ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-37 on-line

Zobacz jak wysłac PIT przez internet - obejrzyj film

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2008r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-4R strona 2

W części C. wpisujemy zaliczki już pomniejszone o podlegającą odliczeniu składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czyli kwotę, którą płatnik pobrał i którą jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego.

Wiersz 2 wypełniają płatnicy:

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, które są obowiązane jako płatnicy pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 • organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych;
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent;
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów;
 • organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy;
 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
 • spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni;
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.).

W poz. 48-54 należy wpisać kwotę należnych zaliczek, po odliczeniach, chodzi o kwoty, które płatnik powinien odprowadzić do urzędu skarbowego. Zaliczki podlegają zaokrągleniu (końcówki mniejsze niż 50 groszy pomijamy, końcówki 50 groszy i więcej zaokrąglamy w górę do pełnego złotego). Jeżeli omyłkowo pobrano zaliczkę niezaokrągloną, taką niezaokrągloną zaliczkę uwzględniamy w PIT-4R.

W danym miesiącu uwzględniamy wypłaty dokonane w danym miesiącu, bez względu na okres, którego dotyczą. Nie ma też znaczenia, czy stosunek prawny (np. stosunek pracy) trwa, czy wypłata dokonywana jest już po jego zakończeniu - daną osobę liczymy, jeśli otrzymuje wypłatę.

W wierszu 3 wpisujemy do poz. 55-66 działania matematyczne:

Poz. 55 = Poz. 56 = Poz. 57 = Poz. 58 = Poz. 59 = Poz. 60 =
+ poz. 25 + poz. 26 + poz. 27 + poz. 28 + poz. 29 + poz. 30
+ poz. 43 + poz. 44 + poz. 45 + poz. 46 + poz. 47 + poz. 48

Poz. 61 = Poz. 62 = Poz. 63 = Poz. 64 = Poz. 65 = Poz. 66 =
+ poz. 37 + poz. 38 + poz. 39 + poz. 40 + poz. 41 + poz. 42
+ poz. 49 + poz. 50 + poz. 51 + poz. 52 + poz. 53 + poz. 54

Wyniku nie zaokrąglamy. 

W wierszu 4 wpisujemy zaliczki, których pobór został ograniczony na podstawie art.32 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku płatników, o których mowa w wierszu 1 (zakłady pracy, komornicy, podmioty przejmujące zobowiązania zakładów pracy), jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

W wierszu 1 wpisujemy pełne należne zaliczki, należne bez ograniczenia poboru, wszystkich pracowników, natomiast w wierszu 4 zaliczki podlegające ograniczeniu poboru, czyli pełne należne zaliczki pracowników, którzy wniosek zgłosili (innych nie). Chodzi o zaliczki w kwocie, która byłaby pobrana w razie braku ograniczenia (czyli kwota uwzględniona w wierszu 1).

Na przykład:

Jan Pitowski pobrałby zaliczkę 10'000 zł, i taką ujął w związku z  tym w wierszu 1. Jednak pracownik wniósł o ograniczenie poboru w oparciu o art.32 ust.2 ustawy o PIT. W wierszu 4 wpisano więc również 10'000 zl, a w wierszu 5 faktycznie pobraną kwotę.

W poz. 67-78 należy wpisać kwotę należnych zaliczek, po odliczeniach, chodzi o kwoty, które podatnik powinien odprowadzić do urzędu skarbowego, gdyby nie zastosował odliczenia - ale wyłącznie te zaliczki, które następnie ograniczono (ograniczenia nie uwzględniamy w wierszu 4). Zaliczki podlegają zaokrągleniu (końcówki mniejsze niż 50 groszy pomijamy, końcówki 50 groszy i więcej zaokrąglamy w górę do pełnego złotego).

W danym miesiącu uwzględniamy wypłaty dokonane w danym miesiącu, bez względu na okres, którego dotyczą. Nie ma też znaczenia, czy stosunek prawny (np. stosunek pracy) trwa, czy wypłata dokonywana jest już po jego zakończeniu - daną osobę liczymy, jeśli otrzymuje wypłatę.

W danym miesiącu uwzględniamy zaliczki potrącone w danym miesiącu, choć są płatne do 20-ego dnia miesiąca następnego.

W wierszu 5 poz. 79-90 wpisujemy kwoty zaliczek, o których mowa w poz. 67-78 (wiersz 4), ale w wysokości, którą faktycznie pobrano w danym miesiącu.

Na przykład:

Jan Pitowski otrzymał wniosek o ograniczenie poboru zaliczek w październiku od wypłaty za pracę we wrześniu (extra premia). Zaliczka wyniosłaby 1200 zł. Po ograniczeniu płatnik pobierze 400 zł w październiku, listopadzie i grudniu. W poz. 88-90 wpisze więc po 400 zł.

W wierszu 6 poz. 91-94 wpisujemy dodatkowo pobrany podatek, wynikający z rozliczenia PIT-40 za rok ubiegły. W przypadku PIT-4R za rok 2008 będzie to podatek pobrany w 2008 od PIT-40 za rok 2007. 

Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec roku następnego. Różnicę tę, na wniosek podatnika, pobiera się z dochodu za kwiecień roku następnego. W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka.

Zatem w wierszu 6 wystąpią co do zasady jedynie adnotacje w okresie styczeń - kwiecień. Jeżeli nie pobrano zaliczki, to i tak trzeba ją wpisać we właściwym miesiącu (ostatnim możliwym) i płatnik odpowiada za niewpłacenie. Płatnik sam płaci wtedy w 2008 r. za podatnika podatek należny za 2007 r., a podatek ujmuje jako przychód podatnika z tzw. innych źródeł w PIT-11 za 2009 r.

Jeżeli od wypłaty za styczeń, wypłaconej w lutym, pobrano dodatkowo podatek należny z PIT-40, wówczas kwotę tę wpisujemy w poz. 92.

Chodzi o dopłaty należne urzędowi skarbowemu (rubryka 83 PITów-40), a nie o zwrotu na rzecz pracownika.

W wierszu 7 w poz. 95-106 ujmujemy nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce. Jeżeli z obliczenia rocznego PIT-40 wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Zatem teoretycznie wystąpi jedynie wypełnienie poz. 97-98, jednak w praktyce płatnik może inaczej spełnić obowiązek i inaczej zwrócić kwoty należne podatnikowi, odpowiadając za zwłokę przed podatnikiem. W PIT-4R wpisuje jednak kwoty faktycznie wypłacone, gdyż tylko o takie kwoty obniża zaliczkę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Chodzi o rubrykę 84 PITów-40.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 16-01-2009
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz