Zaokrąglanie

Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych. W tym celu przyjmuje się zasadę zaokrągleń „do pełnych złotych”, wskazującą, że:

 • końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,
 • końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Przykład: Podstawa opodatkowania wynosi 40,49 – zaokrągla się ją do kwoty 40 zł. Nadpłata podatku do zwrotu wynosi 39,50 zł – nadpłatę zaokrągla się do 40 zł.

Powyższe zasady zaokrąglania należy stosować przy sporządzaniu wszystkich deklaracji oraz korekt deklaracji składanych po dniu l stycznia 2006 r., dotyczących zobowiązań, dla których termin płatności upływa po tym dniu. Stosuje się je również w decyzjach i postanowieniach wydawanych przez organy podatkowe po 1 stycznia 2006 r.

 

Uwaga !

Za podatki (podlegające zaokrąglaniu według powyższych zasad) uznaje się również:

 • zaliczki na podatki,
 • raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,
 • opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe,

 

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli wysokość tych odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za polecenie przesyłki listowej. Kwota ta obecnie wynosi 6,60 zł.

Zasad dotyczących zaokrąglania nie stosuje się do podstaw opodatkowania i kwot podatków opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, czyli:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty targowej,
 • opłaty miejscowej,
 • opłaty uzdrowiskowej,
 • opłaty od posiadania psów.

Należności wynikające z umów cywilnoprawnych nie mają podobnych zasad zaokrąglania, w praktyce jedynie powinno się dokonywać zaokrąglenia kwoty do pełnych groszy (czyli do 1 grosza).

Faktury

Podatnik kwoty podatku na fakturach dokumentujących sprzedaż musi wykazywać w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności. Kwoty podatku wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy:

 • końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
 • końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Opłata skarbowa

Zasady zaokrąglania nie stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat lokalnych nie będących podatkami lub opłatą skarbową.

Inne zasady zaokrągleń

U podatników sporządzających sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Dla ustalenia statusu małego podatnika (oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro); przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Dla celów przeliczenia wartości 50 tys. euro celem zastosowania jednorazowej amortyzacji stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Samych kwot dokonywanych odpisów amortyzacyjnych nie zaokrągla się jednak na takiej zasadzie jak powyżej – liczy się faktyczna kwota odpisu jednorazowego.

 

Marta Kaczmarek
Piotr Szulczewski
Bankier.pl