Status organizacji pożytku publicznego

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które spełniają łącznie następujące wymagania:

 • prowadzą działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 • działalność określona wyżej, z poniższym zastrzeżeniem dot. sportu, jest wyłączną statutową działalnością organizacji pozarządowej i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, w sferze pożytku publicznego;
 • w odniesieniu do stowarzyszeń i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia za spełnienie wymagania, o którym mowa wyżej, można uważać prowadzenie działalności, o której mowa wyżej, również na rzecz członków stowarzyszenia albo klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia;
 • nie prowadzą działalności gospodarczej albo prowadzą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 • cały dochód przeznaczają na statutową działalność pożytku publicznego, o której mowa wyżej;
 • mają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w roku 2008 była to kwota za IV kw. 2007 czyli 3102,92 zł);
 • statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zabraniają:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
  • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Stowarzyszenia ujmują ww. postanowienia w statucie, nie mogą przenosić ich do innych aktów wewnętrznych.

Jeżeli chodzi o osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania:

 • działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym;
 • nie stosuje sie wymogu wyłącznego prowadzenia tej działalności pożytku publicznego;
 • na cele pożytku publicznego przeznacza się dochód uzyskiwany w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego;
 • zasady dotyczące organów nadzoru stosuje się z uwzględnieniem szczegółowych zasad organizacji i działania tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla nich właściwych, w tym w statutach lub innych aktach wewnętrznych.

Uwaga ! Wpis do KRS

Jednostka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do KRS informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa wyżej. Status jest tracony z chwilą wykreślenia z KRS informacji o spełnieniu ww. wymogów.

Wyszukiwarki oficjalne

Wyszukaj organizację pożytku publicznego: tutaj

Przeczytaj sprawozdanie organizacji pożytku publicznego:  tutaj

Zgłoś sprawozdanie swojej organizacji - zwiększ wiarygodność: tutaj

Skutki uzyskania statusu OPP

Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłat sądowych

- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Organizacja pożytku publicznego może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Prawo to wygasa w przypadku utraty statusu OPP.

Organizacja pozarządowa, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jest obowiązana wypełnić zobowiązania wynikające ze zwolnień podatkowych, z których korzystała przed dniem uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W organizacji pożytku publicznego mogą wykonywać pracę poborowi skierowani do odbycia służby zastępczej, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego, z pewnymi ograniczeniami.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 26-01-2009
 • data modyfikacji: 07-01-2016
Drukuj