ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-37 on-line

Zobacz jak wysłac PIT przez internet - obejrzyj film

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2008r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-37 praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Strona 2

C. Dochody / straty ze źródeł przychodu

C.1. Dochody i straty podatnika

W poz. 39 należy wykazać sumę wszystkich przychodów ze źródła: stosunek pracy, służbowy, spółdzielczy, praca nakładcza i zasiłki ZUS wypłacone przez zakład pracy. Liczą się przychodu faktycznie otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika. Wartość należy przenieść z otrzymanych przez podatnika PIT-11 z rubryk 36 i 40. Nie otrzymanie PIT-11 nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia przychodu w zeznaniu rocznym. Więcej na ten temat tutaj. .

W poz. 40 wpisujemy sumę kosztów uzyskania przychodów, sumę z rubryk 37 i 41 otrzymanych PIT-11. Maksymalna kwota kosztów uzyskania przychodów, jaką można ująć w zeznaniu rocznym, wynosi:

  Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

Jeżeli podatnik wydał więcej na dojazdy i posiada imienne bilety okresowe, może wpisać koszty faktycznie poniesione. Więcej na ten temat tutaj.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody, do których mają zastosowanie koszty 50%, wówczas do tych przychodów stosuje koszty 50%, a do pozostałych wskazane w tabeli limity czy koszty określone biletami.

Poz. 41 i 42 to różnica: kwotę z pozycji 39 należy pomniejszyć o kwotę z poz. 40. Wynik dodatni (dochód) wpisujemy do poz. 41, a wynik ujemy (stratę) wpisujemy do poz. 42.

W poz. 43 wpisujemy sumę zaliczek odprowadzonych przez płatników (rubryka 39 informacji PIT-11).

W poz. 44 i 45 wpisać należy łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych (w tym renty strukturalne, renty socjalne) wraz ze wzrostami i dodatkami (z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych), a także świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne wypłacone przez organ rentowy (spisujemy je z rubryk 33 PIT-40A i PIT-11A).  Kosztów uzyskania przychodu nie wykazujemy, ustawowo wynoszą 0,- Nie ujmujemy tu rent i emerytur zagranicznych.

W poz. 46 wpisujemy łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy wykazanych w rubrykach 46 PIT-40A oraz w 34 PIT-11A.

Poz. 47-51 wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
 • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (niemniej jednak wynagrodzenie płatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą) za terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS to przychód z działalności gospodarczej), i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (np. spółek z o.o.);
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło poza działalnością gospodarczą, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością;
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W poz. 47 należy ująć przychody z działalności wykonywanej osobiście, wpisując kwotę przychodów wykazaną w otrzymanych PIT-11 (rubryki 54, 58, 62, 66), IFT-1/IFT-1R (rubryki 51, 55, 59) oraz w PIT-R. Jeżeli jednak podatnik otrzymał więcej niż jeden PIT-R, wówczas sam musi obliczyć przychód podlegający wpisaniu do PITu rocznego. W takim wypadku podatnik sam ustala kwotę przychodu (diet) za każdy poszczególny miesiąc danego roku od wszystkich płatników łącznie. W każdym miesiącu oddzielnie ustala nadwyżkę ponad 2280 zł. Sumę tych nadwyżek z całego roku wpisuje do poz. 64 (opodatkowane są tylko nadwyżki ponad tę kwotę).

W poz. 48 wpisujemy koszty uzyskania przychodu - kwoty uwzględnione przez płatników są wykazywana w rubrykach 55, 59, 63, 67 informacji PIT-11 oraz w odpowiednich pozycjach kolumny f części D informacji IFT-1 (głównie rubryki 52, 56, 60). Czasem płatnicy wymieniają w ramach działalności wykonywanej osobiście koszty uzyskania przychodu 50% (np. przy umowie o dzieło). Nie jest to prawidłowe. Co do zasady należałoby taki przychód ująć w ramach praw autorskich, jednak zazwyczaj urzędy nie korygują wpisania takich przychodów zgodnie z PIT-11 do działalności wykonywanej osobiście.

W przypadku gdy chodzi o:

 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (np. spółek z o.o.);
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

koszty uzyskania nie mogą być większe niż 1335 zł rocznie (111,25 zł miesięcznie) dla każdego z tych trzech tytułów odrębnie. W przypadku osiągania większej ilości przychodów z jednego z tych trzech tytułów, dla tego tytułu koszty mogą wynieść 2002,05 zł rocznie.

W pozostałych przypadkach koszty uzyskania przychodu wyniosą 20% przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne (w tym zagraniczne). Jeżeli podatnik posiada dowody zapłaty i faktury dowodzące, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż ryczałt 20%. to koszty uzyskania wpisać należy w wysokości faktycznie poniesionej, bez względu na wpis w informacji PIT-11.

Poz. 49 i 50 to różnica: kwotę z pozycji 47 należy pomniejszyć o kwotę z poz. 48. Wynik dodatni (dochód) wpisujemy do poz. 49, a wynik ujemy (stratę) wpisujemy do poz. 50.

W poz. 51 należy wykazać sumę należnych zaliczek z działalności wykonywanej osobiście. Kwota zaliczek pobranych przez płatnika wykazywana jest w informacji PIT-11 w rubrykach 57, 61, 65, 69 oraz IFT-1/IFT-1R w rubryce 53, 57, 61.

W poz. 52-56 wykazujemy przychody z praw majątkowych, w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. 
W poz. 52 wykazać należy sumę faktycznie otrzymanych przychodów (między innymi rubryka 70 informacji PIT-11 i rubryka 47 informacji IFT-1/IFT-1R).

W poz. 53 należy wykazać koszty uzyskania przychodów (kwotę kosztów uwzględnioną przez płatnika, płatnik wykazuje w rubryce 71 informacji PIT-11).

Koszty uzyskania przychodów z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu,
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

- w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli podatnik może udowodnić, że koszty uzyskania ww. przychodów były wyższe niż ryczałt 50%, wpisuje je wówczas do zeznania w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Poz. 54 i 55 to różnica: kwotę z pozycji 52 należy pomniejszyć o kwotę z poz. 53. Wynik dodatni (dochód) wpisujemy do poz. 54, a wynik ujemy (stratę) wpisujemy do poz. 55.

W poz. 56 należy wpisać sumę należnych zaliczek, pobranych przez płatnika. Kwota zaliczek pobranych przez płatnika wykazana jest w rubryce 73 informacji PIT-11 i w rubryce 49 informacji IFT-1/IFT-1R.

Poz. 57-61 wypełniają podatnicy osiągający przychody z tzw. innych źródeł, tzn.podatnicy, którzy:

 • uzyskali przychody m.in. w postaci:
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • stypendiów,
  • świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  • należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej,
  • emerytury - renty z zagranicy,
 • uzyskali przychody z odpłatnego zbycia innych rzeczy niż nieruchomości, prawa spółdzielcze czy użytkowanie wieczyste (przede wszystkim chodzi o ruchomości), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy;
 • są obowiązani wykazać kwoty uprzednio odliczone od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe lub budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których utracili  prawo, np. w związku z otrzymaniem zwrotu uprzednio odliczonych wydatków lub zaistnienia zdarzeń dotyczących utraty prawa do ulgi z tytułu budownictwa wielorodzinnego na wynajem (więcej o ulgach można przeczytać w dziale PITy roczne - menu na niniejszej stronie, po lewej),
 • w roku podatkowym otrzymali zwrot darowizny, którą uprzednio odliczyli od dochodu w PIT rocznym,
 • uzyskali przychody ze źródeł, od których płatnik i podatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek w ciągu roku;
 • uzyskali inne przychody opodatkowane według skali podatkowej wyżej nie wymienione.

W poz. 57 wykazujemy kwotę przychodów między innymi na podstawie informacji PIT-11 (rybryki 42, 45, 48, 51, 74, 78), informacji PIT-8C (rubryka 42), informacji PIT-11A (rubryka 35), kwotę wynikającą z informacji PIT-8S.

W 2008 r. wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, jeżeli stypendysta przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi odpowiednie oświadczenie o braku innych dochodów.

Jeżeli stypendysta otrzymał stypendium zwolnione z podatku od jednego podmiotu, to w poz. 57 i 59 uwzględnia kwotę wykazaną w rubryce 84 informacji PIT-8S. Jeżeli otrzymał stypendia od więcej niż jednego płatnika, to w poz. 57 i 50 uwzględnia nadwyżkę ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. W tym celu trzeba zsumować kwoty stypendiów otrzymane za każdy miesiąc i nadwyżkę ponad 380 zł miesięcznie wpisać do poz. 57 i 59 zeznania.

W poz. 58 wykazujemy koszty uzyskania przychodów. Koszty uwzględnione przez płatnika (od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej) płatnik wykazuje w rubryce 75 informacji PIT-11. Koszty uzyskania przychodów nie przysługują od przychodów z tytułu:

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • stypendiów,
 • świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • emerytur - rent z zagranicy.

Poz. 59 i 60 to różnica: kwotę z pozycji 57 należy pomniejszyć o kwotę z poz. 58. Wynik dodatni (dochód) wpisujemy do poz. 59, a wynik ujemy (stratę) wpisujemy do poz. 60.

W poz. 61 wskazać należy sumę należnych zaliczek. Kwoty tych zaliczek, pobranych wcześniej przez płatnika, podatnik znajdzie w wykazuje w PIT-11 (rubryki 44, 47, 50, 53, 77, 80), w PIT-8S (rubryka 85) oraz w PIT-11A (rubryka 36).

Poz. 62-65 to sumy wszystkich wierszy powyżej. W wierszu tym nie ma miejsca na sumę strat, ponieważ każdą stratę w danym roku z danego źródła rozliczamy oddzielnie od strat z tego samego źródła przychodów w latach następnych (ma znaczenie, z jakiego źródła przychodu jest dana strata).  

Nie otrzymanie informacji PIT-11, PIT-8S itd. nie zwalnia podatnika z obowiązku wykazania dochodów w zeznaniu rocznym PIT. Więcej na ten temat tutaj.

C.2. Dochody i straty małżonka

Część C.2. dotyczy małżonka czyli osoby, której NIP znajduje się w poz. 2 zeznania rocznego. W przypadku zeznania wspólnego wypełniamy poz. 1-2, przy czym nie ma znaczenia, czy w poz. 1 znajdą się dane mężczyzny, a w poz. 2 - kobiety, czy też odwrotnie. Ważne jest, aby w całej deklaracji konsekwentnie stosować przyjęte założenia, czyli jeśli w poz. 1 znalazł się NIP kobiety (żony), wtedy wszędzie jako podatnik występuje kobieta (żona), a jako małżonek - mężczyzna (mąż).

W poz. 66 należy wykazać sumę wszystkich przychodów ze źródła: stosunek pracy, służbowy, spółdzielczy, praca nakładcza i zasiłki ZUS wypłacone przez zakład pracy. Liczą się przychodu faktycznie otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika. Wartość należy przenieść z otrzymanych przez podatnika PIT-11 z rubryk 36 i 40. Nie otrzymanie PIT-11 nie zwalnia podatnika - małżonka z obowiązku rozliczenia przychodu w zeznaniu rocznym. Więcej na ten temat tutaj. .

W poz. 67 wpisujemy sumę kosztów uzyskania przychodów, sumę z rubryk 37 i 41 otrzymanych PIT-11. Maksymalna kwota kosztów uzyskania przychodów, jaką można ująć w zeznaniu rocznym, wynosi:

  Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

Jeżeli podatnik - małżonek wydał więcej na dojazdy i posiada imienne bilety okresowe, może wpisać koszty faktycznie poniesione. Więcej na ten temat tutaj.

Jeżeli podatnik - małżonek uzyskuje przychody, do których mają zastosowanie koszty 50%, wówczas do tych przychodów stosuje koszty 50%, a do pozostałych wskazane w tabeli limity czy koszty określone biletami.

Poz. 68 i 69 to różnica: kwotę z pozycji 66 należy pomniejszyć o kwotę z poz. 67. Wynik dodatni (dochód) wpisujemy do poz. 68, a wynik ujemy (stratę) wpisujemy do poz. 69.

W poz. 70 wpisujemy sumę zaliczek odprowadzonych przez płatników (rubryka 39 informacji PIT-11).

W poz. 71 i 72 wpisać należy łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych (w tym renty strukturalne, renty socjalne) wraz ze wzrostami i dodatkami (z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych), a także świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne wypłacone przez organ rentowy (spisujemy je z rubryk 33 PIT-40A i PIT-11A).  Kosztów uzyskania przychodu nie wykazujemy, ustawowo wynoszą 0,- Nie ujmujemy tu rent i emerytur zagranicznych.

W poz. 73 wpisujemy łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy wykazanych w rubrykach 46 PIT-40A oraz w 34 PIT-11A.

Poz. 74-78 wypełniają podatnicy - małżonkowie uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
 • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (niemniej jednak wynagrodzenie płatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą) za terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS to przychód z działalności gospodarczej), i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (np. spółek z o.o.);
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło poza działalnością gospodarczą, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością;
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W poz. 74 należy ująć przychody z działalności wykonywanej osobiście, wpisując kwotę przychodów wykazaną w otrzymanych PIT-11 (rubryki 54, 58, 62, 66), IFT-1/IFT-1R (rubryki 51, 55, 59) oraz w PIT-R. Jeżeli jednak podatnik - małżonek otrzymał więcej niż jeden PIT-R, wówczas sam musi obliczyć przychód podlegający wpisaniu do PITu rocznego. W takim wypadku podatnik - małżonek sam ustala kwotę przychodu (diet) za każdy poszczególny miesiąc danego roku od wszystkich płatników łącznie. W każdym miesiącu oddzielnie ustala nadwyżkę ponad 2280 zł. Sumę tych nadwyżek z całego roku wpisuje do poz. 64 (opodatkowane są tylko nadwyżki ponad tę kwotę).

W poz. 75 wpisujemy koszty uzyskania przychodu - kwoty uwzględnione przez płatników są wykazywana w rubrykach 55, 59, 63, 67 informacji PIT-11 oraz w odpowiednich pozycjach kolumny f części D informacji IFT-1 (głównie rubryki 52, 56, 60). Czasem płatnicy wymieniają w ramach działalności wykonywanej osobiście koszty uzyskania przychodu 50% (np. przy umowie o dzieło). Nie jest to prawidłowe. Co do zasady należałoby taki przychód ująć w ramach praw autorskich, jednak zazwyczaj urzędy nie korygują wpisania takich przychodów zgodnie z PIT-11 do działalności wykonywanej osobiście.

W przypadku gdy chodzi o:

 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (np. spółek z o.o.);
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

koszty uzyskania nie mogą być większe niż 1335 zł rocznie (111,25 zł miesięcznie) dla każdego z tych trzech tytułów odrębnie. W przypadku osiągania większej ilości przychodów z jednego z tych trzech tytułów, dla tego tytułu koszty mogą wynieść 2002,05 zł rocznie.

W pozostałych przypadkach koszty uzyskania przychodu wyniosą 20% przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne (w tym zagraniczne). Jeżeli podatnik - małżonek posiada dowody zapłaty i faktury dowodzące, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż ryczałt 20%. to koszty uzyskania wpisać należy w wysokości faktycznie poniesionej, bez względu na wpis w informacji PIT-11.

Poz. 76 i 77 to różnica: kwotę z pozycji 74 należy pomniejszyć o kwotę z poz. 75. Wynik dodatni (dochód) wpisujemy do poz. 76, a wynik ujemy (stratę) wpisujemy do poz. 77.

W poz. 78 należy wykazać sumę należnych zaliczek z działalności wykonywanej osobiście. Kwota zaliczek pobranych przez płatnika wykazywana jest w informacji PIT-11 w rubrykach 57, 61, 65, 69 oraz IFT-1/IFT-1R w rubryce 53, 57, 61.

W poz. 79-83 wykazujemy przychody z praw majątkowych, w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. 
W poz. 79 wykazać należy sumę faktycznie otrzymanych przychodów (między innymi rubryka 70 informacji PIT-11 i rubryka 47 informacji IFT-1/IFT-1R).

W poz. 80 należy wykazać koszty uzyskania przychodów (kwotę kosztów uwzględnioną przez płatnika, płatnik wykazuje w rubryce 71 informacji PIT-11).

Koszty uzyskania przychodów z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu,
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

- w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli podatnik może udowodnić, że koszty uzyskania ww. przychodów były wyższe niż ryczałt 50%, wpisuje je wówczas do zeznania w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Poz. 81 i 82 to różnica: kwotę z pozycji 79 należy pomniejszyć o kwotę z poz. 80. Wynik dodatni (dochód) wpisujemy do poz. 81, a wynik ujemy (stratę) wpisujemy do poz. 82.

W poz. 83 należy wpisać sumę należnych zaliczek, pobranych przez płatnika. Kwota zaliczek pobranych przez płatnika wykazana jest w rubryce 73 informacji PIT-11 i w rubryce 49 informacji IFT-1/IFT-1R.

Poz. 84-88 wypełniają podatnicy osiągający przychody z tzw. innych źródeł, tzn.podatnicy, którzy:

 • uzyskali przychody m.in. w postaci:
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • stypendiów,
  • świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  • należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej,
  • emerytury - renty z zagranicy,
 • uzyskali przychody z odpłatnego zbycia innych rzeczy niż nieruchomości, prawa spółdzielcze czy użytkowanie wieczyste (przede wszystkim chodzi o ruchomości), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy;
 • są obowiązani wykazać kwoty uprzednio odliczone od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe lub budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których utracili  prawo, np. w związku z otrzymaniem zwrotu uprzednio odliczonych wydatków lub zaistnienia zdarzeń dotyczących utraty prawa do ulgi z tytułu budownictwa wielorodzinnego na wynajem (więcej o ulgach można przeczytać w dziale PITy roczne - menu na niniejszej stronie, po lewej),
 • w roku podatkowym otrzymali zwrot darowizny, którą uprzednio odliczyli od dochodu w PIT rocznym,
 • uzyskali przychody ze źródeł, od których płatnik i podatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek w ciągu roku;
 • uzyskali inne przychody opodatkowane według skali podatkowej wyżej nie wymienione.

W poz. 84 wykazujemy kwotę przychodów między innymi na podstawie informacji PIT-11 (rybryki 42, 45, 48, 51, 74, 78), informacji PIT-8C (rubryka 42), informacji PIT-11A (rubryka 35), kwotę wynikającą z informacji PIT-8S.

W 2008 r. wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, jeżeli stypendysta przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi odpowiednie oświadczenie o braku innych dochodów.

Jeżeli stypendysta otrzymał stypendium zwolnione z podatku od jednego podmiotu, to w poz. 57 i 59 uwzględnia kwotę wykazaną w rubryce 84 informacji PIT-8S. Jeżeli otrzymał stypendia od więcej niż jednego płatnika, to w poz. 57 i 50 uwzględnia nadwyżkę ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. W tym celu trzeba zsumować kwoty stypendiów otrzymane za każdy miesiąc i nadwyżkę ponad 380 zł miesięcznie wpisać do poz. 57 i 59 zeznania.

W poz. 85 wykazujemy koszty uzyskania przychodów. Koszty uwzględnione przez płatnika (od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej) płatnik wykazuje w rubryce 75 informacji PIT-11. Koszty uzyskania przychodów nie przysługują od przychodów z tytułu:

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • stypendiów,
 • świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • emerytur - rent z zagranicy.

Poz. 86 i 87 to różnica: kwotę z pozycji 84 należy pomniejszyć o kwotę z poz. 85. Wynik dodatni (dochód) wpisujemy do poz. 86, a wynik ujemy (stratę) wpisujemy do poz. 87.

W poz. 88 wskazać należy sumę należnych zaliczek. Kwoty tych zaliczek, pobranych wcześniej przez płatnika, podatnik - małżonek znajdzie w wykazuje w PIT-11 (rubryki 44, 47, 50, 53, 77, 80), w PIT-8S (rubryka 85) oraz w PIT-11A (rubryka 36).

Poz. 89-92 to sumy wszystkich wierszy powyżej. W wierszu tym nie ma miejsca na sumę strat, ponieważ każdą stratę w danym roku z danego źródła rozliczamy oddzielnie od strat z tego samego źródła przychodów w latach następnych (ma znaczenie, z jakiego źródła przychodu jest dana strata).  

Nie otrzymanie informacji PIT-11, PIT-8S itd. nie zwalnia podatnika - małżonka z obowiązku wykazania dochodów w zeznaniu rocznym PIT. Więcej na ten temat tutaj.

D. Odliczenia od dochodu

W poz. 93 podatnik (w poz. 94 podatnik - małżonek) wpisuje kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, jaką może odliczyć. Każdy z małżonków odlicza tylko własne składki, tzn. składki opłacone przez siebie na ubezpieczenie własne i osoby z nim współpracującej. Nie wszystkie składki podlegają odliczeniu.  Więcej na temat odliczania składek na ubezpieczenia społeczne (składek ZUS) można przeczytać tutaj. Jako że nie można odliczyć więcej, niż wynosi dochód po odliczeniach dokonanych wcześniej, to:

 • kwota składek odliczana w poz. 93 nie może przekroczyć kwoty z poz. 64.
 • kwota składek odliczana w poz. 94 nie może przekroczyć kwoty z poz. 91.

Nowością w roku 2008 jest możność odliczenia składek zapłaconych za granicą. Składki te uwzględniamy w poz. 93 i 94, jednak wyszczególniamy je odrębnie w poz. 95 (podatnik) i poz. 96 (podatnik - małżonek). Chodzi o składki zapłacone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i dodatkowo Norwegia i Islandia), lub w Konfederacji Szwajcarskiej - pod pewnymi warunkami. Więcej na ten temat tutaj.

W poz. 97  i poz. 98 wykonujemy następujące działania matematyczne:

Poz. 97 = Poz. 98 =
+ poz. 64 + poz. 91
- poz. 93 - poz. 94

W poz. 99 podatnik wpisuje kwotę odliczeń wykazaną w rubryce 28 załącznika PIT/O. W poz. 100 podatnik - małżonek wpisuje kwotę odliczeń wykazaną w rubryce 29 załącznika PIT/O.

Kwota z poz. 99 nie może być większa od kwoty z poz. 97, a kwota z poz. 100 nie może być większa od kwoty z poz. 98.

W poz. 101 wpisujemy kwotę ulgi budowlanej odsetkowej:

 • z rubryki 34 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia wspólnego małżonków, albo
 • z rubryki 34 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby stanu wolnego, albo
 • z rubryki 37 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby wykazanej w PIT/D jako podatnik (będzie to podatnik w rozumieniu zeznania rocznego PIT-37), albo
 • z rubryki 38 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby wykazane w PIT/D jako małżonek (będzie to podatnik w rozumieniu zeznania rocznego PIT-37).

Ulga budowlana odsetkowa to odliczenie od dochodu z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W roku 2008 można odliczyć po raz pierwszy odsetki od kredytów refinansowych, i to nawet zapłacone w latach 2002-2007. Więcej na temat ulgi budowlanej odsetkowej znaleźć można tutaj.

Kwota z poz. 101 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 97 i 98, pomniejszonej o sumę kwot z poz. 99 i 100.

Poz. 102-104 dotyczą odliczeń mieszkaniowych od dochodu, wykazanych w PIT/D. Są to odliczenia już nie obowiązujące, dokonywane na zasadzie praw nabytych. Nieco więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj.

W poz. 102 wpisujemy kwotę odliczeń:

 • z rubryki 44 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia wspólnego małżonków, albo
 • z rubryki 44 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby stanu wolnego, albo
 • z rubryki 47 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby wykazanej w PIT/D jako podatnik (będzie to podatnik w rozumieniu zeznania rocznego PIT-37), albo
 • z rubryki 48 załącznika PIT/D w przypadku rozliczenia indywidualnego osoby wykazane w PIT/D jako małżonek (będzie to podatnik w rozumieniu zeznania rocznego PIT-37).

W poz. 103 wpisać należy wydatki do odliczenia w roku 2008. Kwota z poz. 103 nie może być większa niż suma poz. 97 i 98, pomniejszonej o kwoty z poz. 99, 100 i 101 (nie można odliczyć w roku 2008 więcej, niż wynosi dochód). Jeżeli kwota ta jest za duża - ulega zmniejszeniu do sumy poz. 97 i 87 pomniejszonej o kwoty z poz. 99, 100 i 101. Różnicę - to zmniejszenie - wpisujemy do poz. 104 (czyli będzie to poz. 102 pomniejszona o poz. 103).

W poz. 105 wykonujemy następujące działania matematyczne:

Poz. 105 =
+ poz. 97
+ poz. 98
- poz. 99
- poz. 100
- poz. 101
- poz. 103

E. Obliczenie podatku

Poz. 106 to podstawa opodatkowania. W przypadku zeznań indywidualnych należy tu wpisać kwotę z poz. 105. W przypadku rozliczeń z małżonkiem, ze zmarłym małżonkiem czy jako osoba wspólnie wychowująca dziecko należy wpisać połowę kwoty z poz. 105.

Kwota w poz. 106 powinno zostać zaokrąglona w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych w górę, czyli np. 1700,49 to 1700,- a 1700,50 to 1701.

W poz. 107 wpisać należy podatek obliczony według skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
  44'490 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44'490 zł 85'528 zł 7'866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44'490 zł
85'528 zł   20'177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85'528 zł

Odpowiedni kalkulator znaleźć można na naszych stronach tutaj.

Większość podatników rozliczy się metodą następującą:

Kwotą wyjściową jest kwota z poz. 106. W przypadku rozliczeń wspólnych z małżonkiem, ze zmarłym małżonkiem oraz na zasadach dla osób samotnie wychowujących dziecko podatek obliczony według skali podatkowej od kwoty z poz. 106 mnożymy przez dwa i dopiero wtedy wpisujemy do poz. 106. W przypadku zeznań indywidualnych wpisujemy kwotę obliczoną według skali podatkowej od kwoty z poz. 106 (nie mnożymy).

W poz. 108 należy dokonać doliczeń do podatku (w przypadku rozliczeń wspólnych - dotyczących obojga małżonków). Obowiązek doliczeń dotyczy osób:

 • które skorzystały z odliczeń od dochodu (przychodu) z tytułu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (nieco więcej na ten temat tutaj), a następnie:
  • wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład;
  • w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy;
  • po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu;
  • wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę;
  • przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych;
 • które poniosły wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację (więcej na ten temat tutaj), a następnie otrzymały zwrot wydatkowanych kwot, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu;
 • które dokonały wpłaty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego na starych zasadach (wpłata dotycząca najpóźniej PITu rocznego za 2006 r.; więcej na temat starych zasad 1% przeczytać można tutaj);
 • które otrzymały zwrot dokonanej darowizny (więcej na temat tych odliczeń tutaj);
 • które otrzymały zwrot podatku zapłaconego za granicą i odliczonego wcześniej w Polsce (więcej na temat tych odliczeń można przeczytać tutaj).

Osoby te dokonują doliczeń w zeznaniu rocznym PIT za rok, w którym nastąpiły ww. zdarzenia.

Kwoty ww. można doliczyć w różnych zeznaniach, wg wyboru podatnika. Nawet wypelniając kilka zeznań podatnik dokonuje doliczeń jednej kwoty tylko raz, w jednym zeznaniu.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 05-01-2009
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz