Podatki w praktyce

Czynności cywilne PCC

Termin, właściwy urząd

Zapłata podatku powinna nastąpić terminie 14 dni, od daty powstania obowiązku podatkowego. Stąd aktualizacja obowiązku podatkowego ma kluczowe znaczenie dla ustalenia daty zapłaty podatku.
 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PCC-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3A Informacja o pozostałych podatnikach

 

Właściwy Urząd Skarbowy

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest: 

  • od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub prawa użytkowania wieczystego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości; 
  • od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wymienione powyżej oraz od pozostałych umów - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika, a w przypadku gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów; 
  • od umowy spółki - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki;  Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w powyższy sposób właściwym organem podatkowym jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 

W sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów zamiany:

  • których przedmiotem jest wyłącznie przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w ust. 1 pkt 1, organem podatkowym właściwym do ustalenia wartości nieruchomości lub prawa majątkowego jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a do określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub prawa, którego wartość jest wyższa; 
  • w pozostałych przypadkach - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednej ze stron. 

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy. 

Organem podatkowym właściwym rzeczowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest naczelnik urzędu skarbowego. 

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej notariuszy będących płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustala się według adresu siedziby kancelarii notarialnej. Na tej samej zasadzie ustala się właściwość organów w sprawie zwrotu nadpłaty podatku.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 08-12-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz