Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Sprzedaż działki rolnej

Co do zasady przychody uzyskane przez rolników ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione z podatku dochodowego. Rolnicy powinni jednak uważać komu sprzedają działkę, bo od tego może bowiem zależeć, czy spełnią warunki do skorzystania ze zwolnienia.

Przede wszystkim należy pamiętać, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie podlegać tylko sprzedaż nieruchomości, która następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Po tym terminie sprzedaż nie jest opodatkowana.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28) ustawy o PIT zwolnione z podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Rozważając skutki podatkowe sprzedaży gruntu należy przede wszystkim rozstrzygnąć, czy wchodzi on w skład gospodarstwa rolnego. Art. 2 ust. 4 ustawy o PIT nakazuje termin „gospodarstwo rolne” rozumieć zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

Aby dany grunt stanowił „gospodarstwo rolne” muszą zostać w świetle powyższego łącznie spełnione następujące warunki:

  • grunt musi być sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
  • nie może być zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza,
  • musi stanowić własność lub znajdować się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.
  • łączna powierzchnia gruntu musi przekraczać 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy

Jeżeli dany grunt spełnia wszystkie w/w przesłanki, to jego sprzedaż może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Ze zwolnienia nie korzysta np. sprzedaż działki leśnej. Grunty oznaczone jako lasy i grunty leśne nie stanowią gospodarstwa rolnego ani też nie wchodzą w jego skład, gdyż nie są użytkami rolnymi, ani gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 19 czerwca 2008r., ITPB2/415-494/08/AD).

Część sprzedawców gruntów rolnych nie może także korzystać ze zwolnienia, jeżeli powierzchnia gruntu jest mniejsza niż 1 ha (Urząd Skarbowy w Gorlicach, 17 kwietnia 2007r., PDOF/415/10/07/20692).

Ustawa o PIT wprowadza ponadto ograniczenie w możliwości skorzystania ze zwolnienia przy sprzedaży gospodarstwa rolnego, a mianowicie po sprzedaż grunt nie może utracić swojego charakteru rolnego lub leśnego. Wątpliwości interpretacyjne rolników dotyczą tego, w jakich okolicznościach grunt traci charakter rolny lub leśny.

Zdaniem organów podatkowych dla oceny czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decyduje cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją.

Wskazują one, że cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Możliwe jest, że według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dany grunt położony jest na terenie upraw rolnych, ale całokształt okoliczności może wskazywać na utratę rolnego charakteru.

Taki pogląd reprezentują powszechnie organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 29 maja 2008r., ILPB2/415-161/08-4/AK; 23 maja 2008r., ILPB2/415-154/08-2/AJ; Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 24 sierpnia 207r., ITPB1/415-45/07/RS.

Podobny pogląd przedstawił także NSA w wyroku z dnia 11 grudnia 1996 r. III SA1025/95. Sąd wskazał także, że sam fakt decyzji o warunkach zabudowy nie przesądza o utracie charakteru rolnego przez przedmiotowy grunt. Możliwe jest więc, że decyzja o warunkach zabudowy będzie dopuszczać możliwość zabudowy działki rolnej zabudową mieszkaniową jednorodzinną i mimo to działka nie straci charakteru rolnego, jeżeli nabywca nie będzie miał zamiaru zmiany przeznaczenia działki (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 29 lipca 2008r., IPPB1/415-613/08-2/JK).

Ważna jest w tym zakresie także osoba nabywcy. Jeżeli nabywcą jest osoba, która nie jest rolnikiem i nie zakupiła gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego, to uzyskany przychód ze sprzedaży nie może korzystać ze zwolnienia (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 26 czerwca 2008r., IBPB2/415-593/08/MM (KAN-3153/03/08). Jeżeli nabywca zamierza na nabytym gruncie prowadzić działalność gospodarczą, to sprzedawca także nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia – nawet jeżeli po zakończeniu działalności grunt powróci do swego dawnego charakteru rolno – leśnego (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 3 czerwca 2008r., ILPB2/415-275/08-2/JK).

Ponadto rolnicy sprzedający ziemię, którą nabyli mniej niż 5 lat temu, ale przed 1.01.2007r. mogą skorzystać z innych zwolnień podatkowych, których już nie ma ustawie o PIT, a które znajdowały się w art. 21 ust. 1 pkt 32) ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r. Przykładowo na podstawie tej regulacji z podatku będzie zwolniona sprzedaż ziemi nabytej w drodze spadku lub darowizny lub jeżeli uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na określony cel (np. nabycie domu lub mieszkania, spłatę kredytu mieszkaniowego).

Reasumując powyższe rozważania należy uznać, że pierwszym warunkiem skorzystania ze zwolnienia w podatku PIT przy sprzedaży gruntu rolnego, jest aby spełniał on definicję gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku rolnym. Drugim warunkiem jest natomiast konieczność, aby po sprzedaży grunt nie utracił swojego rolnego lub leśnego charakteru.

Abstrahując od kwestii związanych z podatkiem dochodowym rolnicy powinni także uważać, aby nie stać się podatnikami VAT z tytułu sprzedaży gruntu. Zdaniem organów podatkowych, jeżeli sprzedaż będzie miała cechy częstotliwości (np. sprzedaż kilku mniejszych działek po wcześniejszym podziale większej), wówczas konieczna będzie rejestracja na podatnika VAT i opodatkowanie VAT transakcji sprzedaży (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 11 lipca 2008r., ILPP2/443-326/08-4/EWW).


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: kasia (12-03-2018 07:59:31)
Temat: trzeba rozliczyć PIT-39
do 30 kwietnia trzeba PIT-39 do US http://www.pit.pl/pit-39/
Autor: razor (10-03-2018 16:40:52)
Temat: Sprzedaż ziemi
Witam. Czy jak emeryt sprzedał ziemie 114 ar to musi się rozliczyć z tego ? Będzie jakiś podatek?
Autor: mati (22-11-2017 10:36:05)
Temat: Działka rolna z lasem
Witam Posiadam działkę rolną o powierzchni 4,33. cześć to grunty orne 2,63 część to lasy i grunty leśne 1,7. Czy mogę skorzystać z ulgi ?
Autor: Stanisław (27-05-2015 19:14:41)
Temat: Podatek dochodowy od sprzedaży działki rolnej
Jako spadkobierca dziedziczący po mamie gospodarstwo rolne jestem tymi przepisami rozczarowany oraz w państwie widzę wyjątkowego zdziercę, bezkarnie sięgającego do kieszeni podatnika. Spadek zamierzam sprzedać gdyż rolnikiem nie...pokaż całą treść
Jako spadkobierca dziedziczący po mamie gospodarstwo rolne jestem tymi przepisami rozczarowany oraz w państwie widzę wyjątkowego zdziercę, bezkarnie sięgającego do kieszeni podatnika. Spadek zamierzam sprzedać gdyż rolnikiem nie jestem, a czekać 5 lat nie mogę. Właśnie dowiedziałem się w Urzędzie Skarbowym, że z rodzinnego majątku muszę państwu oddać z tego tytułu 19% kwoty uzyskanej ze sprzedaży. To jakaś paranoja gdyż z podatku od nabycia spadku zostałem jako członek rodziny zwolniony. Gospodarstwo pozostaje w rodzinie od kilku pokoleń i ziemia nie pochodzi z tzw. nadania po 1945 r. Dlaczego państwo chce mnie wydoić???zwiń
Autor: kamil (02-05-2014 06:12:05)
Temat: zwolnienie z podatku przy zbyciu ziemi rolnej po upływie 5 lat od nieodpłatnego nabycia
Witam, zgodnie z cyt. "Przede wszystkim należy pamiętać, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie podlegać tylko sprzedaż nieruchomości, która następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku,...pokaż całą treść
Witam, zgodnie z cyt. "Przede wszystkim należy pamiętać, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie podlegać tylko sprzedaż nieruchomości, która następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Po tym terminie sprzedaż nie jest opodatkowana." rozumiem że jeśli w listopadzie 2007 roku aktem darowizny otrzymałem gospodarstwo rolne (2,2ha) i sprzedam je po upływie 5 lat to dochód ze sprzedaży nie będzie opodatkowany niezależnie od jej wielkości czy zamiarów nabywcy co do jej przeznaczenia czy charakteru? zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj