Status organizacji pożytku publicznego

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które spełniają łącznie następujące wymagania:

  • prowadzą działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
  • działalność określona wyżej, z poniższym zastrzeżeniem dot. sportu, jest wyłączną statutową działalnością organizacji pozarządowej i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, w sferze pożytku publicznego;
  • w odniesieniu do stowarzyszeń i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia za spełnienie wymagania, o którym mowa wyżej, można uważać prowadzenie działalności, o której mowa wyżej, również na rzecz członków stowarzyszenia albo klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia;

Uwaga ! Wpis do KRS

Jednostka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do KRS informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa wyżej. Status jest tracony z chwilą wykreślenia z KRS informacji o spełnieniu ww. wymogów.

Wyszukiwarki oficjalne

Wyszukaj organizację pożytku publicznego: tutaj

Przeczytaj sprawozdanie organizacji pożytku publicznego:  tutaj

Zgłoś sprawozdanie swojej organizacji - zwiększ wiarygodność: tutaj

Skutki uzyskania statusu OPP

Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • opłaty skarbowej,
  • opłat sądowych

- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Organizacja pożytku publicznego może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Prawo to wygasa w przypadku utraty statusu OPP.

Organizacja pozarządowa, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jest obowiązana wypełnić zobowiązania wynikające ze zwolnień podatkowych, z których korzystała przed dniem uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W organizacji pożytku publicznego mogą wykonywać pracę poborowi skierowani do odbycia służby zastępczej, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego, z pewnymi ograniczeniami.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 26-01-2009
  • data modyfikacji: 20-04-2017
Drukuj