dotyczy to zarówno deklaracji małych podatników rozliczających się metodą kasową (VAT-7k), jak i innych podatników, którzy wybrali kwartalną metodę rozliczeń (VAT-7D).

W przypadku podatników, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej (rozliczający się dotychczas według VAT-7k), składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania się metodą kasową lub deklaracje kwartalne VAT-7D po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa, odpowiedź nr 30266.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy, przy czym zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, nie dotyczy:

  • podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE;
  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Zatem jeśli zawieszenie nastąpiło 25 września zawieszenie działalności we wrześniu powoduje, że ostatnią deklarację podatkową VAT składa Pan za miesiąc wrzesień, chyba że w okresie późniejszym uzyska Pan przychody, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, a obowiązek podatkowy z tytułu tych przychodów powstanie w okresie następnych miesięcy. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma bowiem prawo wykonywać wszelkie obowiązki przewidziane przepisami prawa, odpowiedź nr 21005.

Inny jest termin składania deklaracji podsumowujących czynności wewnątrzwspólnotowe. Podatnicy przekraczający wartość obrotu z tytułu nabycia wspólnotowego 50 tys. zł są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Deklarację podatkową w zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

Natomiast podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy. składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (jeśli nie spełniają oni dodatkowo warunków do rozliczania innej deklaracji VAT).

Inny jest termin składania deklaracji podsumowujących. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Przy spełnieniu warunków obrotu informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczenia związanego z tą informacją (odpowiedź nr 30086).

Obowiązek złożenia deklaracji VAT nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT. Nie dotyczy on również podatników zarejestrowanych jako podatnik VAT zwolniony.

Natomiast osoba, która wykonuje czynności opodatkowane oraz zwolnione składa deklaracje VAT, a obrót z tytułu najmu prywatnego lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe wykazuje jako sprzedaż zwolnioną (poz. 20 deklaracji VAT-7), odpowiedź nr 29535.

Wskazane powyżej terminy są terminami ostatecznymi, oznacza to zatem, że deklaracje mogą być złożone wcześniej. Wcześniejsze dopełnienie obowiązku będzie wpływało na termin uzyskania ewentualnego zwrotu podatku. Termin ten liczy się bowiem nie od daty ostatecznej złożenia deklaracji, lecz od daty faktycznego jej złożenia, odpowiedź nr 29554.

Opracował: Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki
na bazie www.e-porady.pit.pl

Data publikacji: 10.06.2010