ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-37 on-line

Zobacz jak wysłac PIT przez internet - obejrzyj film

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2008r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-4R strona 1

W poz. 1 należy wpisać numer identyfikacji podatkowej NIP pracodawcy, zlecenibiorcy - słowem: płatnika wypełniającego PIT-4R.

Każdy podatnik czy płatnik posiada NIP. Jeżeli go nie posiada w dniu składania PIT-4R - powinien złożyć jako załącznik druk NIP-1 lub NIP-3. Jeżeli w związku z zatrudnieniem złożył NIP-3 poprzez płatnika, powinien upewnić się, że NIP-3 został przekazany do urzędu skarbowego - i poczekać na dokument podający numer NIP. Gdyby nie nadszedł do końca kwietnia - można złożyć formularz bez numeru NIP, ale z pismem wyjaśniającym, potwierdzającym w szczególności wcześniejsze zgłoszenie NIP.

Poz. 2-3 nie wypełniamy, są to dane wpisywane przez pracowników urzędu skarbowego.

W poz. 4 wpisujemy rok, za jaki składamy PIT-4R. W roku 2009 składamy PIT-4R za rok 2008 i wpisujemy zatem "2008".

A. Miejsce i cel składania deklaracji

W poz. 5 wpisać należy urząd skarbowy, do którego adresowany jest PIT-4R. PIT-4R złożyć należy w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania płatnika - czyli pracodawcy, zleceniodawcy itp. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania. W związku ze zmianami przepisów meldunki zostają obecnie zniesione. Miejsce zamieszkania podane w PIT rocznym musi być zgodne z miejscem zamieszkania podanym przez podatnika w ewidencji podatników na druku NIP. W przypadku różnic trzeba sprawę wyjaśnić.

W przypadku płatników nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne, spółki cywilne, jawne itd.) właściwy będzie urząd skarbowy siedziby płatnika, a w braku siedziby - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

W poz. 5 nie trzeba podawać adresu, wystarczy sama nazwa urzędu skarbowego, np. Drugi Urząd Skarbowy w Poznaniu. Adres można podać. Wyszukiwarkę urzędów skarbowych znaleźć można tutaj.

Jeżeli ktoś nie ma miejsca zamieszkania żadnego w ogóle, właściwy będzie urząd skarbowy miejsca pobytu.

Poz. 6 zawiera określenie celu składania PIT-4R. Podatnicy składający informację PIT-4R po raz pierwszy zakreślają kwadracik nr 1. Podatnicy składający korektę - kwadracik nr 2. Jeżeli podatnik złożył informację według nieodpowiedniego wzoru (np. na wzorze z lat ubiegłych), wówczas zakreśla kwadracik nr 1, ale składa też pismo wnosząc o anulowanie poprzednio niepotrzebnie złożonego PIT-4R. Jeżeli podatnik składa korektę PIT-4R (kwadracik nr 2), musi zarazem złożyć pismo uzasadniające korektę. Powinno ono zawierać dane podatnika imię nazwisko, adres, nip, telefon oraz zwrot np. "Niniejszym składam korektę informacji PIT-4R, gdyż pomyliłem się i nie uwzględniłem ... / gdyż omyłkowo uwzględniłem ... / gdyż błędnie wpisałem kwotę z poz. .... z powodu ....". Więcej o korektach zeznań i deklaracji podatkowych przeczytać można tutaj.

W przypadku, gdy pracodawca wykazał np. wyższy dochód niż powinien, i odprowadził od niego wyższą zaliczkę niż powinien, koryguje PIT-11, ale wpisuje faktycznie pobraną wyższą zaliczkę. Pracownik zaliczkę rozliczy w zeznaniu rocznym i ją odzyska. Pracodawca nie koryguje jednak kwot zaliczek w PIT-4R, bo już odprowadził zaliczkę i wykazał ją w PIT-11.

B. Dane płatnika

W części B. wpisujemy dane płatnik - pracodawcy, zleceniodawcy, wypłacającego jakieś świadczenie. Gdy dane zmieniły się, wpisujemy zawsze dane aktualne w dniu wypełniania PIT-4R, uzgodnione z ewidencją podatników (druki NIP).

B.1. Dane identyfikacyjne

W poz. 7 płatnik zaznacza kwadracik dotyczący jego statusu prawnego. Osoba fizyczna wypełniająca PIT-11 jako osoba prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie zaznacza kwadrat 2 - osoba fizyczna. Pozostali zaznaczają kwadrat 1 - będą to spółki (w tym cywilne), fundacje, stowarzyszenia, urzędy, szkoły itd.

W poz. 8 płatnik - osoba fizyczna wpisuje po kolei: Nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia i numer PESEL

W przypadku nazwisk dwuczłonowych wpisujemy koniecznie oba człony. Jeżeli podatnik ma dwa imiona - wpisujemy tylko jedno. Imię podajemy w formie niezdrobniałej (np. Katarzyna, a nie Kasia). Datę urodzenia podajemy w dowolnej formie powszechnie przyjętej np. dzień - miesiąc - rok. Wpisujemy też numer PESEL, jeżeli płatnik go posiada. Obecnie numer PESEL nadawany jest przy urodzeniu, więc nie posiadać go będą jedynie płatnicy, którzy do Polski przyjechali z zagranicy.

W poz. 8 pozostali płatnicy wpisują po kolei nazwę pełną i REGON. Nazwa pełna musi być zgodna z dokumentami rejestrowymi, np. KRS czy z GUSu (zaświadczenie REGON) w przypadku spółek cywilnych nie wpisanych do KRS. Nr REGON spisujemy z zaświadczenia, 9 cyfr.

B.2. Adres siedziby / adres zamieszkania

W części B.2. płatnicy - osoby fizyczne zawsze wpisują adres miejsca zamieszkania, zgodny ze zgłoszony w ewidencji podatników na druku NIP-1. Nigdy nie wpisujemy adresu siedziby. Pozostali płatnicy wpisują siedzibę zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. Spółki cywilne podają adres taki jak np. w GUS (REGON).

W poz. 9 wpisujemy kraj miejsca zamieszkania, wystarczy wpisać "Polska" albo "Rzeczp. Polska", jeżeli jest to rzeczywiście Polska. Może to być inne państwo - w przypadku osób zamieszkałych za granicą. W poz. 10 wpisujemy nazwę województwa - a nie miasta wojewódzkiego, np. "mazowieckie" zamiast "Warszawa". Podobnie w poz. 11 - powiat: "poznański", a nie "Poznań". W przypadku miast powiatowych - dawnych wojewódzkich należy rozróżnić powiaty miejskie, np. "kaliski grodzki" oraz "kaliski ziemski". W poz. 12 podajemy miejscowość, w której znajduje się siedziba gminy. W poz. 13 podajemy ulicę. Można stosować zwyczajowo przyjęte skróty, np. "ul. J. Piłsudskiego" zamiast "ul. Józefa Piłsudskiego". Urzędnik odczytujący deklarację PIT-4R uzna taką różnicę. Należy unikać skróceń nietypowych typu "B. Chrobrego" zamiast "Bolesława Chrobrego", oraz skróceń niezgodnych z zasadami języka polskiego czy nie stosowanych zwyczajowo, np. "ul. PŚ" zamiast "ul. Powstańców Śląskich" (bo co to właściwie znaczy "PŚ"?). Jeżeli jest to adres nie zawierający ulicy, a jedynie numer domu (np. "Wilkanów 113"), pozycji tej nie wypełniamy. W poz. 14 podajemy numer posesji, zgodnie z oficjalnym zapisem (czyli raczej "6-8" zamiast "6/8"). W poz. 15 podajemy numer lokalu - dotyczy to budynków wielorodzinnych. W przypadku domków jednorodzinnych pozycji tej nie wypełniamy. W poz. 16 podajemy miejscowość - w przypadku adresów wiejskich może to być miejscowość nie będąca siedzibą gminy. W poz. 17 podajemy kod pocztowy zgodnie ze spisem Poczty Polskiej. Zdarza się czasem, że kod pocztowy w spisie jest inny, niż stosowany w praktyce. Wiąże się to czasem z tym, że nie wszystkie urzędy pocztowe mają swoich doręczycieli (np. w Kaliszu, wlkp., stosuje się kod 62-800 dla całego miasta, choć w spisie kodów jest więcej). W każdym razie kod powinien być zgodny z danymi z deklaracji NIP. W poz. 18 wpisujemy miejscowość, w której znajduje się poczta dla danego kodu pocztowego. Nie musi to być miejscowość, w której jest dany adres, ani nawet siedziba gminy. Decyduje właściwość miejscowa urzędów pocztowych.

C. Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego

W części C. wpisujemy zaliczki już pomniejszone o podlegającą odliczeniu składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czyli kwotę, którą płatnik pobrał i którą jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego.

Wiersz 1 wypełniają płatnicy:

  • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane zakładami pracy, które są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej;
  • komornicy wypłacający należności wymienione wyżej;
  • podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

W poz. 19-24 oraz poz. 31-36 należy wpisać liczbę podatników, którym w danym miesiącu podatnik miał obowiązek rozliczać zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli zaliczka wyniosła 0,- (bo za mała kwota dochodu, albo odliczenia składki zdrowotnej przekroczyły wstępnie należną zaliczkę), wtedy daną osobę liczymy jako jednego podatnika, pomimo niepobrania zaliczki.

W danym miesiącu uwzględniamy wypłaty dokonane w danym miesiącu, bez względu na okres, którego dotyczą. Nie ma też znaczenia, czy stosunek prawny (np. stosunek pracy) trwa, czy wypłata dokonywana jest już po jego zakończeniu - daną osobę liczymy, jeśli otrzymuje wypłatę.

W poz. 25-30 oraz poz. 37-42 należy wpisać kwotę należnych zaliczek, po odliczeniach, chodzi o kwoty, które podatnik powinien odprowadzić do urzędu skarbowego. Zaliczki podlegają zaokrągleniu (końcówki mniejsze niż 50 groszy pomijamy, końcówki 50 groszy i więcej zaokrąglamy w górę do pełnego złotego). Jeżeli omyłkowo pobrano zaliczkę niezaokrągloną, taką niezaokrągloną zaliczkę uwzględniamy w PIT-4R.

W danym miesiącu uwzględniamy zaliczki potrącone w danym miesiącu, choć są płatne do 20-ego dnia miesiąca następnego.

W przypadku ograniczenia poboru zaliczek na wniosek podatnika (wiersz 4, poz. 67 i nast.), wpisujemy pelne kwoty należne bez ograniczenia poboru.

Na przykład:

Jan Pitowski ma dwóch pracowników. Od wypłat dokonanych w styczniu 2008 r. za pracę w grudniu 2007 r. pobrał zaliczkę od pierwszego pracownika 10 zł. Drugiemu pracownikowi zaliczki nie potrącono, gdyż wypłata wyniosła 200 zł i zaliczka nie wystąpiła (pracownik rozpoczął pracę pod koniec grudnia).

Zatem odnośnie wypłat dokonanych w styczniu Jan Pitowski wpisze w poz. 19 "2", a w poz. 25 "10,00".

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 19-01-2009
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz