Interpretacje podatkowe

Niekiedy przepisy prawa podatkowego są sformułowane w sposób powodujący rozbieżności interpretacyjne i budzący wśród podatników wątpliwości co do prawidłowego zastosowania przez nich przepisów podatkowych. W wypadku pojawienia się takich niejasności pomocne będą - zwłaszcza dla przedsiębiorców - interpretacje podatkowe wydawane przez Ministra Finansów. Rozbieżności i nieścisłości występujące w przepisach podatkowych eliminowane są poprzez wydawane przez Ministra Finansów interpretacje prawa podatkowego.

Minister Finansów ma możliwość wydawania dwóch rodzajów interpretacji:

  • ogólnych – kierowanych do ogółu podatników; mają one na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przy uwzględnieniu dotychczasowe orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
  • indywidualnych – stanowiących pisemne interpretacje prawa podatkowego wystosowane w sprawach indywidualnych przez zainteresowanych (wnioskodawców) na ich pisemny wniosek.

Uwaga ! Interpretacje prawa

Interpretacje przepisów dotyczą nie tylko prawa podatkowego. W przypadku:

  • przedsiębiorców - może on złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie;
  • przepisów prawa celnego – możliwe jest występowania do urzędów celnych o wiążące interpretacje o pochodzeniu towarów (WIP), wiążące informacje taryfowe (WIT) – w zakresie przyporządkowania kodu CN towaru zastosowania stawki celnej;
  • przepisów statystycznych – możliwe jest występowanie do GUS (Główny Urząd Statystyczny) z wnioskiem o ustalenie kodu statystycznego towaru lub usługi zgodnie z obowiązującym PKWiU.

Na skutek uzyskania interpretacji prawa podatkowego, występujący uzyskuje pewność, że o ile postąpi w sposób zgony z uzyskaną interpretacją, organ podatkowy nie uzna w przyszłości jego podstępowania za nieprawidłowe (co do zasady zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował), a tym samym podatnik uniknie kary, korekty podatku oraz odsetek za zwłokę.

 

Co należy zrobić, żeby uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego?

1. Wypełnić odpowiedni druk formularza/wniosku (ORD-IN, ORD-IN/A).
 

  Nazwa pliku
Sprawdź, jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej


2. Złożyć wniosek – osobiście lub listem poleconym.

3. Wnieść opłatę.

 

Deklaracja  SMS Opis deklaracji
ORD-IN Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-OG/A Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

 

Marta Kaczmarek
Piotr Szulczewski
Bankier.pl

  • data utworzenia: 21-06-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016