ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-37 on-line

Zobacz jak wysłac PIT przez internet - obejrzyj film

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2008r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-11 strona 2

E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki

Wiersz pierwszy obejmuje należności ze stosunku:

 • pracy;
 • służbowego;
 • spółdzielczego;
 • pracy nakładczej;

a także zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez:

 • zakład pracy;
 • komornika sądowego lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Poz. 40 i 41 wypełnia się dodatkowo dla tych pracowników, którym przysługiwały koszty uzyskania przychodu 50%. Dla pozostałych wypełnia się jedynie poz. 36-39.

W poz. 36 wpisać należy kwotę przychodów brutto, jak na liście płac, bez potrąceń (suma za cały rok). Wpisujemy jedynie świadczenia faktycznie wypłacone, a nie należne za dany rok (wypłata za grudzień 2008 r. wypłacona w styczniu 2009 r. wchodzi do PIT-11 za 2009, nie za 2008).

Nie wpisujemy tam przychodów zwolnionych z podatku (świadczenia bhp, delegacje w części wolnej od podatku, ekwiwalenty za wykorzystywane narzędzia, dodatki dla telepracowników itd.).

Nie uwzględniamy również przychodów, w stosunku do których zaniechano poboru podatków. Są to odrębne rozporządzenia Ministra Finansów.

Jeżeli wypełniamy poz. 40, wówczas poz. 36 to wynik odejmowania: od kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu ze źródeł wymienionych wyżej odejmujemy kwotę związaną z 50% kosztami uzyskania przychodu. Takie koszty przysługują twórcom różnego rodzaju. Liczą się jedynie koszty faktycznie przez płatnika zastosowane przy poborze zaliczek.

W poz. 37 wpisujemy kwotę kosztów uzyskania przychodu zastosowaną w ciągu roku podatkowego. Jeżeli w danym miesiącu koszty zostały zastosowane, ale nie zostały "wykorzystane", gdyż przychód był niższy niż koszty, wówczas takie koszty ujmujemy w PIT-11 w pełnej wysokości.

Wypełniając PIT-11 nie limitujemy kosztów uzyskania przychodu, jeśli przekraczają limit. Robi to dopiero podatnik w zeznaniu rocznym Płatnik wpisuje koszty uzyskania przychodu faktycznie uwzględnione przy obliczaniu zaliczki.

  Za 1 miesiąc: czyli za cały rok płatnik wpisuje: ale podatnik w swoim zeznaniu rocznym musi ograniczyć:
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1335 zł 00 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1668 zł 72 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

Co do zasady płatnik stosuje zawsze własne pełne koszty uzyskania przychodu, bez względu na wymiar czasu pracy. Nie stosujemy kosztów dojazdowych, gdy podatnik ma opłacony dojazd.

Podatnik może w zeznaniu rocznym uwzględnić wyższe koszty wynikające z imiennych biletów.

Więcej o przychodach i kosztach uzyskania przeczytać można tutaj.

W poz. 41 wpisujemy 50% kwoty z poz. 40, w zaokrągleniu do pełnego grosza (dzielimy poz. 40 na dwa).

W poz. 38 wykonujemy działanie:

Poz. 38 =
+ poz. 36
+ poz. 40
- poz. 37
- poz. 41

W poz. 39 wpisujemy zaliczkę pobraną przez płatnika w kwocie faktycznie pobranej. 

Jeżeli płatnik pomylił się na niekorzyść podatnika, np. zastosował niższe koszty uzyskania przychodu, albo po prostu pobrał za niską zaliczkę, wówczas powinien wystawić korektę PIT-11 z poprawnymi danymi odnośnie np. zaliczek i różnicę wpłacić z własnej kieszeni.

Wiersz drugi obejmuje należności z tytułu członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (ten sam płatnik).

W poz. 42 i poz. 43 wpisać należy kwotę przychodów brutto. Wpisujemy jedynie świadczenia faktycznie wypłacone, a nie należne za dany rok (wypłata za 2008 r. wypłacona w styczniu 2009 r. wchodzi do PIT-11 za 2009, nie za 2008).

Nie uwzględniamy przychodów zwolnionych (stawa) oraz przychodów, w stosunku do których zaniechano poboru podatków (rozporządzenia Ministra Finansów).

W poz. 44 wpisujemy zaliczkę pobraną przez płatnika w kwocie faktycznie pobranej. 

Jeżeli płatnik pomylił się na niekorzyść podatnika, wówczas powinien wystawić korektę PIT-11 z poprawnymi danymi odnośnie np. zaliczek i różnicę wpłacić z własnej kieszeni.

Wiersz trzeci obejmuje emerytury i renty zagraniczne. W poz. 45 i poz. 46 wpisujemy kwotę przychodów brutto, a w poz. 47 kwotę faktycznie pobranych przez płatnika zaliczek.

Jeżeli płatnik pomylił się na niekorzyść podatnika, wówczas powinien wystawić PIT-11 zawierające poprawne dane co do wysokości zaliczek, a podatnik rozlicza dochód i należny podatek w zeznaniu rocznym.

Wiersz czwarty oznacza należności za pracę należne tymczasowo aresztowanym lub skazanym. W poz. 48 i poz. 49 wpisać należy kwotę przychodów brutto, jak na liście płac, bez potrąceń (suma za cały rok). Wpisujemy jedynie świadczenia faktycznie wypłacone, a nie należne za dany rok (wypłata za grudzień 2008 r. wypłacona w styczniu 2009 r. wchodzi do PIT-11 za 2009, nie za 2008).

Nie wpisujemy tam przychodów zwolnionych z podatku (świadczenia bhp itd.). Nie uwzględniamy również przychodów, w stosunku do których zaniechano poboru podatków. Są to odrębne rozporządzenia Ministra Finansów.

W poz. 50 wpisujemy kwotę faktycznie pobranych przez płatnika zaliczek.

Wiersz piąty to świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W poz. 51 i poz. 52 wpisujemy świadczenia faktycznie wypłacone lub pozostawione do dyspozycji podatnika.

W poz. 53 wpisujemy kwotę faktycznie pobranych przez płatnika zaliczek.

Wiersz szósty to przychody z działalności wykonywanej osobiście (z wyjątkami objętymi wierszem siódmym i ósmym). Wiersz ten obejmuje:

 1. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 2. przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,
 3. przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 4. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą), i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 5. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
 6. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów.

W poz. 54 wpisujemy kwotę przychodów brutto, jak na rachunkach (w przypadku faktur bez VATu), bez potrąceń (suma za cały rok). Wpisujemy jedynie świadczenia faktycznie wypłacone, a nie należne za dany rok (wypłata za grudzień 2008 r. wypłacona w styczniu 2009 r. wchodzi do PIT-11 za 2009, nie za 2008).

Nie wpisujemy tam przychodów zwolnionych z podatku (świadczenia bhp, za podróże służbowe w granicach limitu itd.). Nie uwzględniamy również przychodów, w stosunku do których zaniechano poboru podatków. Są to odrębne rozporządzenia Ministra Finansów.

Jeżeli mamy do czynienia z umową zlecenia czy umową o dzieło, w której stosujemy koszty uzyskania przychodu właściwe dla twórców (50%), wówczas należy taki przychód wykazać w ramach praw autorskich (wiersz dziesiąty), gdyż istotnym elementem umowy o dzieło jest umowa zbycia praw autorskich, i z tego tytułu naliczane jest wynagrodzenie. Sama nazwa się nie liczy.

W poz. 55 wpisujemy kwotę kosztów uzyskania przychodu faktycznie uwzględnioną przy obliczaniu zaliczki. Powinna ona co do zasady wynosić.

 • z tytułów określonych wyżej w pkt. 1, 3, 4, 5 - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód,
 • z tytułów określonych wyżej w pkt 2 - w wysokości 111,25 zł miesięcznie, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości 2002,05 zł rocznie.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej wyżej (czyli pkt 1, 3, 4, 5), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. To jednak rozlicza podatnik w zeznaniu rocznym, nie wpisujemy tego w PIT-11.

W poz. 56 wpisujemy różnicę: od kwoty z poz. 54 odejmujemy kwotę z poz. 55.

W poz. 57 wpisujemy kwotę faktycznie pobranych przez płatnika zaliczek.

Jeżeli płatnik pomylił się na niekorzyść podatnika, np. zastosował niższe koszty uzyskania przychodu, albo po prostu pobrał za niską zaliczkę, wówczas powinien wystawić korektę PIT-11 z poprawnymi danymi odnośnie np. zaliczek i różnicę wpłacić z własnej kieszeni.

Wiersz siódmy dotyczy czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, w części nie objętej zwolnieniem podatkowym czy zaniechaniem poboru podatku. W poz. 58 wpisujemy kwotę z rubryki 80 informacji PIT-R. Nie wpisujemy np. kwoty zwrotów za delegacje w granicach objętych zwolnieniem (limitem).

W poz. 59 wpisujemy faktycznie zastosowane koszty uzyskania przychodu. Co do zasady powinny one wynieść:

 • jeśli chodzi o przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek - w wysokości 111,25 zł miesięcznie, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości 2002,05 zł rocznie;
 • jeśli chodzi o przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (z wyłączeniem działalności gospodarczej), i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej wyżej (czyli tylko jeden z wariantów), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. To jednak rozlicza podatnik w zeznaniu rocznym, nie wpisujemy tego w PIT-11.

W poz. 60 wpisujemy różnicę: od kwoty z poz. 58 odejmujemy kwotę z poz. 59.

W poz. 61 wpisujemy kwotę faktycznie pobranych przez płatnika zaliczek.

Jeżeli płatnik pomylił się na niekorzyść podatnika, np. zastosował niższe koszty uzyskania przychodu, albo po prostu pobrał za niską zaliczkę, wówczas powinien wystawić korektę PIT-11 z poprawnymi danymi odnośnie np. zaliczek i różnicę wpłacić z własnej kieszeni.

W wierszu ósmym wpisujemy wynagrodzenia otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Są to przychody otrzymane przez osoby należące do zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innego organu stanowiącego osoby prawnej (spółki z o.o., spółki akcyjnej, fundacji, stowarzyszenia itd.) na podstawie samego powołania (a nie w zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, zlecenie itd.).

W poz. 62 wpisujemy kwotę faktycznie otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika przychodów. W poz. 63 ujmujemy koszty uzyskania przychodu faktycznie zastosowane przez płatnika. Powinny one wynieść 111,25 zł miesięcznie, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości 2002,05 zł rocznie.

W poz. 64 wpisujemy różnicę: od kwoty z poz. 62 odejmujemy kwotę z poz. 63.

W poz. 65 wpisujemy kwotę faktycznie pobranych przez płatnika zaliczek.

Jeżeli płatnik pomylił się na niekorzyść podatnika, np. zastosował niższe koszty uzyskania przychodu, albo po prostu pobrał za niską zaliczkę, wówczas powinien wystawić korektę PIT-11 z poprawnymi danymi odnośnie np. zaliczek i różnicę wpłacić z własnej kieszeni.

Wiesz dziewiąty dotyczy kontraktów menadżerskich. Warto tu przypomnieć, że działalność w zakresie zarządzania, nawet wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, nigdy nie jest działalnością gospodarczą dla celów PIT i zawsze zarządzającemu wypełnia się PIT (podobnie jak np. zleceniobiorcy).

W poz. 66 wpisujemy kwotę faktycznie otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika przychodów. W poz. 67 ujmujemy koszty uzyskania przychodu faktycznie zastosowane przez płatnika. Powinny one wynieść 111,25 zł miesięcznie, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości 2002,05 zł rocznie.

W poz. 68 wpisujemy różnicę: od kwoty z poz. 66 odejmujemy kwotę z poz. 67.

W poz. 68 wpisujemy kwotę faktycznie pobranych przez płatnika zaliczek.

Jeżeli płatnik pomylił się na niekorzyść podatnika, np. zastosował niższe koszty uzyskania przychodu, albo po prostu pobrał za niską zaliczkę, wówczas powinien wystawić korektę PIT-11 z poprawnymi danymi odnośnie np. zaliczek i różnicę wpłacić z własnej kieszeni.

W wierszu dziesiątym ujmujemy wynagrodzenia z tytułu praw autorskich (ogólnie: z praw majątkowych, czyli m.in. przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw).

W poz. 70 wpisujemy kwotę faktycznie otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika przychodów. Są to kwoty faktycznie wypłacone w oparciu o rachunki (czy faktury VAT - po pomniejszeniu o VAT), a nie kwoty należne, czy kwoty, którymi obciążono płatnika, ale które nie zostały jeszcze wypłacone.

Jeżeli mamy do czynienia z umową zlecenia czy umową o dzieło, w której stosujemy koszty uzyskania przychodu właściwe dla twórców (50%), wówczas należy taki przychód wykazać właśnie tutaj, gdyż istotnym elementem umowy o dzieło jest umowa zbycia praw autorskich, i z tego tytułu naliczane jest wynagrodzenie. Sama nazwa się nie liczy.

W poz. 71 ujmujemy koszty uzyskania przychodu faktycznie zastosowane przez płatnika.

Koszty uzyskania niektórych przychodów co do zasady określa się:

 • z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu,
 • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu,
 • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej wyżej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. To jednak rozlicza podatnik w zeznaniu rocznym, nie wpisujemy tego w PIT-11.

W poz. 72 wpisujemy różnicę: od kwoty z poz. 70 odejmujemy kwotę z poz. 71.

W poz. 73 wpisujemy kwotę faktycznie pobranych przez płatnika zaliczek.

Jeżeli płatnik pomylił się na niekorzyść podatnika, np. zastosował niższe koszty uzyskania przychodu, albo po prostu pobrał za niską zaliczkę, wówczas powinien wystawić korektę PIT-11 z poprawnymi danymi odnośnie np. zaliczek i różnicę wpłacić z własnej kieszeni.

W wierszu jedenastym ujmujemy przychody z umowy aktywizacyjnej.  Więcej o umowie aktywizacyjnej związanej z ulgą na pomoc domową znaleźć można tutaj.

W poz. 74 wpisujemy kwotę przychodów brutto, jak na rachunkach (w przypadku faktur bez VATu), bez potrąceń (suma za cały rok). Wpisujemy jedynie świadczenia faktycznie wypłacone, a nie należne za dany rok (wypłata za grudzień 2008 r. wypłacona w styczniu 2009 r. wchodzi do PIT-11 za 2009, nie za 2008).

Nie wpisujemy tam przychodów zwolnionych z podatku (świadczenia bhp, za podróże służbowe w granicach limitu itd.). Nie uwzględniamy również przychodów, w stosunku do których zaniechano poboru podatków. Są to odrębne rozporządzenia Ministra Finansów.

W poz. 75 wpisujemy kwotę kosztów uzyskania przychodu faktycznie uwzględnioną przy obliczaniu zaliczki. Powinna ona co do zasady wynosić 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej wyżej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. To jednak rozlicza podatnik w zeznaniu rocznym, nie wpisujemy tego w PIT-11.

W poz. 76 wpisujemy różnicę: od kwoty z poz. 74 odejmujemy kwotę z poz. 75.

W poz. 77 wpisujemy kwotę faktycznie pobranych przez płatnika zaliczek.

Jeżeli płatnik pomylił się na niekorzyść podatnika, np. zastosował niższe koszty uzyskania przychodu, albo po prostu pobrał za niską zaliczkę, wówczas powinien wystawić korektę PIT-11 z poprawnymi danymi odnośnie np. zaliczek i różnicę wpłacić z własnej kieszeni.

Wiersz dwunasty to inne źródła. W tym miejscu wpisujemy wszystkie inne przychody opodatkowane według skali podatkowej, przy czym wpisujemy tu również kwotę podatku dochodowego zapłaconego przez płatnika za podatnika w przypadku, gdy płatnik pomylił się przy poborze zaliczki.

W poz. 78 i poz. 79 wpisujemy kwoty faktycznie wypłacone lub pozostawione do dyspozycji podatnika, w poz. 80 faktycznie pobrane zaliczki.

W poz. 81 wpisujemy składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), potrącone przez płatnika. Więcej o składkach ZUS podlegających odliczeniu znaleźć można tutaj.

Nawet jeśli podatnik odliczał składki za granicą, to i tak wpisujemy je do PIT-11. Podatnik sam sobie to rozliczy w zeznaniu rocznym.

W poz. 82 wpisujemy składki na ubezpieczenie zdrowotne, potrącone przez płatnika. Więcej o składkach ZUS na ubezpieczenia zdrowotne podlegających odliczeniu znaleźć można tutaj.

W przypadku składek polskich co do zasady wpisujemy składki od 7,75% podstawy wymiaru. W dużym skrócie przy składce potrąconej 9 zł wpisujemy w PIT-11 jedynie 7,75 zł. Przy mniejszych wypłatach może zdarzyć się jednak, że w danym miesiącu składka nie przekraczała 7,75% podstawy wymiaru i podlega odliczeniu w całości.

F. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku.

W poz. 83 podajemy przychody otrzymane z zagranicy:

 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
 • kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
 • renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

- pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

W poz. 84 wpisać należy dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 • pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Są to m.in. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z dotacji unijnych.

W poz. 85 należy odpowiedzieć, czy płatnik dołącza załącznik PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

G. Oświadczenie płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, jawne), będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność indywidualnie zawsze będzie to właściciel i nie trzeba nic zgłaszać.

Zeznanie roczne podpisuje płatnik lub osoba upoważniona albo pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być zgłoszone w urzędzie skarbowym, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia w gminie opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo może brzmieć następująco: Niniejszym upoważniam (y) Jana Pitowskiego do podpisania w moim (naszym) imieniu informacji PIT-11 . Jan Kowalski, adres, nip. Wystarczające też jest pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przed urzędem skarbowym w sprawach podatku dochodowego - ogólne do podpisywania zeznań i deklaracji itp. - w zależności od konkretnej sytuacji.

W poz. 86 podajemy imię osoby podpisującej PIT-11 (nie płatnika, chyba że płatnik osobiście podpisuje PIT-11). Jeżeli osoba ma dwa imiona - wpisujemy tylko jedno. Imię podajemy w formie niezdrobniałej (np. Katarzyna, a nie Kasia).

W poz. 87 podajemy nazwisko osoby podpisującej PIT-11 (nie płatnika, chyba że płatnik osobiście podpisuje PIT-11). W przypadku nazwisk dwuczłonowych wpisujemy koniecznie oba człony. 

W poz. 88 osoba określona w poz. 86-87 składa podpis. Podpis może być czytelny lub nieczytelny, wystarczy nawet parafka.

H. Adnotacje urzędu skarbowego

Część H. wypełnia urząd skarbowy.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 13-01-2009
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz