ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2009r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-36 działalność gospodarcza

Strona 3

D.3. Dochody małoletnich dzieci

Rodzice czy opiekunowie są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych do lat 18) - każdy z rodziców po połowie, chyba że prawo pobierania pożytków przysługuje tylko jednemu z małżonków. Przed wypełnieniem części D.3. trzeba wypełnić załącznik PIT/M.

W poz. 131 (zeznanie indywidualne) albo w poz. 131 i 132 należy wpisać kwotę dochodu z rubryki 30 załącznika PIT/M (zgodnie ze sposobem wypełniania kwota z PIT/M będzie odpowiednio rozdzielona na połowę, jak trzeba i do obu pozycji wpisujemy tę samą kwotę z rubryki 30).
W poz. 133 (zeznanie indywidualne) albo w poz. 133 i 134 należy wpisać kwotę zaliczki z rubryki 31 załącznika PIT/M (zgodnie ze sposobem wypełniania kwota z PIT/M będzie odpowiednio rozdzielona na połowę, jak trzeba i do obu pozycji wpisujemy tę samą kwotę z rubryki 31).

Nie wszystkie dochody łączy się z dochodami rodziców, nie wszystkie zatem wykazuje się w części D.3. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

E. Odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenie społeczne

W poz. 135 podatnik (w poz. 136 podatnik - małżonek) korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT), którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie tej działalności po dniu 31 grudnia 2000 r. Kwota wpisana nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W poz. 137 podatnik (w poz. 138 podatnik - małżonek) wpisuje łączną kwotę strat, jaką może odliczyć. W białej części po lewej stronie, tuż pod napisem "Straty z lat ubiegłych (wymienić źródła)" trzeba wpisać wszystkie źródła przychodów, z jakich straty odliczają w sumie podatnik i podatnik - małżonek (nie trzeba rozdzielać kto jakie straty odlicza).

Podatnicy mają prawo do odliczenia straty z danego źródła od dochodu z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego odliczenia w którymkolwiek z tych lat, w tym również w 2009 r., nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Więcej o dopuszczalnych kwotach i terminach odliczeń strat oraz o podziale źródeł przychodu przeczytać można tutaj. W PIT za 2009 r. możemy odliczyć stratę nieodliczoną wykazaną w PITach rocznych za lata 2004-2008. Każdy z małżonków odlicza w swojej pozycji PITu rocznego stratę wykazaną przez siebie (własną stratę).

W poz. 139 podatnik (w poz. 140 podatnik - małżonek) wpisuje kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, jaką może odliczyć. Każdy z małżonków odlicza tylko własne składki, tzn. składki opłacone przez siebie na ubezpieczenie własne i osoby z nim współpracującej. Nie wszystkie składki podlegają odliczeniu.  Więcej na temat odliczania składek na ubezpieczenia społeczne (składek ZUS) można przeczytać tutaj. Jako że nie można odliczyć więcej, niż wynosi dochód po odliczeniach dokonanych wcześniej, to:

 • kwota składek odliczana w poz. 139 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 86 i 131, pomniejszonej o kwoty z poz. 135 i 137.
 • kwota składek odliczana w poz. 140 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 129 i 132, pomniejszonej o kwoty z poz. 136 i 138.

W roku 2009 możliwe jest odliczenie składek zapłaconych za granicą. Składki te uwzględniamy w poz. 139 i 140, jednak wyszczególniamy je odrębnie w poz. 141 (podatnik) i poz. 142 (podatnik - małżonek). Chodzi o składki zapłacone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i dodatkowo Norwegia i Islandia), lub w Konfederacji Szwajcarskiej - pod pewnymi warunkami. Więcej na ten temat tutaj.

Tutaj i tutaj (firmy korzystające z ulgi ZUS dla nowych firm) znaleźć można zawsze aktualny wskaźnik "odliczenia składek ZUS".

W poz. 143  i poz. 144 wykonujemy następujące działania matematyczne:

Poz. 143 = Poz. 144 =
+ poz. 86 + poz. 129
+ poz. 131 + poz. 132
- poz. 135 - poz. 136
- poz. 137 - poz. 138
- poz. 139 - poz. 140

F. Odliczenia od dochodu / zwolnienie

Wszystkie odliczenia podatnika wykazane w części F. nie mogą przekroczyć dochodu podatnika z poz. 143, a wszystkie odliczenia podatnika - małżonka wykazane w części F. nie mogą przekroczyć dochodu podatnika z poz. 144. Nie można odliczyć więcej. Niektóre odliczenia nie wykorzystane przechodzą na rok następny, inne przepadają.

W poz. 145 podatnik wpisuje kwotę odliczeń wykazaną w rubryce 28 załącznika PIT/O. W poz. 146 podatnik - małżonek wpisuje kwotę odliczeń wykazaną w rubryce 29 załącznika PIT/O.

Kwota z poz. 145 nie może być większa od kwoty z poz. 143, a kwota z poz. 146 nie może być większa od kwoty z poz. 144.

W poz. 147 wpisujemy kwotę ulgi budowlanej odsetkowej:

 • z rubryki 34 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia wspólnego małżonków, albo
 • z rubryki 34 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby stanu wolnego, albo
 • z rubryki 37 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby wykazanej w PIT/D jako podatnik (będzie to podatnik w rozumieniu zeznania rocznego PIT-36), albo
 • z rubryki 38 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby wykazane w PIT/D jako małżonek (będzie to podatnik w rozumieniu zeznania rocznego PIT-36).

Ulga budowlana odsetkowa to odliczenie od dochodu z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Od roku 2008 można odliczyć odsetki od kredytów refinansowych, a w PIT rocznym za rok 2008 lub 2009 nawet zapłacone w latach 2002-2007. Więcej na temat ulgi budowlanej odsetkowej znaleźć można tutaj.

Kwota z poz. 147 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 143 i 144, pomniejszonej o sumę kwot z poz. 145 i 146.

W poz. 148 (podatnik) i w poz. 149 (podatnik - małżonek) wpisać należy kwotę obniżki podatku dochodowego związana z posiadaniem przez przedsiębiorców siedziby w gminach zagrożonych bezrobociem strukturalnym czy recesją i degradacją społeczną. Przepisy obowiązywały do 31 grudnia 1998 r., a później już tylko na zasadzie praw nabytych. Dodatkowa obniżka nieznajdująca pokrycia w dochodzie w danym roku nie podlega odliczeniu w latach następnych (przepada).

Kwota z poz. 148 nie może przekroczyć kwoty z poz. 143 po odliczeniu sumy kwot z poz. 145 i 147 w części przypadającej na podatnika. Kwota z poz. 149 nie może przekroczyć kwoty z poz. 144 po odliczeniu sumy kwot z poz. 146 i 147 w części przypadającej na podatnika - małżonka.

Poz. 150-152 dotyczą odliczeń mieszkaniowych od dochodu, wykazanych w PIT/D. Są to odliczenia już nie obowiązujące, dokonywane na zasadzie praw nabytych. Nieco więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj.

W poz. 150 wpisujemy kwotę odliczeń:

 • z rubryki 44 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia wspólnego małżonków, albo
 • z rubryki 44 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby stanu wolnego, albo
 • z rubryki 47 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby wykazanej w PIT/D jako podatnik (będzie to podatnik w rozumieniu zeznania rocznego PIT-36), albo
 • z rubryki 48 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby wykazane w PIT/D jako małżonek (będzie to podatnik w rozumieniu zeznania rocznego PIT-36).

W poz. 151 wpisać należy wydatki do odliczenia w roku 2009. Kwota z poz. 151 nie może być większa niż suma poz. 143 i 144, pomniejszona o kwoty z poz. 145, 146, 147, 148 i 149 (nie można odliczyć w roku 2009 więcej, niż wynosi dochód). Jeżeli kwota ta jest za duża - ulega zmniejszeniu do sumy poz. 143 i 144 pomniejszonej o kwoty z poz. 145, 146, 147, 148 i 149. Różnicę - to zmniejszenie - wpisujemy do poz. 152 (czyli będzie to poz. 150 pomniejszona o poz. 151).

Poz. 153 i 154 wypełniają podatnicy korzystający ze zwolnień w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie tej działalności przed dniem 1 stycznia 2001 r. (zatem wyłącznie prawa nabyte przed 2001 r.). Pozycji 153 i 154 nie wypełniają również podatnicy wypełniający poz. 148 lub 149.

Kwota w poz. 153 nie może przekroczyć kwoty z poz. 143 po odjęciu kwot z poz. 145 oraz 147 i 151 w części przypadającej na podatnika. Kwota w poz. 154 nie może przekroczyć kwoty z poz. 144 po odjęciu kwot z poz. 146 oraz 147 i 151 w części przypadającej na podatnika - małżonka.

G. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania / zmniejszające stratę

Część G. wypełniają wyłącznie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalnej produkcji rolnej, którzy utracili prawo do obowiązujących dawniej ulg i odliczeń.

Poz. 155 (podatnik) i poz. 156 (podatnik - małżonek) zawierać ma kwotę ulg i odliczeń, do których podatnicy utracili prawo. Dotyczy to:

 • odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych (w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. Nr 14, poz. 63, z późn. zm.) - nie jest to ulga inwestycyjna PIT obowiązująca do 2000 r. w oparciu o art.26 a ustawy o PIT;
 • odliczeń związanych z nabyciem nowych technologii; więcej na temat ulgi na nowe technologie znaleźć można tutaj;
 • zwolnienia od podatku dochodowego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600, z późn.
  zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r., oraz w przypadku cofnięcia zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej

Jeżeli przedsiębiorca korzystał z ulgi inwestycyjnej w oparciu o art.26a ustawy o PIT (obowiązywała do 2000 r. włącznie) i utracił prawo do tej ulgi, to nie wpisuje doliczeń w poz. 155 czy 156, ale zwiększa przychody z działalności gospodarczej czy działów specjalnych produkcji rolnej (w zależności od sytuacji).

Poz. 157-166 wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy wypełnili poz. 155 czy 156. Kwoty z poz. 155 czy 156 zmniejszają stratę lub zwiększają podstawę opodatkowania (dochód), jednak zawsze z tego źródła, którego odliczenie dotyczyło. Zatem gdy przedsiębiorca odliczał w ramach działalności gospodarczej i utracił prawo do odliczeń, dokonuje doliczeń w ramach działalności gospodarczej, a nie w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Może oczywiście zdarzyć się, że utrata odliczenia dotyczy w części działalności gospodarczej, a w części działu specjalnego produkcji rolnej. W takim wypadku obie kwoty należy rozdzielić i przenosić według zasad przedstawionych poniżej.

Jeżeli chodzi o podatnika, to w przypadku straty z działalności gospodarczej kwotę z poz. 155 (dotyczącą działalności gospodarczej) przenosimy do poz. 159. Gdy strata z działalności gospodarczej jest mniejsza od kwoty z poz. 155 (dotyczącej działalności gospodarczej), reszta zwiększa podstawę opodatkowania i jest wpisywana do poz. 157. W braku straty z działalności gospodarczej wszystko wpisujemy do poz. 157.

Jeżeli chodzi o podatnika - małżonka, to w przypadku straty z działalności gospodarczej kwotę z poz. 156 (dotyczącą działalności gospodarczej) przenosimy do poz. 160. Gdy strata z działalności gospodarczej jest mniejsza od kwoty z poz. 155 (dotyczącej działalności gospodarczej), reszta zwiększa podstawę opodatkowania i jest wpisywana do poz. 158. W braku straty z działalności gospodarczej wszystko wpisujemy do poz. 158.

Jeżeli chodzi o podatnika, to w przypadku straty z działów specjalnych produkcji rolnej kwotę z poz. 155 (dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej) przenosimy do poz. 161. Gdy strata z działów specjalnych produkcji rolnej jest mniejsza od kwoty z poz. 155 (dotyczącej działów specjalnych produkcji rolnej), reszta zwiększa podstawę opodatkowania i jest wpisywana do poz. 157. W braku straty z działów specjalnych produkcji rolnej wszystko wpisujemy do poz. 157.

Jeżeli chodzi o podatnika - małżonka, to w przypadku straty z działów specjalnych produkcji rolnej kwotę z poz. 156 (dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej) przenosimy do poz. 162. Gdy strata z działów specjalnych produkcji rolnej  jest mniejsza od kwoty z poz. 155 (dotyczącej działów specjalnych produkcji rolnej), reszta zwiększa podstawę opodatkowania i jest wpisywana do poz. 158. W braku straty z działów specjalnych produkcji rolnej wszystko wpisujemy do poz. 158.

Do poz. 163 podatnik wpisuje kwotę z poz. 56 pomniejszoną o kwotę z poz. 159, a do poz. 164 podatnik - małżonek wpisuje kwotę z poz. 99 pomniejszoną o kwotę z poz. 160 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Do poz. 165 podatnik wpisuje kwotę z poz. 62 pomniejszoną o kwotę z poz. 161, a do poz. 166 podatnik - małżonek wpisuje kwotę z poz. 105 pomniejszoną o kwotę z poz. 162 (działy specjalne produkcji rolnej).

H. Obliczenie podatku

Do poz. 167 wpisujemy następująco obliczoną kwotę:

Poz. 167 =
+ poz. 143
+ poz. 144
- poz. 145
- poz. 146
- poz. 147
- poz. 148
- poz. 149
- poz. 151
- poz. 153
- poz. 154
+ poz. 157
+ poz. 158

W poz. 168 (podatnik) i w poz. 169 (podatnik - małżonek) wpisać należy dochody osiagnięte za granicą, które są same zwolnione z podatku, ale zwiększają podstawa opodatkowania dochodów w Polsce opodatkowanych (czyli wpływają na wyższy podatek od dochodów opodatkowanych w Polsce).

W przypadku dochodów zagranicznych, jeżeli do dochodów uzyskanych za granicą ma zastosowanie:

 • metoda wyłączenia z progresją (zwolnienie z podatku w Polsce), to dochodów tych podatnik nie wykazuje w części D, ale w części H.
 • metoda odliczenia proporcjonalnego (opodatkowanie w Polsce), to dochody te wpisujemy w części D, jednak podatek zapłacony za granicą wykazujemy nie w części D, ale w części H.

Więcej o ww. metodach można przeczytać tutaj.

Dochody zagraniczne przeliczamy na złotówki. Jeżeli nie są to dochody z działalności gospodarczej, to robimy to według kursów kupna banku podatnika z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, albo nie da się ustalić kursu (bo jest to bank zagraniczny lub są różne kursy w jednym dniu) przychody przelicza się na złote według kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodów. W działalności gospodarczej stosujemy odrębne zasady przeliczania przychodów i kosztów oraz ustalamy różnice kursowe. Różnic kursowych w przychodach "prywatnych" nie ustalamy.
Poz. 170 to podstawa opodatkowania. W przypadku zeznań indywidualnych należy tu wpisać kwotę z poz. 167. W przypadku rozliczeń z małżonkiem, ze zmarłym małżonkiem czy jako osoba wspólnie wychowująca dziecko należy wpisać połowę kwoty z poz. 167.

Kwota w poz. 170 powinno zostać zaokrąglona w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych w górę, czyli np. 1700,49 to 1700,- a 1700,50 to 1701.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 14-07-2009
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz