ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2009r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-11 strona 1

W poz. 1 należy wpisać numer identyfikacji podatkowej NIP pracodawcy, zlecenibiorcy - słowem: płatnika wypełniającego PIT-11.

Każdy podatnik czy płatnik posiada NIP. Jeżeli go nie posiada w dniu składania PIT-11 - powinien złożyć jako załącznik druk NIP-1 lub NIP-3. Jeżeli w związku z zatrudnieniem złożył NIP-3 poprzez płatnika, powinien upewnić się, że NIP-3 został przekazany do urzędu skarbowego - i poczekać na dokument podający numer NIP. Gdyby nie nadszedł do końca kwietnia - można złożyć formularz bez numeru NIP, ale z pismem wyjaśniającym, potwierdzającym w szczególności wcześniejsze zgłoszenie NIP.

Poz. 2-3 nie wypełniamy, są to dane wpisywane przez pracowników urzędu skarbowego.

W poz. 4-5 wpisujemy daty początku i końca okresu odprowadzania zaliczek.

Obowiązek ten powstaje z dniem nawiązania stosunku (czyli zawarcia umowy), a jeśli umowę zawarto przed dniem rozpoczęcia jej wykonywania - będzie to pierwszy dzień wykonywania pracy. Data w poz. 4 nie może być też nigdy późniejsza niż pierwsza wypłata.

Na przykład:

Umowę o pracę zawarto 01.11.2009 r., a dzień rozpoczęcia pracy ustalono na 15.11.2009 r. Jeżeli przed 15.11.2009 r. nie dokonano z umowy o pracę żadnej wypłaty, to w poz. 4 należy wpisać 15.11.2009 r.

W poz. 5 wpisujemy datę ostatniej wypłaty. Jeżeli wypłata następuje po ustaniu stosunku prawnego łączącego strony (np. po rozwiązaniu umowy o pracę, po wygaśnięciu umowy zlecenia) - będzie to data tej umowy. Jeżeli pomimo zakończenia umowy należności są wypłacane nadal (np. w przypadku opóźnionych wypłat ze stosunku pracy czy wypłat premii przez następne okresu po zakończeniu umowy), wówczas wpisać należy datę ostatniej wypłaty. Jeżeli wypłaty nie skończyły sie w danym roku i trwają w następnym - będzie to 31 grudnia danego roku.

Na przykład:

Umowa o pracę uległa rozwiązaniu 31.10.2009 r. Wypłaty są jednak dokonywane do 10-ego następnego miesiąca, toteż wynagrodzenie ostatnie zostało przelane 10.11.2009 r. W poz. 5 należy wpisać 10.11.2009 r.

Umowa o pracę została rozwiązana 10.01.2009 r., jednak pracodawca przez cały rok wypłacał w ratach zaległe wynagrodzenie i będzie je wypłacał w 2010 r. Zatem w poz. 5 wpisze 31.12.2009 r.

W przypadku, gdy pracownik czy inna osoba zatrudniona była dwukrotnie i za pierwszy okres wystawiono zgodnie z przepisami PIT-11, to za drugi okres zatrudnienia wystawiany jest odrębny PIT-11 obejmujący tylko ten okres.

Na przykład:

Jan Pitowski pracował w PIT.pl w okresach 01.01.2009-31.03.2009 oraz 30.09.2009-nadal. Otrzyma zatem dwa PIT-11 za poszczególne okresy i dane w nich zawarte nie będą się dublować (każdy zawiera dane o wypłatach z danego okresu).

W przypadku połączenia podmiotów, kiedy to podmiot nowopowstający wstępuje w prawa i obowiązki podatkowe poprzedników, należy wystawić jeden PIT-11 (wystawia go podmiot powstały po połączeniu za siebie i za podmioty, z których połączenia powstał).

W przypadku osób zmarłych w PIT-11 wystawianym za okres do dnia śmierci ujmuje się wyłącznie kwoty wypłacone lub pozostawione do dyspozycji pracownika za jego życia. Kwoty pozostawione do dyspozycji spadkobierców wchodzą do masy spadkowej i nie podlegają wykazaniu w PIT-11.

A. Miejsce i cel składania informacji

W poz. 6 wpisać należy urząd skarbowy, do którego adresowany jest PIT-11. PIT-11 złożyć należy w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika - czyli osoby zatrudnionej. Nie składamy PIT-11 w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika (pracodawcy), chyba że jest to też urząd skarbowy podatnika (zatrudnionego). Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania. Zdarza się, że małżonkowie mają takie same miejsce zamieszkania, ale inne adresy zameldowania (np. gdy wynajmujący nie zgadza się zameldować najemców). W związku ze zmianami przepisów meldunki zostają obecnie zniesione. Miejsce zamieszkania podane w PIT rocznym musi być zgodne z miejscem zamieszkania podanym przez podatnika w ewidencji podatników na druku NIP. W przypadku różnic trzeba sprawę wyjaśnić..

W poz. 6 nie trzeba podawać adresu, wystarczy sama nazwa urzędu skarbowego, np. Drugi Urząd Skarbowy w Poznaniu. Adres można podać. Wyszukiwarkę urzędów skarbowych znaleźć można tutaj.

Jeżeli ktoś nie ma miejsca zamieszkania żadnego w ogóle, właściwy będzie urząd skarbowy miejsca pobytu.

Obcy rezydenci podatkowi  - osoby posiadające cały rok miejsce zamieszkania za granicą - mają swój urząd ustalany według miejsca pobytu w Polsce, a jeśli nie przebywają w Polsce, to będzie to III Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście.

Poz. 7 zawiera określenie celu składania PIT-11. Płatnicy składający informację PIT-11 po raz pierwszy zakreślają kwadracik nr 1. Płatnicy składający korektę - kwadracik nr 2. Jeżeli płatnik złożył informację według nieodpowiedniego wzoru (np. na wzorze z lat ubiegłych), wówczas zakreśla kwadracik nr 1, ale składa też pismo wnosząc o anulowanie poprzednio niepotrzebnie złożonego PIT-11. Jeżeli płatnik składa korektę PIT-11 (kwadracik nr 2), musi zarazem złożyć pismo uzasadniające korektę. Powinno ono zawierać dane płatnika, imię nazwisko, adres, nip, telefon oraz zwrot np. "Niniejszym składam korektę informacji PIT-11, gdyż pomyliłem się i nie uwzględniłem ... / gdyż omyłkowo uwzględniłem nie przysługujące odliczenie ... / gdyż błędnie wpisałem kwotę z poz. .... z powodu ....". Więcej o korektach zeznań i deklaracji podatkowych przeczytać można tutaj.

W przypadku, gdy pracodawca wykazał np. wyższy dochód niż powinien, i odprowadził od niego wyższą zaliczkę niż powinien, koryguje PIT-11, ale wpisuje faktycznie pobraną wyższą zaliczkę. Pracownik zaliczkę rozliczy w zeznaniu rocznym i ją odzyska. Pracodawca nie koryguje jednak kwot zaliczek w PIT-4R, bo już odprowadził zaliczkę i wykazał ją w PIT-11.

B. Dane płatnika

W części B. wpisujemy dane płatnika - pracodawcy, zleceniodawcy, wypłacającego jakieś świadczenie. To płatnik wypełnia PIT-40 dla podatników (zatrudnionych).

Gdy dane zmieniły się, wpisujemy zawsze dane aktualne w dniu wypełniania PIT-11, uzgodnione z ewidencją podatników (druki NIP, druk zmiany danych).

B.1. Dane identyfikacyjne

W poz. 8 płatnik zaznacza kwadracik dotyczący jego statusu prawnego. Osoba fizyczna wypełniająca PIT-11 jako osoba prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie zaznacza kwadrat 2 - osoba fizyczna. Pozostali zaznaczają kwadrat 1 - będą to spółki (w tym cywilne), fundacje, stowarzyszenia, urzędy, szkoły itd.

W poz. 9 płatnik - osoba fizyczna wpisuje po kolei: Nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia i numer PESEL

W przypadku nazwisk dwuczłonowych wpisujemy koniecznie oba człony. Jeżeli podatnik ma dwa imiona - wpisujemy tylko jedno. Imię podajemy w formie niezdrobniałej (np. Katarzyna, a nie Kasia). Datę urodzenia podajemy w dowolnej formie powszechnie przyjętej np. dzień - miesiąc - rok. Wpisujemy też numer PESEL, jeżeli płatnik go posiada. Obecnie numer PESEL nadawany jest przy urodzeniu, więc nie posiadać go będą jedynie płatnicy, którzy do Polski przyjechali z zagranicy.

W poz. 9 pozostali płatnicy wpisują po kolei nazwę pełną i REGON. Nazwa pełna musi być zgodna z dokumentami rejestrowymi, np. KRS czy z GUSu (zaświadczenie REGON) w przypadku spółek cywilnych nie wpisanych do KRS. Nr REGON spisujemy z zaświadczenia, 9 cyfr.

B.2. Adres siedziby / adres zamieszkania

W części B.2. płatnicy - osoby fizyczne zawsze wpisują adres miejsca zamieszkania, zgodny ze zgłoszony w ewidencji podatników na druku NIP-1 czy druku zmiany danych. Nigdy nie wpisujemy adresu siedziby. Pozostali płatnicy wpisują siedzibę zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. Spółki cywilne podają adres taki jak np. w GUS (REGON).

W poz. 10 wpisujemy kraj miejsca zamieszkania, wystarczy wpisać "Polska" albo "Rzeczp. Polska", jeżeli jest to rzeczywiście Polska. Może to być inne państwo - w przypadku osób zamieszkałych za granicą. W poz. 11 wpisujemy nazwę województwa - a nie miasta wojewódzkiego, np. "mazowieckie" zamiast "Warszawa". Podobnie w poz. 12 - powiat: "poznański", a nie "Poznań". W przypadku miast powiatowych - dawnych wojewódzkich należy rozróżnić powiaty miejskie, np. "kaliski grodzki" oraz "kaliski ziemski". W poz. 13 podajemy miejscowość, w której znajduje się siedziba gminy. W poz. 14 podajemy ulicę. Można stosować zwyczajowo przyjęte skróty, np. "ul. J. Piłsudskiego" zamiast "ul. Józefa Piłsudskiego". Urzędnik odczytujący informację PIT-11 uzna taką różnicę. Należy unikać skróceń nietypowych typu "B. Chrobrego" zamiast "Bolesława Chrobrego", oraz skróceń niezgodnych z zasadami języka polskiego czy nie stosowanych zwyczajowo, np. "ul. PŚ" zamiast "ul. Powstańców Śląskich" (bo co to właściwie znaczy "PŚ"?). Jeżeli jest to adres nie zawierający ulicy, a jedynie numer domu (np. "Wilkanów 113"), pozycji tej nie wypełniamy. W poz. 15 podajemy numer posesji, zgodnie z oficjalnym zapisem (czyli raczej "6-8" zamiast "6/8"). W poz. 16 podajemy numer lokalu - dotyczy to budynków wielorodzinnych. W przypadku domków jednorodzinnych pozycji tej nie wypełniamy. W poz. 17 podajemy miejscowość - w przypadku adresów wiejskich może to być miejscowość nie będąca siedzibą gminy. W poz. 18 podajemy kod pocztowy zgodnie ze spisem Poczty Polskiej. Zdarza się czasem, że kod pocztowy w spisie jest inny, niż stosowany w praktyce. Wiąże się to czasem z tym, że nie wszystkie urzędy pocztowe mają swoich doręczycieli (np. w Kaliszu, wlkp., stosuje się kod 62-800 dla całego miasta, choć w spisie kodów jest więcej). W każdym razie kod powinien być zgodny z danymi z deklaracji NIP. W poz. 19 wpisujemy miejscowość, w której znajduje się poczta dla danego kodu pocztowego. Nie musi to być miejscowość, w której jest dany adres, ani nawet siedziba gminy. Decyduje właściwość miejscowa urzędów pocztowych.

C. Dane podatnika

W części C. wpisujemy dane podatnika - pracownika, zleceniobiorcy, otrzymującego jakieś świadczenie. Płatnik wypełnia PIT-11 dla podatników (zatrudnionych).

C.1. Dane identyfikacyjne

W poz. 20 wpisujemy numer NIP podatnika czyli zatrudnionego. Nie może to być numer NIP z poz. 1!

W poz. 21 wpisujemy nazwisko podatnika. W przypadku nazwisk dwuczłonowych wpisujemy koniecznie oba człony. W poz. 22 wpisujemy imię podatnika. Jeżeli podatnik ma dwa imiona - wpisujemy tylko jedno (pierwsze). Imię podajemy w formie niezdrobniałej (np. Katarzyna, a nie Kasia).

W poz. 23 wpisujemy datę urodzenia podatnika dzień - miesiąc - rok. Dzień i miesiąc mniejszy od 10 ujmujemy z zerem, np. "01" zamiast "1".

W poz. 24 wpisujemy numer PESEL, jeżeli podatnik go posiada. Obecnie numer PESEL nadawany jest przy urodzeniu, więc nie posiadać go będą jedynie podatnicy, którzy do Polski przyjechali z zagranicy.

C.2. Adres zamieszkania

W poz. 25 wpisujemy kraj miejsca zamieszkania, wystarczy wpisać "Polska" albo "Rzeczp. Polska", jeżeli jest to rzeczywiście Polska. Może to być inne państwo - w przypadku osób zamieszkałych za granicą. W poz. 26 wpisujemy nazwę województwa - a nie miasta wojewódzkiego, np. "mazowieckie" zamiast "Warszawa". Podobnie w poz. 27 - powiat: "poznański", a nie "Poznań". W przypadku miast powiatowych - dawnych wojewódzkich należy rozróżnić powiaty miejskie, np. "kaliski grodzki" oraz "kaliski ziemski". W poz. 28 podajemy miejscowość, w której znajduje się siedziba gminy. W poz. 29 podajemy ulicę. Można stosować zwyczajowo przyjęte skróty, np. "ul. J. Piłsudskiego" zamiast "ul. Józefa Piłsudskiego". Urzędnik odczytujący informację PIT-11 uzna taką różnicę. Należy unikać skróceń nietypowych typu "B. Chrobrego" zamiast "Bolesława Chrobrego", oraz skróceń niezgodnych z zasadami języka polskiego czy nie stosowanych zwyczajowo, np. "ul. PŚ" zamiast "ul. Powstańców Śląskich" (bo co to właściwie znaczy "PŚ"?). Jeżeli jest to adres nie zawierający ulicy, a jedynie numer domu (np. "Wilkanów 113"), pozycji tej nie wypełniamy. W poz. 30 podajemy numer posesji, zgodnie z oficjalnym zapisem (czyli raczej "6-8" zamiast "6/8"). W poz. 31 podajemy numer lokalu - dotyczy to budynków wielorodzinnych. W przypadku domków jednorodzinnych pozycji tej nie wypełniamy. W poz. 32 podajemy miejscowość - w przypadku adresów wiejskich może to być miejscowość nie będąca siedzibą gminy. W poz. 33 podajemy kod pocztowy zgodnie ze spisem Poczty Polskiej. Zdarza się czasem, że kod pocztowy w spisie jest inny, niż stosowany w praktyce. Wiąże się to czasem z tym, że nie wszystkie urzędy pocztowe mają swoich doręczycieli (np. w Kaliszu, wlkp., stosuje się kod 62-800 dla całego miasta, choć w spisie kodów jest więcej). W każdym razie kod powinien być zgodny z danymi z deklaracji NIP. W poz. 34 wpisujemy miejscowość, w której znajduje się poczta dla danego kodu pocztowego. Nie musi to być miejscowość, w której jest dany adres, ani nawet siedziba gminy. Decyduje właściwość miejscowa urzędów pocztowych.

D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

W roku 2009 koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy itp. można było rozliczać następująco:

  Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

Jeżeli płatnik naliczał koszty miesięcznie 111,25 zł i zatrudniał daną osobę tylko na jednej umowie o pracę naraz, zaznacza kwadrat nr 1.

Jeżeli płatnik naliczył choć raz koszty miesięcznie 139,06 zł i zatrudniał daną osobę tylko na jednej umowie o pracę naraz, zaznacza kwadrat nr 3.

Jeżeli płatnik zatrudniał daną osobę na więcej niż jednej umowie o pracę naraz i naliczał koszty miesięcznie po 111,25 zł, zaznacza kwadrat nr 2.

Jeżeli płatnik zatrudniał daną osobę na więcej niż jednej umowie o pracę naraz i choć raz naliczył koszty miesięcznie 139,06 zł, zaznacza kwadrat nr 4.

Wyższe koszty uzyskania przychodu naliczaliśmy w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika (pracownika) było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 14-07-2009
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz