ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2009r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-40 strona 3

H.2. Odliczenia od podatku - zgodnie z art.37 ust.1a Ustawy

W poz. 77 wpisujemy składki na ubezpieczenie zdrowotne, potrącone przez płatnika. W poz. 78 ujmujemy składki zagraniczne (zapłacone za granicą), które spełniają wymogi formalne niezbędne do odliczenia w polskim PIT rocznym.

Więcej o składkach ZUS na ubezpieczenia zdrowotne podlegających odliczeniu znaleźć można tutaj.

W przypadku składek polskich co do zasady wpisujemy składki liczone od 7,75% podstawy wymiaru. W dużym skrócie przy składce potrąconej 9 zł wpisujemy w PIT-11 jedynie 7,75 zł. Przy mniejszych wypłatach może zdarzyć się jednak, że w danym miesiącu składka nie przekraczała 7,75% podstawy wymiaru i podlega odliczeniu w całości.

W poz. 79 ujmujemy kwotę z poz. 77, nie większą jednak, niż kwota z poz. 76.

W poz. 80 i poz. 81 ujmujemy rodzaj i kwotę innych odliczeń, które płatnik może ująć w PIT-40. W PIT-40 za 2009 r. takich odliczeń jednak nie ma, więc pola te pozostaną nie wypełnione.

Suma kwot z poz. 79 i poz. 81 nie może przekroczyć podatku z poz. 76.

H.3. Podatek należny

W poz. 82 wykonujemy działanie:

Poz. 82 =
+ poz. 76
- poz. 79
- poz. 81

Wynik należy zaokrąglić w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych w górę, czyli np. 1700,49 to 1700,- a 1700,50 to 1701.

W poz. 83 wykonujemy działanie:

Poz. 83 =
+ poz. 82
- poz. 67

Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać zero.

Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia PIT-40 a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec 2010 r. Jest to kwota z poz. 83.

Jeżeli podatnik złoży stosowny wniosek (na piśmie dla celów dowodowych), to różnicę tę pobiera się z dochodu za kwiecień 2010 r.

Wniosek może przybrać następującą treść: Proszę o pobranie podatku dochodowego za rok 2009 wynikającego z poz. 84 PIT-40 od dochodu za kwiecień br.

W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka.

Na przykład:

Podatnik stracił pracę z dniem 31 stycznia 2009 r., zatem z dochodu za styczeń powinien zostać potrącony podatek dochodowy do zapłaty wynikający z PIT-40.

Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

W poz. 84 wykonujemy działanie:

Poz. 84 =
+ poz. 67
- poz. 82

Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać zero.

Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata (poz. 84), wówczas zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce.

Na przykład:

Podatnik w PIT-40 uzyskał 100zł nadpłaty za rok 2009. Zaliczka za marzec 2010 r. (zaliczka od wypłat dokonanych w marcu) wyniosła 64 zł. Zatem w tym miesiącu płatnik nie pobierze żadnego podatku, a ponadto dołoży podatnikowi 36 zł.

Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R.

I. Oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, jawne), będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność indywidualnie zawsze będzie to właściciel i nie trzeba nic zgłaszać.

Zeznanie roczne podpisuje płatnik lub osoba upoważniona albo pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być zgłoszone w urzędzie skarbowym, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia w gminie opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo może brzmieć następująco: Niniejszym upoważniam (y) Jana Pitowskiego do podpisania w moim (naszym) imieniu informacji PIT-40 . Jan Kowalski, adres, nip. Wystarczające też jest pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przed urzędem skarbowym w sprawach podatku dochodowego - ogólne do podpisywania zeznań i deklaracji itp. - w zależności od konkretnej sytuacji.

W poz. 85 podajemy imię osoby podpisującej PIT-40 (nie płatnika, chyba że płatnik osobiście podpisuje PIT-40). Jeżeli osoba ma dwa imiona - wpisujemy tylko jedno. Imię podajemy w formie niezdrobniałej (np. Katarzyna, a nie Kasia).

W poz. 86 podajemy nazwisko osoby podpisującej PIT-40 (nie płatnika, chyba że płatnik osobiście podpisuje PIT-40). W przypadku nazwisk dwuczłonowych wpisujemy koniecznie oba człony. 

W poz. 87 osoba określona w poz. 85-86 składa podpis. Podpis może być czytelny lub nieczytelny, wystarczy nawet parafka.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 19-11-2009
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz