ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-37 on-line

Zobacz jak wysłac PIT przez internet - obejrzyj film

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2008r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-4R strona 4

wierszu 13 wpisujemy do poz. 167-178 kwotę należną do wpłaty do urzędu skarbowego.

* - gwiazdka po lewej stronie przy napisie "Kwota do zapłaty" oznacza, iż urząd skarbowy może sciągać kwot należne do zapłaty w postępowaniu egzekucyjnych poprzez swoich poborców, zajęcie rachunku bankowego itd. Dzięki PIT-4R urząd skarbowy może przyporządkować wpłaty dokonywane przez płatników przez cały rok do odpowiednich zobowiązań podatkowych, w związku z czym będzie możliwe ostateczne stwierdzenie, które wpłaty czego dotyczyły i jakie zaległości podatnik posiada (lub że nie posiada żadnych zaległości podatkowych).

Poz. 167 = Poz. 168 = Poz. 169 = Poz. 170 = Poz. 171 = Poz. 172 =
+ poz. 143 + poz. 144 + poz. 145 + poz. 146 + poz. 147 + poz. 148
- poz. 155 - poz. 156 - poz. 157 - poz. 158 - poz. 159 - poz. 160

Poz. 173 = Poz. 174 = Poz. 175 = Poz. 176 = Poz. 177 = Poz. 178 =
+ poz. 149 + poz. 150 + poz. 151 + poz. 152 + poz. 153 + poz. 154
- poz. 161 - poz. 162 - poz. 163 - poz. 164 - poz. 165 - poz. 166

Wyniku nie zaokrąglamy. 

Takie też powinny być wpłaty do urzędu skarbowego. Warto sprawdzić swoje przelewy. Jeżeli w poz. 167 wpisano 120 zł, a przelew dokonany do 20 lutego wyniósł jedynie 100 zł, to trzeba dopłacić 20 zł z odsetkami od pierwotnego terminu płatności, czyli od owego 20 lutego. Kalkulator odsetek znaleźć można tutaj.

D. Wyjaśnienie dotyczące wpłaty

W poz. 179 płatnik własnymi słowami może opisać swoje pomyłki we wpłatach czy naliczeniu zaliczek na podatek dochodowy. Warto dodać, że np. brakującą kwotę za styczeń wpłacono w określonym dniu, lub że zostanie wpłacona w dniu następnym itp.

Chodzi o wyjaśnienie różnic pomiędzy podatkiem pobranym a wpłaconym za danym okres.

E. Oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, jawne), będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność indywidualnie zawsze będzie to właściciel i nie trzeba nic zgłaszać.

Zeznanie roczne podpisuje płatnik lub osoba upoważniona albo pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być zgłoszone w urzędzie skarbowym, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia w gminie opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo może brzmieć następująco: Niniejszym upoważniam (y) Jana Pitowskiego do podpisania w moim (naszym) imieniu deklaracji PIT-4R . Jan Kowalski, adres, nip. Wystarczające też jest pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przed urzędem skarbowym w sprawach podatku dochodowego - ogólne do podpisywania zeznań i deklaracji itp. - w zależności od konkretnej sytuacji.

W poz. 180 podajemy imię osoby podpisującej PIT-4R (nie płatnika, chyba że płatnik osobiście podpisuje PIT-4R). Jeżeli osoba ma dwa imiona - wpisujemy tylko jedno. Imię podajemy w formie niezdrobniałej (np. Katarzyna, a nie Kasia).

W poz. 181 podajemy nazwisko osoby podpisującej PIT-4R (nie płatnika, chyba że płatnik osobiście podpisuje PIT-4R). W przypadku nazwisk dwuczłonowych wpisujemy koniecznie oba człony. 

W poz. 182 osoba określona w poz. 180-182 składa podpis. Podpis może być czytelny lub nieczytelny, wystarczy nawet parafka.

F. Adnotacje urzędu skarbowego

Poz. 183-185 wypełnia urząd skarbowy.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 20-01-2009
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz